начало ...> признаване на документи, издадени от училища на чужди държави

признаване на завършени етапи на училищно обучение

 

В деловодството на РУО – София-град се приемат:

 • Заявления за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави;
 •  Заявления за признаване на  завършени етапи на училищно обучение / от VIII клас до XII клас/ или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
 • Искания, жалби, протести, сигнали, предложения и запитвания от граждани и юридически лица или получени по пощата/елекронна поща наРУО – София-град;
 • Регистрират се и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.
 • Издаване на удостоверение УП-2 за осигурителен доход и удостоверение обрзец УП-3 за осигурителен стаж

В изпълнение на чл.61, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.7, ал.5 и ал.6 от Наредбата за административното обслужване и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, документите по признаването може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението.

Заявители
те на услугите по Наредба №2 от 14.04.2003г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, изразили желание документите да бъдат получени чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна пратка или с международна препоръчана пощенска пратка, на адрес посочен в заявлението, заплащат услугата по цени, определени от „Български пощи“ ЕАД по сметка:

Банкова сметка на "Български пощи" ЕАД:

BG73 CECB 9790 1042 9257 00
BIC CECBBGSF ЦКБ АД, клон Химимпорт

В платежния документ следва да са вписани:

 • трите имена на лицето, на което се признава завършен етап или степен на образование;
 • основание за плащане – използване на услугите, предлагани от "Български пощи" ЕАД – пощенска пратка. 

Адрес: София 1303, ул. „Антим I“ №17, ет.4, ст.401
Приемно време: от 09.00 до 17.30 ч.
Телефон: 02/ 935 6081; 02/ 935 6050
Електронна поща:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ (ОТ VІІІ КЛАС ДО ХІІ КЛАС) ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ДА ПОСЛУЖИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ (ОТ VІІІ КЛАС ДО ХІІ КЛАС) ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ДА ПОСЛУЖИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

   
Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България
Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за международни препоръчани пратки
Списък на страните по Хагската конвенция
Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ
ФРАНЦИЯ - Номерацията на френските класове и съответствието им с българските.

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ  


(съгласно Наредба № 2 от 14.04.2003 г., издадена от министъра на образованието и науката,
обн., ДВ, бр. 40 от 29 Април 2003 г., в сила от 01 Май 2003 г., изм. ДВ. бр. 60 от 22 Юли 2005 г., изм. ДВ. бр. 32 от 28 Април 2009 г., изм. и доп., бр. 78 от 07 Октомври 2011 г., в сила от 08 Ноември 2011 г., изм. ДВ. бр 88 от 8 Октомври 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 27 Май 2014 г.)

I. Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България.

Признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се извършва с цел:

1. Достъп до обучение в системата на училищното образование;
2. Достъп до обучение в системата на висшето образование;
3. Улесняване на достъпа до пазара на труда;
4. Достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС
.

II. Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

Желаещите признаване на завършени от I до VI клас включително  по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи до директора на училището:

1. заявление;
2. документ за училищно образование;
3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;
4. превод на български език на документите по т. 2 и 3  от заклет преводач;
5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;

Документите по т. 2, 3 и 4 се подават в оригинал, а документите по т. 5 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
Документите по т. 2 и 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите.

III. Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионален инспекторат по образование (РУО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РУО.

Заявлението и документите могат да бъдат подадени:

 • лично – с документ за самоличност;
 • от родителите, децата и съпруга – с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • от други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа или от адвокат с изрично адвокатско пълномощие и копие от адвокатската карта, заверена към съответната година, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗА..

Заявлението за признаване на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация,  се подава в РУО – София-град всеки работен ден от 9,00 ч. до 17.30 ч. на адрес: София, ул. „Антим І” № 17, ет.4, ст. 401 или по пощата.

Гражданите, които желаят признаване на завършени от VII клас до последния гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи:

1. Заявление по образец,
2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация;
3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;
4. В случай, че лицето желае да продължи обучението си в гимназиален етап в българско училище - справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;
5. Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;
6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;
7. Документ за платена държавна такса - за документи, подадени в РУО.

10 лева за документ, удостоверяващ завършен в чужбина срок и клас;
25 лева за документ за завършена степен на училищно образование /основно и средно/ и за професионална квалификация.

Държавната такса се внася
по сметката на РУО – София-град:

BG57UBBS80023106075808
BIC кодът на банката е UBBSBGSF
ОББ, клон „Княгиня Мария Луиза”

Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 6 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

При подаване на документите лицето представя и копия на пълния комплект документи по т. 5 /заверени от лицето с „Вярно с оригинала“/, поради факта, че оригиналните документи се връщат на лицето, след издаване на удосотверението или уверението.


Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията
.

Когато в училище на чужда държава са завършени две или повече учебни години от гимназиалния етап, съгласно българската образователна система, се представят документи по ал. 1 за всяка завършена учебна година, респективно за всеки гимназиален клас.

 • Документите по т. 2, 3 и 4 и допълнително при необходимост представените други документи, свързани с признаването, посочени от комисията, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Експертната комисия се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите. Едномесечният срок може да бъде удължен в случаите, в които подадените документи са недостатъчни за вземане на решение и се налага изискване на допълнителна информация. В случай на решение за признаване от VII до последен гимназиален клас се издават следните документи, по образец:

 • удостоверение за завършено средно образование и/или професионална квалификация, което представлява легитимен документ за кандидатстване във висшите училища на територията на Република България или за професионална реализация. Професионална квалификация, придобита в чужбина се признава само във връзка с признаване на завършен клас или степен на образование;
 • удостоверение за завършен гимназиален етап и/или професионална квалификация;
 • удостоверение за завършен учебен срок, клас/класове или основно образование.

В случай, че се иска признаване на завършен гимназиален клас или степен на образование, цел кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС и комисията вземе решение за признаване, се издава Уверение по образец. В уверението се посочва последният завършен гимназиален клас или степента на образование.

 •  Лицата, на които е признат завършен клас -  VII и VIII клас включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по български език и литература за последния успешно завършен клас.
 •  Всички лица, на които е признат завършен клас - от IX до последен гимназиален включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителни изпити по български език и литература, история и цивилизация и по география и икономика на България, ако тези предмети се изучават в съответните класове. Те полагат приравнителни изпити и по учебните предмети от учебния план, които не са изучавали в чуждестранното училище или нямат оценка по тях.
 •  Всички лица, на които е признат завършен клас - от VII до последен гимназиален включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, и които са изучавали български език и литература, история и цивилизация и география и икономика (или частта от тях, отнасяща се до историята и географията на България) в класове към дипломатическите представителства на Република България, към организации на българи, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, и към български православни църковни общини в чужбина, които се подпомагат със средства от бюджета на МОН и представят оригинално удостоверение за проведено обучение на съответния признат клас, не полагат приравнителни изпити по тези учебни предмети.
 •  Приравнителните изпити, определени от комисията, се полагат съгласно държавните образователни изисквания за учебно съдържание за задължителна подготовка в българското училище съгласно действащия към момента на признаването учебен план.
 • Приравнителните изпити се полагат в българско училище, избрано от лицето или неговия родител (настойник или попечител). При отказ на директора на избраното училище началникът на съответния РУО определя училището за полагане на приравнителни изпити. Условията и редът за провеждане на изпитите се определят от директора на училището.
 •  В случай, когато ученикът има признат последен клас от гимназиалния етап на средната степен на образование по документ от училище на чужда държава, училището оформя личен картон на ученика въз основа на оригиналното удостоверение и протоколите за положените приравнителни изпити и издава удостоверение за завършен гимназиален етап. При успешно положени държавни зрелостни изпити училището издава и диплома за средно образование.
 •  Диплома за завършено средно образование, издадена от училище на чужда държава и отговаряща на общите изисквания за достъп до висше образование в тази държава, се признава като такава и в България, освен ако не се установи съществено различие между общите изисквания за достъп до висше образование в двете страни.
 •  Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител), да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.
 •  До произнасяне на комисията с решение, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училище с разрешение на началника на РУО.