начало ...> обучения ...  
   

обучениие и квалификация


17.10.2016 г.

Изх. № 9137-809/17.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо по електронната поща на  РУО – София-град, Ви уведомявам, че
ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ организира обучение на тема:
"Създаване на мултимедийни презентации с Prezi"
Обучението ще се проведе на 22.10.2016 г. от 9:30 ч. в офиса на Център за творческо обучение, с адрес: град София, стадион "Академик" , ниво 2.
Повече информация за предлаганото обучение може да намерите в приложената покана.

Приложение: Покана до директорите и учителите.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО

/Съгласно заповед № РД 10-2247/ 11.10.2016 г.
на Министъра на образованието и науката/ 


17.10.2016 г.

Изх. 9137 – 808/ 17.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На вниманието на учителите, преподаващи физика, химия, биология и човекът и природата!

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки ще се проведе обучение по астрономия
 Дата и място на провеждане:
22.10.2016 год. /събота/ - за учители, които преподават от V до VІІ клас, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 5, Център за работа с учители и ученици
29.10.2016 год. /събота/ - за учители, които преподават от VІІІ – ХІІ клас, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 5, Център за работа с учители и ученици.
Начален час на двете обучения - 09.00 часа. Продължителност: 8 часа
Организатори на обучението са Регионалналното управление на образованието – София-град, ФзФ на СУ и НАОП „Николай Коперник“ – Варна.
Обученията по астрономия са без такса за правоучастие и са достъпни за всички желаещи учители.
Обучението завършва със сертификат.
Моля да уведомите учителите по природни науки от Вашето училще и да съдействате за тяхното участие..
Приложение: Програма за обученията по астрономия

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО

/Съгласно заповед № РД 10-2247/ 11.10.2016 г.
на Министъра на образованието и науката/ 


07.10.2016 г.


Изх. 9137-773/06.10.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Ви информирам, че през учебната 2016/2017 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” стартира нова магистърска програма „Електронно обучение“ в дистанционна форма на обучение. Програмата е подходяща за учители, преподаващи от 1 до 12 клас.

Подробно описание на програмата може да намерите в приложението.

Моля, да информирате учителите от вашето училище.

Приложение: Магистърска програма „Електронно обучение“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.


Изх. 9137-759/03.10.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от фондация „Кузманов“, Ви информирам, че фондацията организира напълно БЕЗПЛАТНО обучение на тема "Портфолио на Учителя". Изцяло актуално и в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование и Държавния образователен стандарт за "Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти". Обучението ще се проведе по Интернет (в т. нар. уебинар), чрез сайта на Фондация "КУЗМАНОВ" в рубриката "Новини" на 07.10.2016г. от 14:00 до 16:30 часа. Първата новина за деня ще съдържа инструкция за обучението чрез уебинар. За участие в уебинара е необходимо предварително да подадете заявка на следния линк -

https://docs.google.com/forms/d/1u1vnbpFDEADGzfGM3J2G09iCfdSnhysfJkJG-dSnwDw/edit

Ако от едно учебно заведение има повече от един желаещ, необходимо е всеки да попълни отделна заявка за участие.

Моля, да информирате учителите от вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.


Изх. 9137-747/28.09.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от доц. д-р Галина Момчева – ръководител катедра „Информатика и икономика“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Ви информирам за графика на предстоящите събития, инициативи и обучения от катедра „Информатика и икономика“ в периода септември – октомври 2016г.

Приложение: График на предстоящите събития, инициативи и обучения.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


28.09.2016 г.


Изх. № 9137-742/28.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 17-9/01.09.2016 г., в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Департаментът за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт предлага квалификационни курсове на тема:

„Съвременни инструменти за ефективен мениджмънт на образователната институция“. / Курсът е за действащи и бъдещи ръководители на училища и детски градини/.

Квалификационните курсове се осъществяват в модули и са предназначени към обогатяване и надграждане на мениджърската и учителската компетентност.

Допълнителна информация за условията можете да получите на тел.: 0882 370 016 или на e-mail: , град Добрич, ул „България № 3, Висше училище по мениджмънт.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


28.09.2016 г.


Изх. № 9137-741/28.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 16-55/31.08.2016 г. г., в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Център за образователни инициативи предлага квалификационни курсове за ефективно повишаване на квалификацията на учителите.
От средата на месец октомври 2016 г. стартира експериментална фаза на приложение с онлайн курс „Как да работим с MOODLE“. Курсът е предназначен за учители с базова компютърна грамотност и без предварителни познания за работа с платформата MOODLE.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 02 423 89 69 – Цветан Цветански, Председател на УС.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.09.2016 г.


Изх. №9137-726/20.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във  връзка с постъпило писмо №16-60/17.09.2016 г. в РУО – София-град, приложено Ви изпращам информация за обучение на педагогическите специалисти по безопасност на движение по пътищата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


14.09.2016 г.


Изх. №  9137-702/14.09. 2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА            

                                                                                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило в РУО -София - град с вх. № 0200-1082/07.09.2016 г., Ви уведомявам, че Нов български университет в партньорство с УНИЦЕФ - България, организират на 28 и 29 септември 2016 г. в гр. София конференция на тема: „Ранно детско развитие: наука и практика“.

Конференцията има за цел да събере учени и специалисти от различни области, работещи с деца в ранна детска възраст, като предостави възможност за обсъждане на научно-изследователските и практически аспекти на развитието в ранното детство у нас.

В  сесиите са включени теми за ролята на средата  и на семейство за ранното детско развитие, оценка на детското  развитие, нарушения в развитието, психично здраве на малкото дете, образованието в ранното детство, оценка на въздействието от програми за ранно детско развитие, политики за ранно детско развитие.

За регистрация и повече информация: www.kognitivna-nauka-i-psihologija.nbu.bg/bg/konferencii

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


14.09.2016 г.


Изх. № 9137-698/14.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               
                                                                                         
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Софийския ученически съвет, с вх. № 1107-5/08.09.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, за предстоящ проект „Национална ученическа медия“ на Софийския ученически съвет през учебната 2016/2017 година. 

Националната ученическа медия ще послужи за по-лесното разпространяване на информация за дейността на ученическите съвети/парламенти в гр. София.

Проектът ще стартира с „Телевизионен уъркшоп“, който е предназначен за ученици от VIII до XII клас, проявяващи интереси кум телевизионата журналистика.

В проекта могат да участват до четири ученици от училище, които ще участват по двойки в следните направления:
- операторска работа и цифров монтаж;
- репортери и продуценти.

Обучението ще се проведе от екипа на училищно студио МедиуМ на 134 СУ "Димчо Дебелянов", чиито продукции могат да се видят на адрес:

http://youtube.com/hebrewschoolbg.

В линковете ще намерите информация за програмата на събитието, офертата за участие и  регистрационна форма:
Оферта: https://drive.google.com/open?id=0BzLdrV-NP_HfRzN5clBlWWxuVG8

Програма: https://drive.google.com/open?id=0BzLdrV-NP_HfYTFWLWVjVm5PTWM

Регистрационна форма:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRYroCIKOoNIqHX2bIY3XWK_bEf2oVvy75OxsmSePIRqdNQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

Моля своевременно да информирате представителите на ученическите съвети/парламенти в повереното Ви училище за предстоящото обучение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


13.09.2016 г.


Изх. № 9137-693/13.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                 
       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Националният военноисторически музей кани ученици от 8 до12 клас да участват в проект „Моите предци на война“, съфинансиран от Министерство на културата.

В десет последователни срещи 20 младежи ще научат от експертите на музея как да извлекат скритите съкровища от семейните си архиви, да ги впишат в контекста на голямата история на Първата световна война и сами да създадат национална пътуваща фотоизложба „Моите предци на война“.

Срещите ще се провеждат всеки петък от  14:30 до 18:30 ч. в Националния военноисторически музей на ул. „Черковна“ № 92. Занятията са безплатни.

Желанието си да участвате можете да заявите до 23.09. (петък) на с кратко мотивационно писмо. Одобрените за участие ще бъдат уведомени на 26.09.2016 г. (понеделник).

Тел. за контакт: 02/946-18-05.

Моля да информирате учителите и учениците за предложението на Националния военноисторически музей и да окажете необходимото съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


10.09.2016 г.


Изх. № 9137-685/09.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РУО – София-град постъпи писмо на Сдружение „Аутизъм днес“ с молба за съдействие, относно провеждането на лекционен курс на тема: “Представяне на теория и практика на сензорно-инергративна терапия”.

Лекционният курс се организира безплатно и е насочен към учители, ресурсни учители, психолози, кинезитерапевти, логопеди, ерготерапевти, специални педагози и родители.

Курсът ще бъде проведен в Болница Токуда, 9 ет. на 14 септември от 8.45 ч. до 12.30 ч.

За повече информация и записване може да се свържете с г-жа Владислава Цолова – председател на Сдружение „Аутизъм днес“, на телефон: 0896 699 274 или на email: invisible.bulgarian.children@gmail.com.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


15.08.2016 г.


Изх. № 9137-650/12.08.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 96-1/08.08.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Център за природозащитно образование „Балкан“, съвместно с Хелиос ММЦ Приморско предлагат на Вашето внимание обучителен семинар за педагогически специалисти в областта на природо-защитното образование, който ще се проведе в периода 11-13.09.2016 г.
Участниците в семинара ще имат възможност да се запознаят с методиката за природозащитното образование и екологично възпитание на деца и ученици чрез педагогическа работа на терен, сред природата.

Инструментите, използвани в методиката, са комбинация от игрови методи, познавателни елементи и екологични норми и правила.

Семинарът дава възможност за надграждане в теоретико-методичен и практико-приложен аспект.

Срок на записване – 20.08.2016 г.

За допълнителна информация и контакти: тел: 0887 356 771 – г-жа Светлана Тихова; 0988 334 119 – г-жа Весела Димитрова; e-mail:

Адрес: 1606 София, ул. „Люлин планина“ № 21 А, ет. 1, офис 2, тел/факс: 02 851 80 43

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


15.08.2016 г.


Изх. № 9137-649/12.08.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1321-47/26.07.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че през месец септември предстои провеждането на Втори национален учителски форум „Учителят в действие. Иновативни методи и подходи за развиване на умения и компетентности у учениците“, който се организира от РААБЕ България в партньорство с Германо-Българската индустриално-търговска камара, Синдикат на българските учители, издателство „Клет България“, издателство „Анубис-Булвест“, Фондация „Програма Стъпка по стъпка“.

Във форума ще вземат участие лектори от водещи европейски страни, които имат богат опит и дългогодишна практика в различните сфери в областта на образованието.

Участието става чрез предварителна заявка, която можете да намерите на сайта на институцията www.raabebg.com. За допълнителна информация за условията и при възникнали въпроси, можете да се обръщате на тел.: 02/ 974 17 82 или на e-mail:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


15.08.2016 г.


Изх. № 9137-648/12.08.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0462-23/29.07.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите /ДИУПКО/ при Тракийски университет, град Стара Загора организира краткосрочни курсове за квалификация на педагогическите специалисти на тема:
1.         „Реформата на образованието в контекста на новия Закон за предучилищно и училищно образование“;
2.         „Професионалното портфолио – философия, технология, практически проекции“;
3.         „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес“;
4.         „Адаптация на младия учител към пезагогическата професия“;
5.         „Мениджмънт на ученическия клас“ и други.

Повече информация за останалите теми, продължителността на курсовете и кредитите можете да получите на сайта на ДИУПКО – Стара Загора – www.unisz-iso.org или на тел.: 042/63 30 24.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


01.08.2016 г.


Изх. № 9137-619/29.07.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. 0462-22/19.07.2016 г., Ви уведомявам, че Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ организира прием за задочно платено обучение на повече от 500 студенти по предучилищна и начална педагогика, български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, философия, английски език, физическо възпитание и спорт, математика и информатика.

За посочените специалности могат да се запишат кандидати със средно или висше образование, както и действащи студенти във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ или други университети.

За допълнителна информация – тел: 062/ 618 206, 062/ 618-358 или 0879 392 841.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


01.08.2016 г.


Изх. № 9137-617/29.07.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0462-21/07.07.2016 г., Ви уведомявам, Департамент за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ за шеста поредна година организира своя Есенен научно-образователен форум.

Проявата предоставя среда на учени, изследователи и университетски преподаватели, директори и педагогически специалисти от училища и детски градини, експерти от МОН, представители на бизнеса и неправителствени организации за публично споделяне и дискутиране на идеи и добри практики и за обсъждане на актуални проблеми на образованието в Република България.

Тазгодишното издание е на тема „Модернизация на образованието“. Форумът ще се проведе на 11 и 12.11.2016 г.

Повече информация за условията за участие можете да получите на тел.: 0898 559 750 – ас.д-р Петър Петров или на e-mail:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.08.2016 г.


Изх. № 9137-621/29.07.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 17-7/12.07.2016 г., Ви уведомявам, че Висше училище по мениджмънт и Департамент за модерни обучителни методи отправят покана за участие в Майсторски клас за учители и директори на тема „Съвременният учител и развитие на „меки“ умения, който ще се проведе в периода 07.09-09.09.2016 г. в град Добрич-

Целта на практикума е да бъдат предложени и усвоени от участниците личностни базови умения и компетентности, както и да се приложат на практика методи и механизми за диагностика, развитие и оценяване.

Ръководител на Майсторския клас е проф.д-р Димитрина Каменова.

Повече информация относно условията за участие можете да получите на телефон: 0882 370 016 – г-жа Силвия Колева или на e-mail:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.07.2016 г.


Изх. № 9137-591/06.07.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-210/06.07.2016 г. на Заместник-министъра на образованието и науката, Диян Стаматов, относно покана за информационни семинари по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и по която Министерството на образованието и науката е програмен оператор за периода 2009-2014 година, Ви уведомявам, че по същата е обявена нова покана за кандидатстване.

Поканата е за набиране на предложения за финансиране на действия за насърчаване на двустранното сътрудничество между България и държавите донори по Финансовия механизъм на ЕИП – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Всички видове училища и центрове за професионално обучение са сред допустимите институции кандидати.

По този повод на 12 юли 2016 г. от 11:00 до 13:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа, в сградата на Министерството на образованието и науката (7 ет., зала 2 на конферентния център) ще се проведат два информационни семинара, на които програмният оператор ще представи допълнителни разяснения относно кандидатстването.

Желаещите да се включат следва да попълнят формуляр за регистрация и да се запознаят с програмата на семинара.

Приложение:

 1. Формуляр за регистрация.
 2. Програма на семинара.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.07.2016 г.


Изх. № 9137-589/05.07.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Сдружение „Аутизъм днес“ с вх. №1103-40/24.06.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че
Сдружение „Аутизъм днес“, член на Autism Europe, сдружение „Тацитус“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ организират еднодневно лекционно обучение за учители, ресурсни учители, психолози, логопеди, ерготерапевти, специални педагози и родители в Болница Токуда, на 11 юли от 8.30 ч. 9 ет. по FLOORTIME™ на тема: “Поведение ли е или стадии в развитието”.

Програмата включва 6 принципа/нива, като с всяко дете специалистът се стреми да достигне максимума.
1. Следва интереса на детето (регулация и интерес)
2. Използва се интереса на детето, за да може то да ни приеме и допусне (ангажираност и свързване)
3. Насърчаване на взаимна комуникация (преднамерена двупосочна комуникация)
4. Ангажиране в социално значими ситуации (социално разрешаване на проблеми)
5. Насърчаване на мотивация от страна на детето да изразява желанията си (създаване на символи и използване на думи и идеи)
6. Използване и свързване на различни идеи (емоционално мислене, логика и чувство за реалност)

Продължителност: 8 часа, с 3 кафе паузи

За повече информация и записване може да се свържете с г-жа Владислава Цолова – председател на сдружение „Аутизъм днес“, на телефон: 0896 699 274 и на email: invisible.bulgarian.children@gmail.com.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.06.2016 г.


Изх. № 9137-572/30.06.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо до Столична община № СОА 16-УЗ21-833/17.06.2016 г., постъпило по компетентност в РИО – София-град с вх. № 1004-119/28.06.2016 г., департамент „Изкуствознание и история на културата“ с Музей при НБУ предлага на Вашето внимание проект за квалификационна програма на тема „Изкуството на Европа“, предназначена за учители по хуманитарни дисциплини. Програмата цели по-задълбочено усвояване на културата на Европа, за да помогне за задълбочаване на познанията за културните парадигми и ценности на европейските народи, създадени през хилядолетната им история и тяхната съвременна интерпретация. Програмата е хронологично построена, за да се осигури системност на получените в курса знания. Занятията се провеждат в НБУ и могат да протичат в делнични дни след работно време и в събота и неделя. За да получат сертификат за завършен квалификационен курс, участниците трябва да преминат 7 курса лекции по 30 часа.
Програмата включва:

Европа преди Европа: Праисторическото изкуство на Европа; Античното изкуство - раждането на европейското художествено мислене; Европа в сянката на Партенона: изкуството на европейските варвари; Средновековна Европа: архитектура и изкуство на разделения християнски свят; Художествената култура на Ренесанса и Нова Европа; Съвременният европейски музей; Раждането на модерното изкуство в Европа.

За допълнителна информация и условия – НБУ, департамент „Изкуствознание и история на културата“, тел.02/8110612, 8110632.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.06.2016 г.


Изх. 9137 – 544/ 21.06.2016 г.                                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 01 до 07 юли 2016 год. ще се проведе ЮЛСКАТА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки” организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu. и РИО София-град.

1 юли (петък)
09:00 – 13:30 часа Ден на биологията Координатор на деня на проф. д-р Мариела Оджакова, , Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_ fakultet 2Денят на биологията ще се проведе в аулата на Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8.

4 юли (понеделник)
09:00 – 13:30 часа  Ден на химията Координатор на деня декана на Факултета по химия и фармация акад. проф. дфн Петър Кралчевски Аудитория 130 на Факултета по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 1

5 и 6 юли (вторник и сряда)
09:00 – 13:30 часа Ден на физиката Координатор на деня – декана на Физически факултет проф. дфн Александър Драйшу, , , Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

7 юли (четвъртък)
 09:00 – 13:30 часа  Ден на астрономията, Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: учители, ученици, колеги от други специалности.

Актуална и подробна програма на лекторията ще бъде публикувана допълнително.

Моля да уведомите учителите по природни науки и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.06.2016 г.


Изх.№ 9137-556/23.06.2016 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ и писмо с вх. № 0726-4/ 14.06.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам утвърдените списъци от директора на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ за периода 20.06.2016 г.-20.07.2016 г.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.06.2016 г.


Изх. № 9137-553/23.06.2016 г.

ДО
 ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 16-37/06.06.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Център „Интерактивно обучение“ Ви кани за участие в Международна научно-практическа среща „Предизвикателства в управлението и развитието на съвременното образование“, която ще се проведе в периода 29.06 – 03.07.2016 г. в град Варна.

Темата на първото издание е „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

Срещата се организира от Педагогически клуб „Коменски“ – Варна и Дирекция „Образование и младежки дейности“ – Община Варна.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 0894 41 50 05, 0895 64 62 65,

 e-mail: ;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.06.2016 г.


Изх. № 9137-555/23.06.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 04-15/ 08.06.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Висше училище по мениджмънт и Департамент за модерни обучителни методи отправят покана към Вас за участие в ИТ ПРАКТИКУМИ ЗА УЧИТЕЛИ от всички специалности.

Обученията са насочени към правила за дизайн, трикове за ефективна презентация, собствен шаблон, различни похвати за интерактивност и други.

Допълнителна информация за темите, условията и сроковете за регистрация можете да получите на телефон: 0882 370 016, e-mail: ; www.vumk.eu

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.06.2016 г.


Изх. № 9137-551/23.06.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 17-5/17.06.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Junior Achievement предлага на Вашето внимание възможност за организиране и провеждане на квалификационен курс на тема: „Формиране на предприемачески умения на учителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап в българските училище“.

Обучението има за цел да запознае учителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап с методиката, залегнала в основата на програмите на Junior Achievement   по предприемачество,  да им помогне да усвоят необходимите практически умения да преподават и да се обоснове важността и ролята на предприемчивостта и инициативността като ключова компетентност.

За контакти и допълнителна информация: г-жа Виктория Радева, тел. 0889 331 223;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.06.2016 г.


Изх.№ 9137-538/ 21.06.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 16-39/16.06.2016 г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение кани директори, учители и родители на територията на област София-град да вземат участие в среща-дискусия на тема „Нова гледна точка: технологии, проекти и методи в детското и предучилищното образование“.

Ще бъдат представени различни приложения на нови и тепърва налагащи се средства, проекти и методи, насочени към развитието на уменията за 21 век у най-малките обучаеми.

Срещата ще се проведе на 22 юни 2016 г. /сряда/ в ЦДГ № 10 „Чебурашка“ /адрес: град София, бул.“Г.М.Димитров“ до блок № 102/.

За допълнителна информация, въпроси и онлайн регистрация: 0882 506 425, , https://goo.gl/ImIMyI

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.06.2016 г.


Изх. № 9137-539/ 21.06.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 1103-31/20.05.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода 16.07.-21.08.2016 г. ще се проведе Седмото издание на Лятната педагогическа академия Сдружение „Професионален форум за образованието“.

В 6 поредни смени в к.к. Слънчев бряг ще се проведат семинари по 12 програми, в които ще се разискват теми, свързани с влизането на Закона за училищното и предучилищното образование и възможностите за иновации.

За повече информация и за контакти:  02/ 852 00 96; 0878 188 800; 0889 99 89 45; 0887 07 01 12; e-mail: ; ; www.edufest.info

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.06.2016 г.


Изх.№9137-530/15.06.2016 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-177/03.06.2016 г. с вх. № 0200-637/03.06.2016 г. в РИО София-град, Ви уведомявам, че фирма ММ 2025 Школа за мислене – София, организира динамичен тренинг-обучение на директори в системата на предучилищното и училищното образование на тема “Нова епоха на мислене и действие. Организационна култура и работа в екип“.

Обучението ще се проведе на 21.06.2016 г. от 10.00 до 15.30 часа в Математическата гимназия „Константин Величков“ – град Пазарджик.

За учебните заведения, които прилагат системата на делегирани бюджети, разходите по пътуването и участието в обучението на педагогическите кадри в случай на възможност, трябва да бъдат отпуснати съгласно чл. 33 от Колективен трудов договор.

Включването на педагогическите кадри да се реализира след като предварително се съгласува със социалните партньори и се обсъди на педагогически съвет.
За допълнителна информация и контакти: 0879457355 – г-жа Дарина Илиева.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.06.2016 г.


Изх. 9137 – 518/ 13.06.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Община Бургас и Регионалният инспекторат по образованието – Бургас са организатори на дискусионен форум на тема „Здрави деца – успешно общество“, който ще се проведе от 30.06.2016 г. до 01.07.2016 г. в Експозиционен център „Флора“ – град Бургас.

Форумът има за цел да изведе резултатите и приоритетите от въведената в детските заведения на община Бургас Програма за здравословно хранене и физическа активност на децата. Правилното хранене и възпитание на децата са двете най-важни осъзнати задължения на учителите и родителите.

Отправена е покана до РИО – София-град и до директорите на детски заведения в областта да присъстват на форума.

Приложено Ви изпращам работната програма на форума и формуляр на заявка. Заявката за участие се изпраща по електронен път в срок до 13. юни 2016 г. вкл. на имейл .

За контакти: инж. Янка Маркова – гл. експерт в дирекция ОДВ в Община Бургас, тел. 056/ 84 17 29 и 0885 983 735.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.06.2016 г.


Изх.№ 9137-514/ 13.06.2016 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1103-29/12.05.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на VІІ научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в обучението и познавателното развитие, организирана от Сдружение „Образование и технологии“.

Конференцията ще се проведе в град Бургас в периода 31.08 – 02.09.2016 г.

Акцент са съвременни методи на преподаване и учене и формиране на умения, осигуряващи успешен живот и работа на поколенията за живота им в 21 век. Ключови акценти в обсъжданията са педагогика, ориентирана към ученика, учене извън класната стая, обучение в богата на технологии среда, нови методи и добри практики.

Актуална информация и форма за регистрация са достъпни на онлайн адрес: www.itlearning-bg.com – връзка Научно-практически форум.

Телефон за контакт: 0888 272 944, 0887 798 262;

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.06.2016 г.


Изх.№ 9137-513/ 13.06.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0462-19/30.05.2016 г. в РИО – София-град, приложено Ви изпращам примерните теми, по които Департаментът за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ на СУ „Св. Климент Охридски“  организира квалификационни курсове /тематични, за подготовка за ПКС, за кариерно развитие и др./ за обучение на педагогическите специалисти.

Информация за конкретните теми, с които ДИУУ осъществява професионална квалификация на учителите може да намерите на www.diuu.bg в раздел ОБУЧЕНИЯ – Курсове.

За допълнителна информация: тел./факс: 02 80 80 724, г-жа Нина Кожушкова; тел.: 02 80 80 720; – г-жа Ива Петрова-Коева.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.06.2016 г.


Изх.№ 9137-515/ 13.06.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 16-36/ 20.05.2016 г. в РИО – София-град,  Ви уведомявам, че  Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование /ДИКПО/ - Варна организира курс за следдипломно обучение по специалност „Чужд език в предучилищната възраст“ /английски, немски, френски или руски език/.

Програма е в съответствие с мисията и целите, обявени в стратегията на МОН за развитие на предучилищната педагогика и ранното чуждоезиково обучение. Учебният план включва обучение по Практически чужд език, Детска литература, Методика и практика на чуждоезиковото обучение в предучилищна възраст и др., като се отделя особено внимание на новите подходи и техники на обучение.

Курсът е предназначен за кандидати с висше образование и педагогическа правоспособност и е с продължителност на обучението – 3 семестъра.

След успешно завършване на обучението се присъжда професионална квалификация „Учител по …. /английски, немски, френски или руски език/ в предучилищна възраст“ и се издава свидетелство за професионална квалификация.

Обучението се провежда в очно-задочна форма в съботни и неделни дни в ДИКПО – Варна.

Включването става след успешно положен тест за определяне на входящото ниво. Записването за входящия тест се извършва чрез линк http://goo.gl/forms/KIJ8oKdCpK или в Учебен отдел.

За допълнителна информация – телефон – 052/ 301-243, Учебен отдел – г-жа Д. Русева, www.ittd.acad.bg в „Актуално от ДИКПО“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.06.2016 г.


Изх. № 9137-516/13.06.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Както вече бяхте информирани от електронната страница на РИО – София-град с писмо с изх. № 9137-399/03.05.2016 г., Посолството на Федерална Република Германия в София организира от 3 до 5 юли 2016 година в град Панагюрище Първия Семинар по театрална педагогика в училище.

Семинарът ще се проведе на немски език с участието на експерти от Германия и България. Посолството на Федерална Република Германия в София поема пътните разноски, както и разноските по престоя на участниците.

С цел максимално ефективното провеждане на теоретичните и практически занимания в рамките на семинара, броят на участниците е ограничен до 36. Към момента все още има няколко незаети места. За целта е необходимо желаещите да изпратят не по-късно до 15.06.2016 г. попълнен формуляр за участие на следните електронни адреси:
ku-10@sofi.diplo.de и ku-100@sofi.diplo.de

Приложения:

 1. Формуляр за участие.
 2. Предварителна програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.06.2016 г.


Изх.№ 9137- 493/ 02.06.2016 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх. № 20-7/31.05.2016 г. в РИО – София-град, Фондация Човек Плюс и нейният Институт Ре-Генезис информират за предстоящи обучения на класни ръководители, които ще се осъществят в края на настоящата и в началото на следващата учебна година.

Програмата „Успешен Класен ръководител” включва следните семинари и тренинги:
     1. „От администратор към мениджър на класа”.
     2. „Мениджмънт на класа”.
     3. „Тийм-билдинг на ученическия клас”.
     4. „Управление на дисциплината и проблемното поведение в клас”.
     5. „Система за ранно предупреждение и превенция на проблемно поведение и рискове в класа”.
     6. „Ефективна работа с родителите – съвременни модели, форми, методи”.
      Стандартната форма на всеки от семинарите е 8 учебни часа на ден или два дни по 4 часа с възможност за провеждане в или извън училище. Възможно е и комбиниране на два от посочените семинара в един.

Информация за други квалификационни теми и форми от Програмата за психолого-педагогическа квалификация може да намерите на адрес: http://dox.bg/files/dw?a=3bb605fb14

Повече информация, относно условията за участие можете да получите на телефон:
02/ 989 90 25 или 0896 422 652; e-mail:

Лице за контакт: Панайот Рандев – ръководител на фондация Човек Плюс

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


02.06.2016 г.


Изх. №
9137-488/02.06.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Първа АЕГ отправя покана към учителите по английски език и учителите по български език и литература  в град София да присъстват на открит интерактивен бинарен урок на тема „Изразителните възможности на езика“, който ще се проведе в 8д клас с учители г-жа Фани Асенова – старши учител по английски език, и г-жа Димитринка Дамянова – младши учител по български език и литература. Откритият урок ще се състои на 07.06.2016 г. /вторник/ от 13.00 часа в кабинет 111 в сградата на Първа АЕГ, бул. „Дондуков“ № 60.

Моля да информирате заинтересованите лица.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.05.2016 г.

Изх.№ 9137 – 463/ 19.05.2016г.                            

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Физическият факултет на СУ ще проведе квалификационни курсове за учители, преподаващи в 5-7 клас по предмета “Човекът и природата”. Курсът ще бъде насочен към учебния експеримент по физика и ще се проведе в два последователни дни с обща продължителност 16 учебни часа. Цената на курса е 30 лв. при групи от максимум 12 човека.
Заниманията ще се състоят в сградата на бул. Джеймс Баучър 5 и ще започват на 20.06, 23 06, 27.06 и 30.06 2016 г. При наличие на желаещи курсът ще се провежда и в началото на септември.
Записванията започват от 9 май. За записване и допълнителна информация пишете на vd_pr@phys.uni-sofia.bg или се обадете тел: 028161727

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.05.2016 г.


Изх. № 9137-464/19.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 04-9/ 18.05.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София и Френският научен институт в България организират на 25.05.2016 г. от 11.30 часа квалификационен курс за преподавателите по френски език, който ще се проведе в сградата на езиковата гимназия.

Обучението ще бъде ръководено от г-жа Ев Бриан, стажант учител по френски език и ще бъдат засегнати теми, свързани с педагогически източници и методологии, обмен на информацията, свързана с франкофонията, дискусионни групи по интернет, безплатна електронна библиотека и др.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.05.2016 г.


Изх.
9137-437/13.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 04-7/10.05.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че 18. СОУ  „Уилям Гладстон“ и Френският научен институт в България организират на 16.05.2016 г. квалификационен семинар за преподавателите по френски език, който ще се проведе в сградата на училището организатор.

Семинарът ще протече в две сесии: от 10.00 до 11.30 часа и от 14.00 до 15.30 часа.

Обучението ще бъде ръководено от г-жа Клемантин Тюрпо – стажант учител по френски език, както и г-жа Радина Младенова, преподавател по история в 18. СОУ  „Уилям Гладстон“ и ще бъде  посветено на работата със сайтовете Culturtheque, IFprofs, IF cinema и на кино-обучението.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.05.2016 г.


Изх. № 9137-416/09.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 3 до 5 юни 2016 година в град Пловдив ще се проведе 25-та годишна международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език /БАПА/. Съорганизатор е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Моля да уведомите заинтересованите учители.  

Допълнителна информация може да бъде намерена на  http://www.beta-iatefl.org.  

Приложение:

 1. Покана за участие.
 2. Писмо от УС на БАПА.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.05.2016 г.


Изх. №
9137-411/ 05.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1103-26/04.05.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам подробна информация за Трети национален семинар на тема „Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по Информационни технологии І-ІV, V-VІІІ и ІХ-ХІІ клас“.

Семинарът се организира от Сдружение „Образование и технологии“ – Бургас с подкрепата на Министерство на образованието и науката и ще се проведе в периода 01.06.-03.06.2016 г.

Целта на инициативата е да се систематизират и надградят знания и умения за процеса на подготовката на ученици в състезания и олимпиади по ИТ.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.05.2016 г.


Изх. №
9137-409/ 05.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изпълнението на Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“, одобрена с РМС № 271/14.04.2016 г. и писмо с вх. № 0726-3/03.05.2016 г. в РИО – София-град, предоставям на Вашето внимание за сведение и изпълнение график на обученията, организирани от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието  /НИОКСО/ - град Банкя. които ще се проведат в периода юни-юли 2016 г.

Допълнителна информация за условията и регистрацията за обученията можете да намерите на:

http://niokso.bg/images/072-28.04.pdf

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.05.2016 г.


Изх.№ 9137-405/04.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило с вх. № 1105-14/10.03.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Център за международни изследвания за образование CIREC при фондация Мадара-България и ДИУУ към Софийски университет „Климент Охридски“ предлагат на вниманието на българските учители и директори следните Интернет семинари, посветени на компетентностите и уменията за ХХІ век:

Интернет семинар /уебинар/ „Създаване и развиване на умения за ХХІ век“.

Уебинарът предлага запознаване с програми, училища и учители по света, които успешно работят за създаване на умения за ХХІ век.
Място на провеждане: Интернет
Времето на провеждане:
 30-31 май 2016 г. от 14.00 до 16.15 часа . Общ брой часове: 6 /по 45 минути/;
4 юни 2016 г. от 10.00 до 15.00 часа. Общ брой часове: 6 /по 45 минути/;
21.06 – 22.06.2016 г. от 14.00 до 16.15 часа. Общ брой часове: 6 /по 45 минути/.
Краен срок за регистрация – 19 май 2016 г.
Подробна информация и регистрация можете да получите на http://madara.bas.bg/21skills.html

Интернет семинар /уебинар/ „Създаване и развиване на емоционалната и социална интелигентност на учениците“.

Място на провеждане: Интернет
Време на провеждане:
7-8 юни 2016 г. от 14.00 до 16.15 часа. Общ брой часове: 6 /по 45 минути/;
 11 юни 2016 г. от 10.00 до 15.00 часа. Общ брой часове: 6 /по 45 минути/.
Краен срок за регистрация – 19 май 2016 г.
Подробна информация и регистрация можете да получите на http://madara.bas.bg/em_soc_intelligence.html

Интернет семинар /уебинар/ „Емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училище“.

Място на провеждане: Интернет
Време на провеждане:
14-15 юни 2016 г. от 14.00 до 16.15 часа. Общ брой часове: 6 /по 45 минути/;
18 юни 2016 г. от 10.00 до 15.00 часа. Общ брой часове: 6 /по 45 минути/.
Краен срок за регистрация – 19 май 2016 г.
Подробна информация и регистрация можете да получите на http://madara.bas.bg/em_soc_intelligence.html

Допълнителна информация можете да получите на телефон 0877 468 582, e-mail: или на http://madara.bas.bg/em_soc_intelligence.html

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.05.2016 г.


Изх. № 9137-399/03.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Посолството на Федерална Република Германия в София организира от 3 до 5 юли 2016 година в град Панагюрище Първия Семинар по театрална педагогика в училище.

Семинарът ще се проведе на немски език с участието на експерти от Германия и България. Посолството на Федерална Република Германия в София поема пътните разноски, както и разноските по престоя на участниците.

С цел максимално ефективното провеждане на теоретичните и практически занимания в рамките на семинара, броят на участниците е ограничен до 36. По тази причина всяко училище може да участва само с един учител. За целта е необходимо желаещите да изпратят не по-късно от 31.05.2016 г. попълнен формуляр за участие на следните електронни адреси:
ku-10@sofi.diplo.de и ku-100@sofi.diplo.de

Приложения:

 1. Формуляр за участие.
 2. Предварителна програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.05.2016 г.


Изх.№ 9137-394/03.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 04-5/ 08.04.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Висше училище по мениджмънт – град Варна организира ХІІ Международна научна конференция „Съвременната наука, бизнесът и образованието“, която ще се проведе в периода 27.06.2016 – 29.06.2016 г. в град Добрич.

Инициативата предвижда решаване на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука, бизнеса и образованието.

В конференцията са предвидени 5 тематични направления:

 1. Бизнесът и образованието в съвременното социокултурно пространство.
 2. Професионалното средно и висше образование: приоритети и перспективи.
 3. Туризъм и поликултурно образование: проблеми и стратегии за иновации.
 4. Съвременният специалист: стратегии за повишаване ефективността на професионалната подготовка.
 5. Професионално самоуправление на личността и етапи на професионализацията.

Повече информация, относно условията за участие можете да получите на телефон: 058 655 618; 0988 416 4221; e-mail: ;

Лице за контакт – доц.д-р Св. Бояджиева

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.04.2016 г.


Изх. № 9137-379/26.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 4 до 7 юли 2016 година в ДИПКО-Варна ще се проведе традиционният летен университет за учители по френски език. Събитието се организира от Френския институт и Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката.

Предвидени са обучения, които присъстват в годишната програма на Франкофонския регионален център по предложение на МОН.

Разходите за транспорт, нощувки и храна на предвидените около 50 участници се поемат от Френския институт и Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа.

Записването за участие се осъществява на сайта на Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (http://www.crefeco.org) в периода от 1 май до 15 юни 2016 година.

Моля да уведомите заинтересованите учители по френски език.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


26.04.2016 г.


Изх. № 9137- 354/20.04. 2016 г


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на плана на РИО – София-град за квалификационната дейност за учебната 2015/ 2016 година, в Национална търговко-банкова гимназия на 28.04.2016 г. от 10,00 ч. ще се проведе открита педагогическа практика по предприемачество на тема „Ролята на обучението по предприемачество за развитието на уменията на учениците за реализация на пазара на труда”.

Уважаеми колеги, с цел повишаване качеството на професионалното образование чрез обмяна на опит и споделяне на добри практики, моля да създадете организация за осигуряване присъствието на учители от училището, което ръководите, без да се нарушава учебния процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


26.04.2016 г.


Изх. №
9137-372/25.04.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ 16-25/20.04.2016г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 28 май 2016г., от 13.00 до 18.00 часа ще се проведе обучение на учители на тема “Създаване на мултимедийни презентации с Prezi“.
Обучението ще се проведе в гр. София, стадион „Академик“, ниво 2/до зала Фестивална/.
Курсът е подходящ за учители по всички предмети от 1 до 12 клас, както и за учители в предучилищна степен.
Включването в обучение става след попълване на регистрационна форма, която може да намерите на адрес: https://goo.gl/uXHPHB

Повече информация може да намерите в прикачените файлове и на интернет страницата на Център за творческо обучение: www.cct.bg .

Приложение:

Писмо от екипа на „Център за творческо обучение“ до директори и учители на училища
Писмо от екипа на „Център за творческо обучение“ до директори и учители на детски градини

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


22.04.2016 г.


Изх. 9137-365/22.04.2016г.
 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИОСофия-град за учебната 2015/2016 година на 26.04.2016 г. /вторник/ от 10:00 часа в 30 СОУ"Братя Миладинови", район Възраждане, .Бул."Александър Стамболийски"125А, ще се проведе открита педагогическа практика на тема „Publisher - предпечатна подготовка - брошура, вестник, каталог -Юбилеен брой на училищен вестник“ в 12а клас с преподавател Илияна Кънева.

Моля да информирате учителите по информатика и информационни технологии от повереното Ви училище за провеждането на педагогическата практика.

В срок до 12.00 часа на 25.04.2016г. е необходимо да заявите участието на съответния учител от Вашето училище на e-mail: rio_v.ianeva@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.04.2016 г.


Изх.№ 9137-361/ 21.04.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 1004-59/31.03.2016 г. в РИО – София-град, приложено Ви изпращам програмата и условията за участие в организираната от община Пловдив и Фондация „Световен образователен форум – България“ международна конференция на тема: „Образователна система през 21 век – иновативни подходи за качествено образование“, която ще се проведе в периода 02.06 – 03.06.2016 г. в хотел „Империал“ – град Пловдив.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.04.2016 г.


Изх. №9137-357/20.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В РИО – София-град е получено писмо с вх. № 1220-14/19.04.2016 г. от издателство „Просвета", с което уведомява за организиране на обучение на тема: „100% успех с новите учебни програми, проблеми и възможни решения". Обучението е за начални учители, които през учебната 2016/2017 година ще преподават в 1. клас, и за учители по общообразователна подготовка, които през учебната 2016/2017 година ще преподават в 5. клас предметите: български език и литература, английски език, немски език, руски език, математика, история и цивилизации, география и икономика, човекът и природата и ще се проведе на 25.04., 26.04. и 27.04. 2016 г. от 17.30 ч. в „Интер Експо център", град София.

Обучението ще се проведе по следния график:

Дата

Час

Модул 1

Модул 2

Модул 3

25.04.2016 г.

17,30 ч.

начален етап

човекът и природата

английски език

26.04.2016 г.

17,30 ч.

начален етап

български език и литература

немски език

26.04.2016 г.

18,15 ч.

 

 

руски език

27.04.2016 г.

17,30 ч.

математика

история и цивилизации

география

Програма на обучението:
17,30 - 18,30 ч. - Представяне на новите учебни програми и възможни решения за успешното им прилагане.

Участниците ще получат сертификати.

Моля да информирате учителите от повереното ви училище за възможността за участие в обучението.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


20.04.2016 г.

Изх. № 9137- 354/20.04. 2016 г

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на плана на РИО – София-град за квалификационната дейност за учебната 2015/ 2016 година, в Национална търговко-банкова гимназия на 28.04.2016 г. от 10,00 ч. ще се проведе открита педагогическа практика по предприемачество на тема „Ролята на обучението по предприемачество за развитието на уменията на учениците за реализация на пазара на труда”.

Уважаеми колеги, с цел повишаване качеството на професионалното образование чрез обмяна на опит и споделяне на добри практики, моля да създадете организация за осигуряване присъствието на учители от училището, което ръководите, без да се нарушава учебния процес.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


20.04.2016 г.

Изх. № 9137-351/19.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че, в изпълнение на Годишния план за дейността на Регионален инспекторат по образованието – София-град за учебната 2015/2016 година, на 26.04.2016 г. /вторник/ от 14:00 часа в 18 СОУ „Уилям Гладстон“, ул. „Пиротска“ № 68, ще се проведе семинар с учители по чужд език на тема „Качество на обучението по чужд език – активни методи на преподаване“.
Моля да сведете горепосочената информация до знанието на учителите, преподаващи чужди езици в повереното Ви училище.
Желаещите да присъстват е необходимо да попълнят приложената по-долу заявка за участие и да я изпратят до 25.04.2016 г. на електронен адрес: .

Приложение: Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


20.04.2016 г.

Изх. № 9137-350/19.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 12 до 15 май 2016 година за шеста поредна година ще се проведе Софийски фестивал на науката, организиран от Британски съвет с партньорството и под патронажа на Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Столична община. Фестивалът включва събития, демонстрации, опити, щандове и изложби. Подготвена е и специална училищна програма. Ученическите събития са безплатни, като за участие в тях е необходима предварителна резервация. Пълната програма, както и подробна информация можете да намерите на www.sofiasciencefestival.bg.
Приложение:

 1. Училищна програма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


19.04.2016 г.

Изх. 9137 – 349/ 19.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на споразумението между РИО на МОН – София-град и Образователни технологии АКлас – Тайван за създаване на 5 броя интерактивни класни стаи по модела ONE-to-ONE TEAM  Model  Smarter Classroom на 22 април 2016 година от 10:30 часа в 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, Център за високи постижения в образованието, съвместно с Брейнуер ЕООД, ще организира семинар за официално представяне на проекта пред столичните училища.
Заявки за участие се подават до 21 април 2016г. с попълване на електронен формуляр в уеб страницата на 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ - http://www.hebrewschool-bg.org/

Приложение:  програма на семинара

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


18.04.2016 г.


Изх. № 9137-346/18.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  ИСПАНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 23 април 2016 година от 10:00 часа в 22 СОУ „Георги С. Раковски“, бул. „Витоша“ №134, ще се проведе семинар за учители по испански език с участието на Оскар Родригес Гарсия – образователен съветник към издателство EDELSA, и Хуан Мануел Лаел Фунес – учител по испански език в IV ЕГ „Фр. Жулио Кюри“ – гр. Варна. Темите на семинара са „Хората се разбират, когато говорят: устното общуване в час по испански като чужд език“ и „С родния език в час: дидактически опит“.

Моля да информирате заинтересованите учители.

Приложение: Покана.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


18.04.2016 г.


Изх. № 9137-347/18.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 26 април 2016 година в зала „Славейков“ на Френския културен институт, пл. „Славейков“ №3, ще се проведе семинар за учители по френски език на тема „Използване на новите технологии в обучението по френски език“ с начален час:

10:30 ч. – за работещите втора смяна,
14:30 ч. – за работещите първа смяна.

Моля да информирате заинтересованите учители.

Приложение: Покана.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


18.04.2016 г.


Изх. № 9137-345/18.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОУ И СОУ,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 25 април 2016 година от 10:00 ДО 12:00 часа в зала „Средец“ на хотел „Балкан“ ще се проведе семинар за учители по английски език, преподаващи в прогимназиален етап. На семинара ще бъде представен проект на учебник по английски език за пети клас на издателство „Пиърсън Лонгман“.

Моля да информирате заинтересованите учители.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1224/12.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


11.04.2016 г.


Изх.№ 9137-329/25.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0200-329/ 25.03.2016 г. в РИО – София-град, приложено Ви изпращам утвърдените списъци от директора на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ и настъпилите промени в графика за месец април по предвидените обучения.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.04.2016 г.


Изх. № 9137-308/ 04.04.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Годишния план за учебната 2015/ 2016 година РИО – София-град, Институт за образователни политики „Архимед&Диоген“ и Столична община организират на 09.04.206 г. (събота) от 09:00 ч. за учители от детски градини и учители в подготвителни групи в училищата квалификационен семинар на тема „Формиране на базови компетентности у децата от подготвителните групи“.

Място на провеждане – СУ „Свети Климент Охридски“, Нова конферентна зала.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.04.2016 г.


Изх. № 9137-302/01.04.2016 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 15.04. до 17.04.2016 г. в гр. Русе, под патронажа на посланика на Федерална Република Германия, ще се проведе 25. Национална конференция на учителите по немски език в България. Конференцията се организира в сътрудничество със СОУПНЕ „Фр. Шилер“ – гр. Русе, Гьоте-институт в България и Фондация „Ханс Зайдел“.
Поканени са всички учители по немски език, които вече са направили предварителна заявка.
Средствата за командироване са за сметка на изпращащата страна/училището.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


01.04..2016 г.

Изх. № 9137-302/01.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че, в изпълнение на Годишния план за дейността на Регионален инспекторат по образованието – София-град за учебната 2015/2016 година, на 19.04.2016 г. /вторник/ в ЧСОУ „Дружба“, ж.к. „Обеля“2, ул. „106“ №3, ще се проведе семинар с учители по чужд език на тема „Основни правила при развиване на уменията в чуждоезиковото обучение и ролята на електронния учебник“. Семинарът ще се проведе в две сесии:

 • от 10:00 ч.  до 12:30 ч. – за учителите, работещи след обяд;
 • от 14:00 ч. до 16:30 ч. – за учителите, работещи преди обяд.

