начало ...> до директорите ...  


до директорите на столичните училища

18.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24645/17.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-335/16.10.2017 г., регистрирано с вх. № РУО1-24446/16.10.2017 г., приложено Ви изпращам информация относно провеждането на конкурс за лого на иновативните училища в България. Следва да информирате учителите и учениците в ръководеното от Вас училище за възможността да се включат.

Приложение:

 1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


18.10.2017 г.

Изх. №РУО1-24708/18.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във  връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, относно отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия, Ви уведомявам, че с резолюция на Общото събрание на ООН, всяка трета неделя на месец ноември е определена за такъв ден. През настоящата 2017 г. този ден е 19 ноември.
В рамките на дните до 24.11.2017 г., моля да организирате подходящи инициативи – информационни дни, уроци за безопасно преминаване на маршрутите на учениците от I до IV клас, тематични родителски срещи, тренинги, нагледни демонстрации на учебни площадки и полигони по БДП и др.
В срок до 30.11.2017 г. , моля да уведомите РУО - София – град за осъществените дейности като ги отразите в приложената таблица на посочения линк.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


17.10.2017 г.

Изх. № РУО 1-24687/17.10.2017 г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                         

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че със заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката и Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 към нея са определени дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните и в чуждестранните училища на територията на Република България за учебната 2017/2018 г.
Приложено Ви изпращам График за провеждане на ученическите олимпиади, с определени дати за провеждане на общинския кръг в училищата на територията на област София-град за учебната 2017/2018 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


17.10.2017 г.

Изх. № РУО1- 24581/ 17.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че заповедите за разрешен завишен брой на ученици в паралелките за учебната 2017/ 2018 г. може да получите от 18.10.2017 г. до 20.10.2017 г. в РУО – София-град, стая 422, от 14,00 ч. до 17,00 ч.
Във връзка с това напомням, че съгласно чл. 3, ал. 4 на действащата към момента Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  при определяне броя на паралелките по реда на ал. 2 нормативът за максимален брой съгласно приложението може да бъде завишен, но с не повече от 10 на сто. Това, съгласно чл. 3, ал. 1, е в правомощията на директора на училището. Съгласно горепосоченото приложение в начален етап максималният брой е 22, съответно със завишение 10 на сто – 24; в прогимназиален етап максималният брой ученици в паралелка е 26, съответно със завишение 10 на сто – 29. Разрешение на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 3, ал. 5, е необходимо за завишение над този брой. Съгласно чл. 3, ал. 6 на същата наредба, за училищата, за които се утвърждава държавен план-прием, броят на учениците в паралелка може да бъде определен над норматива за максимален брой при условията на ал. 4 само при изготвянето на предложенията. За всеки отделен случай, в който по различни причини са насочвани ученици в гимназиален етап, има писмо от съответната институция, в което е посочено основанието за насочване над утвърдения план-прием.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 17.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24580/17.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24121/12.10.2017 г., Ви уведомявам, че Националната спортна академия „В. Левски“, Министерството на физическото възпитание и спорта, Българският съюз за физическа култура и Българският олимпийски комитет издават научно-методическо списание  „Спорт и наука“, което разглежда проблемите за здравето, физическата дееспособност и психическата устойчивост на учащите.
Списанието дава възможност на учителите по физическо възпитание и спорт да публикуват писмени разработки по учебния предмет.
Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище, като при проявен интерес от Ваша страна за абонамент – каталожният номер на списанието е 1710.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


17.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24567/ 16.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/ 2018 година.

Приложение: съгласно текста:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


17.10.2017 г.

Изх.№ РУО1-24523/16.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

През учебната 2017/2018 г. ще се реализира Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ от Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Министерството на образованието и науката.
Цел на кампанията е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимилира успешна адаптация на учениците към пазара на труда, да се подпомогне кариерното развитие на учениците, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място. Кампанията ще се проведе от м.октоври 2017 г. до м. април 2018 г.
В рамките на кампанията:

 • Ще се проведе обучение от 16 учебни часа на 2000 учители, като ще получат удостоверение по ключова копметентност „Трудови, социални и осигурителни права.“
 • Ще се проведат обучения на завъшващите XII клас ученици (40000 ученици) в часа на класа в рамките на 10 учебни часа по следните теми:

„Искам да постъпя на работа.“

„Започвам работа.“

„Възнаграждението за моя труд.“

„Защита от рискове на работното място и в живота – задължително осигуряване.“

„Работното време, почивки и отпуски – мога ли да управлявам сам(а) и как?“

„Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?“

„Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя? а, ако не ми харесва, как да напусна?“

„Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намерия?“

„Работа в чужбина – интересно е. Има ли правила?“

 • Ще се осъществят серия публикации в регионални печати и он-лайн медии.
 • Ще се излъчат разработени клипове и филми в регионални медии.
 • Ще се организират и провеждат стартова и заключителна пресконференции.

Моля да включите посочените теми в часа на класния ръководител на завършващите ученици от XII клас, в рамките на 10 учебни часа.
Материалите ще бъдат осигурени от представители на КНСБ.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


17.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24525/16.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 20.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.
Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 17.10.2018 г.
Членовете на Областната комисията следва да се явят на 20.10.2017 г. в РУО – София-град в 9:30 часа, а класираните ученици в 9:45.

Приложение:
Регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


16.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24357/13.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 
ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-329/11.10.2017 г., регистрирано с вх. № РУО1-24149/12.10.2017 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-5367/06.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година, за сведение и изпълнение.
Националният календар за изяви по интереси на децата и учениците е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката в раздел „Олимпиади и състезания“.

Приложение: Заповед.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


16.10.2017 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-24420/ 16.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 21.10.2017 г. Училищата,  желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това като изпратят списъци на участниците, разпределени по езикови комбинации, в срок до 17:00 ч. на 16 октомври 2017 година по електронен път на адрес rio_nlukanova@abv.bg или rio_a.kadieva@abv.bg. Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури един член на комисията по засекретяване, както и по един квестор на всеки до седем участници от езикова комбинация. Списъците с трите имена и длъжността на членовете на комисията по засекретяване и на квесторите трябва да бъдат изпратени на посочените по-горе електронни адреси в срок до 17:00 ч. на 17.10.2017 г.
Училищата домакини на състезанието ще бъдат обявени след обобщаване на заявките за участие.
ВАЖНО:

 • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2017/2018 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици според езиковата комбинация, в която желаят да участват.
 • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
 • В случай че включени в списъците ученици се отказват от участие, е необходимо да информирате старши експертите по ЧЕМЕ в РУО – София-град най-късно до 18.10.2017 г.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


16.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24360/13.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22053/21.09.2017 г., Ви уведомявам, че Театър „Цвете“ стартира едногодишна Кампания за превенция на насилието в училище.
Тя ще включва поредица от интерактивни театрални представления и творчески работилници за ученици от столицата.
Кулминацията на едногодишната кампания ще бъде ученически театрален фестивал „Театър срещу насилието“, в който деца ще играят за деца.
Кампанията е подкрепена от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Българското национално радио.
Официалното откриване ще се проведе на 26.10.2017 г. в Столична библиотека, зала „Вяра“ от 16.00 до 18.00 часа.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


16.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24390/13.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21879/19.09.2017 г., Ви уведомявам, че на 31.10-01.11.2017 г. РААБЕ България и Институтът за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство организират третия годишен форум за образование „Учителят в действие“.
Събитието ще се проведе в хотел „Рила“, Боровец с участието на лектори от България, Германия, Италия, Чехия и Словакия, професионалисти с богат опит и дългогодишна практика в различни сфери в областта на образованието.
Програмата е организирана в два последователни дни, като дава възможност участниците сами да решат кои теми и уъркшоп сесии да посетят. Партньори на събитието са: Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, издателство „Клет България“, издателска къща „Анубис“, издателство „Булвест 2000“, Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
Допълнителна информация може да получите на: http://www.pedagozi.bg/forum-2017

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


13.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24237/13.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23035/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ организира обучителни курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование, както следва:
1. Проекто-базирано обучение /Изследователският подход в учебния процес и проекто-базираното обучение/ – обучението ще се проведе на 20 октомври 2017 г.
2. Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик /Индивидуална подкрепа на учениците за постигане на високи учебни резултати/ – обучението ще се проведе на 1 ноември 2017 г.
3. „Как да развиваме умения по време на самоподготовката, заниманията по интереси и организирания отдих и спорт?“. Обучението е насочено върху четивна грамотност, емоционална интелигентност и критическо мислене и ще се проведе  на 17 ноември 2017 г.
4. Превенция на агресията и алгоритъм за реакция при проява на агресивно поведение  - обучението е фокусирано върху алгоритъма за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и ще се проведе на 24 ноември 2017 г.

За допълнителна информация: e-mail: info@akademianike.eu; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


13.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24238/13.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23034/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ - организира безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.
Семинарът ще се състои на 18.10.2017 г. в 144 СУ “Народни Будители”, гр. София в два панела: от 09:00 до 11:30 часа или от 15:00 до 17:30 часа.
По време на семинара учителите ще имат възможност да се запознаят с:
- утвърдени методи за мотивиране на учениците и развиване на умения чрез използване на изследователски подход и проекто-базирано обучение;
- идеи за мотивиране на учениците през техните собствени интереси;
- иновативни методи за управление на класната стая;
- идеи за мотивиране на учениците в процеса на оценяване на техния напредък.

За повече информация: имейл: info@akademianike.eu; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


13.10.2017 г.

Изх. № РУОПР-703/13.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка със стартирането на дейностите по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 година в изпълнение на чл.85, ал.6 от Инструкцията по проекта е необходимо да внесете в срок до 17.10.2017 г. доклад до началника на РУО – София-град в случай, че сте ръководител на група за извънкласни дейности по проекта като приложите към него тематичното си разпределение за утвърждаване от началника.

Напомням Ви, че всички документи се изготвят на бланка на проекта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


13.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24054/ 12.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламентите на Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“ и на Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2018 г., организирани от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


13.10.2017 г.

Изх. № РУО1-24056/ 12.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 28.10.2017 г. и 29.10.2017 г. – събота и неделя, тематична конференция на тема
Методически проекти на учителя по български език и литература
Начало на конференцията – 9.00 часа, събота.
Място на провеждане – София, ул. „Граф Игнатиев” 15 в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси
Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.
Командировъчните са за сметка на участниците.
Цената за участие в конференцията е 40 лв. (за членове на АУБЕЛ е 30 лв.) и се превежда по банков път на следната сметка:
Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22
За да се получи  удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20 лв. на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./
Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Моля да запознаете учителите по български език и литература с настоящата покана и с програмата, която е в прикачения файл, и при необходимост да съдействате на желаещите за участие в конференцията.


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


12.10.2017 г.

Изх. №РУО1-24156 /12.10.2017 г.

   ДО
   ДИРЕКТОРИТЕ НА
   СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
    
   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., Ви напомням, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на  здравеопазването са дадени указания1,2 за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.
Уведомявам Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинскато лице, издало бележката.
При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.
Своите сигнали директорите на столичните училища могат да изпращат на електронната страница на СРЗИ - в рубриката „Подай сигнал“- или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482.


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


12.10.2017 г.

Изх.№ РУО 1-24201/12.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-320/04.10.2017 г., вх. № РУО 1-23988/11.10.2017 г., приложено Ви изпращам статут на Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“, иницииран от община Велики Преслав.
Конкурсът е в две основни направления - литературно творчество и художествени творби. Участниците са разпределени в три възрастови групи: 7-10години; 11-14 години и 15-18 години.
Проектът ще се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката.
Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

Приложение: Статут на конкурса


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


12.10.2017 г.

Изх.№ РУО 1-24199/12.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
на вниманието на учителите поистория и цивилизация      

                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
                                                                                                  

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 28.10.2017 г. от 10.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година с лектор проф. д-р Веселин Янчев.         
Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


12.10.2017 г.


