начало ...> структура началник | екип | история

екипът на руо софия-град№  Име Длъжност № стая Служебен телефон  
 1. д-р Ваня Кастрева Началник на РУО - София-град 505 02 935 6050  
  Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
2. Милен Балджев Началник на отдел "АПФСИО" 508 02 935 6062  
3. Вероника Кирилова Главен юрисконсулт 502 02 935 6060  
4. Стойка Стоилова Старши експерт по информационно осигуряване 510 02 935 6063  
5.   Старши експерт по анализ на информацията 510 02 935 6058  
6. Пламен Коларов  Главен специалист – човешки ресурси 507 02 935 6059  
7. Алексей Димитров Главен счетоводител 516 02 935 6053  
8. Георги Пашов Старши експерт по финансово осигуряване 501 02 935 6068  
9. Красимирка Тодорова Счетоводител 517 02 935 6054   
10. Невяна Златевска Счетоводител 517 02 935 6054  
11. Катя Васева Главен специалист 505 02 935 6050  
12. Цветанка Велева Гл специалист - деловодител 401 02 935 6081  
13. Камелия Петрова Специалист - деловодител 401 02 935 6081  
14. Елена Йоловска Технически сътрудник-касиер 407 02 935 6055  
15. Антоанета Константинова Технически сътрудник домакин-архивар 413 02 935 6088  
  Отдел "Организационно-методическата дейност и контрол"
16. Светла Димитрова Началник на отдел "ОМДК" 514 02 935 6052  
  Предучилищно възпитание
17. Иван Йовчев Старши експерт  417 02 935 6077  
18. Димитрия Георгиева Старши експерт  417 02 935 6076  
  Начално образование
19. Виолета Дърмонева Старши експерт  513 02 935 6080  
20. Цветелина Вълчева Старши експерт  513 02 935 6061  
  Средно образование
21. Боянка Кънева   Старши експерт 512 02 935 6066  
22. Ваня Станчева Старши експерт 515 02 935 6065  
23. Вилма Доминикова  Старши експерт 512 02 935 6073  
24. Ивета Германова Старши експерт 506 02 935 6069  
25. Кристина Габровска Старши експерт 515 02 935 6096  
  Професионално образование
26. инж. Златка Иванова Старши експерт 410 02 935 6072  
  Интегрирано обучение и специални училища
27. Анелия Апостолова Старши експерт 409 02 935 6094  
28. Силвия Михайлова Старши експерт 409 02 935 6093  
  Български език и литература 
29. Станислав Георгиев Старши експерт  415 02 935 6086  
30. Диана Владимирова

Старши експерт 

415 02 935 6091  
  Чуждоезиково обучение
31. Надежда Луканова Старши експерт  405 02 935 6064  
32. Антоанета Кадиева Старши експерт  405 02 935 6082  
  Математика        
33. Лидия Гавраилова Старши експерт  513

02 935 6070

 
34. Ралица Войнова Старши експерт  511

02 935 6067

 
  Информатика и информационни технологии        
35.   Старши експерт       
  Обществени науки и гражданско образование и религия
36. Румяна Вангелова Старши експерт  408 02 935 6092  
37. Антоанета Григорова-Демирева Старши експерт  411 02 935 6078  
38. Мая Митренцева Старши експерт  411 02 935 6097  
  Природни науки и екология
39. Петя Иванова Старши експерт  416 02 935 6075  
40. Камен Радев Старши експерт  416 02 935 6084  
  Физическо възпитание и спорт
41. Марианка Стоилова Старши експерт  408 02 935 6079  
  Квалификация на педагогическите кадри
42. Антоанета Асенова-Данова Старши експерт  511 02 935 6085