начало ...> до директорите ...  


до директорите на столичните училища


21.10.2016 г.


Изх. № 9137- 827/ 21.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че при участие на учениците в извънучилищни спортни прояви и дейности е необходимо да се спазва чл. 15 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, като директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на началника на РУО, която задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/ настойниците на учениците.

Моля учителите по физическо възпитание и спорт да бъдат своевременно уведомени.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


21.10.2016 г.


Изх. 9137-826
/20.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от МОН с № 9105-322/14.10.2016 г. относно готовността на детските градини и училищата за работа при зимни условия и конкретни мотивирани предложения за решаване на проблемите с цел подобряване на защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка, моля в срок до 28.10.2016 г. да попълните съответната справка.
За училищата
За детските градини

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.10.2016 г.

Изх. № 9137-819/ 20.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-539/13.10.2016 г. на Министъра на младежта и спорта и Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2016/ 2017 г. и финансов план.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.10.2016 г.

Изх. № 9137-825/20.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“ организира „Ден на отворените врати“. Това събитие ще даде възможност за следното:

 • директорите ще могат да споделят своята практика с други училища;
 • учителите ще могат да обменят полезни идеи с колеги;
 • най-активните ученици по чужд език ще получат заслужено признание;
 • училищата ще имат възможност за изява и представяне;

Домакини на събитията ще бъдат следните училища:

 • на 26.10.2016 г. – 105 СУ „Атанас Далчев“;
 • на 15.11.2016 г. – ПЧАГ „Уилям Шекспир“;
 • на 16.11.2016 г. – 137 СУ „Ангел Кънчев“;

За повече информация се обръщайте към КЛЕТ България ООД, тел.: 02/8432070 или към избраното от Вас училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.10.2016 г.


Изх.№ 9137-821/20.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана от Детски научен център Музейко, който с писмо с вх. № 1105-58/19.10.2016 г. в РУО – София-град, уведомява за инициативата на 1 ноември 2016 г. от 10:00 ч. до 18:00 часа, по случай Деня на народните будители, да отвори врати за безплатно посещение на всички директори и учители на училища и детски градини.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.10.2016 г.


Изх.№ 9137-822/20.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение  писмо  от Джуниър Ачийвмънт Бйлгария, постъпило с вх. № 17-11/19.10.2016 г.в РУО – София-град, с което информират, че за девета поредна година са домакин на Световната седмица по предприемачество, която тази година ще се проведе в периода 14-20 ноември 2016 г.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


19.10.2016 г.

Изх.№ 9137-817/19.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ 
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ЛИЦЕНЗИРАНЕ АБОНАМЕНТНО ПРАВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT ЗА НУЖДИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ и с цел прецизиране на каталога на необходимите софтуерни продукти, моля в срок до 21.10.2016 г. да попълните следната справка.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


19.10.2016 г.

Изх. № 9137-816/18.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година, заповед № РД 28-34/04.10.2016 г. на началника на РУО - София-град и заповед № РД 28-35/18.10.2016 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10.00 ч. на 22.10.2016 г. (събота) в:

 • 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, район „Възраждане“, ул. "Позитано" №26 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, ИтЕ-АЕ, НЕ-АЕ;
 • 73. СУ „Владислав Граматик“, район „Триадица“, ул. "Г. Измирлиев"№ 2 - за учениците с езикови комбинации АЕ-РЕ, АЕ-НЕ, НЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, РЕ-АЕ;
 • 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, бул. "Патриарх Евтимий" №35  - за учениците с езикови комбинации АЕ-ФЕ, ИЕ-ФЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-НЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-РЕ, ИЕ-АЕ.

ВАЖНО:

 • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език.
 • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2016/2017 година са в XI клас и предварително са заявили желание за участие чрез училищата, в които се обучават.
 • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
 • Необходимо е участниците да заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 9.45 ч. на 22.10.2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


18.10.2016 г.

Изх.№ 9137-815/18.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-323/14.10.2016 г. постъпило в РУО – София-град с вх.№0200-1299/17.10.2016 г. Ви информирам, че във връзка със сформирането на групи за извънкласни дейности за целите на училищната програма „Твоят час“ на електронната платформа на проекта е качен образец на Заявление и декларация за информирано съгласие. Сформирането на групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и за интереси се извършва въз основа на подадените от учениците заявление и декларация за информирано съгласие. Срокът за подаване на заявленията е 19.10.2016 г.
Предвид гореизложеното, моля да създадете необходимата организация за събиране на попълнените и подписани от родителя/настойника и от ученика/участника заявления и декларации, които следва да съхранявате като част от техническата документация по проекта.
Обръщам Ви внимание, че сформирането на групите за занимания по интереси в училището се извършва по посоченото от ученика първо желание. При невъзможност да се сформира група по първо желание на учениците, групите се формират по второ или следващо желание.
В случаите, в които не се превишава максималният брой ученици в група и графикът на занятията позволява ефективно участие на ученика в заниманията по интереси е допустимо един ученик да бъде включен и във втора група за занимания по интереси.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


18.10.2016 г.

Изх. № 9137-814/ 18.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Институтът за български език към БАН организира на 31 октомври 2016 г. в зала 4 на НДК Форум – среща на българистите, озаглавен „Изследователски подходи в обучението по български език“. На форума учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език ще обменят знания и опит, свързани с изследването на българския език и приложението на изследователските подходи в обучението по български език с цел развитие на функционалното мислене.
На електронен адрес https://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi/ можете да откриете  програмата и да подадете заявка за участие във форума.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


18.10.2016 г.

Изх.№ 9137-813/18.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с мониторинг на организацията на дейностите по БДП в училищата от област София-град, моля в срок до 24 октомври 2016 г. да попълните информационната карта в приложения линк: https://docs.google.com/forms/d/1sX_m6D98sszmOtc0X11G3JbH-A-NQzPTqvxcgC08cfg/viewform?usp=send_form

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


17.10.2016 г.

Изх. № 9137-811/ 17.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2016/2017 г., на 09.11.2016 г. (сряда) от 11.45 ч. в 81 СУ„Виктор Юго“, жк. „Младост “ № 3, ще се проведе открита педагогическа практика по физическо възпитание и спорт на тема: „Прилагане на новата учебната програма по физическо възпитание и спорт за V клас“. Да се носят годишните тематични разпределения.
Tранспорт до училището: автобуси №№ 76, 111, 213; метро спирка „ Акад. Александър Балан“
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебният процес.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


17.10.2016 г.

Изх.№ 9137-805/17.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РУО – София-град е постъпило писмо с вх. № 16-67/12.10.2016 г. от  Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) с което информира, че стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката.
Целта на проекта е да подобри образователните резултати на учениците от ромски произход, да съдейства за успешното им завършване на средното образование, да ги мотивира да продължат образованието си във висши училища.
Проектът има два основни компонента:
* Предоставяне на стипендии на ромски ученици (по самоопределяне);
* Осигуряване на менторство и тюторство на избраните ученици
Срок на реализиране на проекта: две учебни години – 2016/2017 и 2017/2018 г.
На 07.10.2016 г. на електронната си страница Центърът е обявил конкурс за отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици, записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година. Срокът за подаване на документи е до 16.11.2016 г.
Повече информация може да получите на  електронната страница на ЦОИДУЕМ http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=289

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


17.10.2016 г.

Изх. № 9137-807/17.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо, регистрирано с № 0901-7/14.10.2016 г. в РУО – София-град,  от 13 до 15 януари 2017 г. в град Враца ще се проведе Седемнадесетата ученическа  конференция /УК’17/ на Ученическия институт по математика и информатика /УчИМИ/ за учебната 2016/2017 година. 
За да участвате е необходимо в срок до 2 декември 2016 г.:
1. да регистрирате проекта си онлайн на адрес
https://goo.gl/forms/pyVwAsCWZH5J18rl3
2. Да изпратите по електронната поща проекта си на адрес
За въпроси и допълнителна информация – Албена Василева и Аделина Радева: координатори на УчИМИ, тел.: /02/ 979 28 38, /02/ 979 38 37, 08888 674 599,  имейл

Прилижение: Покана за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


17.10.2016 г.

Изх. № 9137-810/17.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 16-69/14.10.2016 г. в РУО – София-град, Ви каним да се присъедините към честването на International Education Week в България (14-18 ноември 2016 г.). Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ с лектор и консултант Снежана Тенева ще проведат открита лекция на тема „Висше образование в САЩ”, която в гр.София ще се състои на 17 ноември 2016 г. от 16:00 часа в Американски център, Столична библиотека, пл.Славейков 4а и на 21 ноември 2016 г. от 13:40 часа в 128 СУ „Алберт Айнщайн”.
Повече информация може да получите на сайта на Комисията: www.fulbright.bg или като се свържете със Снежана Тенева телефон: 02/ 981 6830, e-mail: steneva@fulbright.bg
Моля, да информирате учителите и учениците от вашето училище. .

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


17.10.2016 г.

Изх. № 9106-85/17.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо № 04-09-102/11.10.2016 г., регистрирано с № 0901-7/14.10.2016 г. в РУО – София-град, на 22 октомври 2016 г. в град Плевен ще се проведе научна конференция „Заедно в науката“. 
Целта на Ученическия институт към Българска академия на науката /БАН/ е да даде възможност за изява на ученици от VIII до XII клас, които имат интерес към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения. Всеки участник в УчИ-БАН разработва самостоятелно или в съавторство избрана от него тема под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател , студент или друг специалист.

Приложение: Покана за участие и Програма

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


17.10.2016 г.

СПЕШНО!!!

Изх. № 9137-806/17.10.2016 г.

ДО

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на електронно писмо на дирекция „Финанси”, моля да предоставите информация за необходимите средства за възнаграждения за лекторски часове през учебната 2016/2017 година на линк:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckiIFSR5qnCfs3mPnlnz_J7R7I6HvErNoks8n3eKgYqlSu5Q/viewform?usp=send_form
Крайният срок е днес, 17.10.2016 година.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


14.10.2016 г.

Изх. №9137-804/14.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0726-9/29.09.2016 г. в РУО – София-град, относно уточняване на салда по вноски за такси обучения на неприсъствали педагогически специалисти на обученията в Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ - град Банкя, ръководството на НИОКСО отправя молба към Вас, в случай, че имате неприсъствал на обученията специалист, за който е заплатена такса, да изпратите копие от платежно нареждане за превода на средствата.
Копията от платежното нареждане, както и сметка за възстановяване на средствата, изпращайте на имейла на НИОКСО –

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


14.10.2016 г.

Изх. №9137-803/14.10.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1220-22/03.10.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Издателска къща „Анубис“,Издателство „Булвест 2000“, „РААБЕ България“ и „Клет България“ организират втора международна конференция на тема „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за училищно и предучилищно образование“.
Конференцията ще се проведе на 09.11.2016 г. в хотел „Рамада“, град София.
По време на конференцията ще бъдат споделяни успешни модели на преподаване, създаване и използване на образователни ресурси, преподаване чрез нови технологии и ще бъдат представени и сполучливи проекти на европейски учебници.
Участието в конференцията е безплатно, но местата са ограничени, поради което, желаещите да вземат участие трябва да направят предварителна онлайн регистрация на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1Go7k8TZeuBREHGqvqDjuLmvHF-jkEHTfttaxkxC_1VQ/edit

За допълнителна информация тел: 02/8061 393 – Централен отдел „Маркетинг и реклама“, АНУБИС – БУЛВЕСТ ООД

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


14.10.2016 г.

Изх. №9137-802/14.10.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 20-20/11.10.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че „Институт за специализации и обучения“ ООД организира и провежда обученияе за директори и заместник-директори на училища в периода 27-28.10.2016 г., на тема:

 1. „Функции, права и задължения на ръководството на училището, съгласно действащия Закон за предучилищно и училищно образование и държавните образователни стандарти. Процедури при свикване и работа с Обществен съвет, Настоятелство, Училищно самоуправление и други партньорски организации. Механизми за въздействие и мотивация на учениците, нови съществени правила при налагане на санкции, мерки и обща подкрепа – общ преглед“.

Участието в обучението е с продължителност 16 академични часа, от които 8 часа са присъствени, а останалите 8 – предварителна подготовка и консултации.
За участие в обучението е необходимо предварително да подадете заявка на следния e-mail:
Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0888 33 17 84 или на e-mail:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


14.10.2016 г.

Изх. №9137-801/14.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО Е ПРОВЕДЕНО

НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИ В X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на електронните пощи на училищата са изпратени списъци на учениците, които имат резултат по-висок или равен на 50% в Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности през 2016 г. В съответствие с положителна резолюция на Доклад № 80893-406/11.07.2016 г. на МОН следва да издадете на хартиен носител удостоверение за резултатите по приложения образец на учениците от Вашето училище.
Удостоверенията се подписват от директора на училището и се подпечатват с печата на училището. Те могат да бъдат отпечатани на цветен или черно-бял принтер. Номерът на всяко удостоверение е посочен в списъка, изпратен на електронните пощи. Тъй като списъкът е изготвен на база на данните от електронната система преди промяната на наименованията на много от училищата, моля да бъдат вписвани актуалните данни към датата на издаване на удостоверението.
Моля да създадете необходимата организация за отпечатване и връчване на  удостоверенията на всички ученици от списъка до края на месец октомври 2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


12.10.2016 г.

Изх. №9137-799/12.10.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на IFOM  с вх. № 94ДД-274/ 30.09.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че подробна информация за IFOM (Институт за обучение, трудова заетост и мобилност) и стандартите за качество, които предлагат може да намерите в сайта http://www.teachertrainings.eu, специално разработен на български език.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


12.10.2016 г.

Изх. №9137-797/11.10.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че петото издание на Фестивала на училищния театър на немски език ще се проведе в периода 20.-22.04.2017 г. в град Монтана. Организатори на проекта са Министерството на образованието и науката, Посолството на Федерална Република Германия в София, Фондация Ханс Зайдел България и Гьоте-институт в София. Темата за 2017 година е „Свободата – право, задължение, чувство или възможност?“. Всички заинтересовани училища, в които се изучава немски език от V до XII клас, могат да заявят участие до 28.11.2016 г. на адрес .
Приложения:

 1. Подробна информация на български език.
 2. Подробна информация на немски език.
 3. Формуляр за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх. №9137-795/11.10.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с постъпило писмо на Център за приобщаващо образование с вх. № 96-3/04.10.16 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че е подготвен онлайн курс, подходящ както за учители, така и за широк кръг от специалисти и родители.
Курсът е безплатен и достъпен на адрес: http://priobshti.se/traininqs
За повече информация на тел.: 02/8702063; 0888410517.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх. 9137 – 794/ 11.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас на 04.11.2016 год. от 15.10 часа в 6 ОУ „Граф Николай Павлович Игнатиев“ ще се проведе открита педагогическа практика.
Тема на урока „Явления при разпространение на светлината” – урок за нови знания от част „Физични явления“ на учебния предмет човекът и природата.
Представянето на урока ще бъде осъществено от госпожа Румяна Митева – учител по физика и астрономия в 6. ОУ.
Г-жа Митева е възпитаник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, магистър по физика с квалификация „Учител по физика и математика”. Започва учителската си кариера в 6 ОУ, където работи и в момента. Дълги години е базов учител към бившето ЦИУУРК /сега Департамент за информация и усъвършенстване на учители/ и СУ „Климент Охридски“. Притежава І професионално-квалификационна степен и богат педагогически опит. Автор е на много публикации и съавтор на учебника по физика за 7 клас на издателство „Просвета“. Г-жа Митева е дългогодишен член на Софийския клон на физиците в България, както и редовен участник в конференциите по физика.
Моля, да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх. 9137 – 793/ 11.102016 г.    
                                                    
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 07.11.2016 г. ще се проведе ЛАБОРАТОРЕН ПРАКТИКУМ ПО ХИМИЯ  - ЧАСТ „ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА“ ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА V КЛАС.
Място на провеждане: Факултет по химия и фармация, булевард „Джеймс Баучър“ № 1, зала № 704 /седми етаж/.
Курсът завършва със сертификат.
Продължителност на курса: 8 часа
Обучители: проф. д-р Адриана Тафрова, доц. д-р Милена Кирова и доц. д-р Елена Бояджиева от СУ „Св. Климент Охридски” от учебно-научната лаборатория по химическо образование и история и философия на химията.
Максимален брой участници: 30
Таксата за курса е 20 лв. и се внася по банков път:
Българска народна банка – ЦУ
Пл. „Александър І“ № 1
IBAN: BG68BNBG9661 3100174401
BIC: BNBGBGSD
Получател: Научноизследователски сектор при Софийски университет,
бул. „Драган Цанков“ № 8.
При превода непременно трябва да посочи: за обучение по договор 3203/07.10.2016.
В заявката трябва да има следните данни, необходими за фактурата:
Имена на учителя
Наименование на училището:
Адрес: населено място, област, улица, номер
М.О.Л.                                                                               
Булстат
Заявка за участие по образец се подава на електронен адрес , след внасяне на такса за правоучастие.
Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, химия и физика от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.
Приложение:

 1. Програма
 2. Заявка за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх. № 9137-792/11.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, регистрирано с вх. № 0200-1259/07.10.2016 г. в РУО – София-град, приложено Ви изпращм за сведение и изпълнение:
1. Заповед № РД 09-1468/30.09.2016 г. на министъра на образовзнието и науката за утвърждаване на Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците (НКИИ) за учебната 2016/2017 година.
2. Заповед № РД 09-1406/20.09.2016 г. на министъра на образовзнието и науката за утвърждаване на Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх. № 9137-787/11.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 22.10.2016 г. Училищата, желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това като попълнят приложения по-долу файл, съобразявайки се с езиковите комбинации, и го изпратят в срок до 15.00 ч. на 13 октомври 2016 година по електронен път на адрес . Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури по един квестор на всеки до седем участници. Списъците с трите имена на квесторите и заеманата от тях длъжност трябва да бъдат изпратени на посочения по-горе електронен адрес в срок до 17.10.2016 г.
Училищата домакини на състезанието ще бъдат обявени след обобщаване на заявките за участие.
ВАЖНО:

 • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2016/2017 година са в XI клас.
 • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх.№9137 -791/11.10.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-281/19.10.2016г. и вх.№0200-1254/06.10.2016г. в РУО – София-град,  Ви уведомявам, че предстои провеждането на второто издание на конкурса за детска рисунка, организиран от ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД.
Тема на конкурса е „Как поддържаме хигиената в училище и в къщи". Ориентиран е към деца от I до IV клас. Целта на конкурса е насочване вниманието на децата към изграждане на хигиенни навици в ранна възраст и приучването им да поддържат добра лична и обществена хигиена.
Конкурсът ще се проведе в периода от 15 септември до 30.11.2016г. Рисунките/колажите се приемат на www.cleanschool.bg , като се качат в раздел Галерия чрез регистрация или на хартиен носител по пощата на адрес:, 1463 гр. София 63. ул. "Цар Асен" № 72 ПК 7. Журирането на рисунките/колажите ще се извърши от  компетентно жури и от посетителите на сайта чрез публично гласуване.
Повече информация за условията в конкурса може да бъде намерена на www.cleanschool.bg и на тел;02/419 12 35; 0898/ 150 535 .

