начало ...> УСПЕХ ...  Национален проект „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/


17.11.2015 г.

Изх. № 9137 – 767/17.11.2015 г.
                   
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключването на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ Ви уведомявам, че при в МОН са налични ограничен брой информационни табели, които могат да бъдат предоставени на училища, повредили или унищожили своите.
Моля в сток до 19.11. 2015 г. да попълните справката за евентуално повторно предоставяне на информационни табели  по проекта за Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.04.2015 г.

Изх.№9137-296/08.04.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключването на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ Ви напомням, че всички разходи за закупуване на консумативи и материали трябва да са направени до 15.04.2015 г.
В срок до 30.04.2015 г. трябва да предадете на експерта от РИО – София-град, който потвърждава документите Ви в електронната система, декларацията по чл.9, ал.5 от Инструкцията по проекта за броя на учениците с повече от 25% отсъствия (по неуважителни причини и/или отказване) от заниманията в ИИД.
Моля в срок до 30.04.2015 г. да качите в електронната система на проекта всички отчетни документи за настоящата година, независимо дали са разплатени.
Разчитам на Вашата отговорност и прецизност.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


26.01.2015 г.

Изх.№9137-72/26.01.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите  на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР Ви информирам, че е необходимо да поставите стикери, съдържащи необходимите реквизити за визуализация и публичност върху закупените със средства на проекта оборудване и обзавеждане.

Приложение: Формуляр със стикери

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката/

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-18/20.01.2015 г.       
на  Министъра на образованието и науката /


10.12.2014 г.


ПИСМО № 9137- 978/ 10.12.2014 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


26.11.2014 г.


ПИСМО № 9137- 944/ 25.11.2014 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


06.10.2014 г.


Изх.№.9137-784/06.10.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР, Ви уведомявам, че е необходимо да представите по следния график Приложение №3 за училището с приложени Приложения №2 за всяка група по ИИД, като се съобразите с изискванията за учебната 2014/2015, които указват, че дейностите трябва да приключат до 15.04.2015 г. и дейностите на всяка група да са с продължителност 40 часа, които включват 2 часа представителни изяви.

Моля при изготвянето на графиците на ръководителите на групите да се съобразите с продължителността на времетраенето на работния ден, както и с междуседмичната почивка съобразно Кодекса на труда.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1675/12.08.2014 г.
на министъра на образованието и науката)


02.10.2014 г.


Предстоящи дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на проектната дейност за учебната 2014/2015 година


23.09.2014 г.


ПИСМО № 9137- 740/ 23.09.2014 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


17.09.2014 г.


ПИСМО № 9137- 726/ 17.09.2014 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


29.05.2014 г.

Изх.№9137-506/28.05.2014 г.

ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронната страница на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР е публикувано съобщение, че Комитетът за наблюдение на ОП РЧР, на 14.05.2014 г., е взел решение, че се удължава срокът на изпълнение на проект УСПЕХ и за следваща учебна 2014/2015 година.
В тази връзка Ви напомням, че съгласно Инструкцията по проекта е необходимо да организирате подаването на Заявления от родителите /Приложение №4/ за включване на учениците от Вашето училище в групи по ИИД за следващата учебна година.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


20.01.2014г.

Изх.№9137-45/20.01.2014 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР, Ви уведомявам, че в периода от 21.01.2014 г. до 24.01.2014 г. от 14:30 до 15:30 часа в стая 422 на РИО – София-град, училищата участващи в проекта през настоящата учебна година, ще получат по два броя постери и по 125 броя дипляни.
Постерите е необходимо да бъдат поставени във фоайето на всяко училище, а дипляните да се поставят на достъпно за учениците и родителите място.

Приложение: Инструкция за изпълнение на дейностите по информация и публичност, свързани с работата на проект „УСПЕХ“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.01.2014г.


ПИСМО № 9137- 26/ 14.01.2014 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


16.12.2013г.


ПИСМО № 9137-1018/ 14.12.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


04.12.2013г.


ПИСМО № 9137-9995/ 04.12.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД

Приложение: Писмо


21.11.2013г.


ПИСМО № 9137-938/ 21.11.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


06.11.2013г.


ПИСМО № 9137-893/ 06.11.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


05.11.2013г.


ПИСМО № 9137-888/ 05.11.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


04.11.2013г.