Изх. № РУО 1-24205/12.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ за пета поредна година организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Творческата надпревара е посветена на предстоящата 75-годишнина от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война, която ще се отбележи през 2018 година.
Участието на учениците в конкурса е начин както за придобиване на нови знания, така и за осмисляне на историята в контекста на съвремието и формиране на адекватна ценностна система.
Според регламента, в конкурса могат да се включат ученици от VІІІ до ХІІ клас. Те могат да избират между три теми за своите есета:
Първа тема: Ако машина на времето те „върне“ в България през март 1943 година, как би постъпил/а ?
Втора тема: Ако в бъдеще настъпи политически режим, който извършва геноцид над определен етнос, какъв избор би направил/а и какви жертви би могъл/а да понесеш?
При оценката ще се имат предвид познанията за историческите събития и личната позиция, изразена при творческата интерпретация по темите.
Трета тема: Аз бях един от спасените...
Творбите по тази тема трябва да бъдат базирани на автентичната история на български евреи, преживели събитията през март 1943 година. Журито ще оцени изследователския дух на авторите - издирване на очевидци или техни наследници, както и творческото пресъздаване на техните спомени.
Конкурсът стартира на 10 октомври 2017 година. Участниците трябва да изпращат своите произведения до 10 февруари 2018 г. на адрес: center.alef@qmail.com или на адрес: Бургас 8000, пл. „Баба Ганка“ 4, ет. 4. Център„Алеф“. Материали и библиография по темите могат да бъдат намерени във виртуалната библиотека на сайта на „Алеф“ www.alef-bq.org Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на тържествена церемония през март 2018 г.
Ученическите есета ще бъдат оценени от авторитетно жури. Ще бъдат раздадени следните награди: I място - участие в едноседмичен международен конгрес за млади лидери в Херцлия, Израел за сметка на организаторите, II място - 300 лв, III място - 200 лв. Най-добрите автори от цялата страна ще участват в тържествената церемония по награждаване в Бургас през март 2018 г.

Моля да информирате учителите по български език и литература и по история и цивилизация и учениците от Вашето училище за конкурса и да окажете необходимото


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


12.10.2017 г.


Изх. № РУО1- 24200/12.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23987/11.10.2017 г., Ви информирам за две международни инициативи в областта на информатиката:

 1. Европейска седмица на програмирането, която се провежда от 7-22 октомври 2017 г. и се координира в България от Дигиталната национална коалиция. Европейската седмица на програмирането има за цел да мотивира учениците да изучават информатика и да развиват своите умения. За участие в тази инициатива училищата се регистрират на адрес: http://event.codeweek.eu/. За въпроси и съдействие училищата могат да се обръщат към организаторите на адрес: codeweek@gmail.com и на тел. 0899368857.
 2. XIV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, което се провежда от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас на 5.11.2017 г. в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


12.10.2017 г.


Изх. № РУО1-23463/ 09.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за две състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.
Моля информацията да бъде сведена до знанието на заинтересованите.

Приложения: съгласно текста.


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


11.10.2017 г.


Изх. №  РУ01-23593/10.10.2017 г.                                    

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,
ОБЩИНСКИ
ТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  писмо  изх. №  РУ01-7520/07.04.2017 г. на началника на РУО – София-град  и
прилагането на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование предоставят тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището/регионалния център за подкрепа.

Моля до 31.10.2017 г. да представите информация за изпълнение на описаните в писмото мерки на линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY_vX3-qPBKqnDvtRFjyfukh0i2a0w-3g3mqfCEtvEmlCWLg/viewform?usp=sf_link

Писмото е публикувано на сайта на РУО – София-град на 11.04.2017 г. в раздел „Писма, служебна информация“.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


11.10.2017 г.

Изх. № РУО1-23806/10.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Благотворител“, регистрирано с вх. № РУО1-23546/09.10.2017 г., Ви уведомявам, че посочената фондация организира конкурс  за благотворителна инициатива на ученици от VIII до XII клас от всички училищата в страната.
Срокът за включване на учениците е 31 октомври 2017 година.
В посочения линк ще намерите допълнителна информация, формуляр за кандидатстване и плакат за училището:
http://www.blagotvoritel.org/page.php?P=101

Учениците ще имат възможност да развият уменията си да пишат и осъществяват свои собствен проект.
За допълнителна информация – Екатерина Русева, координатор, GSM: +359885414038.

           
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


11.10.2017 г.

Изх. № РУО1-23831/10.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-23174/05.10.2017 г., е необходимо да сведете до знанието на учителите по английски език приложената информация за състезания и програми за обучение, в които учениците, изучаващи английски език, могат да се включат през настоящата учебна година.

Приложения:

 1. Съобщение за състезание “Spelling Bee”.
 2. Съобщение за състезание “Bulgarian Creative Writing”.
 3. Информация за програмата “Yes”.

           
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

10.10.2017 г.

Изх. № РУО1-23830/10.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-324/ 5.10.2017 г., вх. № РУО1-23311/ 06.10.2017 г. Ви уведомявам, че Министерството на обрзованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България са партньори на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, организиран от Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот, превенция на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със здравословното хранене, физическата активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушене.
Всички материали за конкурса са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката в секция „Конкурси“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


10.10.2017 г.

Изх. №РУО1-23792/10.10.2017 г.            
 
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА 34 ОУ, 45 ОУ, 48 СУ, 56 СУ, 63 ОУ, 85 СУ, 92 ОУ, 93 СУ, 136 ОУ И 143 ОУ  
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с провеждане на проект „Свободното време като предпоставка за информалното учене“, приложено Ви изпращам благодарствено писмо на фондация „Институт за информални иновации“.
  

           
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


10.10.2017 г.

Изх. № РУО1-23742/10.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА  
НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, основно образование се придобива след завършен VII клас, докато по отменения Закон за народната просвета основно образование се придобиваше след завършен VIII клас. Поради тази причина завършилите през учебната 2016/2017 година седми клас ученици са придобили основно образование, което им дава право да кандидатстват за стипендия от началото на учебната 2017/2018 година по реда на Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.
Предоставените средства за стипендии за 2017 г. са разчетени на база брой ученици от IX до XII клас включително, за финансова, календарна година, поради което за учениците в VIII клас не са предвидени и предоставени средства за месеците октомври, ноември и декември.
В тази връзка Ви  информирам, че ще бъдат предоставени допълнителни средства за стипендии за 2017 г. Допълнителните средства ще бъдат изчислени пропорционално за три месеца (октомври, ноември, декември) на базата на броя на учениците в VIII клас за учебната 2017/2018 година в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) и размера на средствата за стипендии за един ученик, определен от Министерския съвет.

           
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


10.10.2017 г.

Изх. № РУО1-23463/ 09.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за две състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.
Моля информацията да бъде сведена до знанието на заинтересованите.

Приложения: съгласно текста.

           
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


09.10.2017 г.

Изх. РУО1 – 22791/ 02.10.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            От юли 2016 г. секция «Дистационни изследвания на ГИС», ИКИТ-БАН изпълнява проект ЕЕОBSS (http://eeobss.spase) по първата тръжна процедура по програмата РЕCS на европейската космическа агенция (ЕКА) за България.  Проектът е насочен към българското средно училище и образованието по природни науки. Основната му цел е разработване, тестване и популяризиране на курс от обучителни материали по наблюдение на Земята от космоса за българското средно училище. В рамките на проекта са планирани серия от популяризаторски инициативи целящи достигане до директори на училища, учители и ученици, родители и широката общественост.
На 02.11.2017 г. в мраморната зала на Руския културно-информационен център (РКИЦ) в гр. София ще се проведе Ден на отворените врати по проект ЕЕОBSS, на който ще бъдат връчени награди и грамоти на ученици от V-ти до ХІІ-ти клас в Национален конкурс за детска рисунка, есе и стихотворение на тема „Моята среща със Земята от Космоса“. За целта всеки участник трябва да изпрати есето или стихотворението на имейл: openday@eeobs.space. За учениците, които ще участват и с рисунка, формата на картината не трябва да надвишава определените размери публикувани в Условията за участие на сайта на проекта: https://goo.gl/wZYxVO.

           
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


09.10.2017 г.

Изх.№ РУО 1-23385/09.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Регламент на Национален исторически конкурс на тема: „180 години от рождението на Васил Левски“, организиран от Първа езикова гимназия, гр. Варна и Регионално управление на образованието - Варна.
Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите по история и цивилизация и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент за участие в конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


09.10.2017 г.

Изх. № РУО1-23429/09.10.2017 г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ
                       
                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09-5352/06.10.2017 г. на министъра на образованието и науката относно изменение на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища,  на центровете за специална образователна подкрепа, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на регионалните центрове за подпомагане на приобщаващото образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата, утвърдени със заповед № РД 09-1778/14.03.2017 г., с цел създаване на подходяща организация, е необходимо:
В срок до 19.10.2017 г. вкл. директорите да попълнят и подадат в деловодството на РУО – София-град мотивирано искане - декларация по образец Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор, който е наличен на сайта РУО – София-град.
Мотивираното искане – декларация следва да бъде попълнено коректно и в пълен обем.

Частично попълнени мотивирани искания – декларации няма да бъдат разглеждани.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


09.10.2017 г.

Изх. №РУО1-23455/09.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 17.10.2017 г. от 10:00 ч и от 14:00 ч. в 56. СУ „Константин Иречек“,  /жк. Люлин 8, ул. „Търново“ №37/ще се проведе семинар с начални учители от столичните училища на тема „Качество на обучението в начален етап - активни методи на преподаване“ с лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

Моля, своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище и да осигурите тяхното присъствие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


09.10.2017 г.

Изх. №РУО1-23444/09.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 18.10.2017 г. от 10:00 ч. и от 14:00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“,  / ул. „Пиротска“ №68/ще се проведе семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика “ с лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.
Моля, своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище за обучителния семинар и да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 


06.10.2017 г.

Изх. № РУО1- 23374/06.10.2017г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с прилагането на § 38 - Преходни и заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 1а ал., 4 от Закона за семейни помощи за деца, изискващи предоставяне по служебен път на информация за отсъствията на децата и учениците от Министерството на образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане, от началото на 2016/2017 учебна година към Информационната система на образованието е включен нов модул – „Отсъствия на децата и учениците“.
Информация за отсъствията следва да се подава ежемесечно от всички директори на училища и детски градини за всички направени през предходния месец отсъствия (по уважителни причини и без уважителни причини) на децата и учениците в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, както и за учениците в задочна и индивидуална форма и децата на почасова организация на учебния ден за периодите, в които за тях са предвидени присъствени занятия. Данни за отсъствията следва да се подават за децата в задължително предучилищно образование (трета възрастова подготвителна група и четвърта възрастова подготвителна група) и за учениците от 1-ви до 12-ти клас. Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.
Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 5-то число на следващия месец. Данните се подават в платформата http://ots.mon.bg чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС или от друга ползвана от училището/ детската градина електронна система за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

Децата и учениците от списъка с институциите няма да бъдат подадени към АСП
При настъпили проблеми и въпроси при подаване на данни, директорите могат да се свързват с екипа на АдминСофт – тел. 02 869 1618, 02 490 1618, e-mail support@adminpro-bg.com.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАд

 НАДЕЖДА ЛУКАНОВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД02-2001/ 03.10.2017 г. на началника на РУО – София-град/

 

 


06.10.2017 г.

ЗАПОВЕД
№ РД 01-448/ 06.10.2017 г.

На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и  чл.3, ал.3 от Правилника за устройството и функциите  на регионалните управления на образованието във връзка с чл.13, ал.1 и ал.2, т.1 и т.2 от Наредба № 8/ 11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

 І. НАРЕЖДАМ:

1. В срок до 16:00 часа на 06.10.2017 г. Списък-образец № 1 на всички училища и Списък-образец № 2 на всички детски градини да са активни в модула НЕИСПУО.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светла Димитрова - началник-отдел  „ОМДК”.
Копие от заповедта да бъде връчено на горепосочените лица за сведение и изпълнение от Катя Васева – главен специалист в РУО – София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 НАДЕЖДА ЛУКАНОВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД02-2001/ 03.10.2017 г. на началника на РУО – София-град/

 


05.10.2017 г.


Изх. № РУО1-23082/05.10.2017 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ
                       
                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на чл. 220, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, в срок до 15.10.2017 г. е необходимо да подадете в деловодството на РУО – София-град декларация относно посочените в цитираната законова норма обстоятелства.
Декларацията следва да бъде подадена по приложения към настоящото писмо образец (бланка).

Приложение: ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 220, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

НАДЕЖДА ЛУКАНОВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД02-2001/ 03.10.2017 г.)

 


04.10.2017 г.