Приложение : съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх. 9137-790/11.10.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка писмо №21689/30.09.16 г. на СДВР и с вх.№0207-229/04.10.16 г. в РУО – София-град, отдел "Пътна полиция"-СДВР изразява готовност за съдействие при обучението по безопасност на движение по пътищата. При иницииране на беседи, свързани с БДП, можете да подадете заявка на тел: 9827736 и 9823030. В заявките следва да бъде посочен конкретният час, в който ще бъде проведена беседата, възрастовата граница и съответния брой на децата участващи в нея. Заявката за провеждане на беседа по пътна безопасност е необходимо да бъде направена най-малко три работни преди провеждането и.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх. 9137-789/11.10.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-308/05.10.2016 г. на министерство на образованието и науката, Ви уведомявам, че са одобрени допълнителните трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по национални  програми. В тази връзка  Ви информирам, че средствата за класираните проекти на  училищата, по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците" следва да се получат oт първостепенните  разпоредители с бюджети. Предоставените  финансови средства по модула следва да бълат усвоени до края на бюджетната 2016 г.- до 31.12.2016 г.
Списъкът  на  класираните училища и разпределението на средствата по училища по Национална  програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците". е публикуван па електронната страница на MOН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


11.10.2016 г.

Изх. № 9137-788 /11.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община с подкрепата на Британския съвет и партньорството с Националната спортна академия „Васил Левски“, Асоциацията за развитие на София, Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ инициират второто издание на конкурса „Нашият училищен спортен празник“.
В конкурса могат да се включат образователни институции, ученически съвети, ученически парламенти, обществени съвети, други неправителствени и образователни структури.
Всички желаещи могат да кандидатстват за финансиране до 2000 лв. Крайният срок за кандидатстване е 30.12.2016 г. в Столична община на адрес: ул. „Московска“ № 33
Пълният комплект от документи за кандидатстване ще бъде публикуван на електронната страница на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/.
За информация: Дирекция ПИСТ, тел: 9802478; 9810647; линк: http://pist.sofia.bg/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА
РУО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


07.10.2016 г.

Изх. № 9137-784/07.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

МКДЦ „Дом на Москва в София“ организира квалификационни семинари за учители по руски език. Семинарите ще се проведат на 31 октомври и 1 ноември, лектори ще бъдат водещи специалисти от Московски държавен лингвистичен университет „Морис Торез“. В семинарите могат да вземат участие както учители, така и директори на училища и висши учебни заведения. Моля да попълните и изпратите приложения списък на електронен адрес до 12.10.2016 г.
Приложение:

 1. Програма на семинарите.
 2. Списък на участниците.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


07.10.2016 г.

Изх. 9137-785/07.10.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Румяна Витньова - ръководител „Образователни програми и проекти“ на Фондация „Дигиталните деца“, Ви информирам, че на 15 октомври 2016 г. в гр. София, Национален дворец на културата ще се проведе Петата национална образователна конференция „DigitalKidZ“, организирана от Фондация „Дигиталните деца“.
Пълната програма на конференцията е достъпна на уеб сайта на фондацията http://digitalkidz.eu/events/digitalkidz-5.

Приложение:
1. Покана до директорите и учителите от училищата.
2. Програма на конференцията.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


07.10.2016 г.


Изх. №9137-783/07.10.2016 г.

                                                                                                                                                     
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 0200-1195/28.09.2016 г. на РУО – София-град, относно организиране на съвместен конкурс на МОН със Съюза на българските учители за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, моля да се запознаете с регламента на състезанието в приложения линк.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


07.10.2016 г.


изх. № 9137-779/07.10.2016 г

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И ЧПК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Сдружение „Знам и мога“ с вх. № 1103-58/03.10.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 20 и 21 октомври 2016 г. ще се проведе международна среща , организирана от Международната асоциация по професионално образование и обучение (IVETA).

Моля създайте необходимата организация за участие на представител от Вашето училище и попълнете заявка за участие в срок до 14.10.2016 г.

Приложение 1 – Програма.
Приложение 2 – Регистрационна форма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


07.10.2016 г.


Изх. № 9137-778/07.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                          

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че със Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката и Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4 към нея са определени дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2016/2017 г.

Приложено Ви изпращам График за провеждане на олимпиадите, с дати за провеждане на общинския кръг в град София.
 
Приложение: График за провеждане на олимпиадите.


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


07.10.2016 г.


Изх. № 9137-776/07.10.2016 г.

ДО

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  писмо  №  9137-585/04.07.2016 г. на началника на РУО – София-град  и чл. 14 от ПМС № 380/ 29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. се изисква до 21-во число след приключване на всяко тримесечие да предоставяте информация за изпълнение на мерките за публичност и прозрачност при разходване на бюджетните  средства на линк:
https://docs.google.com/forms/d/1RFWFsrmsGeUXnztEcd-BYNIhO73ZbcSr3zr6p133Xuw/viewform?usp=send_form

Писмото е публикувано на сайта на РУО – София-град на 05.07.2016 г. в раздел „Писма, служебна информация“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


07.10.2016 г.

Изх.№ 9137-777/07.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Заповед № РД 09-1508/ 06.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърдена Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“
Информирам Ви, че съгласно утвърдената Инструкция за работа по проекта, срокът за регистрация в системата на всички заинтересовани, работещи по проекта се удължава до 12.10.2016 г., включително. Целта е да се даде възможност на всички да направят регистрация на търсените и предлагани извънкласни дейности.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


07.10.2016 г.


Изх. № 9137-774/ 07.10.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Сдружение „Аутизъм днес“ в партньорство с Националната асоциация на ресурсните учители в България и Българска федерация по тенис за пета поредна година организира тенис празник за деца с аутизъм  по случай старта на учебната 2016/ 2017 година.

Събитието ще се проведе под патронажа на Красен Кралев – министър на младежта и спорта, с подкрепата на Столична община.

Празникът ще се проведе на 15 октомври 2016 г. от 11.00 ч. на кортовете на Българския национален център „Калсберг“ в Борисовата градина, ул. „Незабравка“ № 3-5 (зад парк - хотел „Москва“).

На 15.10.2016 г. след тенис-празника ще се формира група за занимания по тенис за деца с аутизъм за учебната 2016/ 2017 г., които ще се провеждат безплатно от специалисти.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.

Изх. №9137-767/04.10.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с прилагането на § 38 - Преходни и заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 1а ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, изискващи предоставяне по служебен път на информация за отсъствията на децата и учениците от Министерството на образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане, от началото на 2016/2017 учебна година към Информационната система на образованието е включен нов модул – „Отсъствия на децата и учениците“.
Информация за отсъствията следва да се подава ежемесечно от всички директори на училища и детски градини за всички направени през предходния месец отсъствия (по уважителни причини и без уважителни причини) на децата и учениците в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, както и за учениците в задочна и индивидуална форма и децата на почасова организация на учебния ден за периодите, в които за тях са предвидени присъствени занятия. Данни за отсъствията следва да се подават за децата в задължително предучилищно образование (трета възрастова подготвителна група и четвърта възрастова подготвителна група) и за учениците от 1-ви до 12-ти клас. Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.
Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 5-то число на следващия месец. Данните се подават в платформата http://ots.mon.bg чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС или от друга ползвана от училището/ детската градина електронна система за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.
Подробна информация за попълването и подаването на данните може да бъде намерена на Интернет-страницата на модул „Отсъствия на децата и учениците“.
Обучителни уебинари за директорите на училища и детски градини за работа с модул „Отсъствия“ бяха проведени на 28.09.2016 год., като запис от уебинарите може да се гледа от сайта http://www.adminpro-bg.com.
За въпроси при подготовката и подаване на данни, директорите могат да се свързват с екипа на АдминСофт – тел. 02 869 1618, 02 490 1618, e-mail support@adminpro-bg.com.

Приложение: инструкция

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.


Изх. № 9137-761/ 04.10.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги” се провежда за четвърта година. То е подкрепено с писмо № 1103-242 от 12.08.2016 г. на МОН. Подробности за регламента можете да прочетете на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org.

Състезанието се провежда съгласно следния график:


Състезание

Подаване на заявки за състезанието

Получаване на материалите

Провеждане на състезанието

Обявяване на резултатите и получаване на грамоти

Първи предварителен кръг

12.10. - 21.10. 2016 г.

26.10. – 07.11. 2016 г.

09.11.2016 г.

30.11.2016 г.

Втори предварителен кръг

11.01. – 21.01. 2017 г.

25.01. – 13.02. 2017 г.

15.02.2017 г.

06.03.2017 г.

Финален кръг

Имената на участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org

17.04. – 29.04. 2017 г.

03.05.2017 г.

17.05.2017 г.

Моля да уведомите учениците от Вашето училище за условията за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.


Изх. № 9137-766/04.10.2016 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, регистрирано с вх. № 1107-6/04.10.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 18 октомври 2016 г. от 11:00 до 13:30 часа в 35 СУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“, № 16, р-н „Лозенец“, ще се проведе първото Общо събрание на Софийския ученически съвет за учебната 2016/2017 година.

На следния линк е приложена регистрационна форма

https://goo.gl/forms/T9TaX0F3lSi3BVRi2

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.