ПИСМО № 9137-881/ 04.11.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ на проект „Да направим училището привлекателно за младите хора (УСПЕХ)” ново (28.10.2013)

Заповед № РД 09-1525 от 28.10.2013 г. за утвърждаване на списъка с одобрените училища за участие по проект УСПЕХ за учебната 2013-2014 г.

Приложение07.10.2013г.


ПИСМО № 9137-781/ 07.10.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


17.09.2013г.


Изх.№.9137-717/17.09.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР, Ви уведомявам, че Обединение „БКО-АСА“ ще проведе проучване и анализ на проявите на форми на агресия и насилие сред учениците от определени училища и изследване относно подходящите ИИД на ниво училище и разработване на програми за работа в групи по интереси за деца с прояви на агресия и насилие.

За нуждите на проучването е необходимо да се запознаете с приложеното писмо и на първата родителска среща да запознаете родителите на Вашите ученици с анкетната карта.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.08.2013г.


ПИСМО № 9137-661/ 21.08.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


13.08.2013г.


ПИСМО № 9105-244/ 07.08.2013 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО"

ПИСМО № 9137-650/ 12.08.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


30.07.2013г.


ПИСМО № 9137-634/ 29.07.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


08.07.2013г.


ПИСМО № 9137-604/ 08.07.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


10.06.2013г.


ПИСМО № 9137522/ 07.06.2013 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


31.05.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД


14.05.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-441/ 13.05.2013 г.


19.04.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-368/ 18.04.2013 г.


16.04.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-356/ 16.04.2013 г.

справка


28.03.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-294/ 28.03.2013 г.


27.03.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-288/ 26.03.2013 г.28.02.2013г.


ЗАПОВЕД № РД09-141/ 14.02.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката


28.02.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-182/ 27.02.2013 г.


13.02.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-125/ 13.02.2013 г.24.01.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-61/23.01.2013 г.17.01.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-31/16.01.2013 г.


ПИСМО НА МОМН №9105-15/15.01.2012 г.


15.01.2013г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-23/15.01.2013 г.


11.01.2013г.

Изх.№ 9137-17/11.01.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо №9105-10/09.01.2013 г. от г-жа Пенка Иванова – административен ръководител на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР, Ви уведомявам, че е направена актуализация на приложението за Отчетен доклад.
В тази връзка Ви уведомявам, че промените в отчетните доклади на ръководителите на ИИД, счетоводители, технически сътрудници и директори на училища, ангажирани с дейности по проекта, ще бъдат отразени в електронната система по проекта.
Новите отчетни форми следва да се попълват за извършени дейности от месец януари.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


11.01.2013г.

Изх. № 9137-18/11.01.2013 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо №9105-10/10.01.2013 г. от г-жа Пенка Иванова – административен ръководител на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР, Ви уведомявам, че в информационната система по проекта е отворен модул „Анкети“ за публикуване на анкетните карти на всички ученици, участвали в дейностите по проекта през учебната 2011/2012 г. Задължително се попълва електронната форма на анкетната карта, която се появява след кликване върху името на ученика, след което се прикачва сканирания файл със самата анкета.
Попълването на анкетните карти за всички ученици, записани в ИИД по проекта е задължително, независимо от продължителността на участието им, тъй като анкетната карта е документът, който удостоверява, че ученикът е бил включен в проект „УСПЕХ“ и училището правомерно е получило средства за него.
Моля в срок до 20.01.2013 г. да бъдат публикувани попълнените анкетни карти на участниците в проекта през учебната 2011/2012 година, включително и на напусналите училището ученици.
Допълнителна информация е публикувана на сайта на проекта в модула за всяко училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


03.01.2013г.

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-4/03.01.2013 г.


06.12.2012г.

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-808/06.12.2012 г.

Таблица


03.12.2012г.

ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО - СОФИЯ ГРАД № 9137-792/03.12.2012 г.


15.11.2012г.

Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-756/ 15.11.2012 г.

Писмо № 905-322/12.11.2012 г. на МОМН


15.11.2012г.

Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-757/ 15.11.2012 г.

Заповед № РД 09-1727/07.11.2012 г. на МОМН

Заявление


09.11.2012г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА      


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме директорите на училища, при които се налага корекция в бюджета по проект УСПЕХ за предходната година, че тя може да се направи до 12.11.2012 г.,понеделник, 12 ч.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД31.10.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-717/ 31.10.2012
29.10.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-712/ 29.10.2012
17.10.2012г.

