къде съм ...> нормативни документи ...> образци на документи ...  
 

образци на документи

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Образец на учебна програма за ЗИП

Образец на доклад за ЗИП и СИП

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда
Образец на План за квалификационна дейност
Работна карта


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план за подготвителна група за учебната 2016/2017 година
Учебен план за I клас за учебната 2016/2017 година
Учебен план за V клас за учебната 2016/2017 година
Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки и СОУ с прием след завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език
Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование
Учебен план за професионални гимназии с прием след завършен VII клас
Учебен план за спортни училища - прогимназиален етап
Учебен план за спортни училища - гимназиален етап
Учебен план за СОУ - вечерна форма на обучение


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2017/2018 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2016/2017 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2016/2017 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2015/2016 година
Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"
   
Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за началото на учебната 2015/2016 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"


ДАННИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ - ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ "APOSTILLE"

Образец на формуляр - Данни на образователната институция във връзка с издаване на удостоверение „APOSTILLE”OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА  СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер
Доклад за преместване на ученик с наложено наказание
Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм


ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРАВИЛА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик
Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО
Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от ЗПУО за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Заявление за преминаване на дете в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/

Декларация за промяна на обстоятелствата в представите документи към заявление за преминаване на дете в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие, съгласно чл.18, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование

Декларация по чл. 18, ал.3, т. 3  от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование

OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Мотивирано искане - декларация на директора за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната 2017/2018 г. (или календарна година)
Мотивирано искане - декларация на директора за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната 2016/2017 г. (или календарна година)
Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор
Заявление от директора за за разрешаване на платен годишен отпуск за 2017 година

Бланка - мотивирано искане-декларация за изплащане на средства  за представително облекло на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

Заявление от директора за разрешаване на служебен отпуск
Заявление от директора за разрешаване на командировка в чужбина
Заявление от директора за разрешаване на командировка