къде съм ...> нормативни документи ...> образци на документи ...  
 

образци на документи

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

Образец на учебна програма за ЗИП

Образец на доклад за ЗИП и СИП

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда
Образец на План за квалификационна дейност
Работна карта


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план за подготвителна група за учебната 2016/2017 година
Учебен план за I клас за учебната 2016/2017 година
Учебен план за V клас за учебната 2016/2017 година
Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки и СОУ с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език
Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование
Учебен план за професионални гимназии с прием след завършен VII клас
Учебен план за спортни училища - прогимназиален етап
Учебен план за спортни училища - гимназиален етап
Учебен план за СОУ - вечерна форма на обучение


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2016/2017 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2015/2016 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2015/2016 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2014/2015 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2014/2015 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2013/2014 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за училища
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци" - за райони
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2013/2014 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2012/2013 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2012/2013 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци”
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2011/2012 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци


OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА  СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер
Доклад за преместване на ученик с наложено наказание
Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм


OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Мотивирано искане - декларация на директора за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната 2016/2017 г. (или календарна година)
Искане за отлагане на неизползван платен годишен отпуск за 2016 г.
Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор
Заявление от директора за за разрешаване на платен годишен отпуск за 2016 година

Бланка - мотивирано искане-декларация за изплащане на средства  за представително облекло на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

Заявление от директора за разрешаване на служебен отпуск
Заявление от директора за разрешаване на командировка