начало ...>информация за интгегрираното обучение на деца със специални образователни потребности

интегрирано обучение - в помощ на родителите


04.10.2011г.

Изх. № 9137-395/04.10.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълниение на чл. 10, ал. 10 и 11 от ППЗНП и чл. 42, ал. 2, т. 1, чл. 53 и чл. 54 от Наредба №1/23.01.2009 г. на МОН за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, при издадена препоръка от ЕКПО към РИО, подпомагането на детето/ученика с увреден слух  от слухово-речеви рехабилитатор/сурдопедагог, се  осигурява от специалистите от ССУ с ДГ за ДУС
„Проф. д-р Дечо Денев”
, след изпращане на заявка по образец.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД


30.09.2011г.


Интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности


21.07.2011г.

Изх. №9137-307/20.07.2011 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,       
                                    
Във връзка с приема на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в детските градини, Ви информирам:
1. Съгласно чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗНП и чл. 26, ал.1 и ал.2  от ППЗНП, деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини, които са задължени да ги приемат от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.
2. Съгласно чл.13, ал.1 от Наредба №1/23.01.2009 г. на МОН за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО – София-град, прави първична оценка  на общото развитие на детето, за да препоръча вида и формата на обучение, за да осигури на детето подкрепяща среда, което се изразява в осигуряването на съответния специалист (ресурсен учител, психолог, логопед). Ако детето е с хронично заболяване и не се нуждае от подобна подкрепа (ресурсен учител, психолог, логопед), се кандидатства в съответната детска градина с приложени ТЕЛК или решение от ЛКК, които доказват хроничното заболяване на детето. Съгласно горецитирания член от ППЗНП, учебното заведение е задължено да запише детето.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
, СОФИЯ-ГРАД
Информация за родители на деца със специални образователни потребности

Понятие деца със специални образователни потребности /СОП/.

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието, младежта и науката.

Специални образователни потребности могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух/;
физически увреждания;
• умствена изостаналост;
• езиково-говорни нарушения;
• специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето/;
• емоционални и/или поведенчески проблеми;
• нарушения на общуването и комуникацията;
• хронични заболявания, които водят до СОП;
• множество увреждания.

Интегрирано обучение.
Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

Какво трябва да направим, ако разберем, че детето ни има специални образователни потребности?
Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в общуването си и в обучението си, трябва да си осигурите необходимата подкрепа и съдействие, като следвате стъпките:

 1. Консултация и преглед от:
 • личния лекар;
 • педиатър;
 • психолог;
 • друг специалист /психиатър, логопед и др./.
 1. Да осъществите контакт с Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО, София – град.

Екипът за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ се формира в Регионален инспекторат по образованието /РИО/ в съответната област.
ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог, специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, социален работник, лекар и др.
ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва вида и формата на обучение; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане; детската градина или училището, които са подходящи за обучението на детето.

Графикът на заседанията на ЕКПО е утвърден в годишен план, който можете да се намери в сайта на РИО, София – град.

 За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване може да получите информация в детските градини/училища, Ресурсен център – София – град, и РИО, София – град, на  тел: 02/9356080 – Светла Бенина – ст.експерт по интегрирано обучение и специални училища.

За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето/ученика са необходими следните документи:

 1. Молба от родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца.
 2. Медицински документи , издадени от съответните лекари-специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането или нарушението на детето.
 3. Психолого-педагогическа характеристика на детето от учителя на групата в детската градина или от класния ръководител.
 4. Удостоверение за раждане.
 5. Творчески работи на детето – писмени работи, рисунки и други материали.
 6. Други документи: изследвания, заключения от други специалисти, с които е извършена консултация/ по преценка на екипа/.

ЕКПО към РИО извършва първична оценка на потребностите и възможностите на детето/ученика и попълва Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни.

Първичната оценка на детето/ученика със специални образователни потребности се извършва в присъствието на родител/настойник.

След извършване на комплексното педагогическо оценяване, ЕКПО препоръчва на децата/ учениците със СОП и/или с хронични заболявания обучение в съответните детски градини и училища, като определя вида и формата на ресурсното подпомагане.
С съответните детски заведения и училища с децата/учениците работят екипи от специалисти, които извършват наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвят индивидуална образователна програма за тяхното обучение и развитие.

Нормативни актове, в които са определени условия по интегрирането на деца/ученици със специални образователни потребности:

 1. Закон за народната просвета;
 2. Правилник за прилагане на закона за народната просвета;
 3. Закон за интеграцията на хората с увреждания;
 4. Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания;
 5. Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

Институции, ангажирани с интегрирането на деца със специални образователни потребности?

 1. Министерство на образованието, младежта и науката;
 2. РИО, София - град;
 3. Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в София - град;
 4. Детски градини и училища на територията на област, София – град.

РИО, София-град, работи в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция „Закрила на детето”, Агенция ”Социално подпомагане”, Столична община, районните администрация, неправителствени организации.
ДОКУМЕНТИ


::

ГОДИШЕН ПЛАН
за организиране и провеждане на заседания на Екип за комплексно  педагогическо оценяване към РИО – София-град за учебната 2015/2016 г.

:: ГРАФИК
за провеждане на заседанията на ЕКПО към РИО, София-град за учебната 2015/2016 г.

:: КАРТА
за първична оценка
на общото развитие на дете или ученик със специални образователни потребности
:: МОЛБА
от родител за оценка на дете със специални образователни потребности
:: ЗАЯВКА
за осигуряване на ресурсен учител за подпомагане на интегрираното обучение на деца/ученици
:: ЗАЯВКА
за осигуряване на ресурсен учител за подпомагане на интегрираното обучение за деца с нарушено зрение до СОУ за ДНЗ
::

ЗАЯВКА
за осигуряване на ресурсен учител за подпомагане на интегрираното обучение
за деца с увреден слух до ССУ за ДУС