Моля да сведете горепосочената информация до знанието на учителите, преподаващи чужди езици в повереното Ви училище.
Желаещите да присъстват е необходимо да попълнят приложената по-долу заявка за участие и да я изпратят до 13.04.2016 г. на електронен адрес: .

Приложение: Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ – ГРАД


30.03.2016 г.

Изх.№.  9137-292/30.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с изх.№ 0513-2/28.03.2016 г. на Министерството на образованието и науката на РИО - Пазарджик, Ви уведомявам, че предстои провеждането на Деветата научно-практическата конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“. Конференцията се организира от Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик, със съдействието на Община Пазарджик и Областна администрация – Пазарджик. Конференцията ще се проведе от 10 до 13 май 2016 г. в гр. Пазарджик.
В срок до 06.04.2016 г. желаещите да вземат участие следва  да представят на  старши експертите по предучилищното възпитание в РИО – София-град доклади, разработени в следните тематични направления:
• Качество на управлението на детските градини и квалификация на педагогическите специалисти – състояние, проблеми, перспективи.
• Детска градина за всички – интеграция чрез обучение и възпитание.
• Приемственост между детската градина и началното училище.
• Нови технологии и управление на проекти.
• Традиции и иновации в обучението и възпитанието на децата.
Изискванията към изготвените доклади са:
Обем: до 4 страници, подготвен на MS Word 2003 и придружен с презентация за представянето му (MS PowerPoint)
Шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing -1.5
Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ. Под заглавието се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.
Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic
Подзаглавие: Times New Roman 16, normal
Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)
Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.
Представяне на доклада – до 10 минути; дискусия по доклада – до 5 минути.

Приложение:
Заявка за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ – ГРАД


25.03.2016 г.

Изх. № 9137-280/25.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация на Новокузнецки институт, филиал на Кемеровски държавен университет, относно международна научно-практическа конференция в сферата на физиката и астрономията.

Приложение:

 1. Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


25.03.2016 г.

Изх. 9137 – 267/ 24.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „ЕВРИКА” обявява ХVIIІ национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен в Националния Календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката и през настоящата учебна година.
Приложено Ви изпращам информация, регламент и регистрационен формуляр за участие в поредното 18-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.
Крайният срок за представяне на проектите във Фондация „Еврика е 27 май 2016 г.
Повече информация и за други дейности и проекти на Фондация „Еврика” може да научите на интернет страницата на фондацията: www.evrika.org .
Приложение:

 1. Регламент за организиране и провеждане
 2. Формуляр за участие    

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


25.03.2016 г.

Изх. 9137 – 266/ 24. 03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Като прикачен файл Ви изпращаме писмо и новите конкурси на фондация Вигория, които са обявени от декември 2015 година в уеб страниците http://www.vigoria.wes.com/
Приложение съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


25.03.2016 г.

Изх. 9137 – 268/ 24.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

„Българо – американска кредитна банка“ с подкрепата на фондация “Credo Bonum”„ организира за втора година Национален конкурс „Зелена вселена“ за еко-табела за ученици на възраст 7 – 14 години.

Кампанията „Зелена вселена” има за цел да провокира въображението и познанията на децата за околната среда, характерна за тяхната община по забавен и социален за тях начин, както и да се включат на солидарен принцип учениците за подобряване условията в тяхното училище, чрез спечелване на мултимедия.

Кампанията „Зелена Вселена” ще протече в два етапа:
1. Национален конкурс за еко-табела;
2. Изработване и поставяне на четирите най - добри проекта, като еко-табели в реални размери в съответните общини.

Срок за подаване на заявка за участие от училищното ръководство /Образец 1/ на адрес: zelena_vselena@realsport.bg до 20 април 2016 г.

Десетте най-високо оценени деца ще получат: предметни награди /туристически комплект/ и грамота, а първите четири ще спечелят и мултимедия за своето училище.

Технически организатор на кампанията е специализирана Агенция „Реал – Спорт“ с опит в работата с училища и ученици.

Приложение:

 1. Регламент
 2. Заявка за участие /Образец 1/
 3. Информационна карта /Образец 2/
 4. Декларация за съгласие на родител / настойник /Образец 3/

  ВАНЯ КАСТРЕВА,
  НАЧАЛНИК НА РИО –
  СОФИЯ-ГРАД


25.03.2016 г.

Изх. № 9137 – 210/ 10.03.2016 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки и екология!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки и екология на 04.04.2016 г. от 10:00 часа в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ Св. Климент Охридски, София, бул. Цар Борис ІІІ, № 224 ще се проведе присъствено-дистанционна квалификационна програма на тема „Организация и технология на обучението по Човекът и природата в прогимназиален етап“, която е организирана от ДИУУ към СУ Св. Климент Охридски.
Обучението е предназначено за учители по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Тематична рамка: анализ на учебното съдържание по Човекът и природата в прогимназиален етап; прилагане на ДОИ за учебно съдържание – учебна програма; специфични черти на учебното съдържание по ядра; технологии, методи и средства на обучение – интерактивни методи; учебен експеримент; решаване на задачи; използване на ИКТ в обучението.
Програмата завършва със защита на проект на избран тип урок.
Ръководител: доц. д-р Даниела Миткова,
За контакт и записване: доц. Даниела Миткова, 0879 994 231,   , гл. ас. д-р Нели Димитрова, , 0898 222 732. ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


21.03.2016 г.

Изх. № 9137-246 / 21.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че, в изпълнение на Годишния план за дейността на Регионален инспекторат по образованието – София-град за учебната 2015/2016 година, на 29.03.2016 г. /вторник/ в 18 СОУ „Уилям Гладстон“, ул. „Пиротска“ № 68, ще се проведе семинар с учители по чужд език на тема „Методи за повишаване на мотивацията на учениците в часовете по чужд език“. Семинарът ще се проведе в две сесии:

 • от 10:00 ч.  до 12:30 ч. – за учителите, работещи след обяд;
 • от 14:00 ч. до 16:30 ч. – за учителите, работещи преди обяд.

Моля да сведете горепосочената информация до знанието на учителите, преподаващи чужди езици в повереното Ви училище.
Желаещите да присъстват е необходимо да попълнят приложената по-долу заявка за участие и да я изпратят до 25.03.2016 г. на електронен адрес: .

Приложение:Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


15.03.2016 г.

Изх.№ 9137-224/14.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във с постъпило с вх. № 1105-14/10.03.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че
Център за международни изследвания за образование CIREC при фондация Мадара-България и ДИУУ към Софийски университет „Климент Охридски“ предлагат на вниманието на българските учители и директори – новатори следните два Интернет семинари, посветени на компетентностите и уменията за ХХІ век:

 1. Интернет семинар /уебинар/ „Създаване и развиване на умения за ХХІ век“.

Уебинарът предлага запознаване с програми, училища и учители по света, които успешно работят за създаване на умения за ХХІ век. Включва споделяне на добри практики и видеоматериали и е предназначен към директори, учители, възпитатели и други педагогически специалисти.
Подробна информация относно тематичната рамка, времето на провеждане и регистрацията можете да получите на http://www.madara.bas.bg/21skills.html

 1. Интернет семинар /уебинар/ „Създаване и развиване на емоционалната и социална интелигентност на учениците“.

Допълнителна информация можете да получите на телефон 0877 468 582, e-mail: или на http://madara.bas.bg/em_soc_intelligence.html

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


07.03.2016 г.

Изх. № 9137-185/01.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 18.03.2016 г. от 10:00 ч.и от 14:00 ч. в 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе семинар с начални учители на тема „Качество на обучението в начален етап - активни методи на преподаване“  с лектор доц. д-р Силвия Цветанска от СУ „Св. Климент Охридски“.
Във връзка с ограничения брой места в залата, моля да заявите писмено желанието за участие на начални учители от повереното Ви училище в семинара, като попълните регистрационната форма до 12:00 ч. на 14.03.2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/12.02.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


26.02.2016 г.


Изх. № 9137-171 / 24.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание подробна информация за обучение на български граждани в Руските университети през учебната 2016/2017 година. В рамките на посочената квота са налични места за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Крайният срок за подаване на документите е 1 март 2016 година.

За допълнителна информация заинтересованите могат да се обръщат към сътрудниците на РКИЦ Калина Диханова - тел. +359 2 946 1906, Константин Пеев – тел. +359 2 943 35, Владислав Лесневский и Кирил Воронов – тел. +359 2 943 34 69.

Приложение: Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


25.02.2016 г.


Изх. № 9137-171 / 24.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание подробна информация за обучение на български граждани в Руските университети през учебната 2016/2017 година. В рамките на посочената квота са налични места за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Крайният срок за подаване на документите е 1 март 2016 година.

За допълнителна информация заинтересованите могат да се обръщат към сътрудниците на РКИЦ Калина Диханова - тел. +359 2 946 1906, Константин Пеев – тел. +359 2 943 35, Владислав Лесневский и Кирил Воронов – тел. +359 2 943 34 69.

Приложение: Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


24.02.2016 г.


Изх.№ 9137-164/23.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0726-2/ 16.02.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам утвърдените списъци от директора на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ и настъпилите промени в графика за месец март по предвидените обучения.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


22.02.2016 г.


Изх. № 9137-147 / 19.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Първа АЕГ отправя покана към учителите по английски език в град София да присъстват на открита педагогическа практика в 9б клас с учител г-жа Наталия Кирякова на тема “A Home from Home“ /Travel and expression; Describing  places/. Откритият урок ще се проведе на  29 февруари 2016 г. /понеделник/ от 9:10 ч. до 10:30 ч. в кабинет 107 в Първа АЕГ, бул. „Дондуков“ № 60.
Моля да уведомите за горепосоченото учителите по английски език в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


11.02.2016 г.


Изх.№ 9137-118/11.02.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0601-967/ 09.02.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 13.02.2016 г. в 164. ГПИЕ „Микел де Сервантес“ с адрес: град София, ул. „Султан тепе“ № 1 от 10.00 до 14.00 часа ще се проведе обучителен семинар, посветен на използването на ИКТ, работа по проекти и литературно творчество в обучението по испански език.

Семинарът е във връзка с изпълнение на дейности, свързани с Плана за квалификационна дейност на учебното заведение за учебната 2015/2016 г.  „Езикът на Сервантес – прозорец към нови хоризонти“, Програма „Еразъм+“ и програма „Споделяне на педагогически практики“ на Отдела по образование към Посолството на Испания.

Повече информация за семинара, както и форма за записване за участие, можете да намерите на http://www.mecd.gob.es/bulgaria/convocatorias/Formacion-del-Profesorado.html

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.02.2016 г.

Изх.№ 9137-93/ 04.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1321-8/ 28.01.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои изложение на Проект „Световно образование“, посветено на висшето образование в Република България и чужбина, което ще се проведе на 27-28.02.2016 г. в град София, хотел „Балкан“ /бивш „Шератон“/ от 10 до 17 часа.
Тази година мотото на изложението е „Световното Образование за теб“.
Учителите и учениците от повереното Ви училище ще имат възможност да се срещнат лично с представители на над 50 учебни заведения от Европа и САЩ, както и на български университети, за да научат от първа ръка подробности относно условията за прием и възможностите за финансиране на обучението в чужбина и България.
Акценти на Световното образование през февруари 2016 г. са:

 • Прием в университети във Великобритания – кандидатите ще могат да се срещнат с представители на повече от 30 британски висши училища, сред които топуниверситети от Острова, както и да се възползват от безплатните консултации и другите услуги на специализирания център за информация и кандидатстване чрез британската централизирана система /UCAS/.
 • Информация за кандидатстването и приема в Германия, Холандия, Дания, Швеция, Швейцария, Италия, Испания и други държави.
 • Безплатно участие в редица семинари за кариерно и професионално ориентиране: „Как да напиша успешно мотивационно писмо?“, „Кандидатстване в Германия и Австрия“, „Кандидатстване в Дания и Холандия“, „Финансиране на магистърски програми във Великобритания“, „Как да финансирам образованието си в Холандия?“ и други.

Регистрацията на учениците за изложението е безплатна и става през сайта на проекта „Световно образование“ www.world-education.eu или www.integral.bg
При желание от Ваша страна Вашето училище може да стане партньор на проекта.
За допълнителна информация относно условията на партньорството по проекта: 02/ 80 50 657, 0886/ 110 031; e-mail: www.world-education.eu  - г-жа Мария Николаиду, Интеграл Образователни програми ООД.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.02.2016 г.

Изх.№ 9137-95/ 04.02.2016 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-24/ 21.01.2016 г., и с вх. № 0200-73/ 25.01.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за графика на 22-рото издание на изложението „Кандидатстудентска борса“ - 2016 г., с молба, да бъде разпространена сред бъдещите кандидат-студенти.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.01.2016 г.


Изх. № 9137-60 / 25.01.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информацията, че на 28 януари 2016 година в град  София, ул. „Кракра“ № 11 (Съюз на архитектите в България) „Cambridge English Language Assessment“ и „AVO езиков и изпитен център“ организират семинар за учители по английски език на тема „Developing Skills at B1 for results at B2“.

Събитието ще се проведе от 10.30 ч. до 11.45 ч. - за учителите, работещи втора смяна, и от 14.30 ч. до 15.45 ч. - за учителите, работещи първа смяна.

За информация: www.avo.bg или тел. +359 2 98 98 440

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.01.2016 г.

Изх.№ 9137-36/ 18.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило по електронната поща в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждане Квалификационен семинар за специалисти, работещи в системата на средното образование на тема „Рискова среда за сигурност“, организиран от Център за обучение и квалификация, Фондация „Национална и международна сигурност“ и Международна фестивална програма „Приятели на България“.
В семинара ще бъдат засегнати актуални теми като превенция на насилието в училище, безопасна интернет среда, поведение в екстремални условия и други.
За организационни въпроси и допълнителна информация: 02/ 987 55 68 – Ваня Балчева; ; balcheva@festival-bg.com;  www.festival-bg.com

Приложение:
1. Допълнителна информация за условията на семинара.
2. Заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.01.2016 г.

Изх. 9137 – 12/ 06.01.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ 

На вниманието на учителите по природни науки!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки Ви информирам за предстоящата
ЗИМНА  ЛЕКТОРИЯ “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА” 2016
29.01.2016 (петък)
13:00 – 14:30     Д-р Рая Грозданова – Термографията в общата дентална медицина
15:00 – 16:30    Д-р Десислава Костова-Лефтерова – Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията
30.01.2016 (събота)
9:00 – 10:00      Доц. Симона Аврамова - Чолакова – Технически новости в ренгенологията и тяхното влияние върху облъчването на пациентите.
11:00 – 12:00    Доц. Михаил Михов – Магнетизъм и медицина

Място на лекторията
Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), сграда № 7 в двора на Военно-медицинска академия. Влиза се само от входа за автомобили между Александровска болница и Стоматологичния факултет. Учебната зала е на втори етаж, в края на дългия коридор, вляво.

Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.01.2016 г.

Изх. № 9137-7/ 05.01.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0726-7/ 22.12.2015 г. от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ , постъпило в РИО – София-град, приложено Ви изпращам Каталог на програми за обучение на директори и педагогически кадри с ръководни функции в системата на образованието за 2016 г.., които се организират и провеждат по график в сградата на НИОКСО – град Банкя, ул. „Княз Борис І“ № 7.

Моля, да предложите на вниманието на членовете на педагогическите колективи и  в срок до 14.01.2016 г. да изпратите на e-mail: попълнен Формуляр – списък за обучение /по образец/ с педагогическите кадри от повереното Ви учебно заведение, желаещи да се включат в обученията по теми от Каталога на НИОКСО за 2016 г.

За допълнителна информация и уточнения: 02/ 9977402 – Учебен отдел в НИОКСО; 0887 467 300 – Десислава Асенова – Н-к Отдел „Квалификация“ в НИОКСО; 02/ 935 60 85 – Антоанета Асенова – старши експерт за КПК в РИО – София-град.

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.11.2015 г.

Изх. № 9137-794/26.11.2015 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от доц. д-р Румяна Папанчева - председател на УС на „Образование и технологии“, Ви информирам, че през месец декември център „Образование и технологии“ предлага организиране и провеждане на обучения за учители от гр. София. Обученията са насочени към три групи учители – учители по Информатика и Информационни технологии, учители по различни учебни предмети и обучения за начални учители. Темите са актуални и важни за повишаване дигиталните компетенции на учителите. Работата е под формата на тренинг сесия с достъп до материали и последващи дистанционни консултации по темите.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация за обученията като съдържание и организация на провеждането им.

Приложение: Информация за обученията.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.11.2015 г.

Изх. № 9137 – 787 /24.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            
НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с планираната квалификационна дейност в Годишния план на РИО – София-град за учебната 2015/2016 година и прилагане на учебната програма по география и икономика за VІ клас, на 07 декември 2015 г. (понеделник) от 15:10 часа в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ , ул. „Цар Самуил“, № 24 ще се проведе открита педагогическа практика на тема: „Население на Африка“ с използването на ИКТ.   

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в прогимназиалния етап за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие.
Необходимо е учителите да носят учебната програма по география и икономика за VІ клас.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1918/ 11.11.2015 г. на министъра на образованието и науката/


24.11.2015 г.

Изх. № 9137-785/ 24.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с № 9105-373/ 19.11.2015 г. и вх. № 0200-1415/ 19.11.2015 г., в РИО – София-град, приложено Ви предоставям материали относно предстоящия Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“, организиран от Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот, превенция на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със здравословното хранене, физическата активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушене.
Конкурсът се организира с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
Всички материали за конкурса могат да бъдат открити и на електронната страница на Министерство на образованието и науката в секция „Конкурси“.
Приложение: съгласно текста.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1918/ 11.11.2015 г. на министъра на образованието и науката/


24.11.2015 г.

Изх. № 9137-785/24.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с № 9105-374/ 20.11.2015 г. и вх. № 0200-1416/ 20.11.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че фирма „Тимак Агро България“ ЕАД организира благотворителна инициатива, която предвижда отпускане на две специални стипендии „Тимак Агро България“, предназначени за ученици, лишени от родителска грижа, както и за ученици в неравностойно положение – с един родител или социално слаби по критериите на Агенцията за социално подпомагане.
Кандидатите трябва да бъдат зрелостници, които имат желание да продължат обучението си в Аграрен университет – Пловдив, по посочена от „Тимак Агро България“ ЕАД специалност.
Приложение: Условия за кандидатстване на стипендия „Тимак Агро България“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1918/ 11.11.2015 г. на министъра на образованието и науката/


18.11.2015 г.


Изх. № 9137-764/16.11.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ в РИО – София-град с вх.№ 0601-7186/12.11.2015г., Ви информирам, че на 30 ноември 2015 г.  в училището ще се проведе семинар на тема: „Активни образователни технологии“.

Семинарът е насочен към директори и учители, отговорни за използването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес в училище.

Приложение: Информация за семинара.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


17.11.2015 г.


Изх. № 9137-763./16.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               

На вниманието на учителите по география                                                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № РД 12-361/09.11.2015 г., получено от Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование /ЦКОКУО/, регистрирано с вх. № 0721-9/10.11.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 5 и 6 декември 2015 г. /събота и неделя/ в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла“, № 52 ще се проведе обучителен семинар с 35 учители по география и икономика на тема: „Изработване и експертна оценка на тестови задачи за Национално външно оценяване“.

Мероприятието не е обвързано с такса участие. На участниците в семинара ще бъде  издаден Сертификат.

За допълнителна информация може да се обръщате към Марияна Султанова – главен експерт по география и икономика в отдел „Качество на училищното образование“ в ЦКОКУО – тел.: 970 56 60, e-mail: m.sultanova@mon.bg.

Моля своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище за обучителния семинар, както и да осигурите тяхното присъствие.

Учителите, които ще се включат в обучителния семинар е необходимо да се регистрират на следния линк

https://docs.google.com/forms/d/1MPh0oIs0HNI0_FWwWK1K3YbdUorsF9WUXMc6G0qh-dg/viewform?usp=send_form

Приложение: Програма.           

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.11.2015 г.


Изх.№ 9137-750/12.11.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ при Столична община в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА „Васил Левски“), Водноспасителна служба към Българския червен кръст ще проведе на 01.12.2015 г. (вторник) от 15.00 часа в зала 501 на НСА „Васил Левски“ на ул. „Гургулят“ №1 (зад 9 Френска езикова кимназия) семинар на тема „Обучение по превенция на водния травматизъм сред децата“ .

В срок до 30.11.2015 г. е необходимо да заявите участието си на тел./факс 980 24 78; 981 06 47; e-mail: ;

Регистрацията на участниците ще се извърши преди семинара.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.11.2015 г.

Изх. № 9137 – 743/ 10.11.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки:

 • на 20.11.2015 г. от 13:30 ч до 18:00 часа и 21.11.2015 г. 9:00 часа до 14:00 часа ще се проведе обучение по предмета биология и здравно образование на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор по биология и здравно образование“.
 • На 27.11.2015 г. от 13:30 ч до 18:00 часа и 28.11.2015 г. 9:00 часа до 14:00 часа ще се проведе обучение по предмета химия и опазване на околната среда на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор по химия и опазване на околната среда“.

Продължителност на обученията по 12 часа.
Място на провеждане: НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.
Участието в обученията ще се извършва след изпращане на попълнена заявка по образец. Заявка следва да се изпрати на електронен адрес: до 16.11.2015 г.до 17:30 часа.
Обученията са без такси за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.11.2015 г.

Изх. № 9137-734/09.11.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО – София-град постъпи покана от Асоциация дебати - София за участие в обучение на учители и ученици за треньори в рамките на проекта „Основи на българската дебатьорска мрежа“, което ще се проведе на 28 и 29 ноември в гр. София.
Моля да информирате учениците и учителите във Вашето училище.
Допълнителна информация за обучението може да бъде получена на адрес: www.sofiadebaters.com или чрез e-mail: , както и на телефон: 0877087718 – Райчо Райчев, член на управителния съвет на Асоциация Дебати – София.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.11.2015 г.

Изх. № 9137-721/03.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо по електронната поща в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Сдружение „Образователни технологии“ организира квалификационни курсове с акцент върху информационните технологии за учители от област София-град.
Обученията са насочени към две групи учители – учители по информатика и по информационни технологии и обучения за начални учители. Темите са актуални и важни за повишаване дигиталните компетенции на учителите.
Работата е под формата на тренинг сесия с достъп до материали и последващи дистанционни консултации по темите.
За повече информация: тел.: 0888 27 29 44; 0887 79 82 62 – доц. Д-р Румяна Папанчева; www.itlearning-bg.com; ; адрес: град Бургас – 8000, ул. „Оборище“ 82

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –

СОФИЯ – ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РИО -
СОФИЯ – ГРАД /съгласно заповед № РД 10-1888/28.10.2015 г. на министъра на образованието и науката/


04.11.2015 г.

Изх. № 9137-720/03.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо по електронната поща в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Фондация „Заедно в час“, Представителство на Европейската комисия и Световната банка в България организират за трета поредна година Конференция Образование 2015 – „Качествено образование за всяко дете“, която ще се проведе на 13.11. – 14.11.2015 г. в х-л „Маринела“, град София.
Конференцията ще фокусира вниманието на международни и български образователни експерти, лидери в правителствения и гражданския сектор, учители и училищни директори върху ключовите иновации и подобрения, необходими за подобряването на качеството и разширяването на достъпа до образование.
Допълнителна информация и пълната програма на конференцията можете да получите на или на тел: 02/ 988 06 88; 0893 322 351 – Методи Терзиев – Директор Институционални Партньорства.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –

СОФИЯ – ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РИО -
СОФИЯ – ГРАД /съгласно заповед № РД 10-1888/28.10.2015 г. на министъра на образованието и науката/


16.10.2015 г.