Изх. №9137-758/03.10.2016г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на № 9105-298/29.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката постъпило с вх.№ 0200-1209/29.09.2016 г. в РУО – София-град, Ви  уведомявам следното:

Министерството на образованието и науката съвместно със Синдиката на българските учители и Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България, Синдикат „Образование" към Конфедерацията на труда ..Подкрепа". Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България на 19 юни 2016 г. са подписали  Колективен трудов договор (КТД).
Подписаният Колективен трудов договор урежда въпроси на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните и социалните отношения, както и въпросите на жизненото равнище на работниците и служителите от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда или на други нормативни актове.
КТД урежда и правото на работници и служители, които не членуват в съответните представителни организации - страни по договора, да се присъединят към сключения от техния работодател Колективен трудов договор в образователната институция при условия и по ред, определен от страните.

В заключение на горното Ви обръщам внимание, че с настоящото писмо Ви  напомням, че постигнатите в КТД договорености имат задължителен характер за страните по него. С колективни трудови договори на равнище по-ниско от отрасловото, може да се договарят само по благоприятни клаузи от заложените в този от 19.06.2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.


 Изх.№9137-760/03.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с чл.57, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата могат да постъпят в детска градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпване.

Тази разпоредба дава възможност в рамките на първа възрастова група в детската градина да се отглеждат, възпитават и социализират и обучават деца на две години.       Приложено Ви изпращам писмо от Министерството на здравеопазването относно реда и условията за прилагане на цитираната разпоредба.

Приложение: Писмо №04-12-76/09.09.2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


30.09.2016 г.


Изх.№ 9137-756/30.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-289/ 20.09.2016 г. и вх.№ 0200-1206/ 29.09.2016 г. в РУО – София-град, относно изготвянето на междинен доклад за изпълнението на мерките за 2016 г. от Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) е необходимо в срок до 17:00 часа на 05.10.2016 г. да изпратите на e-mail: k.gabrovska@edusofia.bg попълнен приложения формуляр с информация за изпълнението на мерките на училищно ниво. При неизпълнени индикатори, моля посочете причините. Ако сте изпълнили и други мерки, моля да ги посочите.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


30.09.2016 г.


Изх. № 9137-755/30.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам покана за „Европейска нощ на учените 2016 г.“, която ще се проведе на 30.09.2016 г.
Моля да информирате за инициативата учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


30.09.2016 г.


Изх. № 9137-751/ 29.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че „Интеграл Образователни програми“ ООД отправя покана към софийските гимназисти и техните учители да посетят изложението на проект „Световно образование“, което ще се проведе в периода 01.10. – 02.10.2016 г. в хотел „Балкан“ (10:00 -17:00).

Регистрация на участниците в изложението се осъществява през сайта на проекта „Световно образование“  - www.world-education.eu. или www.integral.bg.

За допълнителна информация можете да се свържете с Мария Николаиду – тел. 02/80 50 657, мобилен: 0888 611 00 31 или на e-mail: m.nikolaidu@integral.bg, www.world-education.eu.

Моля да информирате за инициативата учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


29.09.2016 г.

Изх. №9137-753/29.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, 94 СУ, 135 СУ, СУ за УУС, ПЪРВО ПУ, ЧЕТВЪРТО ПУ, ШЕСТО ПУ, 57 ССУ, ССУ „Ген. Вл. Стойчев“, 166 ССУ, 153 ССУ, СУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, СОДУ СДС "Св. Иван Рилски", В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на МОН вх. № 0200-1197/28.09.2016 г. и вх. № 0200-1187/28.09.2016 г. в РУО – София-град,  относно изготвяне на доклад-анализ на РУО – София-град за резултатите от професионалното образование и обучение за учебната 2015/2016 г. на училищата на територията на област – София-град, следва да представите информацията в приложените по-долу образци.
В срок до 04.10.2016 г. следва да внесете попълнената информация в РУО – София-град, както и да изпратите на старши експерта по професионално образование на  e-mail: .
Приложения:
Приложение 1 – Справка за организация на учебната и производствената практика.
Приложение 2 – Справка за участието на работодателите, работниците и служителите от съответната професионална област в състава на комисиите за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация.
Приложение 3 – Справка за участието на учениците от професионалните гимназии в състезания и олимпиади.
Приложение 4 – Сведение за дейностите по осигуряване на качеството на професионалната подготовка.
Приложение 6 – Справка за резултатите от проведените държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии и специалности.
Приложение 7 – Проведено професионално обучение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


29.09.2016 г.

Изх. №9137-752/29.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, всеки директор се запознава със своята Карта за оценка на резултатите от труда, което удостоверява с подписа си. Уведомявам Ви, че ще се запознаете с Вашите карти за оценка на 03.10.2016 г. при старши експерта по професионално образование на IV етаж, стая 406,  в РУО – София-град, ул. “Антим – I” № 17 от 14,30 часа до 17,00 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


29.09.2016 г.


Изх. №9137-749/29.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 04.10.2016 г. (вторник) по график,
в сградата на РУО – София-град, от старши експертите по организация на средното образование по райони ще  получите новите печати с изображение на държавния герб.

В тази връзка, моля да имате предвид, че всеки директор на училище може да получи печата с изображение на държавния герб на училището си лично или чрез упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Предаването на печатите ще се осъществява в кабинетите на горепосочените експерти.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


29.09.2016 г.


Изх. № 9137-748/29.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в училищата и обслужващите звена в изпълнение на чл.16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, всеки директор се запознава със своята Карта за оценка на резултатите от труда, което удостоверява с подписа си. Уведомявам Ви, че ще се запознаете с Вашите карти за оценка на 03.10.2016 г. при старши експерта по ОСО на V етаж в РУО – София-град, ул. “Антим – I” № 17 по райони по следния график:

Старши експерт

Район

Час

Ваня Станчева
стая 515

Слатина
Възраждане
Нови Искър
Лозенец
Витоша

14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30

Кристина Габровска
стая 515

Изгрев
Овча купел
Красно село
Кремиковци
Средец
Младост

14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

Боянка Кънева
стая 512

Надежда
Оборище
Панчарево
Подуяне
Банкя
Илинден
Студентски

14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
16.30 – 17.00

Ивета Германова
стая 506

Връбница
Искър
Люлин
Сердика
Триадица
Красна поляна

14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


29.09.2016 г.


Изх. 9137 – 745/ 28.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


Относно:
Покана за участие на ученици от III до VI клас в Научната лаборатория на Байер, 12 – 22 октомври 2016 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Байер България кани учениците от III до VI клас да участват безплатно във временната Научна лаборатория за приложна и забавна химия, която ще се проведе през периода 12–22 октомври 2016 г. в гр. София.

Във временно изградената лаборатория ще бъдат демонстрирани забавни експерименти от света на химията и биологията. Целта на инициативата е да доближи децата до науката и да предизвика желание за учене и изследване на природата чрез забавен, приятен, ангажиращ и запомнящ се начин. Сред експериментите са: „Дъга в цилиндър“, „Цветна палитра от цвекло“, „Шпионски писма“ и други, които ще бъдат придружени от подробни обяснения от страна на демонстраторите.

Датите
, за които могат да се записват учениците от училищата от гр. София, са следните:

 • 12 октомври 2016 г. (сряда)
 • 13 октомври 2016 г. (четвъртък)
 • 14 октомври 2016 г. (петък)
 • 17 октомври 2016 г. (понеделник)
 • 18 октомври 2016 г. (вторник)
 • 19 октомври 2016 г. (сряда)
 • 20 октомври 2016 г. (четвъртък)
 • 21 октомври 2016 г. (петък)

На всяка от посочените дати ще има по 3 групи в следните часови диапазони:

 • Група 1: 10:00 – 11:30 ч.
 • Група 2: 13:30 – 15:00 ч.
 • Група 3: 16:00 – 17:30 ч.

NB! На 12 октомври 2016 г. (вторник) от 10:00 – 10:30 ч. ще се състои официалното откриване на Научната лаборатория с официални гости, медии и първата група участващи деца. След това, от 10:30 – 12:00 ч., ще се проведат планираните експерименти.

Всяка група може да бъде съставена от максимум 30 деца
(може да бъде сборна от различни класове).

Локация:
Национален музей „Земята и хората“, бул. „Черни връх“ №4.

За записвания:

1.    Обадете се на телефон 02/832 33 44 в работни дни, за да резервирате своето участие, като посочите брой ученици и желаните дата и час за участие.
2.    Изпратете списък с трите имена на всички участници, с указани дата и час на посещение, както и подписаните от родител информирани съгласия за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“ на адрес: Елисавета Владова, Байер България, ул. Резбарска 5, София, 1510, не по-късно от 7 октомври 2016 г.

NB!
Моля имайте предвид, че местата са ограничени и запълването им става по реда на записване.

NB!
Моля имайте предвид, че участието на всеки ученик в Научната лаборатория може да се осъществи единствено след предварително предоставяне на подписано от родител информирано съгласие за участие в инициативата „Научната лаборатория на Байер“.

Инициативата „Научната лаборатория Байер“ през 2016 г. се провежда в училищата в София със съдействието на Регионално управление на образованието, София-град и с приятелската подкрепа на Сдружение на ръководителите на олимпийските отбори и природни науки.

За допълнителна информация, моля, обадете се на телефон 02/832 33 44 (в работно време), United Partners – организатор.

Приложени документи:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


28.09.2016 г.


Изх. № 9137-744/28.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1220-21/19.09.2016 г., в РУО – София-град, Ви уведомявам, че с цел подобряване организацията и провеждането на учебния процес по предмета Технологии и предприемачество, изучаван в V клас, съгласно новата програма и действащите учебници през настоящата 2016/2017 учебна година, на 05.10.2016 г. от 10.00 или от 14.00 часа в 74. СУ „Гоце Делчев“ ще се проведе обучение съвместно с издателство „Бит и техника“ – Варна на тема „Практически насоки за работа по предприемачество в часовете по технологии и предприемачество“.

