начало ...> прием след 7 клас за учебната 2016-2017 ...>

съобщения и информация


21.07.2016 г.


Свободни места за четвърти етап на класиране за столичните училища с прием след завършен VII клас за учебната 2016/2017 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 22.07.2016 г. до 05.09.2016 г. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и представят оригиналите на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“.


04.07.2016 г.


Резултатите от втория етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са приети, от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г. включително, като представят оригиналите на удостоверението за завършен VII клас, служебната бележка за положени изпити и медицинско удостоверение (за приетите в професионални гимназии и в училищата с профил „Изкуства“).

Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РИО – София-град на 08.07.2016 г. и в училищата-гнезда.

Ако ученик желае да участва в третия етап на класиране, трябва да изтегли документите си от училището, в което вече се е записал, и да подаде ново заявление в училищата-гнезда, като впише само паралелки, за които са обявени свободни места. Срокът за подаване на заявленията е от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г. включително.

Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15.07. 2016 г. 

СПРАВКА
за минималния и максималния бал по паралелки
в РИО СОФИЯ-ГРАД
Към дата 04.07.201627.06.2016 г.


СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки

в РИО СОФИЯ-ГРАД
Към дата 27.06.201


10.06.2016 г.

Списък на паралелките с прием след завършен VII клас в София-град за учебната 2016/2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас - разширено


06.06.2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В РИО - СОФИЯ-ГРАД - VII КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО МУЗИКА В РИО - СОФИЯ-ГРАД - VII КЛАС


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ХОРЕОГРАФИЯ В РИО - СОФИЯ-ГРАД - VII КЛАС


06.06.2016 г.

СТАТИСТИКА БЕЛ+МАТЕМАТИКА

СТАТИСТИКА БЕЛ


СТАТИСТИКА МАТЕМАТИКА


03.06.2016 г.

Изх. № 9137-486/01.06.2016 г.

ВАЖНО!

Учениците от VII клас, които са се явили на приемни изпити, имат право в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с проверената си изпитна работа, както следва:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 6, 7 и 8 юни 2016 г.– в 22. СОУ „Г.С.Раковски“ (бул. „Витоша” № 134) – от 9:00 до 17:00 часа
МАТЕМАТИКА - 6, 7 и 8 юни 2016 г. – в 18. СОУ „Уилям Гладстон“ (ул. "Пиротска" № 68) – от 9:00 до 17:00 часа
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 8, 9 и 10 юни 2016 г. – в 51. СОУ „Елисавета Багряна“ (ул. „Софийски герой” № 28) – от 9:00 до 17:00 часа
Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).
Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи (т. 11.3.2. от Приложение 1 към заповед № РД 09-357/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година).
Важно е да знаете, че съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11 от 28 март 2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища, оценките от приемните изпити са окончателни.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД25.05.2016 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Напомням Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9:00 часа, както следва:
Изобразително изкуство – 02.06.2016 г.
Музика – 03.06.2016 г.
Хореография – 06.06.2016 г.
Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 8.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност и служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.
Учениците носят и определените в учебните програми графични и цветни материали, както следва:
цветни материали – акварелни бои,темперни бои, пастели;
графични материали – туш и перо, въглен, креда, молив - HB, 2B.
Допълнителни материали: гума, острилка, чертожни материали, четки за рисуване, съд за вода, прозрачна хартия за копиране, дъска, нож и арматури при работа с глина.
За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Комисията за подготовка и провеждане на изпита.
За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3, CD)
За изпита по хореография, учениците носят необходимото игрално облекло и репетиционни обувки.
На всички кандидати желая успех!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


04.05.2016 г.

Уважеми родители, със заповед на началника на РИО – София-град са определени следните училища-гнезда


03.05.2016 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

РИО - София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2016/2017 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г. на МОН) започва.
За Ваше улеснение обръщам вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 • Приемните изпити по български език и литература и математика са на 18.05.2016 г. и на 20.05.2016 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.
Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба № 11. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

 • Заявления за приемен изпит за проверка на способностите се подават от 05.05.2016 г. до 11.05.2016 г. в училището, в което ученикът се обучава в VII клас. Учениците от други области подават заявление в 144. СОУ „Народни будители“ с адрес: ж.к. „Младост 3“.

До 13.05.2016 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

 • От информационните кътове в училището и от сайта на РИО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 • Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 03.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.
 • Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.
 • След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РИО има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо, може да се избере свободно - няма ограничения за райониране. Учениците от другите населени места могат да подават заявления в 1. СОУ „Пенчо Славейков“.
 • Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2016 г. до 30.06.2016 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г.
 • За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.
 • След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места - 21.07.2016 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 • За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО - София-град.
 • ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на удостоверението за завършен VII клас;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


03.05.2016 г.

Уважаеми родители и/или настойници,


Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-1223/28.08.2015 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 година след завършен VII клас и моя заповед № РД 27-17/28.04.2016 г., Ви информирам, че от 05.05.2016 г. до 11.05.2016 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика, хореография).
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.
Учениците, които се обучават в VII клас в училища от други области, подават заявления в 144. СОУ „Народни будители“, ж.к. „Младост 3“.
Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса – 6 (шест) лв. по следната сметка на РИО – София-град: BG57UBBS80023106075808.
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза“.
Таксата се внася за всеки отделен изпит за проверка на способностите, преди подаване на заявлението.
При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика. Като основание за внасяне на таксата се вписва: "Изпит за проверка на способностите по..."

За кандидатстващите профил „Спорт“, заявление се подава в съответното училище и таксата се заплаща в училището.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


14.04.2016 г.

Уважаеми родители и/или настойници,

Информирам Ви, че съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища приемането на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа се осъществява по следния начин:
1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РИО – София-град, стая 406, от 03.05.2016 г. до 20.05.2016 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, всеки работен ден, с работно време, както следва:
- в дните понеделник, сряда, петък – от 14,00 до 18,00 часа;
- в дните вторник и четвъртък - от 9,00 до 13,00 часа.
2. Учениците подават в РИО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:
- заявление с подредени желания;
- служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
- служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.
3. Редът за приемане на документите е:
- кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
- лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка и се подписва;
- с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 406 и попълва желанията си;
- така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.
При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

След 20.05.2016 г. документи не се приемат.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град
   
СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ
ЗАПОВЕД № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
ДОКУМЕНТИ И УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2016/2017 г.


 

 

 

 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
2016-2017 ГОДИНА

:. за професионални гимназии, училища и паралелки след завършен VІІ клас
:. за професионални гимназии, училища и паралелки след завършено основно образование
:. за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас
:. за общински СОУ и профилирани гимназии след завършено основно образование
:. за професионални гимназии, училища и паралелки вечерна и задочна форма на обучение
:. за спортни училища
:. за училища по изкуства и култура
:. за специални и помощни училища