Изх. № 9137-681 / 16.10.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               
 На вниманието на учителите по география                                                                                   
                                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с планираната квалификационна дейност в Годишния план на РИО – София-град за учебната 2015/2016 година, Ви уведомявам, че на 14 ноември 2015 г. /събота/ от 09:30 до 10:30 часа ще се проведе семинар с учителите по география и икономика на тема: „Качество на обучението по география и икономика – активни методи на преподаване“. Лектор на семинара ще бъде доц. д-р Даниела Ангелова от ДИУУ към СУ „Св. Кл. Охридски“.
Асоциацията на професионални географи и регионалисти със съдействието на ръководството на СУ “Св. Кл. Охридски“ и РИО – София-град, ще проведе обучителен семинар на учителите по география и икономика  на 14.11.2015 г. от 10:30 до 11:30 часа, на тема: "Съвременни тенденции в развитието на енергетиката в България". Лектор на семинара ще бъде доц. д-р Марин Русев – ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Семинарите ще се проведат в 272 аудитория на СУ„Св. Кл. Охридски“, бул. „Цар Освободител“, № 15.

Мероприятията не са обвързани с такса участие.

Моля своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище за обучителните семинари и да осигурите тяхното присъствие.

Във връзка с издаването на Удостоверения на участниците в семинара моля в срок до 04.11.2015 г. учителите, които ще присъстват на семинарите да се регистрират на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1sqUm5NcPLtxkwp4G1KCyDOihg73bBciiprFtnLElvlw/viewform?usp=send_form

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.10.2015 г.


Изх. № 9137-639/01.10.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Българският футболен съюз (БФС) съвместно със Столична община ще проведе в края на м. октомври 2015 г. безплатно обучение по футбол за учители по физическо възпитание и спорт и ученици от II и III клас по програмата „Grassroots”.

Обучението на учителите по физическо възпитание и спорт по футбол ще се проведе на Националната спортна академия „Васил Левски“ от проф. Лъчезар Димитров, д-р в рамките на 20 учебни часа за четири дни и ще получат сертификат за „Организатор масов футбол“ от БФС.

Обучението на учениците ще се проведе по два учебни часа в рамките на 5 седмици на спортната база на участващото училище.

Всяко училище може да участва само с един отбор:
*смесен отбор – 18-22 момичета и момчета;
*отбор – 10-12 момичета.

Българският футболен съюз ще осигури необходимите спортни уреди и пособия за провеждане на обучението.

Заявки за участие се приемат до 16.10.2015 г. на e-mail: ; и тел: 02/ 946 11 18; 02/ 981 06 47.

Приложение:
1. Заявка за участие.
2. Списък на учениците.
3. График на заниманията (всяко училище си изготвя график в зависимост от заетостта на учители, ученици и спортна база).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1806/ 29.09.2015 г.  
на министъра на образованието и науката/


02.10.2015 г.


Изх.№ 9137-645/ 02.10.2015г .

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО – София - град, Ви уведомявам, че на 15.10.2015 г. от 10:00 ч и 14:00 ч в 35. СОУ „Добри Войников”, район „Лозенец “, ул. „Д. Войников”, №16 ще се проведе семинар с учители по математика, информатика и информационни технологии на тема „Качество на обучението по математика, информатика и информационни технологии – активни методи на преподаване” с лектор доц. д-р Тони Чехларова от ИМИ на БАН.

Моля да осигурите присъствието на учители по съответните учебни предмети от повереното Ви училище и да заявите участието им до 13.10.2015г. на следния линк. https://docs.google.com/forms/d/1u9TCUw4KvoY0Tl026ioAWgVlKDio-KSB7IfpARbm1gs/edit

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1806/ 29.09.2015 г.  
на министъра на образованието и науката/


29.09.2015 г.


Изх. № 9137-  631/29.09.2015 г.                                                      

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт ще проведе 7 и 8 ноември 2015 г. (събота и неделя) в Разлог, хотел „Клуб хотел Мурите“ квалификационен семинар за учители по физическо възпитание и спорт на тема „Интерактивност в обучението по физическо възпитание и спорт“ с лектор от Национална спортна академия „Васил Левски“.

Желаещите да участват в семинара могат да се запишат (задължително с име на участника и училище) на e-mail: и телефон 0889 115 051

НАЦИОНАЛ ТУРС ЕООД.   IBAN BG51BPBI79301031515701
ПОЩЕНСКА БАНКА

Краен срок за записване – 10 октомври 2015 г.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2015 г.


Изх. №
9137-629/28.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в периода 2 – 4 октомври 2015 година в град Ивайловград ще се проведе годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ). Темата на конференцията е „Преподаването на френски език и възпитание в дух на толерантност към културното различие“. Всички участници ще получат сертификат за участие.

Моля да информирате заинтересованите учители по и на френски език от Вашето училище. Разходите за нощувка и транспорт се поемат от АПФБ.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.09.2015 г.


Изх. № 9137 – 617 / 23.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Гьоте-институт предоставя стипендии за български учители по немски език, които желаят да участват в квалификационни курсове в Германия през 2016 година. Крайният срок за подаване на документи е 15 октомври 2015 година.

Подробна информация, условията и формулярът за кандидатстване можете да намерите на адрес http://www.goethe.de/ins/bg/bg/sof/lhr/stp.html.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.09.2015 г.

Изх. № 9137-612/ 23.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 16-26/27.0802015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че обучителната кампания на Център за образователни инициативи за учебната 2015/2016 г. стартира с организирането на изнесено обучение на тема:
„Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание“.
Курсът е насочен към създаването на онлайн учебно съдържание и подходящите инструменти за реализацията му. Ще се разгледат основните етапи при избор, структуриране и проектиране на учебните материали и ще се начертаят възможните подходи, методи и приложения за създаване на ефективно и атрактивно учебно съдържание.
Обучението ще се проведе на 26.09 и 27.09.2015 г. в хотел Парайзо Бийч, град Обзор.
В края на обучението всеки курсист ще получи сертификат.
Курсът е предназначен за учители по всички учебни предмети в прогимназиален и гимназиален етап на обучение, които притежават базисни компютърни умения.

За допълнителна информация: e-mail: ; 0895 490 340; 02 423 89 69 -  Илка Зафирова.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.09.2015 г.


Изх. № 9137-607/18.09.2015 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0726-6/15.09.2015 г. в РИО – София-град, относно изпълнение на Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“, приета с РМС № 299/ 05.05.2015 г., и Годишен план на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образование /НИОКСО/, приложено Ви изпращам теми от Каталог за обученията на НИОКСО за 2015 г., утвърдени от министъра на образованието и науката, за периода октомври-ноември 2015 г.
Обученията се провеждат по график в сградата на НИОКСО – град Банкя, ул. „Княз Борис І“ № 7, като обучаващите се по Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ не заплащат такса за обучението.

Моля в срок до 28.09.2015 г. да информирате и мотивирате членовете на педагогическите колективи в повереното Ви учебно заведение за участие в посочените в приложението квалификационни обучения и в случай на изразено желание от тяхна страна да  изпратите на e-mail: попълнен Формуляр - списък за обученията /по образец/.

Останалите обучения по Каталог за обучения на НИОКСО за 2015 г., са платени, като таксата за обучение се превежда по банков път до 3 /три/ дни преди началото на обучението по сметката на НИОКСО.

За допълнителна информация: 02/ 9977402 – Учебен отдел в НИОКСО; 0887 467 300 – Десислава Асенова – началник отдел „Квалификация“; 0889 446 144 – Мирела Стойкова – координатор, старши експерт; 02/ 935 60 85 – Антоанета Асенова – старши експерт за КПК в РИО – София-град.

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.09.2015 г.


Изх. № 9137-605/18.09.2015 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


На вниманието на учителите по География и икономика


УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,


Моля да уведомите учителите по География и икономика за провеждането на тренингови програми, организирани от ДИУУ към СУ „Св. Кл. Охридски“, както следва:

I. Tренингова програма (присъствено  обучение). Тема: Съвременни иновационни технологии в образователния процес по география и икономика”.

Време на провеждане:  
17 октомври  2015 г. (събота) от 9:00 часа.
Място на провеждане: сградата на ДИУУ, бул."Цар Борис III" № 224.
Предназначение: за учители по география и икономика без професионално  квалификационна степен; за новоназначени или преподаващи по втора специалност.
Тематична рамка:

I модул ? Ключови дейности (акценти) в съвременните иновационни технологии: целеполагане; избор на методи на обучение; оценяване на постиженията на учениците. Ключовите дейности, представени чрез отговори на въпросите.

II модул ? Какви са нормите за изпълнение на дейностите и в кои документи са зададени?

III модул ? Какъв е собственият ми опит за изпълнение на дейностите от участие в обучение (в какви квалификационни дейности съм участвал/а) или от самообучение? Какво знам и какво мога.

IV модул ? Какви са оценките за мен от външното оценяване на учениците ми при изпълнение на дейностите? Каква е самооценката ми, какви са аргументите за нея и как ги съхранявам?

Програмата завършва със SWOT-анализ на собствената професионална компетентност по трите дейности от съвременни иновационни технологии.

II. Тренингова програма (присъствено  и дистанционно обучение). Тема: Изследователската дейност на учителя по География и икономика”.

Време на провеждане:  
I фаза: 3-4 октомври 2015 г. (събота-неделя) от 9:00 часа
Място на провеждане: сградата на ДИУУ, бул."Цар Борис III" № 224.
Предназначение: за учители по География и икономика с трета или втора професионалноквалификационна степен и интерес към изследователската дейност.
Тематична рамка:

Модул І – Стратегия и приоритети на географското образование.

Модул ІІ – Нова учебна документация: Държавни образователни изисквания, учебни програми, учебници и свързаните с това задачи на учителя.

Модул ІІІ – Методология и методика на педагогическо изследване (диагностично или иновационно).

Програмата завършва със защита на проект с изследователски характер.
Ръководител: доц. Даниела Ангелова, .
За контакт и записване: Нина Кожушкова  02 8080 724,  
доц. Даниела Ангелова  0898 791 807, .

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.09.2015 г.


Изх. № 9137-602/16.09.2015 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0462-23/16.09.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в изпълнение на Проект № 203 от 2015 г. към Фонд „Научни изследвания“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултетът по педагогика със съдействието на сдружение „Академия за училищна медитация“ организира следните дейности:

 1. Семинар на тема „Медитация в училище“, който ще се проведе на 23.09.2015 г. от 13.00 до 17.00 часа в Нова конферентна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“/;
 2. Обучения за учители на ученици от ІІІ-ти до VІ-ти клас на тема „Медитация в училище“, които ще се проведат на 25 и 26.09.2015 г. от 09.00 до 17.00 часа в зала 520, блок 1 на Софийски университет / ІV-ти км, гр. София/.

Водещ на семинара и обученията е Георги Стоянов – докторант към катедра „Социални дейности“ Факултет по педагогика, Софийски университет, треньор на социално-педагогически тренинги, в т.ч. педагогически квалификационни курсове, специалист по създаване, развитие и управление на екипи, медиатор и обучител на медиатори, Председател на Сдружение „Академия за училищна медитация“.

За допълнителна информация: 0888 913 215 – г-н Георги Стоянов; e-mail: info@schoolmediation

ПРИЛОЖЕНИЕ:


16.09.2015 г.


Изх.9137 – 578/ 08.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана за 46-тата Национална конференция на учителите по химия, която ще се проведе в гр. Созопол от 16 до 18 октомври 2015 година. Конференцията е организирана от Учебно-научната лаборатория по химическо образование, история и философия на химията, Катедрата по физикохимия към Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Българското дружество по химическо образование, история и философия на химията и Регионалния инспекторат по образованието – гр. Бургас. Министерството на образованието и науката е съорганизатор на конференцията.
Моля да информирате учителите по природни науки и съдействайте за тяхното участие.
Приложение:
Покана за участие
Заявка за настаняване
Регистрационна карта за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.09.2015 г.


Изх. 9137 – 577/ 08.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 10, 17, 24 и 31 октомври 2015 год. във Физически факултет на Софийски университет, бул. Дж. Баучър 5, Аудитория – 205, ще се проведе училище „Фотоника 2015“ организирано от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ съвместно с РИО – София-град.
В училище „Фотоника 2015“  могат да се включат около 25 учители по природни науки.
Моля, желаещите да участват да изпратят заявка по образец на електронен адрес: . до 05.10.2015 год. Списъците на участниците ще бъдат изготвени според последователността на подаване на заявките.
На участниците ще бъдат раздадени сертификати.
Приложение


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.09.2015 г.


Изх. № 9137-595/14.09.2015г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 0200-1060/14.09.2015г. от МОН в РИО – София-град, Ви информирам, че на 19 и 20 септември 2015 г. в зала 3 на НДК ще се проведе Първата национална конференция Hack Conf. Конференцията има за цел да мотивира младите хора за кариера в сектора на информационните технологии и да представи възможност за участие в работилници с използване на нови технологии.

На конференцията ще има презентации от лидери във водещи фирми, които ще разкажат за своя път към успеха и възможностите за младите хора в България. Подходяща е за начинаещи програмисти и ИТ специалисти, студенти и ученици, любители и ентусиасти.

Участието в събитието е безплатно. Необходима е единствено предварителна регистрация на интернет страницата http://hackconf.bg, където може да бъде намерена и подробна информация за конференцията.

Моля да информирате учителите по информатика и информационни технологии и учениците в гимназиален етап на обучение от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.09.2015 г.


Изх. № 9137-596/14.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите по
история и цивилизация      

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с Годишния план на РИО - София-град за учебната 2015/2016 година, Ви уведомявам, че на 26.09.2015 г. от 09.30 ч. в 65 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар на тема: „Качество на обучението по история и цивилизация – активни методи на преподаване“ с лектор проф. д-р Красимира Табакова.         

Моля да информирате учителите по история и цивилизация за предстоящото мероприятие и да направите необходимото за тяхното участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.09.2015 г.


Изх.№ 9137-558/01.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информираме Ви, че екипът на катедра „Информатика и икономика“ и Технологичният институт към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ организират работен семинар за ръководители на компютърни кабинети в училищата, учители по информатика и информационни технологии, администратори на мрежи и специалисти по информационно осигуряване, на 11 септември 2015 година от 14:00 ч. във ВСУ „Черноризец Храбър“.

В деня на семинара са поканени и представители на ИТ фирми от страната, които осигуряват хардуер и софтуер за образователни цели, а също и институции, поддържащи голям брой компютри. Целта на срещата е споделяне на опит и изграждане на партньорства, вкл. и създаване на нови проекти.

Повече информация за събитието може да намерите в приложената покана.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.08.2015 г.


Изх. № 9137-554/28.08.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Центърът за иновации в образованието „Протекта“ предлага на Вашето внимание тематични квалификации за учители от детски градини, основни училища и професионални гимназии. Обучението се провежда под формата на тренинг: редуване на теория и практика. Центърът издава фактура за извършените финансови разходи за обучение на участниците.

Приложение: Теми за квалификация.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.07.2015 г.


Изх. № 9137-523/ 28.07.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


С писмо с вх. № 0462-22/ 23.07.2015 г. доц. д-р Живко Иванов, декан на Филологическия факултет на Пловдивския университет „П. Хилендарски“, уведомява, че за учебната 2015-2016 г. в университета са разкрити две магистърски програми с прием и по държавна поръчка за повишаване и придобиване на учителска квалификация в КОО „Български език и литература“.  

Моля да информирате учителите от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


02.07.2015 г.


Изх. № 9137-496/01.07.2015 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерството на образованието и науката със свое писмо № 9105-217/01.07.2015 г. ни информира за провеждане на семинар, свързан с проблемите на Холокоста и спасението на българските евреи през Втората световна война. Семинарът е организиран от Израелско-българския институт и ще се проведе в сградата на Американския университет в Благоевград в периода от 26 до 30 юли 2015 г. В семинара е предвидено да се включат 35 учители. Разноските се поемат от организаторите.

Приложено Ви изпращаме документите за участие в семинара, с които да запознаете заинтересованите лица.

Желаещите да се включат в семинара е необходимо в срок до 13.07.2015 г. да изпратят формуляр за участие на имейл – yaakov.djerassi@gmail.com 

Приложения: 
1. Програма за провеждане на семинара.
2. Образец на заявление за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


01.07.2015 г.


Изх. 9137 – 49701.07.2015 год.                                                       

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки от 01 до 03 юли и 06 и 07 юли 2015 год. ще се проведе ЮЛСКАТА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки” организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu.

П Р О Г Р А М А

Програма на Юлската лектория 1-3 и 6-7 юли 2015
Съвременни проблеми на природните науки
За текущи изменения в програмата, мястото и аудиторията на провеждане моля следете сайта
Сряда 1 юли   Kоординатор на Деня на биологията проф. д-р Мариела Оджакова, , Биологически факултет, 1164 София, бул. Драган Цанков 8, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2 Денят на биологията ще се проведе в аулата на Биологически факултет
09:00   Приветствие от Декана, проф. д-р Мариела Оджакова,
Биологически факултет,
09:05   Физика на меката и живата материя,
акад. Александър Петров, ,             http://www.issp.bas.bg/, http://www.issp.bas.bg/staff/agpetrov/cv_bg.html
10:00   Силата на водата – екологични, образователни и здравно-възпитателни аспекти,             проф. дбн Яна Топалова, Биологически факултет,
10:30   ПОЧИВКА
11:00   Биологични ефекти на вещества с наркотично и общо стимулиращо действие,
проф. д-р Христо Гагов, Биологически факултет,
11:30   Фаунистичното разнообразие на България и съвременната природозащита,
гл. ас. д-р Атанас Грозданов, Биологически факултет,
12:00   Развитие на научните изследвания и преподаването в Катедрата по ботаника на на             Биологически факултет на на Софийския университет,
проф. дбн Майя П. Стойнева-Гертнер, Биологически факултет,
В доклада се проследява развитието на научните изследвания в най-старата катедра на       Биологическия факултет на Софийския университет и първото учебно звено за обучение по              биология в           България. Наред с това се представя структурата на Катедрата, нейната мисия, традицията и          съвременното развитие на преподаването на ботаническите знания в нея. Специално внимание се            обръща на създадените ботанически колекции към Катедрата – Хербариум и Водораслова колекция.
12:30   Биотехнологиите в нашето ежедневие - съвременно развитие на хрaнителните
биотехнологии, гл. ас. Диляна Николова, Биологически факултет,
Аудитория В-44,
Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

В университета часовете започват с академично закъснение и завършват в точен час, така се оформят междучасията

Четвъртък 2 юли

09:00    Малките спътници,
доц. д-р Пламен Данков,
к-ра Радиофизика и електроника, Физически факултет,
10:00   От плазмените дисплеи до ракетните двигатели,
доц. д-р Живко Кисьовски,
р-л к-ра Радиофизика и електроника, Физически факултет,
11:00   Интерактивен учебник. Как се пише статия,
д-р Иля Петров,
Физически факултет, СУ,
12:00   Технологията на проследяване на гама-кванти в германиев детектор,
гл. ас. д-р Мартин Джонголов,
к-ра Ядрена техника и енергетика,

Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,
Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

Петък 3 юли
   Kоординатор на деня, доц. д-р Василка Пенчева, Институт по електроника (ИЕ) – Българска академия на науките (БАН),
09:00    Съвременни оптични спектрални методи за диагностика в медицината,
доц. д-р Екатерина Борисова, ИЕ-БАН,
10:00    Физиката като основа на интерактивната медицина,
проф. дфн Лъчезар Аврамов, ИЕ-БАН,
11:00    Една светлинно базирана технология: производство на зелен фураж със светодиоди,
Станимир Стойчев, www.foddersolutions.bg,
12:00   Радонът в сгради – проблемът и решенията,
проф. дфн Добромир Пресиянов,

Понеделник
6 юли
09:00    Сините светодиоди революция в осветлението,
проф. дфн Е. Вълчева
10:00    Без страх за земетресенията,
гл. ас. д-р Гергана Георгиева,
11:00    Диатомеите – микросвят в стъклена кутия
проф. д-р Надя Огнянова,
12:00   Задачите от Олимпиадите по Експериментална Физика (ОЕФ) организирани от             Софийски клон на СФБ

Вторник
7 юли   Kоординатор на Деня на астрономията доц. д-р Николай Томов, ИА с НАО, БАН,
09:00   Националната астрономическа обсерватория “Рожен” – наблюдателна база,
доц. д-р Николай Томов, , http://www.astro.bas.bg
10:00   Взаимодействащи двойни звезди,
ас. д-р Мима Томова, , http://www.astro.bas.bg
11:00   Астрономия и светлина,
доц. д-р Димитър Колев, , http://www.astro.bas.bg
12:00   Щрихи от света на планетите,
Георги Латев, , http://www.astro.bas.bg

Моля регистрирайте се за участие в лекторията като попълните дните в които планирате да участвате http://goo.gl/forms/cwCBqKVlNL за да можем предварително да запазим подходяща аудитория. Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: учители, ученици, колеги от други специалности, или просто пешеходци минаващи край факултета. Моля пишете за пропуснати детайли и дефекти. Препоръчва се лекторите да приготвят PDF на презентациите си – така се постига максимална съвместимост между различните компютри. Който желае лекцията му да бъде поместена на сайта на Софийския клон на СФБ нека ми я изпрати. Моля носете USB памет на лекторията. Най-добре е, разбира се, лекторите да поставят лекцията си на някой сървър и линка да бъде цитиран в редактираната версия на тази програма. Лекторите сa учтиво поканени да изслушат предишната и следващата лекция от своята сесия. Учители харесали данена лекция се окуражават да поканят лектора да изнесе адаптиран за ученици вариант на своята лекция и така за училищата да се създаде една летяща лектория по природни науки. По време на лекторията, а и след това ми пишете на какви теми бихте искали да бъдат лекциите догодина. По време на лекторията ще се събира и членски внос за СФБ. По време на лекторията ще се обсъждат и темите за есенната среща на учителите 3-4 октомври 2015 г., Физически факултет.
проф. дфн Тодор Мишонов

Председател на СК на СФБ
GSM 0.886.331.693
Адрес:
1164 София, бул. Дж. Баучър 5,
Физически факултет,
к-ра Теоретична физика

Последна редакция на това съобщение 30.06.2015 г.; за текущи промени посетете сайта на СК на СФБ http://bgphysics.eu/

E-mails:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.06.2015 г.


Изх. № 9137-483/24.06.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 1103-19/ 11.06.2015 г. в РИО – София-град, Ви информирам за организираната от Сдружение „Професионален форум за образованието“ девета лятна педагогическа академия.

В предстоящата лятна академия 2015 са включени следните модули:

 • „Успешно разработване и управление на проекти 2015-2020“;
 • „Училището и неговите партньори“;
 • „Ефективни модели за работа с родители“;
 • „Емоционалната интелигентност“;
 • „Умения за разрешаване на конфликти“;
 • „Въведение в сугестопедията“;
 • „Лидерство и мениджмънт в образованието“;
 • „Учителят: справяне с професионалния стрес“;
 • „Преживяването „Тренинг“;
 • Развийте потенциала си чрез коучинг“;
 • „Учещи общности: Образование без предразсъдъци“;
 • „Трудово-правни аспекти на училищния мениджмънт“
 • „Лични финанси“.

Обученията ще се проведат в периода 10 юли – 21 август 2015 г., в курортен комплекс Слънчев бряг, хотел Делта Палас. Семинарите са с продължителност 6 дни и са организирани за педагози от училищата, детски градини и обслужващи звена, както и за представители на НПО и общински администрации.

За повече информация и за контакти:  02/ 852 00 96; 0878 188 800; 0889 99 89 45; 0887 07 01 12; e-mail: ; ; www.p-acad.4stupki.com
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.06.2015 г.


