начало ...> структура на РИО, София-град

история на рио – софия-град

Историческа справка
на
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД,
1303 София, ул. "Антим Г № 17,
тел. 935-60-50, факс 987-04-18,

web адрес: http://www.rio-sofia-grad.com

Регионалният инспекторат по образованието, София-град, е създаден със Заповед №РД 14-11/27.03.1992 година на Министъра на образованието и науката под наименованието Регионален инспекторат на Министерството на образованието и науката, считано от 01.04.1992 година с предмет на дейност: провеждане на държавна политика в областта на образованието на територията на гр. София.

С Постановление на Министерски съвет №1 от 11.01.1999 година, обн., ДВ, бр. 99 от 11.05.1999 година за функциите и структурата на Министерство на образованието и науката, наименованието на Регионалния инспекторат се променя на Инспекторат по образованието.

Според Правилника за устройството и дейността на Инспекторат по образованието на Министерството на образованието и науката /обн., ДВ бр. 96 от 2000 година, изм. и доп. ДВ, бр.11 от 2002 година/ предметът на дейност- на Инспектората като териториален орган на Министерството на образованието и науката е управление и контрол на системата на народната просвета. Съгласно чл. 3 той "осигурява условия за развитие на детски заведения, училища и обслужващи звена на територията на град София; участва в разработване на нормативни актове и документи съвместно със структурните звена в Министерството на образованието и науката; разработва програми за развитие и усъвършенстване на професионалното обучение и образование; координира взаимодействието между институциите в системата на народната просвета и регионалните държавни институции; съгласува предложенията на училищата за държавния план-прием; контролира спазването и приложението на държавните образователни изисквания от държавните, общинските и частните детски заведения и училища, като участва в организиране и провеждане на: конкурси за длъжността "директор" на институциите от системата на народната просвета, на изпити, конференции, олимпиади и извънкласни училищни дейности; контролира и осигурява учебници и училищна документация и организира финансовата им дейност”.

Съгласно член 5 от същия правилник структурата на Инспектората включва: отдел "Организационно осигуряване на системата на народната просвета", отдел ''Методическо осигуряване на системата на народната просвета" и отдел "Финансово-стопански дейности".

Инспекторатът се представлява и управлява от началник. Той планира и контролира дейността му, утвърждава списъците - образец № 1 и № 2 на детските и учебните заведения, контролира дейността на експертите и директорите на детските и учебните заведения и др.

С Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекторати по образованието, издаден от Министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 61 от 08.07.2003 година в сила от 8 юли 2003 година, той се преименува на Регионален инспекторат по образованието, София-град.

Регионалният инспекторат по образованието се управлява и представлява от началник. Началникът е държавен служител , който се назначава въз основа на конкурс. Дейността на Регионалния инспекторат по образованието се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.

Според разпределението на дейностите администрацията е обща, организирана в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” и специализирана, организирана в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”.

Регионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към Mинистъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.