За участие в обучението е необходима онлайн регистрация на адрес:
obuchenie05102016@gmail.com

Удобен транспорт до 74. СУ „Гоце Делчев“ е метрото до метростанция „Бели Дунав“, трамвай № 6 или автобус № 108.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


28.09.2016 г.


Изх. № 9137-740/28.09.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ
И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 94ЛЛ-122/21.09.2016 г., в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 02.10.2016 г. от 11.00 до 20.00 часа в Централния военен клуб ще се проведе за първи път  „Ден на отворени врати“ с пианото и музиката за пиано.
Събитието представлява добра възможност за децата и техните родители да се докоснат до инструмента роял и да се срещнат с големия български пианист проф. Людмил Ангелов, който е основател и артистичен директор на фестивала Пиано Екстраваганца.

В „Ден на отворените врати“ ще бъде връчена специална награда – Стипендия за 15-часов курс в НБУ с проф. Людмил Ангелов.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


27.09.2016 г.

Изх. № 9137- 738/ 27.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, относно използване на електронни образователни платформи в системата на предучилищното и училищно образование, моля в срок до 29.09.2016 г. да предоставите на информация за използваните електронни платформи във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


27.09.2016 г.


Изх.№ 9137-737/27.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН вх.№ 0200-1180/ 27.09.2016 г. в РУО – София-град, относно прилагането на § 38 - Преходни и заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, изискващи предоставяне по служебен път на информация за отсъствията на децата и учениците от Министерството на образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане, от началото на 2016/2017 учебна година, към Информационната система на образованието е включен нов модул – „Отсъствия на децата и учениците“.

Информация за отсъствията следва да се подава ежемесечно от всички директори на училища и детски градини за всички направени през предходния месец отсъствия (по уважителни причини и без уважителни причини) на децата и учениците в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, както и за учениците в задочна и индивидуална форма и децата на почасова организация на учебния ден за периодите, в които за тях са предвидени присъствени занятия. Данни за отсъствията следва да се подават за децата в задължително предучилищно образование (трета възрастова подготвителна група и четвърта възрастова подготвителна група) и за учениците от 1-ви до 12-ти клас. Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група – в дни.

Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието – модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 5-то число на следващия месец. Данните се подават в платформата http://ots.mon.bg чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС или от друга ползвана от училището/ детската градина електронна система за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

Подробна информация за попълването и подаването на данните може да бъде намерена на Интернет-страницата на модул „Отсъствия на децата и учениците“.

Уебинарите (он-лайн обучения) ще се проведат на:

 • 28.09.2016 г. от 11.00 часа за директори на училища
 • 28.09.2016 г. от 12.00 часа за директори на детски градини.

Могат да се гледат директно или на запис. За уточнения пишете на Радосвета Дракева, АдминСофт, тел. 02 869 1033, rdrakeva@adminsoft.bg<mailto:rdrakeva@adminsoft.bg>, www.adminsoft.bg<http://www.adminsoft.bg>.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


27.09.2016 г.


Изх. № 9137- 734/ 26.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № 9105-283/ 20.09.2016 г. от Министерството на образованието и науката и вх. № 0200-1166/ 21.09.2016 г. в РУО – София-град Ви уведомявам, че Българският спортен тотализатор чрез ДИСПОРТ организира кампания „Даваме повече – be active” от 26.09.2016 г. до 20.03.2017 г. Целта на кампанията е да се насърчи физическата активност и е включена в календара на Европейската седмица на спорта. Ще се организират спортни беседи и състезания с ученици от IX – XII клас в училища.

Лектори ще бъдат Део, Лео, Рафи, Играта и известни български спортисти. От ДИСПОРТ на училищата ще бъдат предоставени информационни материали.

Конкретните прояви, времето и мястото ще се уточняват с представителите на ДИСПОРТ и ръководствaтa на участващите училища, съобразно учебното им време и възможностите на училищата за осигуряване на материално-техническата база.
Европейският ден на спорта в училище ще се проведе на 30.09.2016 г.

Първите 200 учебни заведения, които регистрират спортно събитие в училище (с минимална продължителност от 120 минути преди участието си) в сайта на www.bgbeactive.org, ще получат пакет рекламни материали на кампанията (банер, значки, гривни).

Всички участници ще получат наръчници, презентации и др. в помощ на организирането на спортни празници в училище и сертификат за участие.

Информация може да получите на телефон: 0898 296 705, Николета Янева

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


26.09.2016 г.


Изх. № 9137-735/ 26.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, приета с Решение № 606/ 10.08.2015 г. на министерския съвет на Република България и с Националния план за действие 2015-2016 г. Министерството на образованието и науката с писмо с изх. № 9105-284/ 20.09.2016 г. обявява дните от 10 до 14 октомври 2016 г. за Национална седмица на четенето.

В посочения период за всеки ден са предвидени общи дейности на МОН, РУО, училищата и детските градини:

Първи ден – понеделник, 10 октомври 2016 г.:
Откриване на Националната седмица на четенето

Втори ден – вторник, 11 октомври 2016 г.:
Маратон на четенето – четене на приказки или разкази от публични личности
„Нашата библиотека” – инициативи за подаряване и размяна на книги.

Трети ден – сряда, 12 октомври 2016 г.:
„Език свещен на моите деди“ – състезания по български език;
Българският език – „ту арфа звънлива, ту меч“ (дискусии, дебати, рецитали)

Четвърти ден – четвъртък, 13 октомври 2016 г.:
Работилница за творческо писане – ученици представят свои авторски текстове или представят творчеството и любопитни факти от живота на любим поет или писател.  
Ателие за споделяне на добри педагогически и обществени практики за насърчаване на четенето (опит на педагози от училища, детски градини и ЦПЛР, библиотеки и читалища

Пети ден – петък, 14 октомври 2016 г.:
Закриване на Националната седмица на четенето и представяне на реализираните дейности

Моля да се включите в Седмицата на четенето, като организирате посочените или сходни дейности съобразно с възможностите на Вашето училище или детско заведение. Участието на родителите е от съществено значение за успеха на инициативите.

Моля в срок до 05.10.2016 г. да заявите готовността си за участие, като попълните следната таблица и я изпратите като прикачен файл на електронен адрес rio_sofia_plan_gramotnost@abv.bg

Използвам възможността да изразя благодарност на всички училища и детски градини, които през 2015-2016 учебна година ревностно изпълниха своя план за насърчаване и повишаване на грамотността!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


26.09.2016 г.


Изх. № 9137-733/21.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Софийския ученически съвет, с вх. № 1102-10/15.09.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на учениците в България, с подкрепата на община Хасково, организира национална среща на ученическите съвети и парламенти между 21 и 23 октомври 2016 г. в гр. Хасково, като част от поредица национални срещи, които ще бъдат проведени с домакинство от различни общини.

Информация за срещата може да откриете на следния линк
https://prezi.com/qf-carlqsej-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Линк към фейсбук събитието за срещата
https://www.facebook.com/events/1606013219699042

Основно участие в кръглата маса ще имат 56 ученици (по двама от всяка област) - представители на ученически съвети/парламенти и/или неформални ученически групи на възраст от 14 до 19 г. Те ще бъдат избрани въз основа на регистрационна форма за участие, която ще бъде отворена до 11 октомври включително.

Разходите за нощувка и храна са за сметка на организаторите!

Линк към регистрационната форма можете да откриете тук http://goo.gl/forms/L15d6bDyym 

Участниците в националната среща ще имат възможност да изразят своето мнение и мнението на съучениците си по темите, свързани с ученическото представителство, ученическото участие, проблемите в училище и гражданската активност.
На националната среща ще бъдат поканени министърът на ообразованието и науката – г-жа Миглена Кунева, представители на местното самоуправление; директори, учители, родители и студенти; неправителствени организации, представители на OBESSU.

За допълнителна информация можете да използвате e-mail n_u_s@abv.bg или телефон 0885238309

Приложение
: Програма, Декларация.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


21.09.2016 г.


Изх. № 9137-728/20.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на имейл на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

Моля всяка сряда до 13.00 часа да изпращате актуална информация за извършваните ремонтни дейности във Вашето училище.

Възстановява се събирането на информацията на линк: 

https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

Еднократно се изпраща информация, че ремонтът е приключил.

Не е необходимо да попълватете линка, ако в училището не се извършват ремонтни дейности.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.09.2016 г.