Изх. № 9137-484/24.06.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-209/23.06.2015 г. относно провеждане на курс, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от Мемориалния център в памет на мъчениците и героите на Холокоста „Яд Вашем" в Йерусалим през месец септември 2015 г., Министерството на образованието и науката организира подбор по документи на 18 учители по история и цивилизация и по свят и личност за участие в курса.

Приложено Ви изпращаме документите за кандидатстване, с които да запознаете заинтересованите лица.
Моля документите на кандидатите, отговарящи на условията, да бъдат внесени в деловодството на РИО – София-град в срок до 26 юни 2015 г. (Важи датата на регистрацията в деловодната система на РИО).

Приложения:      
1. Обща информация за изискванията.
2. Образец на справка за кандидата.
3. Образец на заявление.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.06.2015 г.


Изх. № 9137-477/22.05.2015 г.                                      

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

На вниманието на учителите по

история         

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

 Моля да уведомите учителите по история и цивилизация, които проявяват интерес към повишаване на професионалната си квалификация, за провеждането на следните квалификационни програми, организирани от ДИУУ към СУ „Св. Кл. Охридски“:

1.
Полифазна програма „Професионални умения на учителя по история” (Подготовка за Четвърта ПКС)
Време на провеждане:  Първа фаза - 6-7 юли 2015 г.
Място на провеждане: ДИУУ
Предназначение: за учители с пета професионалноквалификационна степен и интерес към обновяване на технологията на работа с различни исторически източници.
Тематична рамка: Политически, стопански, социални и културни аспекти на историческото развитие на България и света от Античността до средата на 20. век – нови идеи и изследвания. Дидактически аспекти на обновяването на историческото съдържание. Проучване и представяне на библиографски справки за нови изследвания в областта на историята и методиката на обучението по предмета. Анотация на библиографски източник. Разработване на вариант на тема от учебната програма в съответствие с изискванията за представянето й в учебник.
Програмата завършва с обсъждане на представени от участниците варианти на теми, съобразно с критериите за разработване на учебник.
Ръководител: гл. ас. Бистра Стоименова

2.
Монофазна програма „Организация на образователния процес по история и цивилизация” (Подготовка за Пета ПКС)
Време на провеждане: 16-17 юли 2015 г.
Място на провеждане: ДИУУ
Предназначение: за учители без професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към приложението на съвременни технологии в преподавателската си практика и се подготвят за придобиване на пета професионалноквалификационна степен.
Тематична рамка: Съвременни тенденции в историческото образование. Обновяване на съдържанието, организацията и структурата на урока по история и цивилизация. Развиване на умения у учениците за работа с разнообразни източници; приложение на интерактивни техники. Музейна дидактика. Използване на потенциала на виртуалните музеи. Технология на съставяне на работни листове.
Програмата завършва с представяне и обсъждане на проекти за педагогически технологии, разработени от участниците.
Ръководител: гл. ас. Бистра Стоименова
За контакт и записване: Бистра Стоименова, 0879 994 183 и

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.06.2015 г.


Изх.№ 9137-470/17.06.2015 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            Уведомявам Ви, че на 10 и 11.07.2015 година, в Британски съвет – София (ул. „Кракра“ № 7), ще се проведе международна конференция на тема „Оценяване и повишаване на качеството в чуждоезиковото обучение“ и обучителен курс за оценители. Двете събития са резултат на работата по проекта Grundtvig (QATrain) с партньори - The Croatian Chamber of Economy, The Association for Foreign Languages, Croatia; Romanian Association for Quality Language Services QUEST, Romania; Hellenic American Union (HAU), Greece; University of Zaragoza, Spain; Association of Hungarian Languages Schools (NYESZE), Hungary; Professional Association of Quality Language Schools (AISLi), Italy, и координатор на проекта - ОПТИМА България. Участниците в събитията ще получат сертификат за присъствие на конференцията и специален сертификат за проведено обучение за оценители на качеството на чуждоезиковото обучение. Такса за участие не се заплаща.
Моля да уведомите заинтересованите лица.

Приложение: Формуляр за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.06.2015 г.


Изх. № 9137-  469/ 16.06.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Асоциацията на учителите по български език и литература организира двудневен квалификационен семинар, който ще се проведе в село Чифлик на 27 и 28 юни 2015 г. (събота и неделя).

Желаещите да участват в семинара могат да се запишат на email marbakar@abv.bg или aubel2011@abv.bg, или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище.
Краен срок за записване – 23 юни 2015 г. – вторник.

Цената за участие в квалификационния курс е 105 лв. за колегите, които ще пътуват със самостоятелен транспорт до хотела в село Чифлик – хотел Дива - diva.hotel@ehotels-bg.com; /за членовете на АУБЕЛ – 95 лв./ Цената за участие в квалификационния курс е 125 лв. за колегите, които ще тръгнат с автобус от стадион „Васил Левски“ София /за членовете на АУБЕЛ – 115 лв./

Таксата се превежда по банков път на следната сметка:
Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.06.2015 г.

Изх. 9137 – 458/ 10.06.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 16 до 18 октомври 2015 г. в гр. Созопол, област Бургас ще се проведе Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на учебния експеримент”, организирана от  Учебно-научната лаборатория по химическо образование, история и философия на химията, Катедрата по физикохимия към Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Българското дружество по химическо образование, история и философия на химията и Регионалния инспекторат по образованието – гр. Бургас. Министерството на образованието и науката е съорганизатор на конференцията. Във връзка с подготовката на конференцията Ви изпращаме покана и образци на регистрационна карта и предварителна заявка за участие.
Моля да информирате учителите по природни науки и съдействайте за тяхното участие.
Приложение:

 1. Покана за участие
 2. Заявка за участие
 3. Регистрационна карта за участие
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
СЪГЛ. ЗАПОВЕД № 10-1373/ 20.05.2015 ГОД.


26.05.2015 г.

Изх. № 9137-416/ 25.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СОУ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Ръководството на УНСС Ви кани да вземете участие в национално съвещание на директорите на икономическите гимназии и другите средни училища с изучаване на икономически специалности с ректорското ръководство на УНСС, което ще се проведе в периода 12-13 юни, 2015 г. в Учебно-оздравителната база на УНСС в с. Равда.
Целта на съвещанието е обсъждане на възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между УНСС и средните училища чрез създаване на първата в страната Асоциация на икономическите училища в България и приемане на план за дейността й през следващата учебна година. По този начин УНСС изразява желание и готовност да подкрепи модернизирането и оптимизирането на обучението по икономическите дисциплини в средните училища, да подпомогне усъвършенстването на учебните програми и разработването на иновативни учебно-методически пособия по базови икономически учебни дисциплини.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


26.05.2015 г.

Изх. № 9137-415/25.05.2015 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Френският институт в България и 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ организират съвместно квалификационен курс за учителите по френски език от град София на тема „Използването на игри при обучението по френски език“.
Курсът ще се проведе на 5 юни 2015 година от 13.30 ч. до 16.30 ч. в сградата на 9 ФЕГ и ще бъде ръководен от г-жа Румяна Иванова, старши учител по френски език в 9 ФЕГ, и г-жа Анна Фалур, младши учител по френски език в 9 ФЕГ.
Моля да осигурите присъствието на заинтересованите учители.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.05.2015 г.

Изх. № 9137-402/19. 05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с обябяването на 2015 г.за  ЕВРОПЕЙСКА година на развитието, което съвпада с 30 годишния ЮБИЛЕЙ от присъединяването на България към Световната организация за предучилищно образование -  ОМЕП Ви уведомявам, че ще се проведе национален форум на БНК-ОМЕП и партньори на 28 май (четвъртък) 2015 г. в СУ.“Св.Кл.Охридски“(Ректорат) на тема:
„Иновации за ефективно сътрудничество в предучилищното образование“.

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:
АУЛА
От 9 до10 часа - регистрация на участниците
От 10 до 12.30 часа - пленарна сесия

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  -  2
От 13 часа до16.30 - презентиране на научни съобщения

ПРЕДЛАГАТ СЕ  3 тематични блока:
- Институционално сътрудничество за качество на образованието и грижата за децата;
- Съвременни образователни технологии и компетенции за творческо взаимодействие;
- Проектната дейност в механизма на ученето през целия живот:
- Екокултура;Интеркултурно образование;Култура и изкуство;Спорт и др.

Моля, да осигурите за участие във форума по един представител на детска градина

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.05.2015 г.

Изх. № 9137-406/19.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА    
           

На вниманието на учителите по
география и икономика       

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

 Моля да уведомите учителите по география и икономика за провеждането на тренингова програма, организирана от ДИУУ към СУ „Св. Кл. Охридски“, както следва:
Тема: Организация на географското образование в контекста на Стратегията за развитие на средното образование ....“. (Подготовка за Пета ПКС). Време на провеждане:  Първа фаза – 13 юни 2015 г. (събота) от 9:00 часа, Втора фаза –  07 септември 2015 г.
Място на провеждане: сградата на ДИУУ, бул."Цар Борис III" № 224 Предназначение: за учители по география и икономика без професионално  квалификационна степен; за новоназначени или преподаващи по втора специалност.
Тематична рамка:
Модул І – Стратегия и приоритети на географското образование и свързаните с това задачи на учителя. Новата учебна документация като носител на стратегията. 
Модул ІІ – Образователни технологии за развитие на географска култура. Конструиране на методически варианти на типове уроци.
Модул ІІІ – Възможности за използване на информационно-комуникационни технологии в обучението по география. Конструиране на методически варианти за прилагане или интегриране на ИКТ в обучението по география.
Програмата завършва със защита на проект за провеждане на избран тип урок, вкл. и с използване на ИКТ.
Ръководител: доц. Даниела Ангелова, .
За контакт и записване: Нина Кожушкова  02 8080 724,  ; доц. Даниела Ангелова  0898 791 807, .

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.05.2015 г.

Изх.№ 9137-393/14.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 15.05.2015 г., от 18.00 часа в 7 СОУ „Свети Седмочисленици“ ( ул. „Шишман“ № 28), ще се проведе третата сбирка на Организацията на софийските учители по английски език.  По време на събитието ще се представят добри практики за повишаване на мотивацията на учениците и подобряване на дисциплината в час.
Могат да присъстват учители по английски език без предварителна регистрация.
Моля, уведомете заинтересованите лица.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.05.2015 г.

Изх. № 9137-370/ 07.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на Годишния план на РИО – София-град, Ви информирам, че на 19.05.2015 г. от 11.20 часа в 95.СОУ „Проф. Иван Шишманов“ / град София, р-н “Подуяне”, ул. “Ангел войвода”№ 66/ ще се проведе открита педагогическа практика по Домашна техника и икономика за V клас.
Учебното съдържание на тема „Грижа за растенията. Проект „Зелен кът в стаята“ ще бъде представено от г-жа Дарина Петкова – учител по труд и техника.
Учителите, които желаят да присъстват на откритата педагогическа практика трябва да бъдат в горепосоченото училище не по-късно от 11.00 часа. Влизането в сградата става срещу документ за самоличност.
Подробна карта за маршрута можете да намерите на сайта на училището /удобен транспорт: Тролейбус № 1 и Aвтобус № 78  (спирка  “Стадиона”) по бул. “Владимир Вазов”, Автобус № 85( спирка 95. СОУ "Проф. Иван Шишманов" ) по ул. “Ангел Войвода".
Моля, информацията да бъде сведена до знанието на учителите по труд и техника в повереното Ви учебно заведение!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.05.2015 г.


Изх. № 9137-377/11.05.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 17-7/ 07.05.2015 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за организирания от Джуниър Ачийвмънт квалификационен курс на тема:
„Формиране на предприемачески умения на учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап в българските училища“.
Министерство на образованието и науката продължава стартиралата през 2010 година Програма по въвеждане на обучение по предприемачество в училищното образование.

Целта на Програмата е да се обоснове важността и ролята на предприемчивостта и инициативността като ключова компетентност, както и да се формират личностни качества и да се повиши информираността на учениците относно възможностите за кариера и професионален избор.

Квалификационният курс има за цел да запознае учителите с методиката, залегнала в основите на програмите на Джуниър Ачийвмънт по предприемачество, както и да им помогне при усвояването на практически умения да преподават по тях.

Включването в обучение става след попълване на онлайн формуляр и заплащане на такса участие. Завършилите курса получават сертификат.

За контакти и допълнителна информация – Виктория Радева, тел: 0889 331 223; e-mail:

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.05.2015 г.


Изх. № 9137-  374/08.05.2015 г.                                                      

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ 2015 г., приета на заседание на Министерския съвет на 29.04.2015 г., Приложение №8 към т. 1, буква „з“, Мярка II. „Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка“, дейност т. 2 .2. „Квалификационен курс за учители, преподаващи учебни предмети от задължителната професионална подготовка в спортните училища“ предстои организиране и провеждане на квалификационен курс за обучение на учители от спортните училища в периода 27 юни 2015 г. до 1 юли 2015 г. от Националната спортна академия „Васил Левски“ по следните учебни предмети:

 • физиология и физиология на физическите упражнения;
 • биохимия и биохимия на физическите упражнения;
 • теория и методика на спортната подготовка.

Продължителността на обучението ще бъде по 16 учебни часа, 3 групи по една за всеки учебен предмет по 24 учители.  Всеки учител може да се включи в обучението само по един учебен предмет.

Всеки участник заявява участието си в курса с попълване на заявление по образец (Приложение № 1).
Обучението ще се проведе в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, ул. „Драган Цанков“ № 21А, по определен график и програма. Средствата за храна се подсигуряват от НП „Развитие на педагогическите кадри“ 2015.

Във връзка с издаването на удостоверения за проведените обучения от НСА „Васил Левски“ е необходимо преди започване на обучението учителите да представят: 1 бр. снимка и копие от диплома за висше образование.

Моля в срок до 21.05.2015 г. да изпратите на старши експерта по физическо възпитание и спорт Мариана Стоилова на e-mail: – подписани, подпечатани и сканирани списък на подалите заявление и заявленията на учителите, участващи в обучението. Необходимо е да приготвите и резервни участници в обучението, в случай на отсъствие на учител.

Телефон за връзка: 0888 100 578

Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


07.05.2015 г.


Изх. № 9137-370/ 07.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с изпълнението на Годишния план на РИО – София-град, Ви информирам, че на 12.05.2015 г. от 13.00 часа в 49.ОУ „Бенито Хуарес“ / град София, ул. „Консткантин Фотинов“ № 4 /, ще се проведе открита педагогическа практика по хореография в VІ клас.

Учебното съдържание на тема „Мегдански хора“ ще бъде представено от г-жа Александрия Стоянова  – учител по хореография.

Учителите, които желаят да присъстват на откритата педагогическа практика трябва да бъдат в горепосоченото училище не по-късно от 12.45 часа. Влизането в сградата става срещу документ за самоличност.

Подробна карта за маршрута можете да намерите на сайта на училището /удобен транспорт: трамвай № 22 ; автобус № 120, № 78 и № 79; тролей № 1/.

Моля, информацията да бъде сведена до знанието на учителите по хореография в повереното Ви учебно заведение!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


07.05.2015 г.


Изх. № 9137-369/ 07.05.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-159/05.05.2015 г., вх. № 0200-506/ 05.05.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че под патронажа на Министерството на образованието и науката предстои провеждането на практически семинар „Извънкласни и извънучилищни дейности – обмен на успешен педагогически опит“ и Първи фестивал за педагози „Творчески пориви“.
Семинарът и фестивалът ще се проведат в периода 19 до 22 юни 2015 г., в КК „Албена“, като записването за участие става предварително, чрез попълнена бланка „Заявка“  в срок до 01.06. 2015 г. Посоченият формуляр е част от приложената информация и се изпраща на имейл: balcheva@festival-bg.com; или в офиса на  организаторите от МФП „Приятели на България“/ с адрес: град София, ул. „Узунджовска“ № 12, ет. 4, офис 401/.

За организационни въпроси и допълнителна информация: 02/980 89 12; 0884 63 76 16 –  Ваня Балчева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Предварителна програма.Статут на Първия фестивал за педагози „Творчески пориви“ и заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.05.2015 г.


Изх. № 9137-365/ 29.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 18-6/ 25.03.2015 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за провеждането на VІ научно-практически образователен форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, който ще се състои в периода 02-04.09.2015 г. в град Бургас.

Целта на образователното събитие е широко обсъждане на основни проблеми в системата на образованието и науката в България. По време на форума ще се демонстрират нови приложения на съвременни технологии в учебния процес и ще се представят съвременни педагогически и методически модели на работа в учебната сфера.

Ключовите посоки са педагогика, ориентирана към ученика, учене извън границата на класната стая и интегриране на технологиите в учебния процес.

Материалите от събитието се рецензират и публикуват в годишното научно-методическо списание „Образование и технологии“.

Събитието предлага богата научно-практическа и социална програма.

За повече информация: 0888 272 944; 0887 798 262; www.itlearning-bg.com; ; ул. Оборище“ № 82, п.код 8000 - град Бургас.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.04.2015 г.


Изх. 9137 – 337/ 22.04.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Дружеството по биомедицинска физика и инженерство и Катедра Медицинска физика и биофизика при Медицински факултет, Медицински Университет – София Ви канят да вземете участие в колоквиума "Светлината в медицината", който ще се състои на 5 и 6 юни 2015 г. в Предклиничния Учебен Център на Медицински Университет – София, ул. Здраве 2, София 1431.
2015 г. е обявена от Генералната Асамблея на ООН за "Международна година на светлината и на светлинно-базираните технологии". Колоквиумът е част от българската програма, организирана от БАН и Съюза на физиците в България и посветена на "Годината на светлината", със следните основни теми:

1. Оптични методи и технологии в медицината
2. Светлина и фотобиологични процеси
Заявки за участие с доклад, постер или като слушател моля изпращайте на гл. ас. д-р Любомир Трайков в срок до 15 май 2015 г.:

e-mail  bsbpe_info@medfac.acad.bg

телефони +359-899030865; +359-2-9172-576 

Докладите и резюмета на постерите на колоквиума ще бъдат издадени в електронен формат с ISBN регистрация.


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.04.2015 г.


Изх. № 9137-326 / 20.04.2015 г.

Център за развитие на човешките ресурси и ЕВРОПАС организират в два последователни дни, на 23-ти и 24-ти април 2015 година, еднодневен семинар на тема „Практически приложения на ECVET мобилност“, предназначен за Професионални гимназии, Центрове за професионално обучение, неправителствени организации.
Семинарът ще се проведе във всеки дните от 12.00 часа в град София, ул. „Граф Игнатиев“ 15, в сградата на ЦРЧР.

Всеки участник ще получи по електронна поща ръководство за организиране на ECVET мобилност.

Програмата за двата дни е еднаква. Желаещите следва да се регистрират  за един от посочените дни на: https://www.surveymonkey.com/r/LSKMLKT

Приложение: Програма на семинара.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


20.04.2015 г.


Изх.№ 9137-324/20.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Във връзка с постъпило писмо в РИО – София-град от МОН с вх.№ 0200-372/ 1.04.2015 г. Ви уведомявам за възможностите за професионална квалификация на учителите по английски език от страна на Британския съвет, по изпълнение на двустранната спогодба между правителствата на Обединеното кралство и на Република България.
Британският съвет предлага следните дейности:

 1. Възможности за квалификация на педагогически специалисти, вкл. и онлайн, насочени към обучение на учители:
 • преподаващи предмет на английски език;
 • по английски език за ефективно използване на информационните и комуникационни технологии в класната стая;
 • за подобряване на уменията за преподаване на английски език на деца и ученици от 5 до 12 годишна възраст;
 • за използване на нови подходи за оценка на езиковите умения;
 • за подобряване на уменията за работа с ученици със СОП – талантливи деца, ученици със социални, емоционални, поведенчески особености, дислексия и др.
 • поддържащо обучение.
 1. Възможности за ползване на безплатни ресурси, като:
 • доклади от международни изследвания за състоянието на преподаването и оценката на езиковото обучение;
 • партньорски мрежи от учители и експерти;
 • онлайн материали за класната стая;
 • достъп до библиотека от учебни планове, учебно съдържание и методически материали.

            Британският съвет предлага и дистанционна проверка на езиковите умения чрез т.нар. Artist test, който позволява да се проследи промяната в нивото на владеене на английски език на преподавателите и по този начин да се измери ефективно успехът на програмите за обучение. Показва областите, в които е необходимо подобрение и следователно е добър инструмент за анализ на потребностите.
За допълнителна информация може да се обръщате кам г-жа Цветанка Панова – мениджър проекти, Британски съвет: 02/ 942 42 20, ,
www.britishiouncil.org/bulgaria .

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


17.04.2015 г.


Изх. №
9137-318/17.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В периода 20.04. – 24.04.2015 година ще се състои Седмица на бинарните уроци. Откритите педагогически практики ще се проведат при следния график:

 • понеделник, 20.04.2015 г., от 12.40 ч. до 13.20 ч. във Втора АЕГ – урок по биология и изобразително изкуство на английски език и на български език в IX клас, учители: г-жа Ирина Костадинова и г-н Георги Йорданов;
 • вторник, 21.04.2015 г., от 14.50 ч. до 15.30 ч. в 91 НЕГ – урок по география и немски език в IX клас, учител: г-жа Мариана Джевлекова;
 • сряда, 22.04.2015 г., от 14.20 ч. до 15.00 ч. във Втора АЕГ – урок по химия и математика на английски език и на български език в IX клас, учители: г-жа Росица Сотирова и г-н Светослав Стаменов;
 • четвъртък, 23.04.2015 г.,  от 14.50 ч. до 15.30 ч. в 9 ФЕГ – урок по френски език и химия в IX клас, учители: г-жа Аксиния Иванова и г-жа Лена Кънева.

Моля да осигурите присъствието на заинтересованите учители.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


08.04.2015 г.

Изх. № 9137-295/08.04.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с необходимостта от ранно планиране на курсовете за квалификация на учителите  по информатика и информационни технологии, Ви информирам за възможните безплатни курсове на ORACLE академия.

 • „Оракъл академия по ранно програмиране с Алис“ – обучението е еднодневно, на български език и се провежда в София;
 • обучение по Java програмиране – обучението е на английски език и изисква регистрация на училището в интернет платформа.

Моля, да уведомите учителите по информатика и информационни технологии в повереното Ви училище за предоставената им възможност. Желаещите да се включат в обученията да се регистрират до 24.04.2015г. на следния адрес:
https://docs.google.com/forms/d/1rEU6DXPV8f3u0MM6x7ReyPKGFHM-0RdKGIxtbI1ON9A/viewform?usp=send_form


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.04.2015 г.

Изх. № 9137-289/ 03.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов ще проведе Национално ученическо състезание по управление на проекти на 24-25 Април 2015 г.
Състезанието включва изпълнение на творчески задачи в областта на управление на проекти – генериране на оптимизационни решения за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
По регламент учениците ще работят в екипна среда, в която ще трябва съвместно да анализират конкретни проблеми и ситуации, прилагайки теоретичните си познания, да търсят алтернативи и да генерират ефективни решения, да презентират и аргументират идеите си. 
Ръководството на Академията кани за участие ученици от последен и/ или предпоследен гимназиален клас, обучаващи се по икономически професии/ профили, придружени от свои учители.
Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие: 17 април 2015 г. на e-mail:  
За допълнителна информация – тел. 0631 66 437.

Условията на състезателните формати и регистрационния формуляр са публикувани на сайта на  Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов – www.uni-svishtov.bg в секция „Актуални събития“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.04.2015 г.


Изх. 9137-281/ 02.04.2015 г.

