начало ...> държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити - 2015/ 2016 година

02.03.2016г.


изх. №9137-188/02.03.2016 г.

ДО


ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2015/2016 г. напомням:

  1. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ от учениците на поверените Ви училища се извършва в срок от 07.03.2016 г. до 18.03.2016 г. вкл. Съгласно чл. 24, ал.3 от ЗНП държавните зрелостни изпити са два: по български език и литература и вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.
  2. 2. Изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОН за документите за системата на народната просвета може да се положи и от лица, които са се обучавали или се обучават в:

    2.1. Чуждестранни училища в Република България.
    2.2. Училища на чужди държави.

На изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят лица след завършено средно образование, след успешно приключване на последния гимназиален клас или по време на обучението в последния гимназиален клас в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави.

Лицата, които желаят да положат изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление за допускане на хартиен носител до РИО – София-град и към него се прилага копие на диплома за средно образование или документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

След проверка на подадените документи в РИО – София-град допускането до изпит се извършва в 1. СОУ „Пенчо Р. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина” № 1, определено със заповед № РД 01-13/09.02.2016 г. на началника на РИО – София-град.

Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признат при условията и по реда на Наредба № 2/14.04.2003 г. на МОН за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/12.02.2016 г.
на министъра на образованието и науката)Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г.
за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година


НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(изм., бр. 62 от 29.07.2014 г., в сила от учебната 2014/2015 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)


ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