Изх. № 9137-730/ 20.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците достъпът до образователната система за малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила, не може да бъде отложен с повече от три месеца, считано от датата на подаване на молба за международна закрила. В тази връзка в РУО – София-град е постъпило писмо от МОН с изх. № 9105-285/ 20.09.2016 г., според което, до утвърждаването на нова наредба, регламентираща условията и реда за приемане и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила, които не притежават документ за завършен предходен клас, етап или степен на образование, приемането следва да се осъществява по посочения по-долу ред:
1. Родителят/настойникът/попечителят/законният представител на ученика, търсещ или получил международна закрила, подава заявление до директора на държавно или общинско училище.
2. При невъзможност да приеме ученика, търсещ или получил международна закрила, директорът в срок до 5 работни дни от подаване на заявлението писмено информира началника на съответното регионално управление на образованието, като се мотивира за основанията да не приеме ученика.
3. В случаите по т. 2 началникът на регионалното управление на образованието насочва ученика, търсещ или получил международна закрила, към определено училище съобразно местоживеенето и възрастта на ученика, и желанието на законния му представител.
4. Директорът на училището определя със заповед комисия при подадено заявление по т. 1 от родителя/настойника/попечителя/законния представител на ученика, търсещ или получил международна закрила, за провеждане на събеседване и насочване на ученика, търсещ или получил международна закрила, в определен клас.
5. Съставът на комисията включва учител по български език и литература/начален учител, учители по учебни предмети за класа, съответстващ на възрастта на ученика, търсещ или получил международна закрила, учител по профилиращ предмет и/или по професионална подготовка и други по преценка на директора.
6. Комисията провежда събеседване с ученика, търсещ или получил международна закрила, за насочването му в определен клас и изготвя, както следва:
- предложение за класа, в който ученикът, търсещ или получил закрила, може да продължи обучението си;
- предложение за профила или специалност от професия, по която ученикът, търсещ или получил закрила, може да се обучава (където е приложимо);
- предложение за формата на обучение на ученика, търсещ или получил международна закрила;
- становище за допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на ученика, търсещ или получил международна закрила.
7. Директорът на училището издава заповед за приемане на ученика, търсещ или получил международна закрила, в съответния клас съобразно направените препоръки от комисията.
8. За ученици, търсещи или получили международна закрила, записани в държавните и в общинските училища на Република България, се осигурява допълнителното обучение по български език като чужд при условията и по реда, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език.
9. След записване в определен клас на държавното или на общинското училище  ученикът, търсещ или получил международна закрила, валидира придобити компетентности за завършен предходен клас или етап, когато е невъзможно да предостави съответния документ.
Моля, след осъществяване на приема на малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила, да информирате РУО за броя на приетите по класове, възраст и страна на произход, както и да посочите установените проблеми и подходите за тяхното разрешаване, приложени от училището.
При необходимост от съдействие за оформяне на процедурите за приемане на тези ученици можете да се обърнете към старши експерта по български език и литература Станислав Георгиев – 02/ 935 60 86, rio_sgeorgiev@abv.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.09.2016 г.


Изх. №9137-729/ 20.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След приключването на септемврийската поправителна сесия в Министерството на образованието и науката са отправени многобройни молби и запитвания относно възможността да се допуснат до допълнително изпитване ученици, които не са положили успешно поправителните изпити, регламентирани в чл. 28 на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, за учебната 2015/2016 година.

С оглед мотивите в подадените молби и в интерес на учениците, с писмо № 9105-282/19.09.2016 г., вх. №0200-1160/20.09.2016г. в РУО–София-град, министърът на образованието и науката разреши по изключение да се проведе трета поправителна сесия за учебната 2015/2016 година в срок до 10.10.2016 г. Разрешението се отнася за учениците, които са получили слаби оценки на поправителните изпит по не повече от два учебни предмета от задължителната или задължителноизбираемата подготовка.

Моля да информирате учениците и да създадете необходимата организация за провеждане на поправителната сесия.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.09.2016 г.


Изх. № 9137- 724/ 20.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧННИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Столичната организация на Българския червен кръст работи по проект „Бъди добрият герой“ от 2012 г., който се реализира с участието на Български младежки червен кръст – София по модела „Връстници обучават връстници“.

Целта на проекта е да провокира активността на ученици, учители и родители по проблема за агресията в училище и да ги ангажира в подкрепа на толерантност и солидарност.

Всеки етап на проекта се осъществява в шест столични училища и се работи с ученици от V и VI клас в часа на класа по предварително изготвен график. Реализират се по три презентации и три работни ателиета от предварително обучени по темата за агресията младежи-доброволци. За всеки следващ етап се включват по три нови училища на териториален принцип, а в тези училища в които е провеждан проектът се коментират нови теми, надграждащи придобитите знания и умения.

До момента проектът е реализиран в 13 училища и дейностите са съпроводени със срещи с преподаватели и родители. За да се провери нагласата към темата се провежда анкетно проучване сред участниците в началото и края на всеки етап на проекта и се изготвя анализ, който се предоставя на всяко училище партньор.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.09.2016 г.

 

Изх. № 9137-725/ 20.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със сигурността и опазване здравето и живота на учениците през учебната 2016/ 2017 г., моля да се спазват необходимите санитарно-хигиенни изисквания при организирането и провеждането на учебния процес по физическо възпитание и спорт и да бъдат проверени всички открити и закрити спортни съоръжения, и при констатирани такива да бъдат отстранени своевременно съгласно Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.09.2016 г.

Изх. № 9137-723/19.09.2016 г.                                                                                             

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният музей на образованието - Габрово е единственият специализиран музей, който съхранява културното наследство, свързано с историята и традициите на образователното дело в България.

Една от функциите на музея е иновативното представяне на културното наследство и музейно богатство в помощ на образователните институции. Музеят изработва и разпространява мултимедийни продукти - видеофилми, презентации и други визуализации /табла, изложби/, които да се ползват като методически и учебни помагала в образователният процес.

Създадените визуализации са съобразени с учебните програми и съдържание.

Моля, при желание от Ваша страна, да попълните приложената анкета и изпратите на електронен адрес: .

За контакти с музея: 066/80 64 61
Габрово 5300
ул. Априловска 15, ПК 62
Национален музей на образованието

Приложение: анкета

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


20.09.2016 г.


Изх. № 9137-722/ 19.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ СУ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че в рамките на проект „Световно образование“ в началото на учебната 2016/ 2017 г. „Интеграл Образователни програми“ ООД планира да издаде и разпространи безплатно сред зрелостниците в българските средни училища Планер AMBITION. Изданието представлява бележник в удобен формат за планиране на учебната заетост и свободното време, като специално ще подпомогне зрелостниците с полезна информация в професионалната им ориентация, избора на висше учебно заведение, както и в подготовката им за живота след училище.

За допълнителна информация можете да се свържете с Мария Николаиду – тел. 02/80 50 657, мобилен: 0888 611 00 31 или на e-mail: m.nikolaidu@integral.bg, www.world-education.eu.

Моля да съдействате за осъществяване на инициативата във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


19.09.2016 г.


Изх. № 9137-721/17.09.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Теодора Върбанова – Мениджър Бизнес развитие в сектор Образование на Майкрософт България, Ви информирам, че Майкрософт България организира практически семинар „Как да създадем иновативно училище с помощта на Windows 10 Education и Office 365 Education“, който цели да повиши знанията и уменията на Ръководители компютърни кабинети, ръководител на направление „информационни и комуникационни технологии“ и учители по Информатика и информационни технологии, преподаващи на територията на област София-град и да ги запознае с последните технологични решения за образованието на Microsoft. Семинарът е безплатен за всички участници.

Обученията ще се проведат в периода от 3 до 15 октомври 2016 г. в централата на Майкрософт България, която се намира на адрес: бул. "Никола Вапцаров" 55, Експо 2000, Сграда 3. 

За участие в семинарите можете да се регистрирате тук: https://info.microsoft.com/test_CLEPage.html /до изчерпване на свободните места – по 25 за всеки семинар/.

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Трифон Димов на е-мейл адрес: trdimov@microsoft.com.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


17.09.2016 г.

Изх.№ 9137-719/ 17.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

Във връзка с изискването за прилагане на Програмната система като прикачен файл към Списък-образец№2, след съгласуване с МОН е уточнено:
Съгласно чл.29, ал.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищно образование, в програмната система се включват:

1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие.
2. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.
3. Тематично разпределение за всяка група.
4. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

От тези раздели,  като прикачен файл към Списък-образец №2 следва да се сканират и прикачат само разделите:

1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие.
2. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.  
Не е необходимо да се сканират и прикачат другите раздели:
3. Тематично разпределение за всяка група.
4. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


17.09.2016 г.

Изх.№ 9137-717/ 17.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартирането на проект „Твоят час“ е необходимо да се запознаете с Изискванията към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им. Информацията ще намерите след като влезете с регистрацията на Вашето училище в рубриката „Полезни документи“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


17.09.2016 г.

Изх. №: 9137-716/17.09.2016г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че през учебната  2016/2017 година продължава реализирането на дейностите  по Проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Програмата по кариерно ориентиране  обхваща учениците  от І-ХІІ клас, като  фокусът е насочен към учениците от  VІІ/VІІІ и ХІ/ХІІ класове , които са изправени пред избор на образование или професия,  при преход към  следваща образователна степен или  преход от образование към пазара на труда.
Във връзка с реализирането на Проекта и на основание чл. 178, ал. 1, т. 6  и чл.180 от ЗПУО,  училището следва да заложи дейности по кариерно ориентиране и да съдейства за реализирането им в часа на класа или в изнесен блок.
За оказване на методическа помощ  при  изготвяне на график и провеждане  на видовете  дейности  е необходимо да се обърнете към кариерните консултанти от Центъра за  кариерно ориентиране към РУО – София-град.
Разчитам на Вашeто съдействие  и подкрепа за успешното и устойчиво развитие на кариерното ориентиране в системата на училищното образование!
За повече информация и контакти:
Център за кариерно ориентиране, София-град
Телефони: 02/494 01 24 ;  02/ 494 01 25
Ел. адрес: cko_sofia_grad@mon.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


17.09.2016 г.

Изх. № 9137-714/16.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Европейския ден на езиците, 26 септември, прилагам електронния адрес на Европейския център за съвременни езици в Грац, Австрия, на който можете да публикувате дейности и да получавате информация и електронни материали.

Приложения:

 1. Календар на дейностите:

http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

 1. Конкурс за тениска за Европейския ден на езиците:

 http://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
Краен срок: 31.02.2016

 1. Образователни ресурси за учители:

http://edl.ecml.at/Teachers/Teachingmaterials/tabid/3097/Default.aspx

 1. Страницата на Центъра във Фейсбук:

https://www.facebook.com/ecml.celv

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


17.09.2016 г.