Изх. № РУОПР-692/04.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка със стартирането на дейностите по проект „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година в срок до 9 октомври е необходимо за разработите училищните програми по проекта.

 1. Обръщам внимание, че училищните програми по проекта се разработват въз основа на откритите съответствия между необходимите за училището извънкласни дейности и предлаганите такива за съответното населено място и училище. Наличието на съответствие между необходимите и предлаганите извънкласни дейности за всяко училище се определя въз основа на справка от електронната платформа на проекта.

Справката се генерира от председателя на съвета „Твоят час“ в тридневен срок от публикуването в електронната платформа на необходимите от училището извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година. Председателят организира обсъждането на справката в съвета „Твоят час“ и прави предложение до директора за извънкласните дейности, които могат да се организират за учебната година.

 1. Входът в електронната платформа от директора на училището и от председателя на съвета става чрез избор на съответното меню от информационната система на проекта на адрес http://tchas2.mon.bg
 2. За изпълнение на основната цел на проекта за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, е препоръчително за учебната 2017/2018 година в предлаганите от училището извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения и заниманията по интереси в областта на науката, техниката, здравното образование и здравословния начин на живот и гражданското образование да се акцентира на базовата и функционалната грамотност на учениците чрез използване на различни подходи, средства и методи на обучение.

Извънкласните дейности за обучителни затруднения за начален етап следва да са ориентирани към потребностите и конкретните нужди от индивидуална подкрепа на учениците за преодоляване на пропуските при усвояване на учебния материал и за повишаване на базовата грамотност.
За предлаганите от училищата извънкласни дейности за учениците от прогимназиален и гимназиален етап акцентът при изготвянето на тематичните програми следва да е насочен и към функционалната грамотност с оглед развиване на уменията и мотивацията за учене, компетентностите и творческите способности на учениците и бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.
Подготовката и изпълнението на проектните дейности за учебната 2017/2018 година следва да са в съответствие с изискванията, определени в Инструкцията за изпълнение на дейностите по проекта, която е публикувана в информационната система.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

НАДЕЖДА ЛУКАНОВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД02-2001/ 03.10.2017 г.)

 


04.10.2017 г.


Изх. № РУО1-23015/ 04.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги” се провежда за пета година. То е подкрепено с писмо № 1103-242 от 12.08.2016 г. на МОН. Подробности за регламента можете да прочетете на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org.
Състезанието се провежда съгласно следния график:


Състезание

Подаване на заявки за състезанието

Получаване на материалите

Провеждане на състезанието

Обявяване на резултатите и получаване на грамоти

Първи предварителен кръг

10.10. - 20.10. 2017 г.

26.10. – 07.11. 2017 г.

09.11.2017 г.

30.11.2017 г.

Втори предварителен кръг

11.01. – 22.01. 2018 г.

25.01. – 13.02. 2018 г.

15.02.2018 г.

06.03.2018 г.

Финален кръг

Имената на участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org

17.04. – 27.04. 2018 г.

03.05.2018 г.

17.05.2018 г.

Моля да уведомите учениците от Вашето училище за условията за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

НАДЕЖДА ЛУКАНОВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД02-2001/ 03.10.2017 г.)

 


04.10.2017 г.


Изх. № РУО1-23016/ 04.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността с Решение № 541/ 26.09.2017 г. Министерският съвет на Република България е приел Национален план за действие през 2017 и 2018 г..

Моля да се запознаете с плана и да организирате изпълнението му съгласно посочените цели, мерки и дейности, а също и да съдействате на други институции, посочени в плана. За целта е необходимо да изготвите училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността, в който имате възможност да включите и други дейности, като се съобразите с конкретните нужди и възможности на Вашето училище.

В срок до 13.10.2017 г. изпратете плана като прикачен файл на адрес rio_sofia_plan_gramotnost@abv.bg

На същия адрес изпращайте информация за всяка дейност от плана, която е изпълнена.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

НАДЕЖДА ЛУКАНОВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД02-2001/ 03.10.2017 г.)

 


04.10.2017 г.


Изх. № РУО1-23014/ 04.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ с писмо с вх. № РУО1-22607/ 29.09.2017 г. кани учителите по български език и литература на второто издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, което ще се проведе на 3 ноември 2017 г. в големия салон на БАН.

Регистрацията за участие и предложенията за доклад се извършват до 15 октомври 2017 г. на уеб страницата http://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi_2017 чрез бутона „Заявка за участие“. Присъствалите ще получат сертификат за участие с възможност за кредит за осем часа.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

НАДЕЖДА ЛУКАНОВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД02-2001/ 03.10.2017 г.)

 


04.10.2017 г.


Изх. № РУО1-22959/03.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с изх. № 04-12-39/26.09.2017 г. от ДАЗД, вх. № РУО1 – 22468/28.09.2017г., Ви информирам за предстоящ семинар на тема „Сътрудничество на образователните институции и Държавната агенция за закрила на детето в посока на гарантиране на правата на детето“. Семинарът ще се проведе на 11.10.2017 г. и 12.10. 2017 г. в гр. Костенец, станция „Констанция“.

Моля попълнете регистрационен формуляр за Вашето участие в срок до 06.10.2017 г..
Приложение: Примерна програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


04.10.2017 г.


Изх. № РУО1-22347/26.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  началото на учебната 2017/2018 г., моля да попълните и да изпратите до 16.10.2017 г. в РУО - София-град Информационна карта за отчитане състоянието на възпитанието и обучението по БДП на децата в столичните детски градини и на  учениците от І до VІІІ клас в посочените по-долу онлайн справки:

За детски градини:

За училищата:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


03.10.2017 г.


Изх. № РУ01-22884/03.10.2017 г.

ДО
     ДИРЕКТОРИТЕ НА
     ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦСОП, РЦПППО И ЦПЛР

ОТНОСНО: Увеличение на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, считано от 01.09.2017 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо № 9107-241/02.10.2017 г. на главния секретар на МОН и изпълнението на Анекс Д 01-288/13.09.2017 г. към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г., моля да предоставите информация за увеличението на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции, считано от 01.09.2017 г. на линк:

Крайният срок за предоставяне на информацията е 17,00 часа на 04.10.2017 г.
Общинските детски градини изпращат информацията към районните общини.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

03.10.2017 г.


Изх. №
РУО1-22845/02.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 258 от ЗПУО, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 13/21.09.2016 г. на МОН за гражданското, здравното,екологичното и интеркултурното образование, писмо на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, с вх. № РУО1-22274/26.09.2017 г. и обобщена справка с изх. №РУО1- 21965/20.09.2017 г., относно актуализиране на документите за организацията на училищата при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, Ви напомням, че е необходимо да предприемете следните действия:
1. Със своя заповед да актуализирате състава на Щаба при пожари, бедствия и извънредни ситуации и Оперативните групи /Групи за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации/.
2. В срок до 30.10.2017 г. да  утвърдите, приетия с решение на педагогическия съвет, училищен План за действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
3. В изпълнение на плана за съвместни действия на МВР и МОН, през учебната година 2017/2018 година ще бъдат проведени работни срещи с директорите на училищата, училищните настоятелства и обществените съвети, на които инспекторите от РСПБЗН ще представят теми /презентации и беседи/ за учениците от пети клас, включени за провеждане в часа на класа. Във връзка с проиграване на Плана за защита при бедствия през учебната 2017/2018 година е необходимо да определите дати /по една тренировка за всеки учебен срок/ и провеждане на беседи по проекта на МОН и МВР, като за същите своевременно уведомите съответните РСПБЗН.  

В работата си в час на класа като помощно средство класните ръководители могат да ползват Книга за учителя за начален, прогимназиален и гимназиален етап.  
С цел завишаване интереса на децата и учениците за по - активното участие в спортно - художествените инициативи, сектор „Превантивен контрол и превантивна дейност“, към отдел „Превантивна и контролна дейност“ при СДПБЗН предоставя на електронен носител /диск/ с презентации и беседи за обучение при пожари и природни бедствия, които са изпратени до РСПБЗН.

За повече информация относно получаване на диска с помощни материали, Ви предоставям лица за контакти от страна на СДПБЗН: Николай Григоров – старши инспектор, началник група ПД и ДФ в сектор ПК и ПД, сл. номер 02/982 72 86 и Веска Върбанова – инспектор в група ПД и ДФ в сектор ПК и ПД , сл. номер 02/982 1857. 

Приложено Ви изпращам съдържание на диск с помощни материали.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.10.2017 г.


Изх. № РУО1-22798/02.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧАСТНИТЕ
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №1101-111/29.09.2017г. на главния секретар на Министерството на образованието и науката с вх.№ РУО1-22691/ 29.09.2017 г. и във връзка с  Постановление на Министерски съвет от 21.09.2017 г. за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В Глава Десета на Наредбата е регламентиран редът за включване и прекратяване на участието на частните детски градини и училища в системата на държавното финансиране.

В случай на желание от Ваша страна за включване в системата на държавното финансиране от 1.01.2018 г., моля в срок до 4.10.2017 г. да подадете информация на имейл адрес: gspashov@abv.bg

За контакт Георги Пашов, тел. 02/ 935 6068

Моля спазвайте срока!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.10.2017 г.

Изх.№ РУО 1-22547/28.09.2017 г.

 ДО
 ДИРЕКТОРИТЕ НА
 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                                          
         
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на  курсове за ограмотяване на възрастни. Приложено Ви изпращам необходимите документи за участие в проекта, които следва да представите до 12.00 ч. на 20.10.2017 г. в деловодството на РУО – София-град. Документите задължително се изпращат в архивиран файл и на e-mail: rio_r.voinova@abv.bg
Обръщам Ви внимание на няколко момента:
- директорите не могат да провеждат курсовете по проекта;
- максималният брой групи, които може да формира едно училище е 10;
- с настоящата покана училищата могат да формират само групи за ограмотяване;
- всички документи, които изискват подпис и печат следва да се представят на хартиен носител в указания срок, както и сканирани в електронен вид;
- всички документи трябва да съответстват на приложените образци, а тези, за които няма образец - да отговарят на изискванията за информиране и публичност.
Условията за участие и образците на документи са публикувани и на сайта на проекта - http://novshans.mon.bg/?m=2
За контакти: 02/ 935-60-78, А. Григорова и 02/935-60-67, Ралица Войнова

Приложение: 1. Документи за участие в проекта

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.10.2017 г.

Изх. № РУО1-22790/02.10.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА17-ВК08-12554/26.09.2017 г., вх.№ РУО1-22360/27.09.2017 г., Ви уведомявам, че Столична община планира реализиране на кампанията „Моето зелено училище“/“Моята зелена детска градина“, насочена към целевото озеленяване на дворовете на училищата и детските градини. Предвидените залесителни дейности ще се реализират през месец ноември 2017 г., във време, съобразено с метеорологичните условия и индивидуалните учебни планове на отделните учебни заведения, според предварително заявени препоръчителни количества и видове. В рамките на инициативата, Столичната община, с помощта и на Столичния инспекторат, ще подсигури дървесните и храстови видове.
Ангажимент на настоятелствата в образователните институции е:

 • определяне на локации за засаждане;
 • създаване на организация по засаждане на видовете спрямо метеорологичните условия;
 • последваща грижа за засадената растителност.

В тази връзка, при проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите предпочитания брой и вид растителност (дървесна, храстова и/или многогодишни цветя),  до 6 октомври 2017 г. на имейл адрес vania@sofia.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.10.2017 г.


Изх. № РУО1-22705/02.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 -22166/25.09. 2017 г., Ви информирам, че Инициативна група от психолози и  педагогически съветници в партньорство с община Стара Загора и РУО – Стара Загора ще проведе  от 10 октомври до 13 октомври 2017 г. в гр. Стара Загора Национална среща „Дни на училищната психология“.

Приложение: Покана за срещата, Предварителна програма и Заявка за участие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2017 г.


Изх. № РУО1-22674/29.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в ДВ, бр. 78 от 2017 г. са обнародвани Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2017 г.


Изх. № РУО1-22601/ 29.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № РД-12-364/ 15.09.2017 г. от ЦОПУО, наше писмо с изх. № РУО1-21713/ 18.09.2017 г., Ви уведомяваме, че тестирането за установяване на входното равнище на функционалната грамотност на всички ученици в IX клас за регион София-град ще се проведе на 05.10.2017 г., четвъртък, с начало 12,15 ч.

