начало ...> структура ...

структура на руо – софия-град


РУО – София-град е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

РУО – София-град е юридическо лице, има печат и идентификационен код по БУЛСТАТ, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

РУО – София-град, се управлява и представлява от началник.

Организацията на дейностите се осъществява от:

  • Отдел „Инспектиране и организационнометодическа дейност”;
  • Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.

Отделите координират, инспектират и анализират цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини, училищата и обслужващите звена на София-град. Изготвят отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения. Координират и създават организация по изпълнението на държавния план-прием, както и провеждането на държавните зрелостни изпити. Осъществяват дейности, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Разработват програми и стратегии за развитие, функциониране и осъществяване на образователни структури на територията на областта.