Изх.№9137-715/17.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
С ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че заповедите свързани с държавния план-прием след 8 клас,  ще Ви бъдат предадени в сградата на РУО – София-град,  етаж  пети, стая   № 506 на 19.09.2016 г./понеделник от 08:00 часа до 12:30 часа/

При невъзможност за получаване на заповедите от директора на училището, моля те да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


16.09.2016 г.


Изх. № 9137-713/ 16.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИTE НА 
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ

И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че в Държавен вестник, бр. 73 от 16.09.2016 г. е обнародвана НАРЕДБА № 10 от 01 септември 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование. Същата е в сила от 01 септември 2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


16.09.2016 г.

Изх. № 9137-710/16.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир.

От няколко години инициативен комитет с участието на Дружеството за ООН в България, Съюза на ветераните от войните на България, обществени, патриотични и младежки организации и с подкрепата на ученически и студентски клубове, организира и провежда честването на Международния ден на мира.
Денят на мира е повод за равносметка и размисъл, в който споделяме своите надежди и очаквания. Ден, в който оръжията би трябвало да замълчат. Една минута на мълчание, в която милиони хора засвидетелстват подкрепата си за един мирен и сигурен свят.

Инициативният комитет за честване на Международния ден на мира отправя покана за участие в честването, което ще се проведе на 21 септември 2016 г. от 12,00 часа на площад „Александър Невски“, пред паметника на Незнайния воин.
Международният ден на мира може да се отбележи по подходящ начин и в училищата, както на самия ден, така и чрез занимания в час на класа.
Пътят към мира е дълъг, но ние трябва да го извървим заедно, стъпка по стъпка всеки ден.
      
Приложение: програма за честване на Международния ден на мира

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


16.09.2016 г.


Изх. № 9137-709/15.09.2016 г.

ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

Относно: актуализиране на информация във връзка с издаване на удостоверение „Apostille“ от Министерство на образованието и науката (МОН)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, получено от Министерство на образованието и науката с №9105-141/ 08.09.10.2016 г. и вх.№0200-1108/ 12.-09.2016 г. в РУО – София-град относно актуализиране на информация във връзка с издаване на удостоверение „APOSTILLE“ на образователни и удостоверителни документи от МОН Ви информирам следното: с влизането на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г., преобразуването на училища, смяна на имената на училища и детски градини, изработването на нови печати на образователните институции, както и назначаването на нови директори е необходимо да предоставите на хартиен носител (един екземпляр) до 27 септември 2016 г. /вторник/ в деловодството на РУО – София-град, стая №401, оригинални документи, които включват:

 • Придружително писмо (в свободен текст).
 • Спесимен (по приложения образец) на директора/ на временно изпълняващия длъжността „директор“ на образователната институция, който да съдържа:
  • трите имена на директора/ временно изпълняващия длъжността „директор“ по лична карта, изписани на български език и с английска транслитерация.
  • Пълното наименование на училището на български език и превод на английски език (преводът не е единен и всяко училище следва само да определи как да преведе името си), за което Ви предоставям примерни преводи на имената на институциите.
  • Образец на печат/ печати на училището.
  • Подпис на директора. Подписът на директора и печатът не трябва да се припокриват.
  • Мобилен телефон на директора/ временно изпълняващия директор  на училището.

Спесимени на други лица, които подписват образователни и удостоверителни документи, издавани от образователната институция, ако са оторизирани за тази цел. Същите попълват отделен формуляр по приложения образец с данните на институцията, както и съответните лични данни.

При назначаване на промяна на обстоятелствата на образователната институция следва да бъде своевременно актуализирана необходимата информация и подавана в РУО – София-град.

Приложения:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/
16.09.2016 г.


Изх. № 9137-708/15.09.2016 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от „МОНЕТЕН ДВОР“ ЕАД, в РУО – София-град, относно готовността му да бъдат предоставени печати с изображение на държавния герб на училищата на територията на София-град, Ви информирам:
В кратък срок всички директори на училища следва да получат печатите с изображение на държавния герб от Монетния двор, лично или чрез упълномощено от тях лице за това с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите.
Наред с това, моля да имате предвид, че след получаване на новите печати, съгласно чл.19 от Указа за печатите следва да се унищожат старите печати от комисия с протокол, върху който се правят и отпечатъци на унищожените печати.
Предвид гореизложеното, в срок до 26.09.2016 г., моля да представите доклад, придружен с два броя преписи от съставения от Вас протокол в сградата на РУО – София-град, етаж 4, стая № 422, при г-жа Хрисанта Миланова.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


15.09.2016 г.


Изх. № 9137- 705/ 14.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката относно учебното съдържание на часа за спортни дейности (трети час по физическо възпитание и спорт) за учебната 2016/ 2017 г. съглaсно чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование приложено Ви изпращам  писмо № 9105-276/14.09.2016 г. от министерството на образованието и науката.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


15.09.2016 г.


Изх.№ 9137-707/15.09.2016 г.

ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо от МОН, моля в срок до 14 часа на 15.09.2016 г. отново да попълните справката за свободните работни места към дата 15.09.2016 г. (включително).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


14.09.2016 г.


Изх.№ 9137-697/14.09.2016 г.


ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо от МОН, моля в срок до 14 часа на 15.09.2016 г. да попълните справката за броя на децата в групите и броя на учениците по класове.

Справка за училищата

Справка за детските градини


ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/13.09.2016 г.


!!!

Изх. № 9137-696/13.09.2016г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
СЪС ЗРЕЛОСТНИЦИ
НА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ, 2016 г.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че протоколите с изпитните резултати и писмените работи на зрелостниците от Вашето училище ще Ви бъдат предадени в сградата на РУО – София-град на четвърти етаж в зала 406 на 14.09.2016 г./сряда от 09:00 часа до 13:00 часа.

При невъзможност за получаване на протоколите от директора на училището, моля те да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/13.09.2016 г.

Изх. № 9137-695/13.09.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаването на информация за учебната 2016/2017 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование и писмо № 9105-269/08.09.2016 г. на МОН е необходимо:

 1. От 19.09.2016 г. до 22.09.2016 г. всички училища и детски градини от област София-град да подадат данните към 19.09.2016 г., представляващи информация към Списък-Образец № 1 и № 2 в електронната платформа http://am.mon.bg.
 2. На основание чл.13, ал. 5 и §6 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование данните се подават по електронен път в досегашния модул Админ М, който се преобразува в модул „Институции“ от НЕИСПУО.
 3. Центрове за подкрепа за личностно развитие и  Специализирани обслужващи звена подават данните за Списък-Образец №3 от 01.10.2016 г. до 05.10.2016 г. в електронната платформа http://am.mon.bg.
 4. Преди качване на актуалните данни, моля отстранете дублираните ученици!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/13.09.2016 г.

ВАЖНО!

Изх. № 9137-694/13.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВЕН ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-270/08.09.2016 г., вх. № 0200-1102/09.09.2015 г. в РУО – София-град Ви уведомявам, че в изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование, отнасящи се до подкрепата на личностно развитие на децата и учениците, е необходимо създаване на организация за изпълнение на дейностите по оценяването на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и за осигуряване и предоставяне на подкрепа за личностното им развитие през учебна 2016/2017 година.
В тази връзка е необходимо всеки директор със заповед да определи Екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището за всяко дете и ученик със специални образователни потребности. За целта се подава информация до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ за готовността да назначите ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти (посочете какви) от 15.09.2016 г., а също и от 01.01.2017 г. Информацията се представя в таблица съгласно Приложение № 1.
След оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, Екипът за личностно развитие /ЕПЛР/ предлага, чрез директора на училището или детската градина на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ да одобри или неодобри оценката на ЕПЛР в детската градина/училището. Попълва се Образец № 1.
В случаите на деца и ученици със специални образователни потребности, на които е изготвена оценка от Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО – София-град, ще бъде предоставяна допълнителна подкрепа още от началото на учебната 2016/2017 година, независимо от това, че РЕПЛР ще трябва да одобри или неодобри предоставянето на допълнителна подкрепа.
В случай, че детската градина или училището не може да осигури някой от специалистите за извършване на оценката, директорът на детската градина или училището изпращат заявление за осигуряването им от РЦПППО, Държавен логопедичен център /ДЛЦ/, център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ включително и центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП – към момента помощни училища/ и др. Попълва се Образец № 2.
В случай, че директорът на детската градина или училището не може да формира екип за оценка на индивидуалните потребности, в изпълнение на разпоредбите на чл. 190 ал. 3 т. 2 от ЗПУО, директорът на детската градина или училището изпраща заявление до директора на РЦПППО. Попълва се Образец № 3
При несъгласие на родител/представителя на детето/ с оценката на ЕПЛР в училището или детската градина, той може да подаде заявление до директора на РЦПППО за повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика. В този случай директорът на РПППО организира извършване на повторна оценка. Попълва се Образец № 4
Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в специални училища за ученици със сензорни увреждания или в центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП – към момента помощни училища/. Попълва се Образец № 5
Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности, след постъпило заявление от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за него. Попълва се Образец № 6
Приложения:
Приложение № 1 – таблица
Образци на документи – 6 бр.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


13.09.2016 г.


Изх. № 9137-690/ 10.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧННИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столичната организация на Българския червен кръст с вх. № 1103-53/ 10.09.2016 г. в РУО – София-град относно отбелязване на Световния ден на мира - 21.09.2016 г., Ви уведомявам, че същия ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в Южния парк (английската градина) ще се проведе празник за децата от детските градини и училища под надслов „Заедно за мир“.

Доброволци ще забавляват децата и учениците с разнообразни занимателни игри и арт работилници, демонстрации на първа долекарска помощ, музикална програма и др.