Изх.№9137-683/17.10.2012

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на дейностите  на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР за учебната 2012/2013 година е необходимо на 18.10.2012 г. от 15.00 до 16.00 часа при експерта, отговарящ за Вашия район по проекта да подадете заявление до началника на РИО – София-град за сключване на договор за управление на проекта на ниво училище и за ръководител на ИИД /ако изпълнявате такава функция/
Поради неактивността на модула за бюджета на училището в електронната система документа ще бъде изискан допълнително.
Моля да спазите срока!

Стая

Експерт

Райони

501

Кремена Огнянова

Кремиковци, Оборище

502

Вилма Доминикова

Овча купел, Сердика

510

Елка Илиева

Витоша, Красно село

511

Моника Златкова

Триадица, Студентски

511

Мая Павлова

Люлин, Нови Искър

512

Евгения Вълкова

Младост, Красна поляна

512

Кристина Габровска

Панчарево, Банкя

515

Ваня Станчева

Възраждане

515

Милена Тодорова

Искър, Надежда

517

Красимира Тодорова

Изгрев,Средец

517

Невяна Златевска

Слатина

406

Мирослава Данчева

Връбница, Лозенец

406

Галина Лилова

Илинден, Подуяне

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


17.10.2012г.

Изх.№9137-682/17.10.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-284/12.10.2012 г. на МОМН, относно изготвянето на трети междинен отчет на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР е необходимо всички училища, участващи в проекта за учебната 2011/2012 година да сканират и представят на електронен носител /CD/ попълнените анкетни карти на всички участници от целевата група по проекта – Приложение №8.
Моля дисковете да бъдат надписани с № на училището и броя на сканираните анкети, който трябва да отговаря на броя на участниците в ИИД по проекта за съответното училище.
Дисковете представете в РИО – София-град на 19.10.2012 г. от 15.00 до 16.00 часа в стая 422.
Моля да спазите срока!

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град11.10.2012г.


Изх.№9137-666/11.10.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на дейностите в групите по ИИД по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР за учебната 2012-2013 година Ви напомням, че дейностите могат да започнат след определяне на участниците със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град04.10.2012г.


№9137-637/04.10.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отчитането на извършените разходи по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР за учебната 2011-2012 година, приложено Ви изпращам писмо № 9105-273/01.10.2012 г. на МОМН за сведение и изпълнение.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

МОНИКА ЗЛАТКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО
СОФИЯ-ГРАД
(на основание заповед № РД 10-2000/28.09.2012 г. на
Министъра на образованието, младежта и науката)


02.10.2012 г.


Изх.№9137-625/01.10.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на чл.9, ал.4 от Инструкцията по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР е необходимо в срок на 08.10.2012 г. да представите в РИО – София-град, стая 422 Декларация за броя на учениците с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД.

Моля да спазите посочения срок.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град27.07.2012 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приемането на заявките за участие в проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ за учебната 2012/2013 година ще се извърши на 29.09.2012 г. /събота/ в РИО – София-град от 9.00 до 12.00 часа при следното разпределение:

Район

Стая

Експерт

Банкя

517

Невяна Златевска

Витоша

410

Валентина Арабаджиева

Връбница

406

Мирослава Данчева

Възраждане

410

Боянка Кънева

Изгрев

517

Красимира Тодорова

Илинден

513

Виолета Дърмонева

Искър

513

Ивета Германова

Красна поляна от

417

Вирджиния Василева

Красно село

515

Милена Тодорова

Кремиковци

410

Валентина Арабаджиева

Лозенец

406

Мирослава Данчева

Люлин: 27 СОУ, 33 ОУ, 37 СОУ, 40 СОУ, 56 СОУ, 77 ОУ, 79 СОУ

416

Росица Илиева

Люлин: 90 СОУ, 96 СОУ, 97 СОУ, 103 ОУ, 137 СОУ, 33 ЕГ

416

Петя Иванова

Младост

512

Евгения Вълкова

Надежда

515

Милена Тодорова

Нови Искър

406

Галина Лилова

Оборище

408

Румяна Вангелова

Овча купел

502

Вилма Доминикова

Панчарево

513

Виолета Дърмонева

Подуяне

406

Галина Лилова

Сердика

417

Бойка Йосифова

Слатина

517

Невяна Златевска

Средец

517

Красимира Тодорова

Студентски

502

Вилма Доминикова

Триадица

513

Ивета Германова

Заявките се представят от директора на училището или упълномощено лице.

