начало ...> достъп до информация

достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

В РУО – София-град се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на РУО – София-град,

всеки работен ден
от 09:00 часа до 17:30 часа,
както и по е-mail: rio_sofia_grad@mon.bg

Адрес:
София 1000, ул. „Антим І” №17,
Деловодство, етаж ІV, стая 401;

Вътрешни правила на РИО – София-град за достъп до обществена информация
Информация относно дължимите разходи и начин на заплащане за достъп до обществена информация в РИО – София-град
Годишен отчет по закона за достъп до обществена информация за 2015 година на Регионален инспекторат по образованието - София-град

Формуляри и образци на заявления за достъп до обществена информация

Приложение 1 - Заявление за достъп до обществена информация
Приложение 2 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
Приложение 3 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация