начало ...> конкурси за заемане на длъжност ...  

Конкурси - РИО, София-град


14.08.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

за длъжността
„старши експерт по информатика и информационни технологии”


в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”,
Регионално управление на образованието-София-град


21.07.2017 г.

 

ЗАПОВЕД № РД 09-2848/21.07.2017 г.
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ЗА ОБЯВЛЕНИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА:

1. За длъжността „учител по история и цивилизации“ (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по география и икономика) – 1 място;
2. За длъжността „учител по биология и химия“ – 1 място;
3. За длъжността „учител по математика“ (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) – 1 място;
4. За длъжността „учител по изобразително изкуство“ (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество) – 1 място.20.07.2017 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
Регионално управление на образованието – София – град

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-2632/27.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І.
Допуска до конкурс кандидатите:

Стойка Стоилова
Цветелина Каралеева
Красимир Андреев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 10.08.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 4 на VII етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.     
     
II. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Председател на конкурсната комисия
19.07.2017 г.

 

ЗАПОВЕД № РД 09-2834/19.07.2017 г.
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗА ОБЯВЛЕНИЕ НА СВОБОДНО МЯСТО

ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ" - 1 МЯСТО

В БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГРАД ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
05.07.2017 г.


ОБЯВА

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО  ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“
03.07.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието-София-град


03.07.2017 г.


СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град


03.07.2017 г.


СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” Регионално управление на  образованието – София-град


03.07.2017 г.


СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град


03.07.2017 г.


СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град


16.06.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

за длъжността „главен юрисконсулт”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,
Регионално управление на образованието-София град16.06.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,
Регионално управление на образованието – София-град16.06.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,
Регионално управление на образованието – София - град16.06.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”
в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”,
Регионално управление на образованието – София-град10.04.2017 г.


Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика” в отдел Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град

27.04.2017 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „Старши експерт по математика”
в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
Регионално управление на  образованието – София град

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1867/30.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.  Иванка Вълчева Топалова-Асса
2. Лидия Илиева Гаврилова
3. Ралица Стоилова Войнова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.05.2017 г. в 10:00 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,
ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 12.05.2017 г. 13:00 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,
гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 12.05.2017 г. от 14:15 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

ВАНЯ КАСТРЕВА-МОНОВА
Председател на конкурсната комисия


10.04.2017 г.


Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика” в отдел Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град


10.02.2017 г.


СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”
в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност” Регионално управление на  образованието – София град


01.02.2017 г.


ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА КОНКУРС "УЧИТЕЛ" ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (С ДОПЪЛВАНЕ НА НОРМАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
В БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГРАД ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА


30.01.2017 г.

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София – град.

----------------

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София – град.

 


16.01.2017 г.


Резултати от проведена процедура за подбор по документи за длъжността „Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране - София-град

 


03.01.2017 г.


О Б Я В А
  

Регионално управление на образованието – София-град обявява свободно работно място за длъжността „Специалист-деловодител“ към отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • професионален опит в областта на администрацията не се изисква;
 • опит в работа с деловодни програми;

Начин на провеждане:

 • подбор по документи и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие;
 • Автобиография;
 • Копие на диплом за степен на образование;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП-3;
 • Други документи: за компютърни умения и др.

Срок и място за подаване на документи:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 03.01.2017г. до 06.01.2017г. вкл.
Документите се подават в сградата на  Регионално управление на образованието – София-град , ул. „Антим I“ № 17, етаж V, стая № 502  всеки работен ден от 9,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,30 ч. Лице за контакт: Васил Василев , тел. 02/ 935 60 60.

Кратко описание на длъжността:
Административно и деловодно обслужване на граждани, юридически лица и служители на РУО – София-град, обработване на входяща и изходяща кореспонденция, регистриране на заповеди, доклади и протоколи в електронна система за документация, като изготвя деловодно свързани преписки. Изпълнява секретарски функции и обслужва телефонната централа в Регионално управление на образованието.

Размер на индивидуална основна месечна заплата – от 460,00 лв.

Длъжностно ниво, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/ - 13.

Наименование на длъжностното ниво, съгласно КДА – ниво специалист 3. Код по НКИД: 3359-3009; код по КИД 2008: 85.60.

Длъжностна характеристика за длъжността „Специалист – деловодител“ се предоставя на кандидатите при подаване на документите.


12.12.2016г.


СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионално управление на образованието – София град


25.11.2016г.


Обява за конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София - град


23.11.2016г.


ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ В ЦКО

ЗАЯВЛЕНИЕ


23.11.2016г.


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Старши експерт" в отдел „Средно образование“ в Центъра за информационно осигуряване на образованието към Министерство на образованието и науката


22.11.2016г.


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Качество на училищното образование“ в Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование"


14.09.2016г.


Заповед № РД 09-1116/16.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българско средно училище "Христо Ботев" - град Братислава, Словашка република.

Заповед № РД 09-1117/16.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - град Прага, Чешка република.

Заповед № РД 09-1216/26.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учебната 2016/2017 година за длъжността "учител" по английски език и за длъжността "учител" по история и цивилизации в Българско средно училище "Д-р Петър Берон", град Прага, Чешка република.25.07.2016г.

ПИСМАТА НА КАНДИДАТИТЕ,  ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ СРЕЩУ ПОДПИС ОТ 27 ДО 29 ЮЛИ 2016 Г., В ДЕНЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО.


22.07.2016г.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ,  КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ21.07.2016г.

Изх. № 9137-608/21.07.2016г.

ДО
КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР"
НА ОБЩИНСКИ  УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Уведомявам Ви, че писмото с окончателните резултати от проведения конкурс ще получите на следващия работен ден след интервюто в стая 422, ІV етаж в РИО – София-град, ул. „Антим І „ № 17 от 14,00 до 15,30 ч.  

БОЯНКА КЪНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ


21.07.2016г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ-ГРАД20.07.2016г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ-ГРАД
НА 21-23.07.2016 Г.


20.07.2016г.

Списък с допуснатите до интервю кандидати за длъжността „директор“ на общински училища от област София-град


18.07.2016г.


Списък на допуснатите до конкурс кандидати  за заемане на длъжността „директор” на държавни училища на територията област София-град11.07.2016г.


СПИСЪК
с допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на общински училища,
обявен със заповед № РД 06-1/27.05.2016 г. на началника на РИО – София-град08.07.2016г.


Изх. № 9137-594/ 08.07.2016 г.

ДО
КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР"
НА ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,


Във връзка с писмо на МОН с №9105-215/08.07.2016 г., вх. №0200-801/08.07.2016 г. в РИО – София-град, относно провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор“ на общински и на държавни училища обявени на 02.06.2016 г., Ви информирам следното:

I.
Писменият изпит тест на допуснатите кандидати за участие в конкурсите, ще се проведе на 19 юли 2016 г. от 11.00 часа в четири областни центрове: гр. София, гр. Плевен, гр. Шумен и гр.Хасково.
За областите: София - град, София - област, Перник и Благоевград, тестът ще се проведе  в град София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – централна сграда, Юридически факултет, зала 272.

Кандидатите следва да се явят на посочените места в съответния център за провеждане на писмения изпит – тест един час преди началото му.

Кандидатите ще бъдат допускани в залите след проверка на документ за самоличност.

II. Интервюто с кандидатите,
издържали писмения изпит – тест, ще се проведе по график в град София, в периода от 21 юли до 29 юли 2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РИО -СОФИЯ-ГРАД
23.06.2016г.


Заповед № РД 09-812/20.06.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – София-град


13.06.2016г.


Заповед № РД09-779/10.06.2016 г. на министъра на образованието и науката за промяна на списъка с държавни училища, за които е обявен конкурс за заемане на длъжността "директор"
02.06.2016г.


Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "директор" на общински училища на територията на област София-град.

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни училища на територията на област София-град.

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 - 7.


03.05.2016г.


СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град     

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието – София-град


15.04.2016г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – София град


15.04.2016г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град


15.04.2016г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „Старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град15.04.2016г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „Старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град


10.02.2016г.


Център за информационно осигуряване на образованието към МОН обявява свободно работно място за длъжността  „Старши експерт“ към отдел „Средно образование“.29.01.2016г.


ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦКО И КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ

ЗАЯВЛЕНИЕ16.11.2015г.


О Б Я В А

Регионалният инспекторат по образованието – София-град обявява свободно работно място за длъжността „Специалист – деловодител“ към отдел „Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно осигуряване“.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • професионален опит в областта на деловодството – не се изисква;
 • компютърни умения
Начин на провеждане:
 • интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие
 • Автобиография
 • Копие на диплом за степен на образование
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП-3.
 • Други документи: за компютърни умения и др.

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 16.11.2015г. до 19.11.2015г. вкл.
Документите се подават в Регионален инспекторат по образованието – София-град, гр. София, ул. „Антим I“ № 17, етаж V, стая № 507 всеки работен ден от 9,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч. Лице за контакт: Пламен Коларов, тел. 02/935 60 59, 02/935 60 50   и 02/935 60 62.

Кратко описание на длъжността:

Деловодно обслужване на граждани, юридически лица и служители на РИО – София-град, обработване на входяща и изходяща кореспонденция, регистриране на заповеди, доклади и протоколи в електронна система за документация, като изготвя деловодно свързани преписки. Изпълнява секретарски функции и обслужва телефонната централа в Регионалния инспекторат по образованието.

Размер на индивидуална основна месечна заплата – от 400,00 до 700,00 лв. Длъжностно ниво, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/ - 11. Наименование на длъжностното ниво, съгласно КДА – ниво специалист 1.

Длъжностна характеристика за длъжността „Главен специалист – деловодител“ се предоставя на кандидатите при подаване на документите.23.07.2015г.


СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ОБЯВЕН НА 18.06.2015 г.


02.07.2015г.


КОНКУРС за длъжността „директор" на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)


25.06..2015г.


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град


18.06..2015г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността директор на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“, гр. София


18.06..2015г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността директор на общинско училище по чл. 26, ал. 1, т. 3, т.5, т. 6 и т.9 от ЗНП на територията на област София - град


08.06..2015г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град


11.03.2015г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „ Старши експерт по чуждоезиково обучение”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионален инспекторат по образованието – София-град        

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-194/16.02.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І.
Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Десислава Васкова Кънчева
 2. Диана Стоянова Македонска
 3. Диана Тончева Шекерлийска
 4. Любимка Георгиева Дамянова
 5. Надежда Стоянова Луканова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на   06.04.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,
ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.04.2015 г.       в 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 06.04.2015 г.
от 13.40 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ.
 Не допуска до конкурс:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Деяна Иванова Янакиева

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не  удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко 1 година стаж като учител по предмет от културно-образователната област „Чужди езици“ или минимален ранг – V младши ранг

Елена Николаева Динева

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко 1 година стаж като учител по предмет от културно-образователната област „Чужди езици“ или минимален ранг – V младши ранг

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
Председател на конкурсната комисия


11.03.2015г.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „ Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионален инспекторат по образованието – София-град        

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-195/16.02.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Анна Костадинова Ненова
 2. Антоанета Кирилова Асенова-Данова
 3. Десислава Васкова Кънчева
 4. Екатерина Георгиева Холянова-Петрова
 5. Елена Костадинова Бозова-Стайкова
 6. Емилия Петрова Йончева
 7. Йордан Радойчев Станчов
 8. Йорданка Аспарухова Иванова
 9. Лилия Апостолова Желязкова
 10. Мария Миткова Савова
 11. Милен Василев Николов
 12. Надя Божидарова Стаменова-Флорова
 13. Нелка Пенчева Пеева
 14. Стефан Стефанов Петров
 15. Татяна Пеева Гюзелева-Костова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  07.04.2015 г. в  10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,
ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.04.2015 г. 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,
гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.04.2015 г.
от 14.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Няма недопуснати до конкурс кандидати.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
Председател на конкурсната комисия


10.03.2015г.


О Б Я В А


Регионалният инспекторат по образованието – София-град

обявява

свободно работно място за длъжността „Главен специалист – човешки ресурси“
към отдел „Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно осигуряване“.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  • средно образование;
  • професионален опит: 2 години в областта на човешките ресурси;
  • компютърни умения;
  • длъжностно ниво, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/ - 11;
  • наименование на длъжностното ниво, съгласно КДА – ниво специалист 1;
 2. Начин на провеждане:
  • интервю.
 3. Необходими документи за кандидатстване:
  • Заявление за участие
  • Автобиография
  • Копие на диплом за степен на образование
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП-3.
  • Други документи: за компютърни умения и др.
 4. Срок и място за подаване на документи:
  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник от 11.03.2015 г. до 16.03.2015 г. вкл.

  Документите се подават в Регионален инспекторат по образованието – София-град, гр. София, ул. „Антим I“ № 17, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч., лице за контакт: Лилия Станева, тел. 02/935 60 59, 02/935 60 50 и 02/935 60 62, стая № 507.

Кратко описание на длъжността: Организира, координира и изпълнява техническите функции при изпълнението на основните и специфични дейности, свързани с осигуряване на необходимите човешки ресурси в Регионалния инспекторат по образованието и на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

Размер на индивидуална основна месечна заплата – от 360,00 до 850,00 лв.

