начало ...> програми и проекти ...  


Национални програми и международни проектиНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ на МОНЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА РИО СОФИЯ-ГРАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КООРДИНАТОРИТЕ ОТ РИО - СОФИЯ-ГРАД И КОМИСИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИПРОЕКТИ НА МОН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

   
Проект
«Да направим училището привлекателно за младите хора» У
чилище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )

  Проект
"Квалификация на педагогическите специалисти"
  Проект
"Система за кариерно ориентиране в училищното образование"
Уеб адрес на проекта:
http://uspeh.mon.bg/
  Уеб адрес на проекта:
http://uchitel.mon.bg
   
         
   
Проект
"Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"
  Проект
"Нов шанс за успех"
  Проект
"Включващо обучение"
Уеб адрес на проекта:
http://allday.mon.bg/
  Уеб адрес на проекта:
http://novshans.mon.bg
  Уеб адрес на проекта:
http://vkluchvashto.mon.bg/
         
   
Проект
"Ученически практики"
  Проект
"Нова възможност за моето бъдеще"
  Проект
"Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието"
Уеб адрес на проекта:
http://praktiki.mon.bg/upraktiki/
  Информация за проекта
  Уеб адрес на проекта:
http://insp.mon.bg/
Уеб адрес на проекта:
http://praktiki.mon.bg/upraktiki/
  Уеб адрес на проекта:
http://validirane.mon.bg/
  Уеб адрес на проекта:
http://insp.mon.bg/
         
         
       
Проект
"Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот”
       
         


ПРОЕКТИ НА РИО - СОФИЯ-ГРАД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

   
Проект
„Подобряване здравето на учениците
чрез здравословно хранене“
  Проект
"Физически активни деца - здрави граждани"
  Проект
"Европейските столици през погледа на детското творчество"
Уеб адрес на проекта:
http://healthy-eating-students.weebly.com/
  Уеб адрес на проекта:
http://active-children.weebly.com
   
         
   
Проект
"Европейски практики за организиране на прием и обучение на деца на работници-мигранти"
  Проект
"Прилагане на практики за работа с деца със специални образователни потребности, обучавани в професионални училища"
 

Проект
"Образователни политики в 21 век"

        Уеб адрес на проекта:
http://www.edu21project.eu/
         
   
Проект
"Превенция на пристрастяващите вещества при децата и младежите"
  Проект
"С внимание към всеки учител, с грижа за всеки ученик"
  Проект
"Професия "Бъдеще"
    Уеб адрес на проекта:
https://sites.google.com/site/beconsideratetoevery
   
         
     
Проект
"Повишаване компетентността и оперативната съвместимост на администрацията в РИО - София-град"
  Проект
„ЕвроВизия. Музеите представят Европа” /ЕМЕЕ/
програма „Култура“ 2007-2013
№ 2012 – 1243/001 – 001.
  Project
Polycentric inspections of networks of schools,
Erasmus+ 2014 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project,
Ref. number: 2014-1-UK01-KA200-001798
Работна среща на директорите от проектната мрежа - презентация
         
       
Проект BG05/1240
„Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище”