къде съм ...> Нормативни документи

Нормативни документи

Закони


Закон за предучилищното и училищното образование
   

Закон за народната просвета
отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за закрила на детето
Закон за достъп до обществена информация

Правилници


Правилник за прилагане на закона за народната просвета
Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Наредби

 

По ЗПУО

Наредба за организация на дейностите в училищното образование
Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Наредба за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Наредба за профилираната подготовка
Наредба за усвояването на българския книжовен език
Наредба за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
Наредба за предучилищното образование
Наредба за учебния план
Наредба за общообразователната подготовка
Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
   

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
Наредба № 1 от 4 януари 2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
Наредба № 1 от 2003г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена
Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
Наредба № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание
Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища
Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване
Наредба №3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
Наредба №3 от 2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета
Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
Наредба №7 за откриване, преобразуване и закриване на частни детски градини и училища
Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Наредба №11 от 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
 

Заповеди за учебната 2016/ 2017 година


Заповед № РД09-1168/19.08.2016 г.
за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2016 – 2017 година
Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.
за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година
Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.
за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година
Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г.
за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година
Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г.
за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности

Заповеди


Заповед № РД09-1221/28.08.2015 г. за определяне на график на учебното време;
Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година 
Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година
Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2015/2016 година
Заповед № РД09-1225/28.08.2015 г.  за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година
Заповед № РД 09-611/ 18.05.2012. за утвърждаване на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и приложение към него
Заповед № РД 09-958/ 13.07.2012. за утвърждаване на механизъм на действие на Националната мобилна група за психологическа подкрепа и приложение към нея
Заповед № РД 09-1583/ 09.09.2009г. за безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета.
Заповед № РД 31-773/ 19.09.2003г за мероприятия и дейностите за осигуряване на обучението по безопасност на движението.

Инструкции

Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден
Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност

РИО - София-град документи

Годишен план на РУО - София-град за учебната 2016/2017 година
Заповед - полагане на извънреден труд
Заповед № РД 01-160/23.10.2014 г. на началника на РИО – София-град за определяне на обобщаващите училища

Други документи


Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2016)
Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2014)
Колективен трудов договор за системата на народната просвета на територията на Столична община (2014)
Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2012)
Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2010)