Необходимия инструментариум ще получите с този текст – съдържателна рамка и лист за отговори в два варианта - вариант 1 и вариант 2; на интернет страницата на РУО – София-град на 05.10.2017 г. в 11,45 ч. – двата варианта на теста, и на електронната поща на училището на 05.10.2017 г. – ключ с верните отговори, указание за кодиране и критерии за оценяване на задачите със свободен отговор, скала за преобразуване на точките в цифрова оценка и примерна структура за анализиране на данните от теста. Паролата за отключване на изпитните материали ще получите на електронната поща на училището.

Необходимо е да създадете организация за провеждането на тестирането на входното равнище на функционалната грамотност на всички ученици в IX клас.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22593/29.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21906/19.09.2017 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“, информира, че в периода 27.10.2017 г.  – 29.10.2017 г. в град Благоевград ще се проведе 47та Национална конференция на учителите по химия с международно  участие на тема: „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности.“
Тематичните направления са следните:
Развитие на природонаучна грамотност и ключови умения чрез обучение по химия.
Експериментът в природонаучното образование: от началното училище до университета.
Учебната среда в българското природонаучно и химично образование: реалности и възможност за промяна.
На конференцията ще бъдат раздадени годишните награди за учители по химия от Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий“.
За повече информация можете да посетите сайтa на конференцията.
Приложено Ви изпращам текстов файл с всички документи на конференцията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.09.2017 г.

Изх. № РУО1- 22589/29.09.2017г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка писмо от МОН относно съгласуването и утвърждаването на информацията в Списък–образец № 1 и Списък–образец № 2, получено по електронната поща на РУО – София-град с вх.№ РУО1 –22424/27.09.2017г., с искане за максимална пълнота и точност при въвеждането на данните на учениците и децата, моля да бъдете прецизни в попълването на информацията. При установяване на ДУБЛИРАНИ деца/ученици грешките да бъдат отстранявани в процеса на работа, за да  може данните в НЕИСПУО да бъдат точни.

  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22543/28.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
В прикачени файлове Ви изпращам статут и заявка за участие в Националния конкурс за поезия, проза и песен „Поезия и песен на Балкана“, организиран от Община Дряново и НЧ „Развитие-1869“, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в гр. Дряново.
Моля да информирате учителите и учениците  от Вашето училище.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2017 г.

Изх.№РУО1 -22314/26.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-307/25.09.2017 г. и вх.№РУО1-22145/25.09.2017 г.,  Ви уведомявам, че предстои провеждането поредното издание на конкурс за ученическа рисунка на тема „Пътят и аз", организиран от "Рено Нисан", град София, както и разпространение на брошура във връзка със стартирането на образователна кампания „Безопасност и мобилност за всички", свързана с безопасността на пътя, както и организиране на пътуваща изложба с рисунки, наградени в конкурса през 2017 г. на тема, „Пътят и аз". Партньори на кампанията са Детският научен център „Музейко" и МОН. Предоставените безплатни обучителни материали по пътна безопасност са разработени от педагози и от технически експерти в „Рено". В брошурата са посочени линковете, чрез които могат да се свалят - http://safetyforall-bg.com/pomagala, http://safetyforall-bg.com/mobilno. Помагалата на тема „Пътят и аз" са насочени за ползване от учениците от I до V клас и техните класни ръководители.

Конкурсът за детска рисунка на тема „Пътят и аз"' е с краен срок на получаване на творбите - 30 април 2018 г. Журирането на рисунките ще се проведе за две възрастови групи - от I до II клас и от III до V клас. Идеята за рисунката и реализацията й ще се осъществят в екип, съставен от по 3 деца. По покана от организаторите през май 2018 г. на авторите на отличените творби ще бъдат връчени материални награди на специална церемония в Детския научен център „Музейко".

Ще бъде представена пътуваща изложба от 16 рисунки на отличени ученици от провелия се през 2017 година конкурс на тема „Пътят и аз". Изложбата ще бъде експонирана във всяко едно от избраните от организаторите (на случаен принцип) 20 училища от страната в период от една седмица. Движението на изложбата ще се осъществява по предварително изготвен списък на училищата, като разходите по транспортирането са за сметка на организаторите. От училищните екипи ще е необходимо съдействие при получаване на рисунките, експонирането им, демонтирането им и организиране на изпращането им до следващото по ред училище от списъка.

Приложение: Съгласно текста.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22577/ 29.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОН № 9105-310/25.09.2017 г. с вх. № РУО1-22343/26.09.2017 г., относно провеждане на обучение на учители, които ще участват в изследване по програмата за международно оценяване на учениците – PISA през 2018 г. и на експерти от регионалните управления на образованието, Ви уведомявам, че СА АКТУАЛИЗИРАНИ списъците на участниците в обученията за област София-град ще се проведат в периода 02.10. – 04.10.2017 г. в Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ - град Банкя. Учителите от София-град ще се обучават в 2 групи.
Обучението на първата група от 35 участници /учители и експерти/ от област София-град ще започне на 02.10.2017 от 9.00 часа и ще завърши в 18.00 часа на 03.10.2017 г. Обучението на втората група ще започне в 14.00 часа на 02.10.2017 г. и ще завърши в 12.30 часа на 04.10.2017 г.
Необходимо е всички участници да попълнят приложеното удостоверение и да го прeдадат лично на организаторите по време на обучението.

Наложително е да осигурите присъствието на учителя/ите от Вашето училище в обученията.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх.  РУО – 22543/28.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 22450/28.09.2017г., Ви информирам за покана на предстоящата шеста среща от кампанията „Поглед към доброто“, която ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. в Пето основно училище, ул. С. Радев № 31, организиранa от Сдружение „Аутизъм днес“.
Събитието цели  осигуряване на по-добър живот на децата с аутизъм, социалното им включване и апелира за по-толерантно отношение на обществото към аутистичните личности.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх. №  РУО1- 22550/28.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда,  Ви уведомявам, че на 02.10.2017 г. от 15:30 ч. до 17:30 ч. е необходимо да се явите в РУО – София-град при старши експерта по организация на средното образование за Вашия район за подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22296/26.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 -21741/18.09. 2017 г., Ви информирам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България организира на 12 и 13 октомври 2017 г. в гр. Своге обучение на тема „Работа с деца с проблеми в поведението. Предизвикателно поведение.“, насочено към учители, възпитатели, ресурсни учители, психолози и др. специалисти с интерес към проблематиката.

Приложение: Покана за обучението и Регистрационна форма

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх.№ РУО 1-22299/26.09.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Националният военноисторически музей стартира проект „Моите предци на война“ с участието на ученици от 8 до 12 клас.
Прилагаме покана на НВИМ за участие в конкурса и контакти за връзка при проявено желание за участие.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за конкурса на НВИМ и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: Покана за участие в конкурса

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22297/26.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-306/19.09.2017 г., вх.№ РУО1-22000/21.09.2017 г., Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Министерството на здравеопазването за незабавно разработване на мерки за ограничаване на употребата на наргилетата и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.
В тази връзка Министерството на здравеопазването е разработило презентация за вредите вследствие на употребата на наргиле и пушенето на различни растителни смеси, която приложено Ви изпращаме.
Моля, презентацията да бъде предоставена на всички учители с цел запознаване на родителите и учениците с нея в час на класа и на родителски срещи в началото на учебната година.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх.№РУО1 -22314/26.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

      Във връзка с писмо на МОН № 9105-307/25.09.2017 г. и вх.№РУО1-22145/25.09.2017 г.,  Ви уведомявам, че предстои провеждането поредното издание на конкурс за ученическа рисунка на тема „Пътят и аз", организиран от "Рено Нисан", град София, както и разпространение на брошура във връзка със стартирането на образователна кампания „Безопасност и мобилност за всички", свързана с безопасността на пътя, както и организиране на пътуваща изложба с рисунки, наградени в конкурса през 2017 г. на тема, „Пътят и аз". Партньори на кампанията са Детският научен център „Музейко" и МОН. Предоставените безплатни обучителни материали по пътна безопасност са разработени от педагози и от технически експерти в „Рено". В брошурата са посочени линковете, чрез които могат да се свалят - http://safetyforall-bg.com/pomagala, http://safetyforall-bg.com/mobilno. Помагалата на тема „Пътят и аз" са насочени за ползване от учениците от I до V клас и техните класни ръководители.

Конкурсът за детска рисунка на тема „Пътят и аз"' е с краен срок на получаване на творбите - 30 април 2018 г. Журирането на рисунките ще се проведе за две възрастови групи - от I до II клас и от III до V клас. Идеята за рисунката и реализацията й ще се осъществят в екип, съставен от по 3 деца. По покана от организаторите през май 2018 г. на авторите на отличените творби ще бъдат връчени материални награди на специална церемония в Детския научен център „Музейко".

Ще бъде представена пътуваща изложба от 16 рисунки на отличени ученици от провелия се през 2017 година конкурс на тема „Пътят и аз". Изложбата ще бъде експонирана във всяко едно от избраните от организаторите (на случаен принцип) 20 училища от страната в период от една седмица. Движението на изложбата ще се осъществява по предварително изготвен списък на училищата, като разходите по транспортирането са за сметка на организаторите. От училищните екипи ще е необходимо съдействие при получаване на рисунките, експонирането им, демонтирането им и организиране на изпращането им до следващото по ред училище от списъка.

Приложение: Съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22463/ 28.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на конкурс на тема „Магията на красотата“, свързан с творчеството на Йордан Йовков.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22064/21.09.2017 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА 
ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-304/18.09.2017 г., регистрирано с вх. № РУО1-21882/19.09.2017 г., Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-5190/12.09.2017 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Правила за изготвяне на Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, както и за провеждането на изявите.
Правилата са публикувани на електронната страница на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

Приложение: Правила.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх. №  РУО 1-22298/26.09.2017 г.                           

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО , УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,     

Във връзка с постъпило писмо в РУО - София-град с вх. № РУО1 - 21877/19.09.2017 г.  от г-жа Надежда Дерменджиева - изпълнителен директор на  Български фонд за жените, Ви уведомявам за организиране на двудневно обучение за учители от всички образователни степени  по  темата за домашно насилие с цел превенция на агресията в училище. Обучението е целодневно и ще се проведе на 12 и 13.10.2017 г. в „Есенс център“  на ул. „6 септември“ - гр. София.
За да  заявите участие е необходимо  да изпратите кратко представяне на опита Ви като учител (до половин страница) и мотивация  за включване в семинара. Поради ограничения брой участници, с предимство ще се ползват  ранните заявки, силна мотивация и учители на ученици от V до XII клас (предвид спецификата на обучението). Организаторите ще се свържат допълнително с всички заявили желание за участие за предоставяне на повече информация относно програмата на обучението, точния час и място на провеждането му.
Двудневният семинар НЕ носи кредити на участниците. На всички присъстващи ще бъдат издадени сертификати за обучение, които ще удостоверят придобити познания и компетенции по темата „Домашно насилие“. 
Срокове за заявка за участие: 20 септември – 10 октомври 2017 г. Документите за записване изпращайте на office@bgfundforwomen.org.  За допълнителна информация  можете да се свържете на тел.: 02 986 47 10.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22405/27.09.2017 г.

СПЕШНО!!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОН № 9105-310/25.09.2017 г. с вх. № РУО1-22343/26.09.2017 г., относно провеждане на обучение на учители, които ще участват в изследване по програмата за международно оценяване на учениците – PISA през 2018 г. и на експерти от регионалните управления на образованието, Ви уведомявам, че обученията за област София-град ще се проведат в периода 02.10. – 04.10.2017 г. в Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ - град Банкя. Учителите от София-град ще се обучават в 2 групи.
Обучението на първата група от 35 участници /учители и експерти/ от област София-град ще започне на 02.10.2017 от 9.00 часа и ще завърши в 18.00 часа на 03.10.2017 г. Обучението на втората група ще започне в 14.00 часа на 02.10.2017 г. и ще завърши в 12.30 часа на 04.10.2017 г.
Необходимо е всички участници да попълнят приложеното удостоверение и да го придадат лично на организаторите по време на обучението.

Моля да подсигурите присъствието на всички учители в обученията!