ДО
УЧИТЕЛИТЕ
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В изпълнение на Годишния план на РИО – София-град за учебната 2014/2015 г. на 27 април 2015 г. в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 от 14,00 ч. ще се проведе квалификационен семинар с учители от професионалните гимназии на тема: „Работа с проблемни ученици и ученици със СОП. Овладяване на агресията и гнева“.

Моля, желаещите да се включат в семинара, да попълнят приложената заявка и я изпратят на e-mail: или в срок до 22.04.2015 г..

Приложено Ви изпращам предварителна програма и заявка за участие в семинара.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.04.2015 г.


Изх. № 9137-276/01.04.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община и Българска федерация по баскетбол, ще проведат на 19.04.2015 г. (неделя) от 9.00 часа във физкултурния салон на 22 СОУ „Г. С. Раковски“ семинар на тема: „Разучаване на формата 3х3 по баскетбол в училище“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за участие в семинара.

Приложение:
съгласно текста.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.04.2015 г.


Изх. № 9137-282/02.04.2015 г.                                                                    

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт ще проведе методико-практичен обмен на добри практики  на 9 и 10 май 2015 г. (събота и неделя) за учители по физическо възпитание и спорт на тема „Подход при подбор на средства и методи за уроци по физическо възпитание и спорт с различна цел, тема и задачи“. Обучението ще се проведе в хотел „Свети Никола“, гр. Сандански.

Цена за транспорт (автобус): при 35 човека – 25 лв.
при 45 човека – 20 лв.
Цена за нощувка, вечеря, закуска, зала за обучение – 55 лв.

Лица за контакти:    Руслан Ковачев- 0889 309 523
Роза Симеонова 101 СОУ, 0882 125 341
Рени Делчева 28 СОУ, 0887 408 983
Светлана Гешева 68 СОУ, 0889 651 640

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.03.2015 г.


Изх. № 9137-265/ 25.03. 2015 г.                                  

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РИО - Русе с изх. № 02.03- 97/ 19.03. 2015 г., постъпило с вх. № 0518-4/ 19.03.2015 г.  в РИО, София - град, приложено Ви изпращам регламент  за провеждане на Пета международна научно - практическа конференция  „Мотивация  и интереси към ученето“.
Конференцията  ще се проведе  от 25.06. 2015 г.  до 26.06. 2015 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ - гр. Русе.

 Желая  успешно и плодотворно участие!

Приложение: Регламент

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.03.2015 г.

Изх. № 9137-261/24.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО – София-град за учебната 2014/ 2015 г., Ви уведомявам, че на 02.04.2015 г.от 10.00 часа в залата на Дом за Военноинвалидите /адрес: град София, ул. Христо Белчев“ № 21/ ще се проведе семинар с учители от КОО „Бит и технологии“ на тема: „Професионалната компетентност на учителя – квалификационен процес и лична отговорност“.
Семинарът е организиран съвместно с Издателство „Бит и техника“ – град Варна.
Моля, да уведомите учителите по труд и техника от поверените Ви училища.

За повече информация и контакти: 02/ 935 60 85 – Антоанета Асенова – старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РИО – София-град.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.03.2015 г.

Изх. 9137 – 258/ 24.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 28.03.2015 год. от 9:00 часа за втора поредна година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ул. „Бигла“ 52 ще се проведе състезанието „Талантлив физик“ предназначено за ученици от VII клас.
Всички, които желаят да участват в състезанието предварително трябва да се регистрират в електронна форма, публикувана на интернет-страница на състезанието:
http://npmg.org/2015/03/17/tf-2/
Моля да уведомите учителите по физика и учениците от VII клас, като съдействате за тяхното участие.


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.03.2015 г.


Изх. 9137-254/24.03.2015 т.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх.№ 0514-1135/18.03.2015 г. на Регионален инспекторат по образованието гр.Перник, Ви уведомявам, че предстои провеждането на Втората национална конференция на тема „Иновативни методи и практики в използването на ИКТ в учебния процес“ /начален и прогимназиален етап/.
 Конференцията се организира от Синдикат на българските учители, ОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник,РААБЕ – България и Издателска група „Анубис – Булвест“. Конференцията ще се проведе на  7 и 8 април 2015г. в конферентната зала на Двореца на културата град Перник.

Поканата за участие в конференцията, както и програмата на самата конференция може да намерите в приложения файл.
Приложение: Покана

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.03.2015 г.


Изх.№ 9137-227/16.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 28.03.2015 г. (събота), в Конгресен център Rainbow Plaza, ул. „Атанас Дуков“ № 29, ще се проведе обучителен семинар, предназначен за учители по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап на тема: Education Upgraded to the Next Level

Семинарът е организиран от издателство Express Publishing и ще се проведе в две сесии: от 10.30 ч.  до 15.30 ч.. Лектор  - Jenifer Wills.

Желаещите  трябва да заявят участието си на ел.адрес:   или на тел. 02 866 35 55.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.03.2015 г.


Изх. № 9137-217/13.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО – София-град с вх. № 1103-7/11.03.2015 г. е получено писмо от Сдружение „Професионален форум за образованието“  с което уведомява, че в периода 06-09 април 2015 г. в гр.Велинград  ще се проведе  „Пролетна  педагогическа академия“ – 3-дневен модулен семинар за педагози от училищата, детските градини и обслужващите звена, както и за представители на НПО и общински администрации.

Предстоящата Пролетна академия 2015 ще протече под мотото: „Образование по мярка“. В програмата са включени следните модули: „Програми, донори, бенефициенти“, „Образование по мярка“, „Трудово-правни аспекти на училищния мениджмънт“.

Повече информация за условията за участие в обученията може да получите на
тел.02/ 954-90-88; 02/ 852 00 96; 0878 188 800; 0879 481 909 и на адрес: www.edufest.info

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.03.2015 г.


Изх.№1937-188/ 10.03.2015 г

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО – София - град, Ви уведомявам, че на 23 март 2015 г. от 10:40 ч в 15. СОУ „Адам Мицкевич“, район „Надежда“, ул. „Й. Хаджиконстантинов”, №68 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема „Прилагане на учебната програма по математика за VI клас“.   
Моля да осигурите присъствието на учител по математика от повереното Ви училище, преподаващ в прогимназиален етап на основното образование.  
С оглед капацитета на залата е необходимо да заявите участието на съответния учител от Вашето училище на e-mail: в срок до 19.03.2015 г.  

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.03.2015 г.


Изх. №9137-191/ 10.03.2015 г.                                                                 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
           
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №0200-264/ 06.03.2015 г. на Заместник-министъра на образованието и науката, постъпило в РИОСофия-град Ви уведомявам, че от 2 до 6 април 2015 г. в СОК „Камчия” ще се проведе 44-та Пролетна конференция на Съюза на математиците в България /СМБ/.  
Приложено Ви изпращам условията за регистрация и програмата на 44-та Пролетна конференция на  СМБ.
Моля за Вашето съдействие информацията за предстоящата конференция да достигне до заинтересованите учители по математика, информатика и информационни технологии.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.03.2015 г.


Изх.№ 9137-184/06.03.2015г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИОСофия-град за учебната 2014/2015 година на 10.03.2015 г. /вторник/ от 09:30 часа в 21 СОУ „Христо Ботев”, район Лозенец, ще се проведе открита педагогическа практика на тема „Компютърна графика – работа с цифрови изображения GIMP“, с преподавател г-жа Румяна Софрониева.

Моля да информирате учителите с малък професинален опит по информационни технологии от повереното Ви училище за провеждането на педагогическата практика.

В срок до 12.00 часа на 09.10.2015г. е необходимо да заявите участието на съответния учител от Вашето училище на e-mail: rio_v.ianeva@abv.bg   или на тел.935 60 68.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.02.2015 г.


Изх. № 9137-157 / 24.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СТОЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

На вниманието на учителите по Религия

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с квалификацията на учителите по Религия на 06.03.2015 г., петък, от 15.00 ч. в сградата на 30. СОУ „Братя Миладинови“, бул."Александър Стамболийски" №125-а, ще се проведе обучителен семинар на тема: „Работа с интерактивна дъска“.

Моля да сведете до знанието на учителя по Религия от повереното Ви училище.

За повече информация и заявяване на участие: Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО в РИО – София-град, сл.тел. 02/ 935-60-65.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕНА ТОДОРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед №РД 10-111/20.02.2015 г. на
министъра на образованието и науката)


20.02.2015 г.


Изх. № 9137-19.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО – София-град за учебната 2014/2015 г. на 19 и 20 март 2015 г. в град София в парк-хотел „Москва“ / ул. „Незабравка“ № 25; метро - линия 1, спирка „Жолио Кюри“/, ще се проведе квалификационен семинар за директори на столичните училища, на тема: „Емоционалната интелигентност в управлението на училищната общност“.
Семинарът включва следните модули:

 • Емоционалната интелигентност – същност и измерения. Организационно поведение и стилове на управление.
 • Емоционалната интелигентност – индивидуален тип /личностен профил/. Измерване на емоционалната интелигентност.
 • Отношения между социална и емоционална компетентност - емоционалната интелигентност и компетенциите на директора на училището.
 • Етикетът в деловата сфера. Възникване и развитие на протокола.
 • Организация на работното място.
 • Мениджмънт в образованието.

Моля, желаещите да се включат в семинара, да преведат средствата за участие по банков път в срок до 11.03.2015 г., до 17.00 часа.

Приложено Ви изпращам предварителна програма и заявка за участие в семинара.

Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, усъвършенствайки управленските умения на педагогическите специалисти

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


20.02.2015 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО–София -град за учебната 2014/2015 г., РИО организира квалификационен семинар на тема „Преодоляване на агресията в предучилищна възраст" предназначен за главни учители в детските градини от гр. София.

Квалификационният семинар ще се проведе на 31.03.2015 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на РИО–София-град , ул. „Антим I" № 17, V етаж .

Моля, Вашите заявки за участие /за детско заведение – главен  учител/ да изпратите на email: boikai_kaleva@abv.bg  до 25.03.2015 г. В заявката да посочите номера на детското заведение и трите имена на участниците.

Допълнителна информация можете да получите от  експертите по ПВ в РИО–София - град  г-жа Б. Йосифова - тел. 02/ 935-60-76 и г-жа В. Василева – тел. 02/935-60-77

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.02.2015 г.


Изх. №
9137-132/18.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание следната информация:

От 17.04. до 19.04.2015 г. в гр. Разлог
ще се проведе 24. Национална конференция на учителите по немски език в България, под патронажа на посланика на Конфедерация Швейцария господин Денис Кнобел.

Темата е:
Немски език със всички сетива; Уча – мисля – чувствам – действам (Невродидактика и методика на обучението по немски език).

Поканени са всички членове на дружеството, които вече са направили предварителна заявка.

Конференцията е квалификация за учителите по немски език, тъй като участниците са разпределени в работни групи, които се ръководят от лектори от България, ФРГ и Швейцария.

Средствата за командироване са за сметка на изпращащата страна/училището.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


17.02.2015 г.


Изх. № 9137 – 125/16.02.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание подробна информация за безплатно обучение в Русия през 2015/2016 учебна година.

За въпроси се обръщайте на посочените в приложенията координати или към Калина Диханова - сътрудник в отдел „Наука и образование“ на Руски културно-информационен център, София, тел. +359 2 946 1906.

Приложения:

 1. Образование в Русия (обща информация);
 2. План за разпределение на местата по направления;
 3. Регистрационна форма.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.02.2015 г.

Изх. №   9137-114/12.02.2015 г.                                         

До
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА       
       
                                                                                                                                                    
Уважаема г-жо Директор, Уважаеми г-н Директор,             

Във връзка с постъпило писмо от Център за обучение, консултации и трениг ZS консулт в РИО, София - град с вх. № 16-9/10.02.2015 г., Ви уведомявам, че за шести пореден път в гр. Варна ще се проведе пролетната национална конференция, която тази година е  на тема "Психичното здраве и благополучие на учителя и неговите възпитаници", организирана от Центъра за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт - Варна, съвместно с Дружеството на психолозите в България и със съдействието на РИО-Варна.

Конференцията ще се проведе на 20-21.03.2015 год. в Интерхотел "Черно море"- 4* и на 22-23.03.2015 год. в гр.Ниш /Република Сърбия/.

Приложено Ви изпращам регламент за участие в конференцията, програма/в работен вид/ и формуляр за заявка.

Желая успешно и плодотворно участие!            

Приложение:

1. Регламент на конференцията.
2. Програма - гр. Варна
3. Програма - гр. Ниш
4. Заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.02.2015 г.


Изх. № 9137-103/09.02.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 16-8/06.2.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че

ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА НА ТЕМА „ДИЗАЙН И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКТ“

Обучението ще се проведе на 27 и 28 февруари 2015 година в 66 ОДЗ „Елица“, с. Панчарево, обл. София.
Целта на обучението е да Ви запознае с българския и чуждестранен опит на училища, които са внедрили нови технологии в учебния процес.

Повече информация можете да намерите в приложената покана.

За участие в обучението е необходимо да попълните електронната регистрационна форма, която ще намерите на адрес: http://1drv.ms/1Be9oSs

Приложение: Покана до директорите.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


09.02.2015 г.


Изх.№ 9137-97/06.02.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 16-7/27.01.2015 Г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че ДЗЗД „Обучение“ организира поредица курсове през втория срок на учебната 2014/2015 г., предназначени за учители, както следва:

 • Дизайн и печатни материали
 • за учители по ИТ в профилирана подготовка – 14, 15, 28 и 29 март 2015 г.;
 • за учители по изобразително изкуство - 14, 15, 28 и 29 март 2015 г.
 • ЗD моделиране
 • За учители по ИТ в профилирана подготовка – 18,19,25 и 26 април 2015 г.
 • Цифрова фотография
 • за учители по ИТ в профилирана подготовка – 9 и 10 май 2015 г.

Записването за курсовете става през сайт http://it-obuchenie.hit.bg, откъдето може да се свалят и техните пълни анотации. Обучението се провежда в ОЦ „Обучение“ с адрес: град София, кв. „Бенковски“; ул. „Лунна нощ“ № 4.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10-34/23.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


28.01.2015 г.


Изх. № 9137-85/28.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с планираната квалификационна дейност в Годишния план на РИО - София-град за учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам, че РИО - София-град и фондация „Просвета-София“ организират през м. февруари 2015 г. съвместен семинар на тема „Интерактивни методи на обучение“. Семинарът е насочен към учителите от град София, преподаващи по български език и литература, чужди езици, математика, информатика и информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, философия, религия, начално образование, изобразително изкуство, музика и бит и технологии (в т.ч. учителите от специалните и помощни училища).

Семинарът ще се проведе в ЧПГ „Дружба“, район „Връбница“ и е организиран в  2 сесии - от 10:00 ч. до 12.00 ч. (за учителите ІІ смяна) и от 14:30 ч. до 16.30 ч. (за учителите І смяна) по график.

Транспорт до ЧПГ „Дружба“: метро (до метростанция „Обеля“) и трамвай № 6  (за една спирка от станцията на метрото).

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и осигурите присъствието им без да се нарушава учебния процес.

Приложение: график за провеждане на семинара по дни и учебни предмети

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-18/20.01.2015 г.       
на  Министъра на образованието и науката /


24.01.2015 г.


Изх. № 9137- 62/ 24.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да се запознаете с информацията за курса „Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електроннобазирани платформи при подготовка на ученици за явяване на НВО и ДЗИ”, който Център за образователни инициативи организира на датите, указани в прикачения файл. Целева група: „Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електроннобазирани платформи при подготовка на ученици за явяване на НВО и ДЗИ” е ориентирано към учители по БЕЛ в среден курс (6,7 и 11,12 клас). Основните цели на курса
1. Запознаване с МООDLE и възможностите на онлайн обучението като средство, съпътстващо урочната дейност и по-конкретно с основните функции на платформата и приложението им в учебните дейности на преподавателите по БЕЛ с оглед подготовка за НВО и ДЗИ;
2. Представяне на възможностите на МООDLE платформата като допълнително средство, което да спомогне за:
• съчетаване на работата в час по годишното разпределение със системна подготовка за външното оценяване през цялата година;
• онлайн комуникацията за диференцирана работа с ученици;
• оптимизация времето за работа на учителя и постигане на неговата визия за успех.
3. Запознаване с възможностите на МООDLE платформата за анализ резултатите на положени в системата тестове:
• определяне на често срещани грешки и пропуски на учениците;
• проследяване на прогреса при учениците – индивидуално и по класове, на база на изпълнените упражнения;
• лесен начин за създаване на отчети и статистики на базата на проведените тестове;
• визуализация на резултатите в графичен и табличен вид;
• извлечения на резултатите във формат, изискван от МОН.
4. Курсистите придобиват основни умения за работа с МООDLE платформата, които ще им дадат възможност да пренесат напълно материалите, с които подготвят учениците си, във виртуалното пространство:
• създаване на собствен онлайн курс;
• въвеждане и систематизиране на правила, анализи, текстове, изображения и презентации;
• създаване на въпроси от всички типове, които се срещат във формата на НВО и ДЗИ;
• създаване на тестове на базата на създадените въпроси;
• създаване на домашна работа с възможност за оценка на базата на критериите на МОН, които са предварително заложени в системата.
• запис на един тестов ученик към създадения курс и оценяване на работата му.
В цената освен представянето, обучението и практическите упражнения са включени:
• книжка с материали, съпътстващи обучението;
• сертификат за придобити умения;
• предоставяне на електронно пространство и потребителско име за платформата в рамките на http://izpiti.u4ili6teto.bg/ в продължение на 1 месец след обучението. При заявяване на интерес за инсталиране и поддържане на МООDLE платформа за съответното училище, едномесечният период се удължава до активирането на платформата и прехвърлянето на данните от http://izpiti.u4ili6teto.bg/ към инсталация на съответното училище.
Продължителност на курса: 8 учебни часа / еднодневен по следната програма.

Място на провеждане: гр. София.
Регистрационен формуляр и заявка:
Заявка за курсовете (име, адрес за кореспонденция, телефон) се прави на електронна поща office@cei-bg.org, като се попълни следната регистрационна форма.
Срок за одобрение на заявката:
Вашата заявка следва да бъде потвърдена от Център за образователни инициативи не по-късно от 1 (една) седмица преди провеждането на курса.
График на провеждането на курсовете: виж в прикачения файл с регистрационния формуляр.
Цена: 80 лева.
При заплащане на обучението от училището е необходимо да се изпратят следните данни за издаване на фактура: БУЛСТАТ и адрес на учебното заведение, трите имена на директора/МОЛ.
Сметка:
Инвестбанк Ад, клон София
BIC код: IORTBGSF
IBAN: BG24IORT73711000294001
Титуляр на сметката: Център за образователни инициативи
Допълнителна информация:
Емейл: office@cei-bg.org
Телефони: 0886 410069; 02 4238969
Лице за контакт: Биляна Михайлова
1000 Sofia
24-26 Ivan Vazov Str.
Phone: +359 2 423 8969
http://u4ili6teto.bg/
http://zaobrazovanieto.u4ili6teto.bg/
facebook: CEIBG

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД  
(съгласно Заповед № РД-10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката )


24.01.2015 г.


Изх. № 9137-66/24.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с постъпило в РИО – София-град писмо с вх. № 1321-3/21.01.2015 г. Ви уведомявам, че в периода 14.02.-15.02.2015 г. в София, хотел „Шератон“, от 10.00 до 17.00 часа ще се проведе изложение „Световно образование“. Акценти на изложението:

 • Прием в университети от Великобритания – възможност за среща на кандидатите с представители на 30 британски висши училища
 • За пръв път на изложението – Universitat Liechtenstein, Polland University of Economy, Lithuania Siaulia University, UK University for the Creative Arts, UK University of Bolton, Kingston University
 • Информация за кандидатстване и прием в чужбина и в България
 • Безплатно участие в семинари за кариерно и професионално ориентиране, презентации на университети и други.

Безплатна регистрация на ученици за участие в изложението на: www.world-education.eu или www.integral.bg.
За повече информация, както и условия за партньорство на: www.world-education.eu или  .

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД  
(съгласно Заповед № РД-10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката )


24.01.2015 г.


Изх. № 9137-64/24.01.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 1103-3/20.01.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че сдружение „Образование и технологии“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката организира провеждане на втори национален квалификационен семинар на тема „Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по Информационни технологии 1-4, 5-8 и 9-12 клас“.
Семинарът е насочен към учители, работещи с ученици с изявен интерес към съвременните информационни технологии в трите възрастови групи – начални учители и учители по ИТ в прогимназиален и гимназиален етап.
Повече информация за семинара може да намерите в прикачения файл.

Приложение: Информация и програма.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД  
/съгласно Заповед № РД-10-18/20.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката /


20.01.2015 г.


Изх.№ 9137-48/20.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 16-4/19.01.2015 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за обучения за учители, провеждани от Център за творческо обучение.

Повече информация за организираните обучения можете да намерите на www.cct.bg

За контакти: 02/ 408 03 26;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх.№ 9137-47/20.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Международната фестивална програма на детското творчество „Приятели на България“ организира квалификационен семинар за директори и учители в детските градини и подготвителни групи в училищата „Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението“.

Семинарът ще се проведе в периода 20-22 февруари 2015 г., в Парк-хотел „Москва“, град София.

За повече информация: Ваня Балчева – 02/ 980 89 12; 02/ 987 55 68;  0884 63 76 16; www.festival-bg.com

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


20.01.2015 г.


Изх.№ 9137-43/19.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1103-2/15.01.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода 31.01-03.02.2015 г., в град Велинград Сдружение „Професионален форум за образованието“ ще проведе петото издание на Програмата „Зимна педагогическа академия“ – 3-дневен модулен семинар за педагози на училищата, детските градини и обслужващите звена, както и за представители на НПО и общински администрации.

Предстоящата Зимна академия 2015 ще протече под мотото „Интересното образование“, като са включени модули „Приоритети и възможности през новия програмен период 2014-2020 г.“ и „Трудово-правни аспекти на училищния мениджмънт“.

Описанието на всички програми и условията за участие са публикувани на сайта на Зимна педагогическа академия www.p-akad.hit.bg
За повече информация – 02/954 90 88;  тел/факс – 02/ 852 00 96; 0878 188 800; 0879 481 909

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


19.01.2015 г.


Изх. № 9137-41/ 19.01.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Поради проявения интерес Институтът за литература при БАН в рамките на своя изследователски проект „Литература и литературознание в училище“ организира за втори път квалификационен семинар на тема „Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика“.

Ръководител на проекта и основен водещ на квалификационния семинар е проф. д.н. Александър Панов.
Общата продължителност на квалификационната форма е шест астрономически часа, разпределени в две занятия по три часа. Семинарът ще се проведе в актовата зала на 32. СОУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Христо Ботев“ № 63, на 04 и 05 февруари 2015 г. в две сутрешни занимания от 8:30 до 11:30 ч. и в две следобедни занимания от 14:30 до 17:30 ч.

Обучението е ориентирано към учителите по български език и литература в гимназиалния етап на средното образование, но ще бъде особено полезно и на преподаващите в VІІІ клас и на техните ученици. Моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с анотацията и програмата на семинара и да съдействате на желаещите да участват.

Таксата за участие е 70 лв. и се превежда на адрес:
Институт за литература при БАН
Гр. София, п.к. 1113
Бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.
БУЛСТАТ: 000665509
МОЛ: доц. д-р Елка Трайкова – директор
Банкова сметка: BG82UNCR96603119903518 – основание: квалификационен семинар
Unicredit Булбанк, клон „Слатина“.

В срок до 30.01.2015 г., 13:00 ч. изпратете на адрес rio_sgeorgiev@abv.bg трите имена на участниците, телефон и електронен адрес за връзка и сканирана вносната бележка за преведената сума. В случай че към заниманието проявят интерес по-голям брой участници, отколкото е капацитетът на залата, ще бъдат определени допълнителни дати, за което те ще бъдат уведомени.

Всички участници получават двутомната монография „Поезията на Христо Ботев“, в която подробно е изследван основният проблем на семинара, и сертификат.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


19.01.2015 г.


Изх.  9137-40/16.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че международната фестивална програма и детското творчество „Приятели на България“ организира квалификационен семинар „Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението“ от 20 до 22 февруари 2015 г.

Приложение: Информация за участие, заявка

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.


Изх. 9137 – 32/ 14.01.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки  Ви информираме за предстоящата
ЗИМНА  ЛЕКТОРИЯ  “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА” 2015

0
2.02.2015 (понеделник)
9 – 1030 : доц. Венцеслав Тодоров – Физиката в човешките сетива.
11 – 1230: акад. Александър Петров – Физика на живата материя.

0
3.02.2015 (вторник)
9 – 1030 : д-р Симона Аврамова -Чолакова – Томосинтез –
нов метод за образна диагностика.
11 – 1230: доц. Емилия Милиева – 1.Биоелектричен импедансен анализ на човешкото тяло. 2. Електролечение
и електрохирургия. 

Място на лекторията
Медицински университет – София, сградата на Катедра по физика и биофизика, ул.„Здраве” № 2, аудитория 3 на IV етаж срещу асансьора. Удобен транспорт: трамваи №№ 1 и 7, автобус 72, и малко по-отдалечени тролейбуси №№ 2, 8 и 9.
Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх.№ 9137-29/13.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от РИО – Сливен, в РИО – София-град, Ви уведомявам, че община Нова Загора  и СОУ „Христо Ботев“ за четвърта поредна година ще бъдат домакини на Ученическия театрален фестивал „Арлекин“.
Фестивалът дава сцена за изява на талантливи деца от цялата страна и събужда присъщия на всеки участник ентусиазъм към изкуството, развихря детското въображение и реализира артистичния потенциал у децата.
По традиция, театралният празник се провежда в театър „Минко Балкански“ и СОУ „Христо Ботев“ – град Нова Загора, в периода 01-04.04.2015 г.
.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. СТАТУТ НА ЧЕТВЪРТИ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „АРЛЕКИН“
 2. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

За контакти: e-mail: тел. 0457 / 6 41 62
Община Нова Загора; ул. „24-ти май“ № 1
Отдел „КМИМ“
8900 Нова Загора

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.


Изх.№ 9137-33/14.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0462-1/06.01.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Център за международни изследвания за образование и култура /CIREC/ и Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организират следните семинари:

 1. Емоционална и социална интелигентност за успешното лидерство в училището /на 26,27 и 28.02.2015 г. от 10.00 до 12.00 ч. и на 12,13,14.02.2015 г. от 14.00 до 16.00 часа/.
 2. Емоционалната и социална интелигентност за успешно управление на класа / на 2,3,4.03.2015 г. от 10.00 до 12.00 часа и на 9,10,11.03.2015 г. от 14.00 до 16.00 часа/

Семинарите са с цел подобряване на уменията за менажиране на училището и за подобряване на управлението на класа и са резултат от участието на CIREC в международен проект на посочената тема.

Повече информация може да намерите на http: //www.madara.bas.bg/ modern education.html
Телефон за връзка: 0878 46 85 82

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.

Изх. № 9137-28/13.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 17-1/07.01.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката продължава стартиралата през 2010 г. Програма по въвеждане на обучение по предприемачество в училищното образование.
С цел по-широкото придобиване на предприемачески компетентности на местно ниво, МОН стартира в рамките на Национална програма „Квалификация“ обучения по програми по предприемачество за начален, прогимназиален и гимназиален етап.
В тази връзка отправям покана за участие в организираните квалификационни курсове за формиране на предприемачески умения, които имат за цел да запознаят учителите с методиката, залегнала в основата на програмите на Джуниър Ачийвмънт България по предприемачество, както и да им помогнат да усвоят необходимите практически умения да преподават по тях.
Обученията за област София-град ще се проведат както следва:

 • за начален етап – на 25-26.04. 2015 г.;
 • за прогимназиален етап – 06-07.06.2015 г.;
 • за гимназиален етап – 13-14.06.2015 г.

Включването в обучение става след попълване на онлайн формуляр и заплащане на такса участие.

За контакти и допълнителна информация – Виктория Радева, тел: 0889 331 223; e-mail:

Приложения:
1. Програма на обучението
2. Заявка за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.


Изх. № 9137-22/12.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от МОН с вх.№ 0200-1565/18.12.2015 г., в РИО – София-град, моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви учебно заведение за инициативата на Фондация „Созопол“, относно създаване и поддържане на постоянна изложба в зала 3.3. на Националния дворец на културата под наслов:
„Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“.
Изложбата е създадена в партньорство с националната комисия на България за ЮНЕСКО, български музей и други институции. Тя е свързана с отбелязването през 2015 г. на 70-та годишнина от създаването на ЮНЕСКО и през 2016 г. на 60-та годишнина от членството на България в ЮНЕСКО.
Изложбата представлява макети и фотографии на знакови български недвижими културни ценности.
Допълнителна информация за изложбата е дадена на сайта на фондация „Созопол“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.


Изх. № 9137-24/13.01.2015 г.     
                                                                               
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че БУЦ „Знание“, Чикаго, БДТВ „АЗ мога, АЗ знам“ http://azmogaazznam.com/, Национален дворец на децата, Държавна агенция за българите в чужбина, в. „България сега“ и Съюзът на писателите в Америка и по света, творци без граници обявяват трети международен конкурс за Васил Левски.
Всички деца от 6 до 16 години, които желаят да участват в този патриотичен конкурс, трябва да изпратят рисунка, стихотворение или разказ за безсмъртния Васил Левски, загинал за България в името на свободната „чиста и свята република“. Крайният срок  за изпращане на материалите е 10 февруари 2015 г. на адрес: София -1309, бул. „Ал.Стамболийски“ № 191 - конкурс за Васил Левски. Литературните творби се изпращат на email: и 1.spasova@aba.government.bg. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12 февруари 2015 г. И още един шанс за всички участници - снимайте вашите рисунки или литературни произведения и ги изпратете на email: az_moga_az . Литературните творби може да прочетете и филмирате с камера, фотоапарат или телефон. Те ще бъдат качени на сайта на детската телевизия „A3 мога, A3 знам“ за определяне на награда на зрителите.
На 19 февруари 2015 г. ще бъде открита изложба с отличените творби в конкурса в Националния дворец на децата, гр. София. Ще се проведе и рецитал на стихотворенията, отличени в литературния конкурс, като рециталът ще бъде излъчен на живо по детската телевизия „A3 мога, A3 знам“.
Моля да информирате учителите и учениците за условията за участие в конкурса. Целта на изявата е да се популяризира българската история сред учениците и да се възпита у тях родолюбие и национална гордост.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.


Изх.№ 9137-23/13.01.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че  започна записването за новите модерирани онлайн курсове на Британски съвет за преподаватели по английски език:

 • ТКТ модул 2 и 3;
 • Преподаване на предмети на английски език (CLIL Essentials);
 • Преподаване на английски език на деца от 5 до 12 години – основен курс.

Срокът за регистрация и заплащане на курсовете – 21 януари 2015 г.
За повече информация – http://www.britishcouncil.bg/teach/online-courses

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


14.01.2015 г.


Изх. № 9137-27/13.01.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 15 януари 2015 г. /четвъртък/ от 9.40 ч. до 11.00 ч. в зала 111 /лингвистичен кабинет/ в Първа АЕГ, бул. «Дондуков» №60, ще се проведе открит интерактивен урок на тема “NATURAL DISASTERS “ в 8-ми клас.
Урокът ще се проведе по метода “team-teaching” от преподавателите г-жа Евгения Ангелова и г-н Кристиян Русев.
Моля да уведомите учителите по английски език в повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


05.01.2015 г.


Изх. № 91
37 01 /05.01.2015 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                             

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                            

НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка със спазването на ДОИ за учебно съдържание и прилагането на учебната програма по география и икономика за IX клас, и плана за квалификационната дейност на РИО – София-град, на 14.01.2015 г. от 14:20 ч. в кабинет 303 във 2. СОУ „Акад. Ем. Станев”, р-н „Витоша”, жк. Бъкстон“, ул. „Суворов” № 36 ще се проведе открит урок в X езиков клас на тема: „Население на планетата. Брой, движение и структура” с използването на ИКТ.
Моля Ви да уведомите учителите по география, които преподават в гимназиалния етап за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие.
Необходимо е присъстващите учители да носят учебните програми по география и икономика за  IX клас.  
За придвижване до училището може да се използват трамвай № 4, № 5, № 11 и № 19, автобус № 204 и № 260 и тролейбус № 2 и № 9.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


16.12.2014 г.


Изх.№ 9137-987/16.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО – София-град за учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам, че на 19.12.2014 г. в залата на 32 СОУ, (бул.“Христо Ботев“ № 63, ет.4), ще се проведе квалификационен семинар за учителите по чужди езици на тема „ В помощ на учителя по чужд език в работата му с деца със СОП“. Обучението ще се проведе в две сесии, както следва:

от 10.30 часа – за учители, работещи след обяд;
от 15.30 часа – за учители, работещи сутрин.

Моля да информирате учителите, преподаващи чужди езици в повереното Ви училище и да осигурите присъствието им на семинара.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г.
на Министъра на образованието и науката)08.12.2014 г.

Изх. № 9137-974/08.12.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо в РИО – София град, приложено Ви изпращам информация за организирано от РААБЕ – България практическо обучение за учители и възпитатели на тема „Ефективна организация на целодневния учебен ден“.

Темата отразява актуални промени, залегнали в Инструкция 1/ 30.10.2014 г. на МОН за провеждане на целодневна организация на учебния ден, както и действащи нормативни документи, свързани с организирането и провеждането на целодневен учебен процес.

По време на обучението ще бъдат представени практически модели на организация на ПИГ, примерно седмично разпределение, педагогически изисквания при провеждане на дейностите в ПИГ и др.

Обучението е с продължителност 4 учебни часа и ще се проведе на 13.12.2014 г., в 22.СОУ „Г.С.Раковски“, начало – 9.00 часа.
За контакт и повече информация: тел: 02/ 974 17 81; факс: 02/ 974 17 69; 0879 54 54 18 – Елена Томова; e-mail:

ПРИЛОЖЕНИЯ:


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/ 12.08.2014 г. на Министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1994/ 26.11.2014 г. на Министъра на образованието и науката)


05.12.2014 г.


Изх. № 9137-970/05.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ООБЩИНСКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0726-18/01.12.2014 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ организира обучения за директори и педагогически специалисти по теми от Каталог на учебни програми за директори и учителски колективи 2015 г.
Моля, в срок до 10.01.2015 г., желаещите да се включат в обученията, да се регистрират на e-mail: , съгласно формуляр – списък за обучение.
За повече информация: тел: 02/ 935 60 85 – Антоанета Асенова – старши експерт за квалификация на педагогическите кадри.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Каталог на учебните програми 2015 г.
 2. Оферта за цените на обученията, провеждани в НИОКСО.
 3. Формуляр – списък за обучение.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1994/26.11.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


05.12.2014 г.


Изх. № 9137-968/05.12.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 12.12.2014 г. Софийски ученически съвет, комисия "Права на учениците" организира семинар под наслов "Правата - мост към свободата".
Събитието ще се проведе в 35. СОУ "Добри Войников", ул. „Д. Войников“ № 16, от 11:00 часа.

Моля, за Вашата подкрепа и съдействие, информацията да бъде разпространена сред Вашите ученици, за да можем заедно да подкрепим инициативите на нашите възпитаници.

Прилагам покана.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1994/26.11.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


05.12.2014 г.


Изх.№9137-966/ 03.12.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО – София - град, Ви уведомявам, че на 15 декември  2014 г. от 14:00 ч в 25.ОУ Д-р Петър Берон“, район „Красно село“, ул.  „Балканджи Йово”, №22 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема „Прилагане на учебната програма по математика за VI клас“.   

Моля да осигурите присъствието на учителите с малък професинален опит или новопостъпилите учители по математика от повереното Ви училище.  

С оглед капацитета на залата е необходимо да заявите участието на съответния учител от Вашето училище на e-mail: в срок до 10.12.2014 г.  
 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


04.12.2014 г.


Изх.№ 9137-960/03.12.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО – София-град за учебната 2014/2015 година от 08 до 15 декември 2014 г. ще се проведат Дни на откритите педагогически практики по чуждоезиково обучение на тема „Прилагане на учебните програми по чужди езици в гимназиален етап“ с акцент „Методи и подходи в преподаването на лексика“. Откритите уроци ще се проведат, както следва:


Дата

Час

Урок по ………. език

Клас

училище

Име на учителя

1

08.12.2014 г.

15.10 часа

Английски език

12

32 СОУ (бул“Хр.Ботев“ № 63) стая 103

Любина Иванова

2

09.12.2014 г.

10.50 часа

Испански език

164 ГПИЕ (ул.“Султан тепе“ №1)

Ина Генчева

3

10.12.2014 г.

9.10 часа

Английски език

11д

Втора АЕГ (ул.“Траянови врата“ № 26)

Мария Методиева

4

10.12.2014 г.

10.50 часа

Френски език

9

9 ФЕГ (ул.“Патриарх Евтимий“ № 35)

Мая Чалъкова

5

11.12.2014 г.

9.05 часа

Френски език

9

9 ФЕГ (ул.“Патриарх Евтимий“ № 35)

Катерина Заркова

6

12.12.2014 г.

15.00 часа

Италиански език

105 СОУ (ул.“Св.Пимен Зографски“ № 7)

Нина Серкова

7

15.12.2014 г.

11.00 часа

Немски език

8

91 НЕГ (ул.“Позитано“ № 26)

Любка Низамова

Моля да информирате учителите, преподаващи чужди езици в повереното Ви училище и да  създадете нужната организация откритите уроци да бъдат посетени с цел обмяна на опит и споделяне на добри практики. След всеки урок присъстващите учители ще имат възможност да споделят впечатленията и опита си.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


01.12.2014 г.


Изх. 9137 – 952/ 28.11.2014 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           
Приложено Ви изпращам Първото съобщение за 43-та  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „ОПТИКА И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”,  2 – 5 АПРИЛ  2015 г., Благоевград.

Приложение: съгласно текст

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1982/25.11.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


27.11.2014 г.


Изх. № 9137-950/27.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0601-7118/11.11.2014 г., постъпило в РИО – София-град от г-н Антони Стоянов – директор на СМГ „Паисий Хилендарски“, имам удоволствието да поканя учителите по музика от столичните училища на открит урок по музика в СМГ „Паисий Хилендарски“ при преподавателя Димитър Дамянов /докторант в Софийски университет „Св. Климент Охридски“/.

Откритият урок е на тема „Химически и физически процеси в обучението по музика“ и в него ще се наблюдават използваните иновативни подходи и методи, с цел усъвършенстване на музикално педагогическата култура.

Уроците ще се състоят на:

 • 02.12.2014 г. /вторник/ от 16.00 часа – с ученици от 6, 7 и 8 клас.
 • 04.12.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа –  с ученици от 7 клас.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1982/25.11.2014 г.
на министъра на образованието и науката/


27.11.2014 г.


Изх. №9137-946/26.11.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО-София – .град за учебната 2014/2015 г., РИО организира семинар на тема „Интерактивни методи при обучението в предучилищна възраст" за директори и учители на детски градини от следните райони: Връбница, Искър, Изгрев, Илинден, Кремиковци, Лозенец, Младост, Овча купел, Панчарево, Средец, Слатина, Студентски.

Семинарът ще се проведе на 09.12.2014 г. и 10.12.2014 г. в заседателната зала на РИО -София-град - ул. „Антим I" № 17, V етаж по следния график:

09.12.2014г.
10.00-12.00 ч. -райони: : Връбница, Искър, Изгрев.
14.00-16.00ч. -райони: Илинден, Кремиковци, Лозенец.

10.12.2014 г.
10.00-12.00 ч. - райони: Средец , Овча купел, Панчарево.
14.00-16.00 ч. - райони: Младост, Слатина, Студентски.

Моля, Вашите заявки за участие /за детско заведение - директор и учител/ да изпратите на email: boikai_kaleva@abv.bg до 04.12.2014 г. В заявката да посочите номера на детското заведение и трите имена на участниците.

Допълнителна информация можете да получите от до експерта по ПВ в РИО- София. - град г-жа Б. Йосифова - тел. № 02/ 935-60- 76.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


25.11.2014 г.


Изх. № 9137-940/25.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите по история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със засиления обществен интерес към проблемите на най-новата ни история и нейното преподаване в българските училища, както и на основата на дългогодишното сътрудничество на НБУ с учители по история, департамент „История“ на Нов български университет и РИО – София-град организират съвместно цикъл лекционни семинари.  

Първият лекционен семинар на тема „Мястото на обучението по история като част от гражданското образование“ ще се проведе на 05.12.2014 г. (петък) в 2 сесии - от 10:00 ч. (за учителите ІІ смяна) и от 14:00 ч. (за учителите І смяна) в зала 310 „Проф. Петър Мутафчиев“ на НБУ. Лектор на семинара ще бъде доц. д-р Веселин Методиев.

Моля да информирате учителите по история и цивилизация за мероприятието и окажете съдействие на желаещите да участват.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


25.11.2014 г.


Изх.№ 9137-937/24.11-2014 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РИО – София – град за учебната 2014/2015 г., на 28 ноември 2014 г., в залата на 32 СОУ „Св.Климент Охридски“ (бул.“Христо Ботев“ № 63), ще се проведе семинар с учителите по английски език на тема: „Методика на преподаване на лексика и въвеждане на транскрипция в обучението по английски език“. Предвидени са две сесии: от 10.00 ч. и от 15.00 ч.

Моля да информирате учителите, преподаващи английски език в повереното Ви училище и осигурите присъствието на желаещите.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


20.11.2014 г.

Изх. 9137 – 927/ 19.11.2014 год.                                                     

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме покана за участие в тридневен тренинг-семинар,  който ще се проведе от 15:00 часа на 21.ХІ. (петък) до 13:00 часа на 23.ХІ.2014 г. (неделя) в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София, бул. "Драган Цанков" 21А.
Организатори на семинара саСдружението на ръководители на олимпийски отбори по природни науки и Центъра за обучение на БАН.
Семинарът цели да Ви запознае с особеностите на изследователските задачи по физика, като например тези, давани в Националния и Международния турнири на младите физици (вж. www.iypt.hit.bg и www.iypt.org).

Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


20.11.2014 г.

Изх. 9137-925/19.11.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОДЗ № 140, ОДЗ № 41, ЦДГ №113, ОДЗ № 96, ОДЗ № 23, ЦДГ № 93, ОДЗ № 56, ОДЗ № 26, ОДЗ № 84, ЦДГ № 180, ЦДГ № 168, ОДЗ № 79, ОДЗ № 50, ОДЗ № 2, ЦДГ № 2, ОДЗ № 121, ОДЗ № 57, ОДЗ № 139, ОДЗ № 32, ОДЗ № 8, ЦДГ № 99, ОДЗ № 90, ЦДГ № 104, ЦДГ № 24, ОДЗ № 110, ОДЗ № 91, ЦДГ № 40, ЦДГ № 116, ОДЗ № 81, ОДЗ № 25

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО – София-град Ви уведомявам, че на 26.11.2014 г. от 10.00ч. до 16.00ч. в заседателната зала на инспектората ще се проведе обучителен семинар за директори на тема „Ролята на Директора и помощник-директора при интегрирането на деца със специални образователни потребности”.
Семинарът ще даде възможност за дискутиране на казуси от практиката, с цел подпомагане на управленската и практическата дейност на директора на училището. Очаквам Вашето участие и активност по темата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


18.11.2014 г.


Изх. № 9137-922/17.11.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

РИО – София-град и столичната организация на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) организират КВАЛИФИКАЦИОНЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР за усъвършенстване на професионалните компетентности на директорите на столичните училища и детски градини от 01 до 03 декември 2014  г. в град Сандански – интерхотел „Сандански.
Семинарът включва следните теми:

 • Здраве и безопасност в учебните и детските заведения“;
 • „Родителски  стилове, комуникация в условия на криза“;
 • „Общуване с родители, програми за партниране със семейството“;
 • Бюджет 2015 г.

Моля, в срок до 25.11.2014 г. да преведете средствата за участие по банков път.

Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, популяризирайки добрия опит и усъвършенствайки своите управленски знания и умения.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


12.11.2014 г.


Изх. № 9137-907/12.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НA
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) при Столична община в партньорство с Национална спортна академия „В. Левски“ (НСА) и Водноспасителна служба (ВСС) към Български червен кръст (БЧК) и със съдействието на РИО София-град ще проведе на 05.12.2014 г. (петък) от 16.00 ч. квалификационен семинар на тема: „Безопасност на децата и учениците и организация на водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих“.

Продължителността на обучението е 3 учебни часа. Всеки участник в семинара ще получи методическо помагало – книга за учителя „Приятели с водата“.

Заявки за участие се подават в срок до 3 декември 2014 г. на e-mail: ; или на тел./факс 02/980 24 78; 02/981 06 47 в Дирекция „ПИСТ“.

Семинарът ще се проведе в НСА „В. Левски“ – ул. „Гургулят“ №1 (на гьрба на 9 Френска езикова гимназия). Регистрацията на участниците ще се извърши в 15.45 ч. на 5 декември 2014 г.

Семинарът е насочен за директори, учители, ръководители на летни морски лагери и зелени училища.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


12.11.2014 г.


Изх.№ 9137-905/12.11.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В РИО -  София-град е постъпило писмо с вх. № 17-26/07.11.2014 г. от   от Джуниър Ачийвмънт България с което отправя покана за участие в организирания, съвместно с Център за развитие на човешки ресурси, образователен семинар „ЕВРИ(ДИ)КА! ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО!“. Семинарът ще се проведе на 18 ноември 2014 г. от 9,00 часа в Центъра за развитие на човешки ресурси, София, ул. Граф Игнатиев“15, ет.1.

Желаещите да вземат участие в семинара следва да се регистрират до 13.11.2014 г. - ТУК.

Приложено Ви изпращам за сведение покана и програмата на семинара.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


12.11.2014 г.


Изх.№9137-906/12.11.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 


Във връзка с писмо на Център за образователни инициативи, с вх. №16-60/10.11.2014г. в РИО-София град, относно провеждане на семинар за учители, на тема ,,Работа с уеб базирани учебни ресурси и планиране на учебни дейности, свързани с темата на гражданската защита“ Ви уведомявам, че семинарът ще се проведе  на 13.12.2014 г. от 9,30 до 13,30 ч. в 6 ОУ ,,Граф Игнатиев“, ул. ,,6-ти септември“ №16.

Заявки за участие - до 05.12.2014 г.

За допълнителна информация - Център за образователни инициативи, тел 02/423 89 69.

Приложение: Програма на семинара

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


12.11.2014 г.


Изх.№9137-903/ 12.11.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 


Във връзка с писмо на издателска къща ,,Анубис“, с вх. № 1220-17/10.11.2014 г. в РИО-София град, относно провеждане на семинар за учители на тема ,,Формиране на умения за четене с разбиране на учениците от I – IV клас“ Ви уведомявам, че семинарът ще се проведе  на 20.11.2014 г. от 13,30 да 18,00 ч. в залата на ул. ,,Младен Павлов“ № 1.
За допълнителна информация: 02/944 16 43 г-жа Росана Паунова
02/943 95 00 г-жа Летелина Крумова

Приложения:
1.Програма, моля натиснете тук
2. Заявка за участие в срок до 17.11.2014 г., моля натиснете тук

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/

|

10.11.2014 г.