Партньори на празника ще бъдат Организацията на обединените нации за България, Военномедицинска академия, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Столична дирекция на вътрешните работи.

Спонсори на събитието ще бъдат „Кока-Кола“ България, “Чипита България“, „Престиж България”, “Мис Джо“- ООД и др.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


12.09.2016 г.


Изх. №  9137-692/12.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 0200-1063/31.08.2016 г. в РУО – София-град относно приключване на процедурата по оценяване и одобряване на учебници по история и цивилизации за V клас и осигуряването им за безвъзмездно ползване за учебната 2016/2017 година и заповед № РД 09-1272/30.08.2016 г. на министъра на образованието и науката, РУО – София-град следва да представи в МОН обобщена информация за осигуреността на училищата с учебници по история и цивилизации за V клас.
Моля училищата, в които все още има недоставени учебници, да представят приложената справка в РУО – София- град, стая 411.
Краен срок – 16.00 часа на 14.09.2016 г.
Моля спазвайте срока!
За контакти: 935-60-78, А. Григорова.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


12.09.2016 г.


Изх. № 9137-691/ 10.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИTE НА 
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ
И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че ще получите съгласуваната документация – учебни програми за ЗИП и др.,на 13.09.2016 г. от 09.00 ч. до 11.00 ч. при старши експертите по ОСО, ПО или ИОСУ. При необходимост от корекции, те се извършват на 13.09.2016 г. /от 11.30 ч. до 17.00 ч./ и на 14.09.2016 г. /от 9.00 ч. до 12.00 ч./ при старши експертите, отразили забележка в работната карта. След съгласуване на изисканите корекции и поставяне в работната карта на втори подпис от съответните старши експерти, процедурата се финализира  при старши експерта по ОСО, ПО или ИОСУ, който подписва работната карта.

Окончателното получаване на съгласуваната документация ще се извърши на 14.09.2016 г. по график

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


10.09.2016 г.


Изх. № 9137-686/09.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РУО – София-град постъпи писмо на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование с молба за предоставяне на информация, относно организиране на дейностите в изпълнение на Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, свързани с осъществяване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности.

В тази връзка е необходимо всеки директор със заповед да определи Екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина/училището за всяко дете и ученик със специални образователни потребности.

В изпълнение на чл. 190, ал.1 и ал.3, т.1 и т.2 от ЗПУО в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЕПППО/ се създава Регионален екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, който ще одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности. В случай на невъзможност на училищата/детските градини да формират Екипи за личностно развитие, поради липса на конкретен специалист, то такъв може да бъде предоставен от РЦПППО и от Центровете за подкрепа за личностно развитие.

За обезпечаване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности през учебната 2016/2017 година, е необходимо да изпратите информация до РЦПППО в анкетната карта, приложена към настоящото писмо, в срок до 14.09.2016 г., на посочения в картата e-mail.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


10.09.2016 г.


ВАЖНО!


Изх. №  9137-689/10.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и участие на учители от съответната предметна област.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование
/ по райони/

06.10.2016 г.
/ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/

07.10.2016 г.
/Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски  /

35 СУ “Добри Войников“,
ул. „Добри Войников“ № 16

 

 

35 СУ “Добри Войников“,
ул. „Добри Войников“ № 16

 

10.00 ч.
14.00 ч.

 

 

 

10.00 ч.
14.00 ч.

 

2.

Български език и литература
/ по райони/

12.10.2016 г.
/Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/

13.10.2016 г.
/Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

ПГТЕ „Хенри Форд“,
 ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

 

 

ПГТЕ „Хенри Форд“,
ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.
14.00 ч.

 

 

 

10.00 ч.
14.00 ч.

3.

Чужди езици / I – VII клас/

19.09.2016 г.

ЧПГ „Дружба”,
жк „Обеля“2, ул. 106, №3
/до метростанция Обеля/

10.00 ч.
14.00 ч.

4.

Чужди езици
 / VIII – ХII клас/

20.09.2016 г.

ЧПГ „Дружба”,
жк „Обеля“2, ул. 106, №3
/до метростанция Обеля/

10.00 ч.
14.00 ч.

5.

Математика

26.09.2016 г.

18 СУ „Уилям Гладстон“ ,
ул. „Пиротска“ №68, кинозала

09.00 ч.
14.00 ч.

6.

Информатика и информационни технологии

26.09.2016 г.

18 СУ „Уилям Гладстон“ ,
ул. „Пиротска“ №68, кинозала

10.30 ч.
15.30 ч.

7.

История и цивилизация

17.09.2016 г.

СУ „Св. Климент Охридски“, 65 аудитория

9.00 ч.

8.

География и икономика

17.09.2016 г.

СУ „Св. Климент Охридски“, 65 аудитория

9.00 ч.

9.

Предметен цикъл „Философия“

17.09.2016 г.

СУ „Св. Климент Охридски“, 65 аудитория

11.00 ч.

10.

Природни науки и екология
/ Биология и здравно образование,
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия

04.10.2016 г. 

18 СУ „Уилям Гладстон“ ,
ул. „Пиротска“ №68, кинозала

10.00 ч.
14.00 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

17.09.2016 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,
ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.
13.00 ч.

12.

Бит и технологии

05.10.2016 г. 

74 СУ „Гоце Делчев“
ж.к. "Надежда" 5

10.00 ч.
14.00 ч.

13.

Изкуства
/ Музика
Хореография/

07.10.2016 г. 

144 СУ „Народни будители“
ж.к „Младост “ 3

10.00 ч.
14.00 ч.

14.

Изкуства
/ Изобразително изкуство/

06.10.2016 г. 

144 СУ „Народни будители“
ж.к „Младост “ 3

10.00 ч.
14.00 ч.

15.

Религия

04.10.2016 г.

РУО - София – град
Заседателна зала

16.00 ч.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


10.09.2016 г.

Изх. № 9137- 684/09.09.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № 0200-1093/09.09.2016 г. в РУО - София-град, заместник-министърът на образованието и науката – г-н Диян Стаматов, уведомява, че в изпълнение на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в Р. България се предвижда до края на 2016 г. да се проведе безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години.
За тази цел е необходимо да окажете съдействие на регионалния координатор на програмата за област София-град – д-р Росица Рашкова, за извършване на следните дейности:

 1. Информиране на родителите за дейностите по националната програма чрез организиране на информационни срещи в училищата и детските градини.
 2. Поставяне на информационни материали за програмата – плакати и брошури.

3. Предоставяне на всеки родител на бланка за информирано съгласие, като в случай на подписано информирано съгласие от родителя, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от  поставяне на силанти и професионалист да ги постави.
Моля да осигурите достъп на регионалния координатор по програмата в поверената Ви институция.
Пълният текст на Националната програма може да намерите на адрес: www.mh.government.bg в Раздел: „Политики – Програми – Актуални програми, а допълнителна информация – на Интернет – страницата на Програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


10.09.2016 г.


Изх.№ 9137-688/10.09.2016 г.

ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА, 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо от МОН, моля в срок до 10 часа на 14.09.2016 г. да попълните справката за свободните работни места към дата 15.09.2016 г. (включително).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


09.09.2016 г.


Изх № 9137-683/ 09.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ 
СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
  
Във връзка с постъпило писмо от заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-240/ 04.08.2016 г. в РУО – София-град, отнасящо се до готовността за откриване на новата учебна 2016/ 2017 година, моля в срок до 12:00 ч. на 12 септември 2016 г. /понеделник/ да попълните изисканата информация, относно:

 • Осигуреност с учебници, учебни помагала и документация;
 • Ресурсна обезпеченост;
 • Осигуреност за отоплителния есенно-зимен сезон;
 • Санитарно-хигиенни условия;


Онлайн формуляр:

Информация за готовността на учебните заведения в София-град за началото на учебната 2016/2017 година.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


08.09.2016 г.


Изх. № 9137-682/07.09.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на имейл на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

Моля да изпратите актуална информация за извършваните ремонтни дейности във Вашето училище на e-mail:

rio_ktodorova@abv.bg
 

в следните срокове:

 • 12.09.2016 г. до 10,00 часа;
 • 13.09.2016 г. до 10,00 часа.

Във връзка с предстоящото откриване на учебната година моля директорите на училищата, в които ремонтите ще продължат след 14.09.2016 г. да изпратят на същия имейл декларация, че ще бъде осигурен учебния процес и са взети необходимите мерки за опазване на живота и здравето на учениците.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


02.09.2016 г.


Изх. № 9137 – 681/ 02.09.2016 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам в електронен вид списък на училищата, одобрен за финансиране по модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с решение № 271 на Министерския съвет от 14.04.2016 г.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


02.09.2016 г.

Изх.№ 9137-680/02.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартирането на  проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I приложено Ви изпращам следните документи:
Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на училищата, които участват в проекта
Списък на училищата
Представяне на проекта
Указания
Анкетна карта
Индивидуална образователна карта

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


01.09.2016 г.

Изх. № 9137-678/01.09.2016 г.
                                                          
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
                                                                                                                                 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с влезлия в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование и за Ваше улеснение, предоставям за ползване следните бланки на заявления:

1. Заявление за разрешаване на служебен отпуск.
2. Заявление за разрешаване на командировка.
3. Заявление за ползване на полагаем годишен отпуск.
4. Мотивирано искане - декларация за разрешаване на допълнително трудово възнаграждение.
5. Заявление за представително облекло
Моля подаваните от Вас заявления след 01.09.2016 г. да бъдат съгласно приложените образци.
Горепосочените файлова ще бъдат достъпни в сайта в секцията „ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ“  >>> „ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/за директорите - към архив (04.02.2016 - 31.08.09.2016 ) ... >