Длъжностна характеристика за длъжността „Главен специалист – човешки ресурси“ се предоставя на кандидатите при подаване на документите.


20.02.2015г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град


20.02.2015г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град


01.07.2014г.


Списък

на допуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността „директор“
на общински училища на територията на област София-град

 1. Даниела Иванова Цанкова
 2. Евдокия Георгиева Гергова-Савова
 3. Илиян Илиев Войнов
 4. Катя Георгиева Кючукова
 5. Любимка Страхилова Пешева
 6. Любомир Орлинов Тодоров
 7. Мариета Тодорова Гигова
 8. Мария Иванова Илиева
 9. Мони Георгиев Иванов
 10. Олег Христович Михайлов
 11. Паулина Ангелова Радева
 12. Таня Кирилова Борисова
 13. Христо Светославов Птухин

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на писмен изпит-тест, който ще се проведе на 08.07.2014 г. от 10.00 часа в сградата на 32 СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 63, като регистрацията на кандидатите ще започне от 9:15 часа в същото училище.


22.05.2014г.


КОНКУРС
за заемане на длъжността „директор” на общински училища по чл. 26, ал. 1, т. 3, т. 6 от ЗНП на територията на област София-град


21.12.2013г.


СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността „Кариерен консултант“ в Център за кариерно ориентиране – София-град


16.12.2013г.


СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „кариерен консултант”
в Център за кариерно ориентиране по проект BG051PO001-4.3.02-0001
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование” за област СОФИЯ-ГРАД
 

В изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката по проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”  комисия, определена от ръководителя на местния екип със заповед № РД 01-201/11.12.2013 г., реши:

I. Допуска до събеседване следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

1

Наталия Маринова Димитрова

2

Надя Симеонова Цветкова

3

Жасмина Янкова Стефанова

4

Райна Георгиева Мървакова

5

Димитър Иванов Лазаров

II. Не се допускат до събеседване следния кандидат за длъжността „кариерен консултант”:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

Радка Манолова Пелтекова

професионалният опит не съответства на изискванията

          Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе в Регионален инспекторат по образованието – София-град, ул. „Антим І” № 17, етаж V, заседателна зала на 19.12.2013 г. от 9,00 часа.

ВАНЯ КАСТРЕВА
Началник на регионален инспекторат по образованието – София-град
Ръководител на местния екип за подкрепа на проекта.13.12.2013г.


Списък
на допуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността „директор“
на общински училища на територията на област София-град
           

 1. Янка Ангелова Цекова-Проданова
 2. Николай Георгиев Колев
 3. Соня Боянова Василева
 4. Любомира Светославова Николова
 5. Тончо Грозодев Колев
 6. Мая Николаева Зафирова
 7. Детелина Цветкова Царвулкова
 8. Нелка Пенчева Пеева
 9. Жанина Величкова Здравкова
 10. Нели Димитрова Недялкова
 11. Дениза Петкова Денинска
 12. Виржиния Емануилова Цурева
 13. Румен Ангелов Андреев
 14. Румяна Петкова Танева
 15. Камелия Иванова Кръстева
 16. Ани Христоскова Рачкова
 17. Райна Стоилова Стоилова
 18. Анка Ангелова Трифонова
 19. Николай Иванов Радулов
 20. Мария Иванова Илиева
 21. Венета Кирилова Димитрова-Михова
 22. Весела Янчева Иванова
 23. Кирилка Кръстева Диковска-Гунджулова
 24. Мони Георгиев Иванов
 25. Юсуф Салиф Юсуф
 26. Ралица Стоилова Войнова
 27. Евелина Кирилова Николова
 28. Роман Йорданов Братоев
 29. Милена Стефанова Цветанова
 30. Евгений Господинов Гочев

            Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на писмен изпит-тест, който ще се проведе на 14.01.2014 г. от 10.00 часа в сградата на 32 СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 63, като регистрацията на кандидатите ще започне от 9,15 часа в същото училище.15.11.2013г.


ОБЯВА КОНКУРС
Процедура за заемане на длъжността „Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) по чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда със седалище в София-град


15.11.2013г.


СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО – София-град


15.11.2013г.


СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град


15.11.2013г.


СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град


07.11.2013г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността
„директор” на общински училища по чл. 26, ал. 1, т. 3, т. 6, т. 9 от ЗНП на територията на област София-град.


29.10.2013г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическата дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град29.10.2013г.


ОБЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища” в отдел „Инспектиране и организационно-методическата дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град29.10.2013г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическата дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град