Папката за училището да започва с Приложение №3 и след него подредени Приложения №2 за всяка група.

Тригодишната програма за развитие на ИИД за училището се представя само от училища, които не са били включени в проекта през учебната 2011/2012 година или от училища, при които има направени изменения и допълнения от предходната година.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град26.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-614/ 26.09.2012
25.07.2012 г.


ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Заявленията за участие в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” – УСПЕХ, по ОП РЧР за учебната 2012/2013 година ще се приемат на 29.09.2012 г. /събота/ .

Графикът за приемане ще бъде оповестен на 28.09.2012 г. на сайта на РИО – София-град в рубриката на проект „УСПЕХ”


Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град
24.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-604/ 24.09.2012
21.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-599/ 21.09.2012
11.09.2012 г.


Изх.№9137-565/10.09.2012 г.
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 – УСПЕХ приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД 09-1346/30.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за изменение на Инструкцията по проекта.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


05.09.2012 г.


Изх. № 9137-555/03.09.2012 г.
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо №9105-232/24.08.2012 г. от г-жа Пенка Иванова – административен ръководител на проект УСПЕХ, Ви информирам, че за включване на учениците в дейностите по проекта за учебната 2012/2013 година е необходимо родителите да попълнят заявление /Приложение №4/.
С предстоящите дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на учебната година можете да се запознаете тук.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


21.08.2012 г.


Изх. № 9137-542/
21.08.2012 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ ПО ПРОЕКТ  УСПЕХ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ” и приключване на дейностите за учебната 2012/2012 година, Ви уведомявам за следното:  

  1. Информационната система на проекта е отключена и могат да бъдат качвани отчетни документи.
  2. На сайта на проекта, в секция документи, е качена бланка за обобщения годишен доклад на директора.
  3. В срок до 05.09.2012г. е необходимо директорите да попълнят доклада и да го качат в електронната система на проекта. За целта от модул «Отчетни документи» се избира «Други документи» и от падащо меню « Годишен доклад на директора». Докладът трябва да бъде сканиран вPDF - формат, с печата на училището и подписа на дирекстора.

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.

на Министъра на образованието, младежта и науката/17.08.2012 г.


Изх. № 9137-535/17.08.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ ПО ПРОЕКТ  УСПЕХ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
Уведомявам Ви, че до 31 август 2012г. предстои изготвянето на заключителен технически доклад и финансов отчет по проект УСПЕХ.

Моля запознайте се от приложението с писмо на  МОМН, което регламентира подробно заключителните дейности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град


Антоанета Григорова
Началник РИО – София-град
/съгласно заповед № РД 10 - 1873/6.08.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/10.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-494/ 10.07.2012


Писмо на МОМН, изх № 9105-191/10.07.2012 г.10.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-492/ 09.07.2012


Списък на отпадналите от ИИД ученици към 30.06.2012 г. - образец04.07.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-474/ 03.07.2012


08.06.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-437/ 08.06.2012


05.06.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-429/ 05.06.2012


31.05.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-410/ 30.25.2012


29.05.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-406/ 29.25.2012


29.05.2012 г.


Писмо
на началника на РИО - София-град, изх.№ 9137-405/ 29.25.2012


23.05.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно ЗОП

Таблица


16.05.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно електронната система

Декларация на директора за отпуск


10.05.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно неполучени електронни подписи


10.05.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно приложение 10а в електронната система


04.05.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно приложение 10а


19.04.2012 г.

Писмо на началника на РИО - София-град, относно представителните изяви от групите по ИИД по проекта УСПЕХ.


02.04.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, относно примерно попълнено приложение 10а за отчет на директорите по УСПЕХ.


28.03.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, относно тематичните планове на ръководителите на групи.


27.03.2012 г.


Писмо на началника на РИО - София-град, относно готовите електронни подписи. Моля да спазите посочените срокове.

Директорите на средищните училища ще получат готовите електронни подписи от Ваня Станчева, стая 515 от 08 до 10 часа.


12.03.2012 г.


Изх. № 9137 – 196/12.03.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „УСПЕХ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 15.03.2012 г. да попълните следните данни:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhWMHJKanV2MEh6MEJRd3dhTWFFSmc6MQ

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град


29.02.2012г.