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


26.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22350/27.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 134.СУ „Димчо Дебелянов“; РЦПППО; Кариерен център

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН № 0522-698/25.09.2017 г., с вх. № РУО1-22256/26.09.2017 г., относно провеждане на обучение на тема: „Овладяване на базов инструментариум за психосоциална подкрепа при критично събитие“, което ще се проведе в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – град Банкя в периода 27.09.2017 -  29.09.2017 г.
Супервизията на психолозите, членове на Националната мобилна група за психологическа подкрепа ще допринесе за повишаване на уменията и действията при критични ситуации, в които има деца и ученици в риск и ще оптимизира взаимодействието между членовете на мобилната група.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.09.2017 г.


Изх. № РУО1-22245/25.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-135/ 15.09.2017 г., вх. № РУО1-21585/ 151.09.2017 г. Ви уведомявам, че нa 29.09.2017 г. ще се проведе инициатива „Европейски ден на спорта в училище - European School Sport Day“.

Организаторите са уведомени, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците.

Организаторите и директорите на училищата следва да спазват законовите изисквания съгласно чл. 11а, ал. 1, че „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите  родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1“ от Закона за закрила на детето.

Приложение:
съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


26.09.2017 г.


Изх. №  РУО1 - 21934/20.09. 2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ  СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        
                  
Във връзка с писмо на Информационното бюро на Европейския парламент в България, постъпило  в РУО - София - град с вх. № РУО1- 20348/07.09. 2017 г., приложено Ви изпращам Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент.

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство, парламентарната демокрация и Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Приложениs:

 1. Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент
 2. Писмо № 17-399/11.08.2017 г. от Министъра на образованието и науките за подкрепа и съдействие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


25.09.2017 г.


Изх. № РУО1-22210/21.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОСНОВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОН № 9105-286/08.09.2017г. с вх. №  РУО1-20619/08.09.2017 г., с искане за информация за учениците и педагогическия персонал за учебната 2016/2017г., в срок до 14 часа на 26.09.2017 г. да попълните приложените справки.

 Справка №1 за завършилите 7 и 8 клас ученици от основни училища  за учебната2016/2017г.

Списък на училищата, които трябва да попълнят справка 1.

Справка №2 за кадровото осигуряване на основните училища за 2016/2017г.

Списък на училищата, които трябва да попълнят справка 2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.09.2017 г.


Изх. № РУО1-22140/21.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20838/11.09.2017 г., Ви уведомявам, че в рамките на проект „Световно образование“ в началото на учебната 2017/2018 г. за шеста поредна година „Интеграл Образователни програми“ ООД със съдействието на спонсори/рекламодатели, планира да издаде и разпространи сред зрелостниците в българските средни училища безплатни планери AMBITION, които представляват удобен формат календар-бележник за планиране на учебната заетост и свободното време.
Планерите съдържат полезна информация за кандидатстване във висшите училища и подготовката им за живота след училище.
Проект „Световно образование“ ще се състои от 29.09. до 10.10.2017 г.
За допълнителна информация: 0886 110031 – Мария Николаиду; e-mail: m.nikolaidu@integral.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.09.2017 г.


Изх.№РУО1-22207/25.09.2017 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На 28.09.2017 г. (четвъртък) от 09:00 часа в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ №8 ще се проведе среща с г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, във връзка с приоритетите през новата учебна година.
Моля при въпроси от Ваша страна, същите да бъдат изпратени до 14:00 часа на 26.09. 2017 г. на старши експертите по организация на средното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21918/ 20.09.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО
/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-298 15.09.2017 г. от Министерството на образованието и науката и вх. № РУО1-21585/ 15.09.2017 г.  приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:
Заповед № РД 09-5212/ 14.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 г.

Документите са публикувани и на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.


Изх. № РУО1-22106/21.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20643/08.09.2017 г., приложено Ви изпращам Магистърска програма в дистанционна форма на обучение „Електронно обучение“, която за втора поредна година организира Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Магистърската програма засяга трите основни аспекта: електронно-педагогически, софтуерно-технологичен и организационно управленски и е подходяща за учители, преподаващи от I-ви до XII-ти клас.
Базовата подготовка се осъществява чрез задължителни курсове, а специализираната – чрез подбор на подходящи избираеми курсове.
За допълнителна информация: тел: 032/ 261 240, 0887 952 965 – проф.д.м.н. Георги Тотков, e-mail: totkov@uni-plovdiv.bg

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22105/21.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20843/11.09.2017 г., приложено Ви изпращам график на обучения на учители по методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението, които организира Департамент за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За допълнителна информация: тел.: 0889 42 6115, 0876817423 – ас.инж. Здравка Костадинова, e-mail: zdravkakostadinova@abv.bg

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.

Изх. № РУО 1-22066/21.09.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В края на месец октомври 2016 г. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) към БАН започна кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“, чиято цел е създаване на постоянно действащ модерен образователен център в Националния етнографски музей с необходимото оборудване и обзавеждане.
За тази цел ИЕФЕМ организира благотворителния концерт „Музика за Музея“ в зала България на 2 октомври (понеделник) от 19:00 часа. В концерта са включени световно  известни имена: Ансамбъл Чинари, Бистришките баби, Космическите гласове - Ваня Монева, Нина Николина, Илия Луков, Булгара, Етнотикс, Оратница, Магдалена Петрович (виолончело), Гром Падина, Ива и Ева Валентинови, Диджей Дхарба и приятели. Такъв концерт, който съчетава традиционен фолклор и съвременна етно музика се организира за първи път в България и в Зала България в частност.

В образователния център, който ИЕФЕМ иска да създаде с подкрепата на МОН, малки и големи посетители ще могат да се докоснат до традиционни български занаяти и обредни практики, а учениците ще го посещават като част от обучението им по няколко дисциплини от образователната програма в училище. Темите от програмата на музейния образователен център могат да подпомагат образователния процес по история и цивилизация, география и икономика, човек и природа, и всички предмети в училище, които се занимават с общественото развитие. Освен обхващане на класове от средните училища, кабинетът може да работи и за родители - за хоби интереси, както и за усвояване на занаяти.
Благотворителният концерт „Музика за Музея“ ще популяризира не само каузата за образователен център, но и идеята за засилване на образованието в посока опознаване и практикуване на традиционната култура, занаяти и изкуства.

Моля да информирате учителите и учениците за благотворителния концерт, организиран от ИЕФЕМ и при проявен интерес от тяхна страна да окажете необходимото съдействие. За контакти и информация за закупуване на билети – тел. 02/ 871-00-09, 0879/124-335, д-р Петър Кърджилов – мениджър Връзки с обществеността.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22063/21.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОН № 9105-287/08.09.2017 г. с вх. №  РУО1-20841/11.09.2017 г., приложено Ви изпращам каталога на обучения, одобрени със заповед на министъра на образованието и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, които организира Сдружение „Образование без граници – БГ2012“.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22065/21.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20439/07.09.2017 г., приложено Ви изпращам пълен списък на краткосрочните квалификационни курсове, които организира Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ“ Паисий Хилендарски“ – град Пловдив.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22067/21.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20949/12.09.2017 г., Ви уведомявам, че Департамент за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ организират провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация  за педагогически съветници /и училищни психолози/ на тема „Подходи и техники в консултанската дейност на педагогическите съветници“.
Модулът ще се проведе в две фази, като първата е в периода 02.10.-06.10.2017 г.

Програмата има за цел усъвършенстване на консултанските умения на педагогическите съветници и дава възможност за работа под супервизия – обсъждане на случаи от собствената консултанска практика на участниците.

За допълнителна информация относно условията на участие – e-mail: uskonsultirane@gmail.com

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.

Изх. № РУО1-21990/20.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с вх.№ РУО1-18330/31.07.2017 г., в периода 10 – 15 октомври 2017 г. в Националния музей „Земята и хората“ ще се проведе „Научна лаборатория на Байер“ за приложна забавна химия и биология.

Лабораторията ще бъде отворена за деца на възраст 9 – 12 години, като те ще могат да я посетят напълно безплатно. По време на инициативата специалисти ще демонстрират експеримент, които ще покажат забавната страна на химията и биологията,  с цел да се доближат децата до науката и да предизвика желание за учене по забавен и ангажиращ начин.

Моля, при проявен интерес от Ваша страна, след създадена организация за ненарушaване на учебния процес, както и след информирано съгласие на родителите, да заявите участие на тел. 0889 702 508

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.

Изх. № РУО1-22068/21.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви задължението да подавате ежемесечно файл за записани и отсъстващи деца и ученици в модул „Отсъствия на децата и учениците“ в НЕИСПУО. Файловете се подават в срок от първо до пето число на всеки месец през учебното време. Моля за навременно и коректно подаване на данните.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.09.2017 г.

Изх. № РУО1-21954/20.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с изх. .№ 05-1/19.09.2017 г., вх.№ РУО1-21927/20.09.2017 г., в периода 05.10.2017г. до 07.10.2017г. в град Варна ще се проведе Втора национална конференция с международно участие „Европа – територия на знанието“, за учители по природни науки, професионална подготовка в областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и за учители по „Информатика“ и „Информационни технологии“.
Събитието се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката, в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, с участие на представители на образователния офис на ЦЕРН – Швейцария.
Моля, при проявен интерес от Ваша страна да направите регистрация на участниците  до 26.09.2017г. чрез сайта http://www.zonaznanie.com
Организаторите поемат разходите за нощувка и транспорт на участниците.
Във връзка с организиране на съпътстващата програма е необходимо да направите регистрация и да подадете заявка за нощувките, участие в официалната вечеря и посещение в СОК „Камчия“
Заплащането за официалната вечеря е допълнително, в рамките на 20 лв. и ще се извърши при регистрацията.
Приложено Ви изпращам проект на програма.
За допълнителна информация и въпроси: Дафинка Стоянова - ст. експерт природни науки и екология, РУО - Варна, тел.0884404377, e-mail: d.stovanova@ruo-varna.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


 

21.09.2017 г.

Изх. № РУО1-21983/20.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-293/14.09.2017 г., вх.№ РУО1-21466/14.09.2017 г., в изпълнение на заложените дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г., до края на 2017 г., ще се проведе безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години.
С оглед дейностите, които предстоят, моля да окажете съдействие на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването (МЗ), регионалните координатори и изпълнителите на програмата, както следва:

 1. Децата и техните родители трябва да се информират за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училищата и в детските градини.
 2.  Необходимо е там да бъдат поставени информационни материали за програмата - плакати и брошури.
 3.  На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.

Моля да се осигури достъп на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на МЗ, регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата до детските градини и училищата за осъществяване на дейностите, които предстоят.

 

Имената на членовете на Националния координационен съвет на МЗ, националния координатор, регионалните координатори по региони и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата, както и пълния текст на националната програма ще намерите на адрес: www.mh.goverment.bg в раздел „Политики – Програми-Актуални програми“ а допълнителна информация – на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg.
 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017 г.

Изх. № РУО – 21930/ 20.09.2017 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!
Промяна на мястото за провеждане на съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г.!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г. ще се проведе в Национален политехнически музей, ул. „Опълченска“ 66 от:

 • 10:00 часа за учителите със следобедна заетост
 • 14:00 часа за учителите със сутрешна заетост.

Моля да информирате учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2017 г.

Изх. №РУО1- 21965/20.09.2017 г.
                                                                                          
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА  
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 16:00 часа на 21.09.2017 г. да попълните следната справка, относно актуализиране на документите за организацията на училищата при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/.
 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО– СОФИЯ-ГРАД
       


20.09.2017 г.

Изх. № РУОПР-688/20.09.2017 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с предоставените Ви от РУО – София-град информационните материали по проект „Твоят час“ е необходимо те да бъдат раздадени на учениците от Вашето училище, а плакатите закачени на видно място.
Моля Ви за експедитивност при организирането на дейностите по проекта за учебната 2017/2018 година

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2017 г.

