начало ...> прием след завършен VII клас за учебната 2017-2018 ...>

съобщения и информация10.07.2017 г.


Свободни места за трети етап на класиране04.07.2017 г.


СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки

в РУО СОФИЯ-ГРАД
Към дата 04.07.2017


28.06.2017 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Днес в 18:00 часа изтича срокът за записване или подаване на заявления за второ класиране за учениците, каднидатстващи за прием в осми клас. В случай, че сте класирани и не предприемете едно от горецитираните действия отпадате от по-нататъшно участие във втори етап.


26.06.2017 г.


СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки
в РУО СОФИЯ-ГРАД
Към дата 27.06.2017


16.06.2017 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“ подават документи за участие в приема в училищата, в които са обявени паралелки в този профил. Класирането е децентрализирано и се извършва от училищата.
За необходимите за участие в класирането документи се обръщайте към училищата.15.06.2017 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничания. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.
След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.
Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никави промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2. Подаване на Заявление в училище-гнездо става като посетите което и да е гнездо на територията на град София (за ученици от страната подаването става само в 1 СУ „П. Славейков“). Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Няма райониране или други ограничения. Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да попълните там на място. Списък с паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.
При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система Вашето Заявление на хартиен ностиел ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единият. С това Заявлението Ви е прието.

На Всички желаем успех!14.06.2017 г.

Списък на паралелкитe за учебната 2017/2018 г. за приемане в VIII клас - София-град


 

09.06.2017 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

За Ваше улеснение е пусната ДЕМО-СРЕДА за кандидатстване за паралелките след завършен VII клас на https://demo.priem.mon.bg/
Може да влезете и да пробвате как се подават желания в онлайн платформата.
Отново Ви напомням, че това е ДЕМО-СРЕДА и не е реално подаване! Демо-системата ще е достъпна до 24 часа на 14.06.2017.07.06.2017 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От тази година ще можете да подавате заявление за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас по електронен път в сайта https://priem.mon.bg/, който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците от 16.06.2017 г.
Друга възможност за подаване на заявления е на хартия в училищата-гнезда.
Кодовете за паралелките ще бъдат публикувани на настоящия сайт.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас  разширено


 

06.06.2017 г.

СТАТИСТИКА БЕЛ

СТАТИСТИКА МАТЕМАТИКА

СТАТИСТИКА БЕЛ + МАТЕМАТИКА ПО ПОЛ

СТАТИСТИКА - EXCEL05.06.2017 г.

Училища – гнезда за приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г.


31.05.2017 г.


Изх.№ РУО1-12757/02.06.2017 г.

ВАЖНО!


Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 6, 7и 8 юни 2017 г.– в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА - 6, 7и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпитът – от 9:00-17:00 часа

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД


31.05.2017 г.


Уважаеми кандидат-гимназисти!


Напомням Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9.00 часа, както следва:

Изобразително изкуство – 02.06.2017 г.;


Музика – 05.06.2017 г.


Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 8.30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство
рисувателният лист и глината се осигуряват от Областната комисията за прием на ученици. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

За изпита по музика
, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD). Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически.

На всички кандидати желая успех!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката/


17.05.2017 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - VII КЛАС


12.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че заявленията, които сте подали към Областната комисия за прием на ученици след завършен VII клас за изпита за проверка на способностите се отнасят само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За следните училища:

 • Национална гимназия за приложни изкуства "Свети Лука" - София
 • Национално музикално училище "Любомир Пипков"
 • Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров"
 • Национална професионална гимназия  по полиграфия и фотография

(към Министерство на културата) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД


03.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година, изменена със заповед № РД 09-1638/19.10.2015 г. Ви информирам, че от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г.

Учениците, които се обучават в VII клас в училища от други области, подават заявления в 144. СУ „Народни будители“, ж.к. „Младост 3“.

От тази година учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД


27.04.2017 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО - София-град Ви уведомява, че дейностите за приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година започва.
За Ваше улеснение обръщам вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:
Приемните изпити по български език и литература и математика са на 19.05.2017 г. и на 22.05.2017 г.
Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) и по математика в края на VII клас се провежда като изпит чрез тест, който включва 2 (два) модула.
И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.
Заявления за приемен изпит за проверка на способностите се подават от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. в училището, в което ученикът се обучава в VII клас. Учениците от други области подават заявление в 144. СУ „Народни будители“ с адрес: ж.к. „Младост 3“.
До 12.05.2017 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.
От информационните кътове в училището и от сайта на РУО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
Резултати от изпитите по български език и литература и по математика се обявяват до 05.06.2017 г. в училището, в което се обучава ученикът.
Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2017 г. в училището, в което се обучава ученикът.
Служебните бележки с резултатите от приемните изпити се получават от училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 12.06 до 13.07 2017 г.
След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и свидетелството за завършен VII клас, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД


19.04.2017 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Във връзка с приемането на ученици с хронични заболявания, с физически и
сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип Ви информирам следното:

 • Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 412, от 03.05.2017 г. до 19.05.2017 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, както следва:
 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

2. Учениците подават в РУО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

            3. Редът за приемане на документите е:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 412 и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.
На 19.05.2017 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.
След 19.05.2017 г. документи не се приемат.
                                                                                  
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

 
 

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2017-2018 ГОДИНА

:. прием след завършен VІІ клас
:. прием след завършен VIII клас
:. прием в задочна и вечерна форма на обучение
:. целеви прием
:. за спортни училища
:. за училища по изкуства и култура