Писмо на началника на РИО - София-град относно изпълнение на чл.9, ал.2, т.10 от Инструкцията08.02.2012г.


Писмо на началника на РИО - София-град във връзка информационни табели за училищата, включени в изпълнението на проект BG51PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ"
Приложение: информационни табели03.02.2012г.


Писмо на началника на РИО - София-град във връзка със заповед №РД09-121/30.01.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката за утвърден списък на училищата, включени в изпълнението на проект BG51PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ"


31.01.2012г.


Писмо на началника на РИО - София-град относно работна среща във връзка с реализирането на проект УСПЕХ


27.01.2012 г.


Изх. № 9137-64/27.01.2012 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проверка на електронните данни по проект „УСПЕХ“, въведени от Вас в електронната система на проекта и констатирането на несъответствия между данните в хартиения носител  и въведените в системата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО влизайте в системата и при даден отказ на Вашето училище въведете необходимите корекции. Напомням Ви, че:

  1. Представителните изяви за всяка група са по 8 часа, които трябва задължително да са посочени в разпределенията.
  2. Децата в риск трябва да са отбелязани в списъка на всяка група
  3. Броят на учениците в групите трябва напълно да съвпада с подадените на хартиения носител /при наличие на дублирани ученици те се заменят с други и броят в групата остава същия/
  4. Броят на групите в отделните области на ИИД трябва задължително да съвпада с подадените на хартиения носител.

На 28 и 29 януари 2012 г. Екипът по обслужване на проекта ще работи в РИО – София-град. За получаване на информация при получен отказ в системата можете да се обадите на следните телефони:


За райони

Телефон

Люлин и Нови Искър

935 60 67

Триадица и Студентски

935 60 61

Младост и Красна поляна

935 60 73

Кремиковци и Оборище

935 60 62

Овча купел и Сердика

935 60 68

Витоша и Красно село

935 60 63

Връбница , Лозенец и Панчарево

935 60 70

Възраждане

935 60 65

Искър и Надежда

935 60 72

Изгрев и Средец

935 60 54

Слатина

935 60 54

Банкя, Илинден Подуяне

935 60 63

Ваня Кастрева
Началник на РИО, София-град

Маргарита Ананиева
Началник РИО, София – град
/съгласно заповед № РД 10-84/10.01.2012 г.
на Министъра на образованието, младежта и науката/


16.01.2012г.


ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
 привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Изх.№9137-56/25.01.2012 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализирането на проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ Ви информирам за следното:
1.Въпроси, свързани с процедурите по Закона за обществените поръчки, може да изпращате на електронен адрес: uspeh@mon.bg. Отговорите на поставените въпроси ще бъдат публикувани на официалната интернет страница по проекта, в раздел „Въпроси и отговори”.
2.Допуска се промяна в Тематичното разпределение и графика на извънкласните и извънучилищните дейности в колони „Дата на провеждане”, „Начален час” и „Място на провеждане”. Промените могат да са с оглед на това, че предстои разработване на седмичното разписание за втория учебен срок, както и поради други обективни причини.
Промяната в дневника на групата се извършва съгласно чл.82, ал.2 от Наредба №4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.
3.Директорът на училището издава заповед за извършената промяна в графика на дейностите и представя заповедта в деловодството на РИО – София-град.
4.Промяната се отразява в уеб-базираната информационна система от училището.
5.Със Заповед №РД 09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката е утвърдена Инструкция за изпълнението на дейностите по проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти УСПЕХ. Заповедта и Инструкцията са публикувани на официалната интернет страница по проекта.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД

МАРГАРИТА АНАНИЕВА
Началник РИО, София – град/съгласно заповед № РД 10-
84/10.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката/
16.01.2012г.

 

Писмо на началника на РИО относно електронната система по проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ“ по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“, която е активирана на следния адрес:

http://uspeh.mon.bg06.01.2012г.


ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ“

Приложение: Таблица16.12.2011г.


ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА РИО ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/

Приложение №1-Области на ИИД

Приложение №2-Данни за групата ИИД в училище
Приложение №3-Заявление за участие в УСПЕХ от директора
Приложение №4-Заявление за участие в УСПЕХ от ученика и съгласие на родителя
Приложение №5-Официална бланка

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА ПОСЕТЕТЕ:

http://web.hit.bg/uspeh/