къде съм ...> Нормативни документи
 

Ръководства, полезни идеи и добри практики в полза на директорите


Scientix, the community for science education in Europe (presentation)


Работна среща с учители класни ръководители на тема „Работа с родителите за оказване на психолого-педагогическа подкрепа на учениците – споделяне на добри практики“ -08.12-.09.12.2016 г.

Обединените училища /презентация/Иновативните училища /презентация/
Новите училищни учебни планове /презентация/Семинар: „Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“

Казуси на деца, жертва на насилиеКвалификационен семинар за помощник-директори на столичните училища на тема: „Организация на учебно-възпитателния процес в училище“ – Пловдив 2014 г.


Презентация от квалификационен семинар за помощник-директори по учебната дейност на столични училища
Презентация от квалификационен семинар за директори на столични училища и детски градини на тема "Квалификация и кариерно развитие"
, Русе 2014 г.Материали в помощ на директора - презентации от семинара в Пловдив, април 2013 година
(71 MB)
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /ІV-VІІІ клас/,
Работна среща с директорите  на столичните училища, 13 май 2013 година
- Презентация на началника на РИО - София-град

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2013,
Работна среща с директорите  на столичните училища, 13 май 2013 година
- Презентация на началника на РИО - София-градКаталог на критериите за качество в училище


Помагало по трудово право за директори на училища


Процедура по налагане на наказание на ученик - презентация на началника на РИО - София-град


Превенция на отпадането на учениците от училище - презентация на началника на РИО - София-град