къде съм ...> обществени поръчки, търгове, обяви ...  
 

обществени поръчки, търгове, обяви11.07.2012г.


Препис!

П Р О Т О К О Л

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2012Г.

            Днес 25.06.2012г. от 10,00 часа на основание Заповед № РД 01-83/16.05.2012г. на началника на РИО – София-град се проведе заседание на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична държавна собственост – СПИ „Проф. Петър Мутафчиев” за избор на наемател на следните обекти:

1.1. Сграда за образование на четири етажа с топла връзка с основния учебен корпус, със застроена площ 437кв.м, разгърната площ – 1748 кв.м., която включва: класни стаи, топла връзка, WC възли, коридори, актова зала с площ – 170, кв.м.

1.2. Сграда за образование на три етажа - основен учебен корпус, със застроена площ 673 кв.м., разгърната площ – 2019 кв.м., която включва – класни стаи, канцеларии, зъболекарски и лекарски кабинети, коридори, стълбищна клетка;

1.3. Сграда за образование на един етажработилници, със застроена площ 452 кв.м., която включва – учебна зала, дърводелски цех, шивашко помещение, обслужващи и санитарни помещения;

1.4. Сграда за образование на един етажсграда за спорт, със застроена площ 312 кв.м., съдържа – физкултурен салон, санитарен възел, обслужващи помещения; 

1.5.  Кухненски блок със столова, със застроена площ 544 кв.м. съдържа – кухненски блок, зала за хранене, умивални и санитарни възли;

 1.6. Гараж – 62 кв.м., представляващ едноетажна сграда с две гаражни клетки.
Първоначалната месечна наемна цена за целия имот е в размер на  21 120 лв.; 
Предвидена е  възможност за отдаване под наем на части от сградата, с първоначална месечна наемна цена както следва:

4.1. Сграда за образование на четири етажа –  в размер на 8042 лв.;
4.2. Сграда за образование на три етажа – в размер на 9870 лв. ;
4.3.Сграда за образование на един етаж /работилници/- в размер на 2237 лв.;
4.4.Сграда за образование на един етаж /сграда за спорт/ - в размер на 1736 лв.;
4.5.Кухненски блок със столова – в размер на 2502лв.;
4.6.Гараж – в размер на 234,00лв.

 Комисията установи, че в указания срок няма подадени заявления за участие в обявения търг.
Съгласно чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търгът с тайно наддаване може да се проведе единствено в случай, че поне един кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.

Комисията предлага
:

1. Съгласно т.18 от Заповед №РД01-83/16.05.2012г. на началника на РИО – София-град, да се проведе повторен търг.
2. На основание чл.41, ал.2 от ППЗДС първоначалната наемна цена да бъде намалена с 20%, както следва:
- За целия имот -  в размер на 16896  лв.; 
- Сграда за образование на четири етажа –  в размер на 6433,60 лв.;
-  Сграда за образование на три етажа – в размер на 7896 лв. ;
- Сграда за образование на един етаж /работилници/- в размер на 1789,60 лв.;
- Сграда за образование на един етаж /сграда за спорт/ - в размер на 1388,80 лв.;
- Кухненски блок със столова – в размер на 2001,60лв.;
- Гараж – в размер на 187,20лв.21.05.2012г.


О Б Я В А

Регионален инспекторат по образованието – София-град, на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и във връзка със Заповед № РД01-83/16.05.2012г. на началника на РИО – София-град, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична държавна собственост - СПИ „Проф. Петър Мутафчиев”, представляващ урегулиран поземлен имот № 570,  квартал № 45 по плана на гр.София в гр.София, район „Кремиковци”, местност „Враждебна – юг”,  както следва:

1. Сграда за образование на четири етажа с топла връзка с основния учебен корпус, със застроена площ 437кв.м, разгърната площ – 1748 кв.м., който включва: класни стаи, топла връзка, WC възли, коридори, актова зала с площ – 170, кв.м.

2. Сграда за образование на три етажа – основен учебен корпус, със застроена площ 673 кв.м., разгърната площ – 2019 кв.м., съдържа – класни стаи, канцеларии, зъболекарски и лекарски кабинети, коридори, стълбищна клетка;

3. Сграда за образование на един етаж /работилници/, със застроена площ 452 кв.м., съдържа – учебна зала, дърводелски цех, шивашко помещение, обслужващи и санитарни помещения;

4. Сграда за образование на един етаж /сграда за спорт/, със застроена площ 312 кв.м., съдържа – физкултурен салон, санитарен възел, обслужващи помещения; 

5. Кухненски блок със столова, със застроена площ 544 кв.м. съдържа – кухненски блок, зала за хранене, умивални и санитарни възли, при спазване на  Наредба №37/2009г. за здравословното хранене на учениците;

6. Гараж – 62 кв.м., представляващ едноетажна сграда с две гаражни клетки.

Имотът  се отдава под наем с предназначение – Образование.
Имотът се отдава под наем за срок от 5 години.

Първоначалната месечна наемна цена на целия имот е в размер на 21 120 лв;

 Предвижда се възможност за отдаване под наем на части от сградата с първоначална месечна наемна цена, както следва:
1. Сграда за образование на четири етажа –  в размер на 8042 лв.;
2. Сграда за образование на три етажа – в размер на 9870 лв. ;
3.Сграда за образование на един етаж /работилници/- в размер на 2237 лв.;
4.Сграда за образование на един етаж /сграда за спорт/ - в размер на 1736 лв.;
5.Кухненски блок със столова – в размер на 2502лв.;
6.Гараж – в размер на 234,00лв.

Закупуване на тръжна документация за участие в търга е в размер на 50,00 лв., по банков път:
BIC: BG57UBBS80023106075808 
IBAN: 831903375, Обединена българска банка /ОББ/.                  

Заявленията за участие в търга ще се подават до 17.00 часа до 21.06.2012 год. в деловодството на РИО - София-град, ул. „Антим І” №17, ет.4, ст.401 срещу входящ номер;

Оглед на имота се извършва по предварителна заявка на кандидата на тел. 935/6050 и 935/6062 и  в присъствието на представител на РИО - София-град до 21.06.2012г.

Търгът ще се проведе на 25.06.2012 год. от 10,00 часа  в сградата на РИО - София-град, ул. „Антим І” №17, ет.5, заседателна зала=

Кандидатите следва да внесат депозит за участие в търга  в размер на 2100,00 лева=         

При непроведен търг повторен търг ще се проведе на 25.07.2012г. от 10,00 час в сградата на РИО - София-град, ул. „Антим І” №17, заседателна зала.