Изх. № РУО1-21917/20.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

През есента на 2016 г., като част от проект „Алтернативни на формалното обучение в държавната администрация", ИПА апробира онлайн въпросник за самооценка „Учеща ли е вашата организация?" Това е сравнително нов инструмент, разработен през 2008 г., който все по-активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В извършването на самооценката през 2016 г. участваха близо 900 служители от 63 централни и териториални администрации в България, като всяка администрация получи доклад с обратна връзка и препоръки. Участието в тази инициатива даде възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др. Още по-полезна на администрациите беше възможността да се сравнят с други организации и да намерят полезни ориентири за усъвършенстване в областта на ученето и развитието. Въз основа на резултатите от самооценката, на специално организирана церемония, ИПА обяви и рейтинг на учещите администрации за 2016 г.
Водени от убеждението, че периодичното извършване на такава самооценка ще позволи на администрациите да се сравняват с най-добрите и да бъдат по-успешни в усилията си за организационно усъвършенстване и управление на качеството, от тази година предоставяме безплатно използването на инструмента на всяка администрация, която желае да се самооценява и развива като учеща организация.
Това писмо е покана към Вас да се включите в провеждане на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация и определяне на рейтинг на учещите администрации за 2017 г. Опитът на администрациите с най-висок рейтинг ще бъде популяризиран както чрез публикации на ИПА, така и по време на международни форуми, които Институтът ще организира в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС.
Тази година инициативата е планирана, както следва:

 1. До 20.09.2017 г. - изпращане на писма от администрациите за заявяване на желание за самооценка чрез инструмента „Учеща ли е вашата организация?" В писмата трябва да е посочено лице за контакт (за предпочитане от звеното по човешки ресурси), на което ще бъде изпратена допълнителна информация за организиране на самооценката.
 2. 01-31.10.2017 г. - извършване на самооценката чрез онлайн въпросник
 3. До 20.11.2017 г. - изпращане на доклади до администрациите с обратна връзка за резултатите, сравнения с други български администрации, с администрации от Западна Европа, САЩ и Канада, както и насоки за развитие на климата за учене на работното място с цел повишаване на ангажираността и инициативността на служителите
 4. До 10.12.2017 г. - обявяване на Рейтинг на учещите администрации и награждаване на най-добрите от тях.

Изпратете Вашите заявки най-късно до 20 септември на следния имейл: g.georgieva@ipa.government.bg.
За повече информация: Гергана Георгиева - старши експерт в ИПА, g.georgieva@ipa.govemment.bg, тел: 02 940 37 61

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.09.2017 г.

Изх. № РУО1 - 21920/20.09. 2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА   УЧИЛИЩАТА

с   утвърден и реализиран план - прием на ученици след завършен  VIII клас        
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 29 ал. 2 от Наредба № 11/28.03.2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавните и общински училища и Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен VIII клас, следва да се явите в РУО - София - град, стая 422 от 09.00 ч. до 14.00 ч. на 21. 09. 2017 г. за получаване на заповедите за утвърдените и закритите паралелки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


19.09.2017 г.


Изх.№РУО1-21811/19.09.2017 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на JA Bulgaria с вх. №РУО1-21567/15.09.2017 г., Ви уведомявам, че на 28-29 септември 2017 г.  ще се проведе Международна конференция по зелено предприемачество в София, JA Startup Hambar в София Техпарк за учители и ученици от България, Гърция, Латвия, Норвегия и Румъния, представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнеса.

Конференцията е за Вас, ако:

 • търсите иновативни и практически насочени ресурси за преподаване на зелено предприемачество, които можете да започнете да използвате веднага.

Създаденият комплект от иновативни инструменти, може подкрепи учителите, които желаят да преподават темата зелено предприемачество по интерактивен и практически ориентиран начин. Комплектът съдържа иновативен наръчник с 36 плана на уроци, програма по зелено предприемачество и методология за преподаване чрез метода blended teaming (смесено обучение, използващо онлайн технологии в съчетание с традиционно преподаване в класната стая).

Можете да се регистрирате за участие на посочения линк: https://form.iotformpro.com/72515514490959

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


19.09.2017 г.


Изх. №РУО1- 21865/19.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ                                          
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във  връзка с писмо с вх. №РУО1-21837/19.09.2017 г. от „Дидаско Груп“, приложено Ви изпращам информация за обучение на педагогически специалисти по безопасност на движение по пътищата.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


19.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21870/19.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21836/19.09.2017 г., Организационният комитет на международната конференция „Децата и дигиталната ера“ под патронажа на ЮНЕСКО информира, че на 20.09.2017г.  и 21.09.2017г. в Столичната библиотека  ще се проведат семинари за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки, както и за ученици интересуващи се от темата.

Достъпът е разрешен само за регистрирани участници.

Приложение: Регистрационен формуляр

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


19.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21789/18.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-20982/12.09.2017 г., детски научен център „МУЗКЕЙКО“ информира, че в периода 26.09.2017 г.  – 29.09.2017 г. ще отбележи Европейската седмица на биотехнологиите, като представи научната работилница по биология „Клетката“.

Работилницата ще се проведе в лабораторията на учебния корпус на Музейко и е подходяща за учениците от 7 и 8 клас.

Входът е свободен, но е необходимо предварително записване, поради ограничения брой места.

Моля, при проявен интерес от Ваша страна и създаване на организация за ненаруашване на учебния процес, както и с информираното съгласие на родителите, да заявите участие на имейл edu@muzeiko.bg или на тел. 02 9020009 – Албена Колева.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


19.09.2017 г.


Изх. № РУО1 - 21864/19.09. 2017 г.
                                              
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,     

Във връзка с писмо  на Превантивно - информационния център по проблемите  на наркоманиите - София /ПИЦ по ПН/, с вх. № РУО1-21618/15.09.2017 г. в РУО - София-град, Ви уведомявам, че ПИЦ по ПН към Столична община, като орган за изпълнение на дейностите по превенция употребата на психоактивни вещества на Общински съвет по наркотични вещества на Столична община, в съответствие със законовите разпоредби, работи по програмата за петокласници „Избирам себе си” -  усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.

Желаещите да участват училища трябва да отговарят на следните критерии:
-    наличие на психолог и/или педагогически съветник;
-    помещение за срещи с родители и ученици.

Кандидатури се приемат до 04.10. 2017 г.

Повече информация за програмата можете да получите на тел. 0877 26 98 58. Необходимо е да се изпрати заявление за участие  в свободен текст от името на директора на адрес: mpetkova@sofiamca.org.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


19.09.2017 г.

Изх. № РУО1-21812/19.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №  РУО1-21584/15.09.2017 г. относно постъпили запитвания за продължителността на учебния час в училищата, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година, утвърден с Решение № 391/17.07.2017 г. на МС, Ви уведомявам че е необходимо да се предприемат действия съгласно разпоредбите на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

 • съгласно чл. 7, т. 5 продължителността на учебния час може да бъде различна в зависимост от иновативните елементи, но не по-малко от 35 минути и не повече от 60 минути;
 • съгласно чл. 9 в иновативните училища могат да се провеждат два последователни учебни часа без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището, като почивките между учебните часове могат да са с различна продължителност в зависимост от иновативните елементи.                                                                          ,

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


19.09.2017 г.

Изх. № РУО1-21834/19.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ
ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 920 на Министерския съвет от 2.11.2016 г за изменение на Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. бяха утвърдени стандартите за финансирани на делегираните от държавата дейности във функция „Образование" през 2017 г. С приетите стандарти бе осигурен допълнителен финансов ресурс, предназначен за увеличение на заплатите на заетите в системата на предучилищното и училищното образование. С Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда бяха определени увеличени размери на минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти, в сила от 1.01.2017 г. С подписания Анекс № ДО1-211/16.12.2016 г. към действащия Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. бе договорен редът за индексация на основните трудови възнаграждения на заетия в институциите в системата на предучилищното и училищното образование персонал.

Моля в срок до 12.00 часа на 21.09.2017 г. (четвъртък) да попълните приложената справка за достигнатите размери на МРЗ на педагогическите специалисти към дата 31.08.2017 г. (Ако сте достигнали МРЗ попълнете справката с нули.) и да я предадете на хартиен носител в РУО София-град, ет.5, в стая 501. В случай, че не Ви е възможно използвайте електронен адрес:
gspashov@abv                                                                                                         ,

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


19.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21713/ 18.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо № РД-12-364/ 15.09.2017 г. от ЦОПУО Ви уведомяваме, че предстои приемането на решение на Министерския съвет на Република България за приемане на Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2017 - 2018 г. В този документ се предвижда (по цел 2. „Повишаване на равнището на грамотност“, мярка 1. „оценяване на равнището на грамотност“, дейност № 4) провеждането на тестиране за установяване на входното равнище на функционалната грамотност на учениците в IX клас.

В изпълнение на задълженията си, регламентирани в чл. 8 т. З г) и т. 4 от Правилника за устройството и дейността на ЦОПУО, както и на основание чл. 11 ал. 2 и 3 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, ЦОПУО ще изпрати на 28.09.2017 г. в Регионалното управление на образованието инструментариум за установяване на входното равнище на учениците от IX клас, измерващ функционалната грамотност. Тестовите варианти са подготвени от експертите в ЦОПУО съвместно с водещи специалисти от Института за български език на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“. Този инструментариум може да бъде използван във всички училища по преценка на учителите.

Инструментариумът включва 24 задачи върху три различни текста, като задачите с избираем отговор са 18, а задачите с кратък свободен отговор - 6. Всички задачи са подбрани внимателно по вид, трудност и когнитивни равнища. Двата варианта на теста за входно равнище са конструирани чрез разместване на текстове и групи задачи, така че да могат да бъдат използвани в една паралелка. Към теста ще бъдат приложени:
- лист за отговори;
- съдържателна рамка;
- ключ с верните отговори;
- указание за кодиране и критерии за оценяване на задачите със свободен отговор;
- скала за преобразуване на точките в цифрова оценка;
- примерна структура за анализиране на данните от теста.

Приложено Ви изпращаме Регламент за провеждането на входното равнище за оценяване на функционалната грамотност на учениците в IX клас през учебната 2017-2018 година.

Предвид изложеното по-горе следва да разпоредите на учителите по български език и литература да не провеждат друго изпитване за установяване на входното равнище на учениците от IX клас.

Учителите по български език и литература ще получат повече информация относно провеждането на входното равнище на учениците от IX клас на инструктивното съвещание на 26 и 27 септември 2017 г. в ПГТЕ „Х. Форд“ съгласно писмо № РУО1-20480/07.09.2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД
19.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21524/15.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо,  регистрирано с вх. № РУО1-21109/13.09.2017 г., Ви уведомявам, че на 21.09.2017 г. в сградата на Министерство на Младежта и спорта ще се състои официалното представяне на Наръчник по ученическо самоуправление, изготвен от Организационното европейско бюро по ученическо самоуправление.

Превеждането и издаването на наръчника за всички гимназии в страната е съвместна инициатива между Министерство на Младежта и спорта, Национален младежки форум и Софийски ученически съвет.

Ефективното прилагане на добрите практики от наръчника ще даде възможност на всички ученици да изградят устойчиви във времето ученически съвети и парламенти.

За участие в срещата е необходима предварителна регистрация, която ще откриете на следния линк:
https://goo.gl/forms/IVNcJIScreM1qIIi2

Приложение: Покана и програма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД
18.09.2017 г.


Изх. № РУО1- 21788/18.09.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подаване на информация за учебната 2017/2018 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование и  писмо на МОН №9105-301/15.09.2017г., вх.№ РУО01-21764/18.09.2017г.  е необходимо:
1.До 22.09.2017 г. всички столични училища и детски градини да подадат данните към 15.09.2017 г., представляващи информация към Списък-образец № 1 и Списък-образец № 2, в изпълнение на чл.13 на Наредба №8/11.08.2016г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО /am.mon.bg/.
2.От 02.10.2017г. до 06.10.2017г. всички столични центрове за подкрепа за личностно развитие и  специализирани обслужващи звена подават данните – Списък-образец №3, в изпълнение чл.13 на Наредба № 8 / 11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО /am.mon.bg/.
Обръщам внимание:
1. Преди качване на актуалните данни в модул „Институции“, следва да  синхронизирате информацията  с регистъра за движението на децата и учениците и да отстраните дублираните деца и ученици /към дата 15.09.2017г./
2. Преди качване на данните в модул „Институции“ проверете актуалността на името на образователната институция, адресът, телефоните за връзка,  електронната поща, както и пълните и актуални данни  на педагогическите специалисти.
Успешна нова учебна година!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД
15.09.2017 г.