Изх. № 9137-  896/ 10.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Изпращам Ви информация за квалификационен семинар, който се организира от Асоциацията на учителите по български език и литература на 15.11.2014 г. – събота,  на тема:

"Литературата за деца като психоаналитичен ключ в обучението.Психоаналитични прочити на литературата, приложени в обучението"


Семинарът е ориентиран предимно към  практическото приложение на темата в начален и среден курс, но са поканени всички преподаватели, които проявяват интерес.

Лектор – Росица Чернокожева,   Институт по литература, БАН


Начало на семинара    –  14.30 часа

Място на провеждане   –  22 СОУ „Г.С.Раковски“

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на email  marbakar@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Моля да информирате учителите от Вашето училище и да съдействате за участието им в обучението.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


05.11.2014 г.

Изх. № 9137-882/04.11.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-350/23.10.2014 г., вх. № 0200-1325/24.10.2014 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че под патронажа на Министерството на образованието и науката предстои провеждането на Осмия конкурс и Квалификационен семинар-трениг за директори и учители на тема „Неформалното образование – възможности за развитие на талантите и способностите на децата и учителите. Развитие на педагогическите кадри“.

Организатор на проявите е Международна фестивална програма „Приятели на България“.
Квалификационният семинар ще се проведе в периода 28-30.11.2014 г. в Парк-хотел „Москва“, град София. Програмата, условията и заявката за участие в семинара, както и правилата за конкурса за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности можете да намерите на www.festival-bg.com.

За организационни въпроси и допълнителна информация: 02/980 89 12; 02/ 987 55 68; ; .

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


30.10.2014 г.

Изх.№ 9137/30.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 16-53/28.10.2014 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Консултативен център „Плиска“ предоставя възможност да се включите в предстоящи обучения за учители от училища и детски гради по темите:

 1. Работа с родители – 31.10.2014 г.;
 2. Преодоляване на агресията в училище – 08.11.2014 г.;
 3. Подходи за работата с деца със специални образователни потребности – 09.11.2014 г.;
 4. Развиващи игри за деца от детските градини – 13.12.2014 г.

Повече информация можете да намерите на адрес: www.centarpliska.com

За записвания: тел.: 02/97 97 040, 0888 67 81 30, 088798 3394 или на email: fsc04@abv.bg

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


30.10.2014 г.

Изх. №  9137-869/ 30.10. 2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
                                                                        

Уважаема госпожо Директор/Уважаеми господин Директор,


С постъпило писмо  в РИОСофия-град с вх. № 1321 - 83/29.10.2014 г. от страна на „Апис - Колев“ ЕООД е отправена покана към директори, учители и педагогически съветници/психолози за участие в обучение на тема „Разпознаване на риска в образователната институция. Координационен механизъм за взаимодействие.“

Приложение: Покана до директора

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


30.10.2014 г.

Изх. № 9137-870/ 30.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Център за образователни инициативи организира курс за учители по български език и литература „Обучение на преподаватели по БЕЛ за работа с електронно базирани платформи при подготовка на ученици за явяване на НВО и ДЗИ“.

При проявен интерес можете да получите информация: на телефони 0886410069 и 02/4238969 и на имейл office@cei-bg.org. Лице за контакт: Биляна Михайлова.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


30.10.2014 г.

Изх. № 9137-865/29.10.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 16-52/23.10.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че ДЗЗД „Обучение“ организира поредица от курсове през първия срок на учебната 2014/2015 година предназначени за учители, както следва:
Работа с компютри и ИТ в 1-4 клас

 • За начални учители на 8,9,15,,16,22,23,29,30 ноември 2014 година
 • За учители, които ще водят предмета ИТ в начален етап на 6,7,13,14 декември 2014 година

Програмиране на С

 • За учители по ИТ в профилирана подготовка на 10,11,17,18 януари 2015 година

Записването за курсовете става през сайта: http://it-obuchenie.hit.bg=
Обучението се провежда в ОЦ“Обучение“, кв.Бенковски, ул.Лунна нощ №4.

Повече информация може да намерите в прикачените файлове.

Приложение:


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


24.10.2014 г.

Изх. № 9137-847/24.10.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Както всяка година, през 2015 год. френскoто Висше училище по администрация /ENA/ предлага различни видове обучения. Моля да обърнете особено внимание на дългосрочните цикли (CIL, CIP, CiIRA), за които крайният срок за кандидатстване е 30 ноември 2014г. Посолството на Франция ще отпусне стипендии, за да улесни мобилността на избраните кандидати.

Предложени са три международни цикъла:
- CIL : Дългосрочен международен цикъл (16 месеца)
- CIP : Международен цикъл за усъвършенстване (8 месеца)
- CiIRA: Международен цикъл за публична администрация (8 месеца)

Профил на кандидатите:

Потенциалните кандидати трябва да упражняват ръководни функции, да владеят много добре френски език, да владеят английски език и да притежават образователно-квалификационна степен “магистър”.
N.B. За дългосрочния международен цикъл могат да кандидатсват по изключение бъдещи държавни служители.

Тази година предварителният подбор и окончателният избор на кандидати за тези дългосрочни цикли ще се извършат съгласно следния план-график:
- 30 ноември 2014г.: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване в сектор “Институционално и техническо сътрудничество” на Френско посолство – minella.mujdzic@institutfrancais.bg

Досието за кандидатстване
трябва да бъде придружено от автобиография, мотивационно писмо, преведени дипломи на френски език и други подкрепящи документи.
- януари 2015г.: устен изпит за предварителен подбор и писмени тестове. До писмените тестове ще бъдат допуснати само одобрените от Френско посолство кандидати, успешно преминали устния изпит (предварителен подбор).
- март-май 2015г.: интервю с избраните кандидати, провеждано от жури и председателствано от представител на Висшето училище по администрация /ENA/ (подбор)
- Края на юни 2015г.: след проведено заседание на Комитета, одобрените за прием кандидати ще бъдат уведомени от Френско посолство (прием).

Приложено ще намерите цялата информация относно дългосрочните международни цикли, както и досието за кандидатстване, в електронен вариант, което да бъде попълнено от съответния кандидат. Тези документи са достъпни на интернет страницата на Висшето училище по администрация: http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux

За всякаква допълнителна информация:
Имейл: minella.mujdzic@institutfrancais.bg и тел.: + 359 2 937 79 11/22

Приложения
:


ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


21.10.2014 г.


Изх. № 9137-  839/ 21.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо в РИО, София - град с вх. № 1105-40/13.10.2014 г., Ви уведомявам, че фондация „Децата на бъдещето“ предлага на Вашето внимание  оферта за провеждане на обучения и тренинги, базирани на иновативни методики и  практики. 

За дъпълнителна информация можете да се обръщане към г-жа Мая Христова, координатор обучение и квалификации на тел. тел. 052/ 63-79-97, моб. тел. 0888 432 889, e- mail: , както и на сайта на фондацията:

http://childrenofthefuture-bg.org/?page_id=72

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1849/10.10.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


21.10.2014 г.


Изх. № 9137-  834/ 21.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с годишния план за дейността на РИО – София-град Ви уведомяваме за предстояща квалификационна форма, свързана с уменията за преподаване в мултикултурна среда. Урокът по български език с ученици от ІХ клас на тема „Текст – цялостност и свързаност на текста. Функции“ ще се проведе на 28 октомври 2014 г. от 18:00 ч. в 5. ВСОУ „Пеньо Пенев“, ул. „Св. Кирил и Методий“ 63.

Откритата педагогическа практика цели да сподели опит с преподаватели, работещи в паралелки с ученици от различен етнически състав, с различни религиозни убеждения, културни разбирания и ценностна система.

Моля в срок до 24.10.2014 г. желаещите да участват в заниманието да подадат заявка, съдържаща име, училище, имейл и телефон за връзка, на адрес .

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/

ВАНЯ СТАНЧЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1849/10.10.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


17.10.2014 г.


Изх. № 9137-829/17.10.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 16-50/16.1.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА
Срещата ще се проведе на 31 октомври 2014 година в Интер Експо център, ет.2 от 10:30 до 14:00ч.
Целта на срещата е да Ви запознае с проекта на ЦТО „Креативна класна стая“ и възможностите за реализирането му в рамките на програмата ИКТ в образованието, така и извън нея. Повече информация можете да намерите в приложената покана.
Моля потвърдете Вашето участие до 30 октомври 2014 година чрез електронната регистрационна форма.
Приложение: Покана до директорите.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


17.10.2014 г.


Изх. № 9137-812/14.10.2014 г.
                                                                                        
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ                                                              
                                                                                                 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РИО - София-град за учебната 2014/2015 г., РИО организира семинар на тема „Интерактивни методи при обучението“ за директори и учители на детски градини от следните райони: Надежда, Люлин, Подуяне, Оборище, Красна поляна, Красно село, Витоша, Банкя, Триадица, Сердика, Нови Искър и Възраждане.
Семинарът ще се проведе на 04.11.2014 г. в заседателната зала на РИО - София-град – ул. „Антим І“ № 17, V етаж от 10.30 ч.
Моля, Вашите заявки за участие /по две от район/ да отправите до 28.10.2014 г. до експертът по ПВ в РИО- София-град Вирджиния  Василева – тел. № 02 935 60 77.
Допълнителна информация можете да получите от В. Василева на посочения по-горе телефон.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


15.10.2014 г.


Изх. №  9137 - 819/15.10. 2014 Г.                                      

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
на вниманието на учителите по предметен цикъл„Философия“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Годишния план на РИО - София-град за учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам, че на 18.10.2014 г. от 10.00 ч. в 41 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” - южно крило - 2 етаж, заедно със съвещанието  с учителите по предметен цикъл „Философия“ ще се състои лекционен семинар на тема: „Анри Бергсон и обучението по философия“ с лектор проф.Александър Андонов и „Оценяване компетентността да се решават проблеми (PISA 2912)” с лектор д-р Светла Петрова.         

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


15.10.2014 г.


Изх. № 9137-817/15.10.2014 г.                                                                    

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 22.10.2014 г. (сряда) от 13.30 часа във физкултурния салон на 76. ОУ, район „Възраждане“, ул. „Братя Миладинови“ № 9 ще се проведе открита педагогическа практика по физическо възпитание и спорт на тема: „Гимнастика“ за VI клас.

Маршрут до училището: метро, спирка „Опълченска“; трамвай № 20, последна спирка . „Опълченска“.

Моля да уведомите учителите по ФВС
от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


15.10.2014 г.


Изх.№ 9137-811/14.10.2014г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Годишния план на РИОСофия-град за учебната 2014/2015 година на 16.10.2014 г. /четвъртък/ от 12:00 часа в 97 СОУ „Братя Миладинова”, район Люлин, ще се проведе открита педагогическа практика на тема „Основни единици за измерване на информация“, с преподавател г-жаДафинка Янкулова.

Моля да информирате учителите с малък професинален опит по информационни технологии от повереното Ви училище за провеждането на педагогическата практика.

В срок до 15.10.2014 г. е необходимо да заявите участието на съответния учител от Вашето училище на e-mail: rio_v.ianeva@abv.bg   или на тел.935 60 68.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


09.10.2014 г.


Изх. № 9137-794/09.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България ще проведе своята годишна конференция в гр. Сандански от 10 до 12 октомври 2014 г. Темата на конференцията ще бъде ,,Да преподаваме френски език различно“. За участие са поканени заинтересовани учители по и на френски език и директори на училища с преподаване на френски език. Разходите за нощувки, дневни и транспорт на участниците се поемат от МОН. Всички участници ще получат на място сертификат за участие в конференцията.

Моля своевременно да информирате заинтересованите учители от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


06.10.2014 г.


Изх. 9137 – 783/ 06.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по химия и опазване на околната среда на
28.10.2014 год. от 14:00 часа в 18 СОУ „Уилям Гладстон“, ул. „Пиротска“ № 68 ще се проведе семинар на тема „Отделяне на опасни и устойчиви отпадъци и тяхното третиране за опазване на околната среда“.

Заниманието е под ръководството на проф. дн Венко Бешков  - председател на съюза на химиците в България.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


04.10.2014 г.


Изх. 9137 – 782/ 03.10.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Предлагам на вашето внимание третото съобщение и програмата за VI Национална конференция по биологично образование.

Приложение
съгласно текста.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


01.10.2014 г.


Изх.№ 9137-769/01.10.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ СОУ, ГИМНАЗИИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА                                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля за Вашето съдействие да информирате зрелостниците в повереното Ви училище, че на 25 октомври 2014 г., от 11.00 до 17.00 часа, в хотел Шератон, гр. София, ще се проведе изложение на британското образование. Младите хора ще имат възможност да се срещнат с представители на университетите в Обединеното кралство. Подробности за институциите, които ще участват, могат да се видят на сайта: www.educationuk.bg

Вход свободен.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


01.10.2014 г.


Изх.№ № 9137-767/30.09.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че тестов и учебен център „Бултест Стандарт“ организира от 14 октомври 2014 г. курсове по английски език за различни нива. Същият е предназначен за учители, директори и административен училищен персонал.  Обучението е ориентирано към нуждите на преподавателите, като гарантира развиване на основни комуникативни умения с оглед и на участие в европейски проекти.

Курсовете се провеждат два пъти седмично по 3 учебни часа (сутрин и следобед) и завършват с изпит и връчване на удостоверение за постигнати резултати.

Моля да информирате учителите от Вашето училище. Желаещите да се включат следва да се запишат до 8 октомври на имейл:

За повече информация: тел.0897804242, 0894420021

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


01.10.2014 г.


Изх.№ 9137-765/30.09.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0726-13/17.09.2014 г. в РИО – София-град и в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 221/23.04.2014 г., актуализирано с Решение № 628 от 04.09.2014 г. относно Национална програма „Квалификация“, Ви уведомявам, че Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ организира обучения, както следва:

 • Квалификационен курс за обучение на учители с висока степен на дигитални умения на тема: „Разработване на учителски блог и методически насоки за използване на технологията в учебния процес“.

Обучението е предвидено за учители по информационни технологии, преподаващи в V-VІІІ клас. Обучителният курс ще се проведе в базата на НИОКСО в рамките на 16 учебни часа, както следва:

 • І група – 16 участника – период на провеждане – 10-12.11.2014 г.;
 • ІІ група – 14 участника – период на провеждане – 10-12.11.2014 г.,
 • ІІІ група – 16 участника – период на провеждане – 12-14.11.2014 г.,
 • ІV група – 14 участника – период на провеждане – 12-14.11.2014 г.

Средствата за нощувки и храна се осигуряват от Национална програма „Квалификация“ – 2014 г., а транспортните разходи на участниците в курса до град Банкя и обратно са за сметка на бюджета на съответното училище. Участниците представят командировъчно в училището за изплащане на пътните разходи.

 • Обучение на директори на професионални гимназии на тема „Същност на дуалната система“.

Обучението ще се проведе в базата на НИОКСО в рамките на 16 учебни часа, както следва:

 • І група – 23 участника – период на провеждане – 03-05.11.2014 г.;
 • ІІ група – 22 участника – период на провеждане – 05-07.11.2014 г.,
 • ІІІ група – 23 участника – период на провеждане – 19-21.11.2014 г.,
 • ІV група – 22 участника – период на провеждане – 26-28.11.2014 г.

Всички разходи по обучението се финансират от Национална програма „Квалификация“ – 2014 г. За изплащане на пътните разходи, участниците в обучението представят билет за идване и попълват декларация, в която посочват банковата сметка, по която се изплаща двупосочния билет. За двупосочните билети се прави копие, заверява се и се изпаща по банков път. Необходимо е участниците да заверят по два броя командировъчни.

 • Обучение на учители от детските градини, работещи с деца с обучителни трудности.

Обучението е предвидено за детски учители от пилотните детски градини/обединени детски заведения по проект „Включващо обучение“. Обучителният курс ще се проведе в базата на НИОКСО в рамките на 16 учебни часа, както следва:

 • І група – 26 участника – период на провеждане – 20-22.10.2014 г.;
 • ІІ група – 24 участника – период на провеждане – 22-24.10.2014 г.,

Средствата за нощувки и храна се осигуряват от Национална програма „Квалификация“ – 2014 г., а транспортните разходи на участниците в курса до София и обратно са за сметка на бюджета на съответното училище. Участниците представят командировъчно в училището за изплащане на пътните разходи.

 • Обучение на учители за съгласуване на действията и взаимодействията на СПИ и ВУИ с дирекциите „Социално подпомагане“ и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обучението ще се проведе в базата на НИОКСО в периода 29-31.10.2014 г. в рамките на 16 учебни часа с 14 участници.
Всички разходи по обучението се финансират от Национална програма „Квалификация“ – 2014 г. За изплащане на пътните разходи, участниците в обучението представят билет за идване и попълват декларация, в която посочват банкова сметка, по която се изплаща двупосочния билет. За двупосочните билети се прави копие, заверява се и се изплаща по банков път. Необходимо е участниците да заверят по два броя командировъчни.

 • Обучение на учители от СПИ и ВУИ за запознаване с видовете насилие и с индикаторите за разпознаването им.

Обучението ще се проведе в базата на НИОКСО в периода 20-22.10.2014 г. в рамките на 16 учебни часа с 21 участници.
Всички разходи по обучението се финансират от Национална програма „Квалификация“-2014. За изплащане на пътните разходи, участниците в обучението представят билет за идване и попълват декларация, в която посочват банкова сметка, по която се изплаща двупосочния билет. За двупосочните билети се прави копие, заверява се и се изплаща по банков път. Необходимо е участниците да заверят по два броя командировъчни.
 Моля, учителите и директорите, желаещите да вземат участие в квалификационните курсове да изпратят актуални данни /трите имена, населено място, училище, длъжност, електронен адрес и телефон/ в срок до 03.10.2014 г. на следните електронни адреси: и на
Лице за контакт – Антоанета Асенова – старши експерт за квалификация на педагогическите кадри – 02/935 60 85. 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/


01.10.2014 г.


Изх. № 9137-766/30.09.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1004-154/29.09.2014 г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че Столична община е водещ партньор по проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа“ - /Energi Vision 2020 For The South East European Cities/ - En Vision 2020”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“.
Целта на проекта е чрез стимулиране процесите на формулиране и прилагане на стратегии и политики за енергийна ефективност и експлоатация на възобноваеми енергийни източници /ВЕИ/ да се постигне ефективност на местните икономики, както и да се гарантира устойчиво и балансирано развитие в тези приоритетни области.
През месец октомври 2014 г., в рамките на Проекта се планира провеждането на фестивал, който ще включва различни тематични мероприятия, фокусирани в областта на енергийната ефективност и формулирането на по-рационален и съпричастен подход при потреблението на енергията в ежедневния живот на гражданите.
Част от мероприятията са насочени към подрастващото поколение, с цел повишаване на информираността за ползите от мерките за енергийна ефективност и насърчаване на индивидуалната отговорност и самосъзнание от ранна детска възраст.
За тази целева група са планирани конкурси за детска рисунка на тема „Енергия от природата“ и за есе на тема „Зелени хоризонти пред съвременните градове“, представяне на театрална постановка и разработване на образователен филм, с акцент енергийна ефективност.
ПРИЛОЖЕНО на Вашето внимание можете да намерите Условията и реда за провеждане на конкурсите, както и съпътстващата конкурсна документация:

Лица за контакт, от страна на Столична община, ангажирани по Проекта:

 • Катя Вълкова – координатор на проекта и гл.експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ – 02/904-13-85, e-mail:
 • Даряна Дамянова – мл.експерт в дирекция „Европейски програми и проекти“ – тел: 02/904-13-85; е-mail:
 •  

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
На министъра на образованието и науката/29.09.2014 г.

Изх. № 9137-760/29.09.2014г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 1105-36/25.09.2014 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че фондация „Екоцентрик“ отправя покана към учителите от столичните училища за обучение по прилагане на интерактивни методи на преподаване.

Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

Моля да предоставите информацията на учителите от Вашето училище.

Приложение : Покана

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


26.09.2014 г.

Изх.№.9137-755/ 26.09.2014г.      
              
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че във връзка с международно изследване FIRSTMATH (първите пет години от преподаването по математика), за което сме Ви информирали с писмо с изх.  №9137-358/10.04.2014г. в правомощията Ви на директор на училището, като орган, който организира, контролира и отговаря за цялостната дейност в училище е необходимо да окажете съдействие и информирате учителите от Вашето училище, за да бъде направена извадката за град София.  
Български партньори в това изследване са Българското дружество за измерване и оценяване в образованието (БДИОО), съвместно с Центъра за контрол и оценка на качество на училищното образование (ЦКОКУО) към МОН.  
Събраните материали и информация ще бъдат използвани само и единствено за целите на FIRSTMATH. За да се гарантира поверителност, името на учителя и училището няма да бъдат разпространявани по какъвто и да е начин. Данните ще бъдат докладвани в съвкупност, така че няма да има индивидуална информация. При необходимост в писмени доклади, публикации и презентации ще се използват псевдоними или цифрови кодове, за да се прикрият лични данни.    
Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, диагностицирайки развитието на математическите знания и умения на учителите по математика и влиянието на училищната среда през първите пет години от встъпване в учителската професия.
Приложено Ви изпращам необходимата информация и вида, в който тя трябва да се изпрати на следните електронни адреси: и   .
Предварително Ви благодаря за разбирането и  оказаното съдействие.  

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


19.09.2014 г.

Изх. № 9137-732/19.09.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № 17-23/09.09.2014 г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ – 2014 г., приета с Решение № 221/23.04.2014 г. на Министерския съвет, актуализирана с РМС № 628/04.09.2014 г., Приложение № 8 към т.1, буква „з“, Мярка I. „Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни направления“, дейност т.13., предстои организиране и провеждане на пилотно обучение на 510 учители в периода от 10 октомври до 2 ноември 2014 г., на тема:

„Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“.

Предвижда се курсът по първа долекарска помощ да се проведе в рамките на 6 астрономически часа /8 учебни часа х 45 минути/ в удобно за учителите време. Учебната програма съдържа теоретични лекции и практически упражнения за животоспасяващи и животоподдържащи действия при различни злополуки и заболявания. Обучението ще се извърши от лекари с дългогодишна практика, преминали различни квалификационни курсове по първа помощ към Българския червен кръст. На всеки участник, завършил курса ще бъде предоставен сертификат, признат в цяла Европа, тъй като курса е сертифициран от Глобалния референтен център по първа помощ в Париж. Сертификатът е валиден за 5 /пет/ години.
Всеки участник следва да заяви участието си в курса с попълване на заявление по образец, копие от което да се изпрати до отговорника от РИО – София-град.

Срокът за записване е 23.09.2014 г. до 16.00 часа на e-mail:

За повече информация: тел: 02 / 935 60 85 – Антоанета Асенова – старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РИО – София-град.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


19.09.2014 г.


Изх. № 9137-729/18.09.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 17-23/09.09.2014 г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката продължава стартиралата през 2010 г. Програма за въвеждане на обучение по предприемачество в училищното образование. С цел разширяване на обхвата на обучението за придобиване на предприемачески компетентности и създаване на възможности за провеждане на обучения и инициативи, свързани с развитието на предприемачески компетентности на местно ниво, МОН стартира като част от Програма „Квалификация“ обучения по програми по предприемачество в начален, прогимназиален и гимназиален етап.

Моля с Ваше съдействие да бъдат поканени всички учители, желаещи да се включат в квалификационните курсове за формиране на предприемачески умения в:

 • Начален етап;
 • Прогимназиален етап;
 • Гимназиален етап.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

За контакти и допълнителна информация: Алина Топалова – тел: 0886 344 383; e-mail: alina.topalova@jabulgaria.org
                                                                                 
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)

към архив ... >