начало ...> полезни връзки

полезни връзки

   
Република България, Министерски съвет
Министерство на образованието и науката
Министерство на вътрешните работи
Министерство на труда и социалната политика
 

Министерство на младежта и спорта
Портал на Съвета на Европа

Делегация на Европейската комисия
Столична община
Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България
Синдикат на българските учители

Конфедерация на труда подкрепа

Българската асоциация на частните училища (БАЧУ)
Национален исторически музей
Център за информационно осигуряване на образованието
   
Държавна агенция за закрила на детето
Агенция за социално подпомагане
Дирекции "Социално подпомагане" - София , Пълен списък на всички дирекции
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Министерство на културата
Програма за закрила на деца с изявени дарби
Национален образователен портал
Национална агенция за професионално образование и обучение
Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Админ Софт
Център за развитие на човешките ресурси
Национален център за информация и документация (НАЦИД)

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)

Всичко за матурите на адрес: http://www.zamaturite.bg/