Изх. № РУО1- 21660/ 15.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
След приключването на септемврийската поправителна сесия в Министерството на образованието и науката са отправени многобройни молби и запитвания относно възможността да се допуснат до допълнително изпитване ученици, които не са положили успешно поправителните изпити, регламентирани в чл. 34 на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците и чл. 28 от Наредба № 3 за системата за оценяване, за учебната 2016/2017 година.
С оглед мотивите в подадените молби и в интерес на учениците, с писмо № 9105-294/14.09.2017 г., вх. № РУО1-21496/14.09.2017г. в РУО–София-град, министърът на образованието и науката разреши по изключение да се проведе трета поправителна сесия за учебната 2016/2017 година в срок до 10.10.2017 г. Разрешението се отнася за учениците, които са получили слаби оценки на поправителните изпит по не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни часове или задължителната,  задължителноизбираемата или профилираната/ професионалната подготовка.
Моля да информирате учениците и да създадете необходимата организация за провеждане на поправителната сесия.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД
15.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21372/14.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОН с вх. №  РУО1-20751/11.09.2017 г. относно изготвяне на анализ от проведени през учебната 2016/2017 г. и планирани за учебната 2017/2018 г. квалификационни форми, спешно попълнете в срок до 11.30 часа на 18.09.2017 г. /понеделник/ изисканата информация на следния линк: https://goo.gl/sN6cSt

Моля, да спазите посочения срок!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД
14.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21474/14.09.2017г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от МОН получено по електронната поща на РУО – София-град с вх.№ РУО1 – 20473/ 07.09.2017г. с искане за броя на децата и учениците към началото на учебната 2017/2018г., моля в срок до 14 часа на 15.09.2017 г. да попълните приложените справки.

Справка за училищата

Справка за детските градини

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД
14.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21339/14.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21005/12.09.2017 г., Столичната организация на БЧК информира, че на 20.09.2017г. от 10:00 часа в Южния парк (голямата поляна), с интересни и забавни игри за втора поредна година ще се отбележи „Световния ден на мира“ с голям празник под надслов „Заедно за мира“ за децата от столичните училища и детски градини.
В празника ще участват като партньори представители на Военномедицинска академия, Център за спешна медицинска помощ, Столична дирекция на вътрешните работи, Планинската спасителна служба към БЧК, Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Дружеството за ООН в България, Ротари-клуб „Сердика и Триадица“, Националната скаутска организация на България и Федерацията за адаптивна физическа активност.
Младите доброволци от БМЧК - София ще организират за децата и учениците разнообразни развлечения, ще им показват техники за оказване на първа долекарска помощ и реакции при бедствия, ще танцуват Зумба и т. н. Младежите от БМЧК – София подготвят изненади за всички участници.
Моля, при проявен интерес от Ваша страна и създаване на организация за ненаруашване на учебния процес, както и с информираното съгласие на родителите, да заявите участие в срок до 18.09.2017 г., до 12:00 часа на следния линк.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


14.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20174/04.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка със сигурността и опазване здравето и живота на учениците през учебната 2017/ 2018 г., моля да се спазват необходимите санитарно-хигиенни изисквания при организирането и провеждането на учебния процес по физическо възпитание и спорт и да бъдат проверени всички открити и закрити спортни съоръжения. При констатирани такива да бъдат отстранени своевременно съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


13.09.2017 г.


Изх. № РУО1-21120/13.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с изх. .№ 67-00287/05.09.2017 г. на СРЗИ, вх.№ РУО1-20432/07.09.2017 г., директорът на Столична регионална здравна инспекция информира, че в периода от 19.09.2017г. до 06.10.2017г. предстои нова акция за опаразитеност на учениците с главови въшки в столичните училища. Тя ще се проведе по предварително изготвен график.

През учебната 2015/2016 г. и 2016/2017 г. СРЗИ инициира провеждане на такива акции за учениците от I до VII клас в столичните училища. Предписани са задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, на основание чл. 19 от Закона за здравето, обн. ДВ бр.70/2004г. Mедицинските лица трябва да извършват ежеседмични прегледи за опаразитеност, съвместно с педагозите. Всеки открит случай на опаразитеност с въшки и гниди се регистрира в журнал, като опаразитените деца се отстраняват от занятия до пълно изчистване от паразитите и се допускат отново след преглед от медицинската сестра. До 5-то число на всеки месец се изпраща информация в СРЗИ за броя на всички открити опаразитени лица през предходния месец.  Информацията съдържа: общ брой проверени деца, колко от тях са опаразитени (с живи въшки или гниди) по възраст. пол и учебна паралелка.

В писмо с изх.№ 07-00-80-1/21.04.2017г. на СРЗИ са разписани мерките относно предприемане на обши действия за намаляване на опаразитеността на децата и учениците с главови въшки и гниди, с цел превенция, контрол и постигане на ефективност за справяне с проблема, който е с висока социална и здравна значимост.
Моля за Вашето съдействие и подкрепа на СРЗИ, при провеждане на акцията за опаразитеност на децата и учениците с главови въшки в столичните училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


13.09.2017 г.


Изх. № РУОПР-686/13.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предоставяне на информационни материали по проект „Твоят час“ е необходимо на 14.09.2017 г. да изпратите представител на училището да получи материалите в стая 501 на РУО – София-град при спазване на следния график:
13:30 – 14:00 – райони Банкя, Връбница, Витоша, Възраждане, Панчарево
14:00 – 14:30 – райони Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Кремиковци
14:30 – 15:00 – райони Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър
15:30 – 16:00 – райони Младост, Оборище, Овча купел, Подуяне, Красно село
16:00 – 16:30 – райони Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


12.09.2017 г.


Изх. № РУО1 – 20989/12.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 449/07.09.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 20464/07.09.2017г., Ви уведомявам, че РЦПППО има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училищата, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностно развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици.

С оглед гореизложеното, в срок до 20.09.2017 г. следва да попълните заявка по образец  за осигуряване на необходимите специалисти и да изпратите информацията на ел. поща rcsf@abv.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


12.09.2017 г.


Изх. № РУО 1-21027/12.09.2017г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В 12 КЛАС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 13.09.2016 г. (сряда ), В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 4 ЕТАЖ, ще получите протоколите с оценките от държавни зрелостни изпити, сесия август-септември, съгласно следния график:
10:00-11:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4001 до 4070
11:00-12:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4071 до 4104
12:00-13:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4105 до 4198

При невъзможност за получаване на протоколите от директора на училището, моля те да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за спазване на графика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


12.09.2017 г.


Изх. № РУО 1-20674/08.09.2017 г.                                             

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
       
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир.

Денят на мира е повод за равносметка и размисъл, в който споделяме своите надежди и очаквания. Ден, в който оръжията би трябвало да замълчат. Една минута на мълчание, в която милиони хора засвидетелстват подкрепата си за един мирен и сигурен свят.

Акцентът в посланията за тазгодишния Ден на мира е съдбата на бежанците и мигрантите, принудени да напуснат дома си поради въоръжени конфликти. Във връзка с това, на 15 септември 2017 г. между 9:00 - 9:30 ч. Генералния секретар на ООН Антонио Гутереш ще отбележи деня с празничен звън на Камбаната на мира в Централата на Обединените нации в Ню Йорк.

Международният ден на мира може да се отбележи по подходящ начин и в училищата, както на самия ден, така и чрез занимания в час на класа.

Пътят към мира е дълъг, но ние трябва да го извървим заедно, стъпка по стъпка всеки ден.
      
Приложение: послание на Генералния секретар на ООН и материали за отбелязване на Международния ден на мира

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


11.09.2017 г.


Изх. № РУО 1-20904/11.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка е постъпили запитвания по различни казуси относно издаване на документи за завършено основно образование, съгласно писмо № 9105-283/05.09.2017 г. на МОН с вх. № РУО 1-20349/07.09.2017 г., Ви напомням следните обстоятелства:

 1. Учениците, които през настоящата учебна година са се обучавали в паралелки с интензивно изучаване на чужд език в профилирани гимназии и в средни училища и са завършили успешно VIII клас, следва да получат свидетелство за завършено основно образование след успешно приключване на обучението си през следващата 2017-2018 учебна година, когато ще усвоят учебното съдържание по всички учебни предмети, предвидено за изучаване в последния клас от основната степен в съответствие с отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Всички останали ученици, които през настоящата учебна година успешно са завършили VIII клас, получават свидетелство за завършено основно образование с ном. номер 3-30.8 в съответствие с Наредба № 8/23.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 2. Учениците, които през настоящата учебна година са се обучавали в VIII клас, но към 14.09.2017 г. не са го завършили успешно, в съответствие с § 24, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование придобиват основно образование след успешно завършен VII клас, като за целта директорът на съответното училище, в което лицето е обучавано в VII клас, издава свидетелство за завършено основно образование с ном. номер 3-30.7 в съответствие с Наредба № 8/23.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. В случаите, когато обучението в VII и в VIII клас е осъществявано в различни училища, директорът на училището, в което ученикът ще повтаря VIII клас, инициира издаването на документ от директора на училището, в което се е обучавал ученикът в VII клас.
 3. Параграф 24, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗПУО се прилага по аналогия и за лица, завършили успешно VII клас и прекъснали обучението си преди влизането на ЗПУО, като на тези лица се издава свидетелство за завършено основно образование в съответствие с действащата нормативна уредба.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


11.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20889/11.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Международната Награда на херцога на Единбург“, регистрирано с вх. № РУО1-20521/08.09.2017 г., Ви уведомявам, че посочената фондация желае да представи Международната Награда на херцога на Единбург пред училищата в област София-град.

Наградата е водеща международна програма за личностно развитие и постижения на младежи на възраст от 14 до 24 години и има три нива – бронз, сребро и злато.

Наградата предизвиква младите хора да развиват своята самодисциплина при определяне и постигане на цели, развитие на лидерски качества и умения за работа в екип, участие в приключение сред природата и доброволен труд.

За да кандидатствате за Наградата е необходимо да попълните регистрационна форма най-късно до 30.09.2017 г.

Информация за програмата в България може да намерите на сайта http://intaward-bg.org или пишете на: Home@intaward-bg.org

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


11.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20317/05.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община и фондация „София - европейска столица на спорта“ със съдействието на РУО – София-град организират на 16 септември 2017 г. /събота/ от 11.00 ч. в Княжеската градина - пред паметника на Съветската армия - „Фестивал на танците, движението и здравословнатa храна“,Велокарнавал и Фестивал на домата като традиционен зеленчук в здравословното меню на българина.

Своите таланти и умения в тази област ще могат да покажат самодейни групи състоящи се от ученици от V до XII клас от столичните училища в състезателните категории:
* народни танци;
* street dance /улични танци/.

Участието във „Фестивал за танците“ 2017 е свободно, с цел стимулиране на учениците да покажат своите умения.

Участниците могат да се запишат на тел: 0899 870 330 - Десислава Вълкова

Български производители на домати ще промотират продукция на качествени сортове домати от най-плодородните региони от страната.

Велокарнавалът ще стартира в 11.00 ч от Южния парк и финалът ще бъде в Княжеската градина. Записването за участие е в деня на събитието от 10.30 ч.

Целта на проявата е да покаже една различна алтернатива за свободното време на младите хора, чрез ангажираност в изкуство, творчество в областта на танците, движението, карането на велосипед и здравословния начин на живот.

Приложение:
Програма.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


08.09.2017 г.


ВАЖНО !!! 
В ПОСОЧЕНИЯ СРОК !!!

Изх. № РУО1 - 20665/08.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням че, във връзка с писмо на МОН № 9105-212/05.07.2017 г., вх. № РУО  1-16624/07.07.2017 г., в изпълнение на чл. 16, ал 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието за изготвяне на Отчет за дейността на РУО – София-град за учебната 2016/2017 г., и в изпълнение на заповед № РД 09-1165/19.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката, след провеждане на държавните изпити за придобиване на степен за професионална квалификация – сесия септември на учебната 2016/2017 г., в срок до 13.09.2017 г., следва да изпратите приложената таблица на e-mail: otchet_poo@abv.bg

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА - СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!        

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


08.09.2017 г.


Изх. № РУО1- 19300/ 18.08.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-257/17.08.2017 г. и вх. № РУО1-19219/17.08.2017 г. и във връзка с готовността за откриване на учебната 2017/2018 г. е необходимо в срок до  11.09.2017 г. /понеделник/ да попълните приложения по-долу формуляр.

https://goo.gl/forms/ayVyyyBO04UF4heE2

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!        

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


08.09.2017 г.


Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.

ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ 
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ 


Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование
/ по райони/

14.09.2017 г.
/ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/
14.09.2017 г.
/Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“,
 ул. „Хайдут Сидер“ № 8
 зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“,
 ул. „Хайдут Сидер“ № 8
 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература
/по райони/

26.09.2017 г.
/Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/
27.09.2017 г.
/Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“,
 ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“,
 ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.
14.00 ч.

 

10.00 ч.
14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, 
ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 
/до метростанция Обеля/

10.00 ч.
14.00 ч.

4.

Чужди езици
 /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, 
ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 
/до метростанция Обеля/

10.00 ч.
14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,
 ул. „Хайдут Сидер“ № 8
зала 201

10.00 ч.
14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,
ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч.
13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч.
15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,
ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.
14.00 ч.

10.

Природни науки и екология
/ Биология и здравно образование,
химия и опазване на околната среда,
физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”,
ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3
/до метростанция Обеля/

10.30 ч.
14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,
ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.
14.00 ч.

12.

Изкуства
/ Музика, хореография и изобразително изкуство/
Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“,
 ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201
ПГТЕ „Хенри Форд“,
 ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали
102, 201

10.00 ч.
14.00 ч.

10.00 ч.
14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – град
Заседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


08.09.2017 г.


Изх. №РУО1-
20499/07.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповеди за учебната 2017/2018 г. на министъра на образованието науката, както следва :

 1. Заповед № РД 09-4130/29.08.2017 г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година.
 2. Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година.
 3. Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование
 4. Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година.
 5. Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


07.09.2017 г.


СПЕШНО !!!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо с изх. № 91-00-311/ 17.08.2017 г. на Министерство на финансите за изпълнението на чл. 13, ал.3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и с цел осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност, моля да предоставите приложима информация за поверената Ви образователна институция по отношение на финансовите контрольори.

Информацията изпратете до 10:00 ч. на 08.09.2017 г. чрез приложения онлайн формуляр.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
07.09.2017 г.

Изх. № РУО1-20192/ 05.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-268/ 24.08.2017 г. относно условията и реда за приемане и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила, и за допълнително обучение по български език като чужд за мигранти и търсещи или получили международна закрила, Ви информираме за настъпилите нормативни промени:

От новата учебна 2017/2018 година приемането и обучението на лица, търсещи или получили международна закрила, следва да се осъществява съгласно Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила. С тази наредба се определят условията и редът за приемането и обучението на лицата, търсещи или получили международна закрила, които не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 3 приемането на малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, в задължителното предучилищно или училищно образование се извършва след подадено заявление по образец (Приложение № 1 от Наредба № 3) от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до началника на съответното регионалното управление на образованието. Началникът на регионалното управление на образованието в срок до 7 работни дни след подадено заявление от родителя насочва малолетния или непълнолетния чужденец към определена детска градина или училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя.

Приемането на лицата, търсещи или получили международна закрила, се извършва в държавни и в общински детски градини и училища над утвърдения държавен или училищен план-прием.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 3 записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в подготвителна група на задължителното предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година.
Записването на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или в общинските училища се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок.

Дейностите във връзка с приемането на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, се осъществяват в училището, в което са насочени, от комисия, посочена от координатора или координиращия екип, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Комисията провежда събеседване и насочва малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, като прави предложение за профил или специалност от професия, по която чужденецът може да се обучава (където е приложимо), както и предложение за формата на обучение. В Приложение № 2 от Наредба № 3 се отразява становището на комисията за допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, както и за допълнително обучение по други учебни предмети при необходимост.

Провеждането на допълнителното обучение по български език като чужд за ученици мигранти и търсещи или получили международна закрила е регламентирано в Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването се осигурява за деца и ученици, граждани на чужди държави в задължителна училища възраст, което обхваща децата и учениците до първи гимназиален етап включително. Обучението по български език като чужд се осъществява в училища, определени със заповед на началника на съответното регионално управление на образованието съгласно условията и реда на Наредба № 6.

Съгласно чл.13, ал. 12 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците на мигранти и за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, се провежда в часове извън училищния учебен план в рамките на 12 месеца.

Обучението може да бъде проведено изцяло или частично интензивно и по време на ваканциите или в друго неучебно време при желание, изявено от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) в подаденото заявление.

Според разписаното в чл. 13, ал. 13 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на децата и учениците мигранти и на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, е с продължителност, както следва:

1. за децата от подготвителните групи – до не повече от 60 педагогически ситуации, по 2 ситуации седмично;
2. за ученици, обучаващи се в начален етап на основното образование – до не повече от 90 учебни часа, по 3 часа седмично;
3. за ученици, обучаващи се в прогимназиален етап на основното образование – до не повече от 120 учебни часа, по 4 часа седмично;
4. за ученици, обучаващи се в първи гимназиален етап на средното образование – до не повече от 180 учебни часа, по 5 часа седмично.

Обучението по български език в тези случаи се финансира чрез бюджетите на училищата на базата на проведен лекторски час, като след приключването му изразходваните средства се възстановяват по бюджетите на училищата.

За възстановяване на изразходваните средства следва да подадете доклад до началника на РУО, към който да се приложени  следните документи:
-           копие от заповедта на директора за определяне на учителя, който да проведе обучението;
-           копие от допълнителното споразумение между директора и учителя по смисъла на Кодекса на труда или договор по реда на Закона за задълженията и договорите;
-           справка за проведените часове по български език и извършения разход във връзка с обучението (възнаграждение, осигурителни вноски и ДОД, съгласно приложената таблица);
-           копие от заявлението на родителя (настойника, попечителя, представителя); до директора;
-           информация за номера на банковата сметка на училището, когато училището не е второстепенен разпоредител с бюджет на МОН.

Докладът следва да бъде внесен:
- в края на учебната година за всеки образователен етап до първи гимназиален етап включително, но не по-късно от 30 юли;
- в началото на учебната година за всеки образователен етап до първи гимназиален, ако обучението е проведено през лятната ваканция, но не по-късно от 15 септември.

Обобщената информация началникът на РУО предава в МОН, дирекция „Приобщаващо образование“.

По повод прилагането на Наредба № 3/ 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, следва да подавате информация за броя на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, през месец октомври, през месец февруари и през месец юли. Формата и конкретните срокове за подаване на справката ще бъдат оповестявани чрез писмо на електронната страница на РУО – София-град.

Молим Ви да сигнализирате своевременно в случаите на констатирани проблеми във връзка с приемането и обучението на лица, търсещи или получили международна закрила, и мигранти. При необходимост от съдействие можете да се обърнете към старши експерта по български език и литература Станислав Георгиев – 02/ 935 60 86, rio_sgeorgiev@abv.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД
07.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20482/ 07.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През учебната 2018/2019  година предстои въвеждане на електронни дневници и деловодства в училищата и детските градини съгласно Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование. В тази връзка „Сиела Норма“ АД е подготвила варианти на софтуерни решения, които предоставя на Вашето внимание. Продуктите може да се изтеглят от  http://213.222.32.67, секция „Сиела Образование“.

За допълнителна информация и контакти:
Г.Пройков, тел.: 02 90 300 27, 0887 314 666; e-mail: obrazovanie@ciela.com


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД
07.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20317/05.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община и фондация „София - европейска столица на спорта“ със съдействието на РУО – София-град организират на 16 септември 2017 г. /събота/ от 11.00 ч. в Княжеската градина - пред паметника на Съветската армия - „Фестивал на танците, движението и здравословнатa храна“,Велокарнавал и Фестивал на домата като традиционен зеленчук в здравословното меню на българина.

Своите таланти и умения в тази област ще могат да покажат самодейни групи състоящи се от ученици от V до XII клас от столичните училища в състезателните категории:
* народни танци;
* street dance /улични танци/.

Участието във „Фестивал за танците“ 2017 е свободно, с цел стимулиране на учениците да покажат своите умения.

Участниците могат да се запишат на тел: 0899 870 330 - Десислава Вълкова

Български производители на домати ще промотират продукция на качествени сортове домати от най-плодородните региони от страната.

Велокарнавалът ще стартира в 11.00 ч от Южния парк и финалът ще бъде в Княжеската градина. Записването за участие е в деня на събитието от 10.30 ч.

Целта на проявата е да покаже една различна алтернатива за свободното време на младите хора, чрез ангажираност в изкуство, творчество в областта на танците, движението, карането на велосипед и здравословния начин на живот.

Приложение:
Програма.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД
07.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20315/05.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

               Уведомявам Ви, че с писмо вх.№ РУО1-19599/25.08.2017 г. Директорът на превантивно информационния център по проблемите на наркоманиите - София, д-р Цветлина Петкова, ни информира, че превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите в гр. София провежда информационна кампания, на която ще представи своите идеи за сътрудничество с училищните психолози/педагогически съветници, свързани с превенция употребата на психоактивни вещества като част от рисковото поведение на учениците. Ще бъдат раздадени и рекламно-информационни материали.
Срещата ще се проведе на 20.09.2017 г. от 10.00 ч. до 12 ч. в Първа многопрофилна болница за активно лечение - София (бул. „Патриарх Евтимий” № 37) в Заседателната зала на 6-ти етаж. Събитието ще протече при следния дневен ред:                                                                                    ..

 1.  Презентация - рискови и защитни фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества, представяне на програмите и дейностите на ПИЦ по ПН-София.
 2.  Дискусия и оценка на нуждите.
 3.  Уточняване на график за съвместни превантивни дейности.

Моля подкрепете политиката на неупотреба на психоактивни вещества на ОСНВ-София и Столична община и потвърдете участие на info@sofiamca.org

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД
05.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20299/05.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЛАСТ
СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-275/29.08.2017г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх.№ РУО1-20005 от 01.09.2017 г. и в изпълнение на чл.7, ал. 17 и 18 от Закона за семейните помощи за деца, на 14 и 15 август 2017 година Министерството на образованието и науката предостави трансфери по банковите сметки на общини, детски градини и училища, финансирани от общините.
Във връзка с изпълнение на т.3 от ДДС № 04/28.06.2017 г. на Министерство на финансите, моля, училищата и детските градини получатели на трансферите да се явят в РУО-София-град, стая 501, за получаване на писмата.

Краен срок – 17.00 часа на 07.09.2017г. (четвъртък)

Моля спазвайте срока!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД
05.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20324/05.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИTE НА 
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка приключване на дейностите по прием след завършено основно образование – VII клас, моля да попълните необходимата информация ТУК. Данните следва да са към 05.09.2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
04.09.2017 г.


Изх. №РУО1-20106/04.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Традиционното съвещание с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2017/2018 учебна година ще се проведе на 12.09.2017 г. /вторник/ от 10.00 часа в 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

С благодарност за екипната работа Ви очаквам на първата среща след приятна ваканция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


04.09.2017 г.


Изх. №  РУО1-282/01.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда, приложено Ви изпращам Карта за оценяване на резултатите от труда на директор.

В срок до 15.09.2017 г. директорите на общинските и държавни образователни институции следва да представят в деловодството на РУО – София-град, ст. 401, попълнената карта с посочените данни в колона 2 от картата, валидни за тях, и декларациите.

Приложения:
Карта за оценяване на резултатите от труда на директор на общинска образователна институция за учебната 2016/2017 г.
Карта за оценяване на резултатите от труда на директор на държавна образователна институция за учебната 2016/2017 г.
Декларация 1.
Декларация 2.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


01.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20065/01.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ  
и училищата
, осъществяващи професионално образование и обучение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със съгласуване на документацията за учебната 2017/2018 г., Ви напомням, че училищните учебни планове за паралелките, прием след завършен седми клас, се изготвят за текущата година.

Приложено Ви изпращам образец на доклад за разпределение на часовете за ЗИП, СИП и РПП.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


01.09.2017 г.


Изх. № РУО1-20066/01.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ  
и училищата, осъществяващи професионално образование и
обучение с прием след завършен осми клас


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на окончателното класиране в паралелките с прием след завършен VIII клас ще стане на 05.09.2017 г. от 9.00 ч. до 11.00 ч. в стая 515 в РУО – София-град. Моля да ни представите списък на учениците и протокол за четвъртото класиране за всяка паралелка, на електронен и хартиен носител.

При отчитането е необходимо да представите оригиналите на свидетелствата за завършено основно образование.

Приложение: протокол.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

за директорите - към архив (31.08.2017- 08.09.2017) ... >